Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ YÖNETİM MAHALLİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ YÖNETİM MAHALLİ"— Sunum transkripti:

1 SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ YÖNETİM MAHALLİ
Kanunun Kapsamı Nuh YAVUZ 29/08/2013 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ. GENEL YÖNETİM SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ YÖNETİM MAHALLİ KURUMLARI İDARELER GENEL BÜTÇELİ ÖZEL BÜTÇELİ DÜZENLEYİCİ VE İDARELER İDARELER DENETLEYİCİ KURUMLAR

2 KAPSAM Genel bütçeli idareler
Bakanlıklar-TMMM Cumhurbaşkanlığı- Sayıştay-Danıştay- Emniyet Gn. Md- Diyanet İşl.Bşk. Özel Bütçeli İdareler Üniversiteler- YÖK-- Türk Dil Kurumu-Karayolları Gn. Md.-TUBİTAK Düzenleyici Denetleyici Kurumlar KİK-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu- Rekabet Kurulu Mahalli idareler Belediyeler – İl Özel İdareleri Sosyal Güvenlik Kurumları Sosyal Güvenlik Kurumu-Türkiye İş Kurumu Gn.Md.

3 KAPSAM DIŞI OLANLAR Türk Silahlı Kuvvetleri Milli İstihbarat Teşkilatı
Emniyet Genel Müdürlüğü

4 Taşınır mal yönetmeliği tanımlar
rf Taşınır mal yönetmeliği tanımlar Taşınır : Yönetmelik ekindeki A-B bölümünde yer alan taşınırlar Tüketim malzemeleri : 150 hesap kodunda yer alan A bölümünde yer alan malzemeler Dayanıklı taşınırlar : B bölümünde gösterilenler Makine ve cihazlar : 253 hesap kodunda yer alanlar Taşıtlar : hesap kodunda yer alanlar Demirbaşlar :255 hesap kodunda yer alanlar Dayanıklı taşınırlar Makine ve cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar

5 rf Tanımlar Taşınır hesap kodu : Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği çerçeve hesap planında yer alan kod. 150- İlk Madde ve Malzemeler Hesabı 253- Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı 254- Taşıtlar Hesabı 255- Demirbaşlar Hesabı Taşınır I inci düzey detay kodu: Taşınır Kod Listesinde gösterilen taşınır hesap kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu, Örnek : Kırtasiye Malzemeleri Grubu

6 rf Tanımlar Taşınır II nci düzey detay kodu: Taşınır kod listesinde gösterilen taşınır 1 inci düzey detay kodundan sonra gelen iki haneli detay kodunu, Örnek : Kağıt ürünleri Taşınır hesap kodu : Taşınır hesap kodu, birinci, ikinci düzey hesap kodu ve sonraki kodların birleşiminden oluşur. Örnek :

7 Taşınır mal yönetmeliği tanımlar
Hurda : Ekonomik ömrünü tamamlamış, Tamamlamadığı halde teknik ve fiziki şartlardan dolayı kullanılma imkanı olmayan Kullanılmasında yarar görülmeyen taşınırlar Rayiç bedel : Taşınırların değerleme günü ve yerindeki normal alım ve satım değerini, Harcama birimi : Ödenek tahsis edilen, ödenek gönderme belgesiyle harcama yetkisi verilen birim

8 TAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ
Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, kullanım yerlerine teslim eden, kayıtları tutan, cetvelleri düzenleyen, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan, kefalete tabi olan görevlilerdir. Harcama yetkilileri tarafından resmi yazı ile görevlendirilirler. Esas itibariyle her harcama birimine bir taşınır kontrol yetkilisi görevlendirilir. İş yoğun olan harcama biriminde birden fazla TKKY görevlendirilebilir. Bir TKKY birden fazla harcama biriminin hesaplarını ayrı tutmak kaydıyla görevlendirilebilir.

9 TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ GÖREVLERİ
Muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, Kesin kabul yapılmadan kullanıma vermemek (İstisna ) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek, Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek, Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,

10 TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ GÖREVLERİ
Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek, Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek, Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak, Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.

11 TAŞINIR KONSOLİDE YETKİLİSİ
Strateji geliştirme birimi yöneticisine bağlı malî hizmetleri yürüten birimin bünyesindeki taşınır kayıt işlemlerinden sorumlu yöneticidir. Merkezdeki taşınır konsolide görevlileri, harcama birimleri ile dış temsilciliklerden ve taşradaki taşınır konsolide görevlilerinden aldıkları Taşınır Hesap Cetvelini konsolide ederek, İdarenin Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelini hazırlarlar. Cetveller Üst yönetici adına hazırlanır.

12 Tüketim Malzemeleri Defteri
DEFTER VE BELGELER- Tüketim Malzemeleri Defteri Taşınır kod listesinin A bölümünde yer alan (150 Hesap) tüketim malzemelerinin giriş ve çıkış kayıtları için kullanılır. Dayanıklı Taşınırlar Defteri Taşınır kod listesinin B bölümünde yer alan dayanıklı taşınırların kayıtlarında kullanılır. Müze defteri Kütüphane defteri

13 TAŞINIR İŞLEM FİŞİ (TİF)
Teslim alınan taşınırların; Girişlerinde, Çıkışlarında, Ambarlar arası devirlerinde, Dayanıklı taşınırların ilave ve onarım sonucu değer artışlarında, Düzenlenir. (Örnek 5 nolu fiş) Kütüphane ve müzedeki eserler için Örnek 5/A kullanılır.

14 TAŞINIR İŞLEM FİŞİ DÜZENLENMEYECEK DURUMLAR
Süreli yayınlardan ciltletilmemiş olanlar Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi ve benzeri maddeler Makine, cihaz, taşıt ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar, Doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar, yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları ile yazıcı kartuşlarının dolumları, Dergi ve gazeteler, Bütçenin temsil ve tanıtma giderinden alınan yiyecek ve içecekler

15 Vardiya usulü çalışılan yerde sorumlu yönetici adına Z.F.
ZİMMET FİŞİ Kara taşıtları, iş makinalarını sürekli olarak kullanacak personele verilmesinde 6 örnek Z.F. Vardiya usulü çalışılan yerde sorumlu yönetici adına Z.F. Sorumlu yönetici kendisine zimmetlenen taşıt veya iş makinesi ile kullanıcısını ayrıca tutulacak kayıtlarda izler. Demirbaş, makine ve cihazlarda 6/A örnek Z.F. 150 hesapta yer alan taşınırlarda zimmet fişi düzenlenmez, sadece dayanıklı taşınırlarda düzenlenir.

16 ZİMMETLE DAYANIKLI TAŞINIR TESLİM EDİLENLER
Zimmetle teslim edilen dayanıklı taşınırlar, kullanıcıları tarafından başkasına devredilemez. Üzerine zimmetli taşınırları kullanan personel herhangi bir sebeple görevden ayrılması halinde taşınırları ambara iade etmek zorundadır. Üzerine zimmetli olan taşınırları ambara teslim etmeyen personelin kurumla ilişiği kesilmez. Zimmetle teslim edilenler dayanıklı taşınırların kullanımından, meydana gelebilecek kamu zararından sorumludurlar. .

17 TAŞINIR İŞLEMLERİNDE KAMU ZARARI
Taşınırların muhafazasından ve yönetilmesinden sorumlu olanların, gerekli tedbirlerin alınmaması veya özenin gösterilmemesi nedeniyle taşınırın kullanılmaz hale gelmesi veya yok olması sonucunda sebep oldukları kamu zararları hakkında, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Kullanılmak üzere kendilerine taşınır teslim edilen kamu görevlilerinin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik yâda dikkatsizlikleri nedeniyle oluşan kamu zararı, değer tespit komisyonu tarafından tespit edilecek rayiç bedeli üzerinden, ilgili mevzuat hükümleri uygulanmak suretiyle tahsil edilir..

18 TAŞINIR İŞLEMLERİNDE KAMU ZARARI
Kayıtlı olsun veya olmasın, kamu idaresinin yönetim ve kullanımında olan yada kullanıcılarına teslim edilen taşınırın; Kaybedilmesi, Çalınması, Zarar görmesi, Halinde olayın meydana geldiği tarihte, bu tarih bilinmiyorsa, olayın tespit edildiği tarihte kamu zararı doğar.

19 TAŞINIR İŞLEMLERİNDE KAMU ZARARI
İş yaptırılmadan, Mal veya hizmet alınmadan, Mevzuatın öngörmediği ödemenin yapıldığı, Ödemelerde, ödemenin yapıldığı tarihte kamu zararı oluşur.

20 TAŞINIR İŞLEMLERİNDE KAMU ZARARI
Niteliklerine uygun olmayan veya eksik alınarak stoklara dahil edilen taşınırlar ile ilgili olarak sadece kamu zararının tahsiline ilişkin işlem yapılmakla kalmayacak, ayrıca T.C.K. Hükümleri uygulanacaktır. Bu konu T.C.K maddesinde yer almaktadır.

21 Bu taşınırları en iyi şekilde muhafaza etmek,
MUHAFAZA İLE GÖREVLİ OLAN VE KULLANILMAK ÜZERE TAŞINIR TESLİM EDİLENLER Kamu idarelerine ait taşınırların muhafazası ile görevli olan veya kendilerine kullanılmak üzere taşınır teslim edilen kamu görevlileri : Bu taşınırları en iyi şekilde muhafaza etmek, Gerekli bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, Veriliş amacına uygun bir şekilde kullanmak, Görevin sona ermesi veya görevden ayrılma halinde iade etmek zorundadırlar. .

22 TAŞINIR İSTEK BELGESİ Ambardan taşınır talep edildiğinde kullanılır ve talepte bulunan birim yetkilisinin onayını taşır.

23 DAYANIKLI TAŞINIRLAR LİSTESİ
Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen taşınırlardan oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde kullanılmak üzere verilenler için düzenlenir. 2 (İki) nüsha düzenlenir. Bir nüshası taşınırın bulunduğu yerde asılı bulundurulur. Diğer nüshası ise taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından dosyasında saklanır.

24 KAYITTAN DÜŞME TEKLİF VE ONAY TUTANAĞI NE ZAMAN DÜZENLENİR
Taşınırın kaybolma, çalınma ve fire gibi herhangi bir nedenle yok olması, Taşınırın yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi, Taşınırın hurdaya ayrılması, Canlı taşınırların ölmesi, gibi nedenlerle kayıtlardan düşülmesinde

25 KAYITTAN DÜŞME TEKLİF VE ONAY TUTANAĞI KAÇ NÜSHA DÜZENLENİR?
- 3 (Üç) nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshası, çıkış kaydına esas olmak üzere düzenlenen “Taşınır İşlem Fişi”ne eklenir. İkinci nüshası muhasebe birimine gönderilecek olan “Taşınır İşlem Fişi”ne eklenir. Diğer nüshası ise dosyasında saklanır.

26 KAYITTAN DÜŞME TEKLİF VE ONAY TUTANAĞI KİM TARAFINDAN DÜZENLENİR VE KİMLER TARAFINDAN ONAYLANMASI GEREKİR? Durumun araştırma gerektirmesi halinde harcama yetkilisi tarafından görevlendirilecek en az üç kişiden oluşan komisyon kararına, Durumun araştırma gerektirmemesi halinde harcama yetkilisinin kararına, Sayım sonucunda taşınırların noksan çıkması halinde ise sayım kurulunun kararına , dayanılarak taşınır kayıt kontrol yetkilisince düzenlenir. Verilen yetki çerçevesinde üst yönetici veya harcama yetkilisi tarafından onaylanır.

27 Alımı Bir Merkezden Yapılarak Birden Fazla Birime Dağıtımı Yapılan Taşınır Mallar Hakkında Nasıl İşlem Yapılır? Taşınırın teslim edildiği birimlerce “Taşınır İşlem Fişi” düzenlenir ve bir nüshası alımı yapan birime gönderilir. Alımı yapan birim, gelen fişlere dayanarak, ödemeye ve kendi giriş kayıtlarına esas olmak üzere “Taşınır İşlem Fişi” düzenler. Diğer birimlerden alınan fişler, düzenlenen bu fişin idarede kalan nüshasına bağlanır. Alımı yapan birimce giriş kayıtları yapıldıktan sonra düzenlenecek “Taşınır İşlem Fiş’iyle” de ilgili diğer birimler adına çıkış kaydedilir.

28 SATIN ALINAN VE FARKLI HESAPLARA KAYDI GEREKEN TAŞINIRLARIN AYNI FATURADA YER ALMASI HALİNDE NASIL İŞLEM YAPILIR? Faturadaki taşınırların kaydedileceği hesap sayısınca fatura fotokopileri çıkarılır ve üzerine her hesap için düzenlenen “Taşınır İşlem Fişi”nin numarası yazılır. Fişin birinci nüshası ödeme emri belgesine, ikinci nüshası ise ödeme emri belgesinin harcama biriminde kalan nüshasına bağlanır. Üçüncü nüshası, muayene ve kabul komisyon tutanağı veya idare yetkilisince düzenlenmiş kabul belgesi ile birlikte, sıralı olarak dosyalanır.

29 SÜRELİ YAYIN ALIMLARINDA TAŞINIR İŞLEM FİŞİ DÜZENLENİR Mİ
Satın alınan dergi ve gazete gibi süreli yayınların bedellerinin ödenmesi sırasında “Taşınır İşlem Fişi” düzenlenmez. Söz konusu yayınlardan cilt birliği sağlananlar, ciltletildikten sonra “Taşınır İşlem Fişi” düzenlenerek kayıtlara alınır.

30 Bağış ve Yardım Yoluyla Edinilen Taşınırların Girişi Nasıl Yapılır
Teslim alındığında, taşınır kayıt kontrol yetkilisi tarafından “Taşınır İşlem Fişi” düzenlenerek kayıtlara alınır. Fişin birinci nüshası bağış ve yardım edene verilir veya gönderilir.

31 SAYIM FAZLASI TAŞINIRLARIN GİRİŞİ NASIL YAPILIR
İadeyi yapan birim yetkilisinin onayını taşıyan ve iade edilen malzemenin cins ve miktarını belirten belge karşılığında teslim alınır. “Taşınır İşlem Fişi” düzenlenerek tekrar giriş kaydedilir. Fişin birinci nüshası taşınırları iade edene verilir.

32 TÜKETİM MALZEMELERİNDEN TEKRAR KULLANILMASI MÜMKÜN OLANLARIN İADESİ YAPILIR MI? YAPILIRSA NASIL YAPILIR? Tüketim malzemesi olarak sınıflandırılan taşınırlardan, üzerine kayıt yapmak veya yeniden formatlanmak ya da doldurulmak suretiyle tekrar kullanılması mümkün olanların, görevin tamamlanmasını takiben ambara iadesi zorunludur. İade, iadeyi yapan birim yetkilisinin onayını taşıyan ve iade edilen malzemenin cins ve miktarını belirten belge karşılığında teslim alınır ve “Taşınır İşlem Fişi” düzenlenerek tekrar giriş kaydedilir. Fişin birinci nüshası taşınırları iade edene verilir.

33 KULLANILMAK ÜZERE ZİMMETLE VERİLEN DAYANIKLI TAŞINIRLARIN İADESİ NASIL YAPILIR
Dayanıklı taşınırlardan, herhangi bir nedenle ilgililerince iade edilenler için “Taşınır İşlem Fişi” düzenlenmez. Bu taşınırların kullanıma verilmelerinde düzenlenmiş olan “Zimmet Fişleri”, ilgili bölüm imzalanarak zimmetinden düşülen kişiye geri verilir . Dayanıklı Taşınırlar Defteri”nde gerekli kayıtlar yapılır.

34 KAMU İDARELERİ ARASINDAKİ BEDELSİZ DEVİR VE TAHSİS SONUCUNDA EDİNİLEN TAŞINIRLARDA GİRİŞ NASIL YAPILIR? Devreden idarenin “Taşınır İşlem Fişi”nde gösterilen değer esas alınarak düzenlenecek “Taşınır İşlem Fişi” ile giriş kaydedilir. Fişin bir nüshası yedi gün içerisinde devreden idarenin çıkış kaydına esas “Taşınır İşlem Fişi”ne bağlanmak üzere gönderilir. Devralan idarenin yapmış olduğu taşıma giderleri taşınırın değeri ile ilişkilendirilmez.

35 TASFİYE İDARESİNDEN EDİNİLEN TAŞINIRLARIN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
“Taşınır İşlem Fişi” düzenlenir ve giriş kaydedilir. Fişin birinci nüshası taşınırı teslim eden işletme yetkilisine verilir.

36 KAMU İDARELERİNİN KENDİ KULLANIMLARI İÇİN İÇ İMKÂNLARIYLA ÜRETTİKLERİ TAŞINIRLARIN GİRİŞİ
Değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek rayiç bedel üzerinden “Taşınır İşlem Fişi” düzenlenerek giriş kaydedilir.

37 TÜKETİM MALZEMELERİNİN ÇIKIŞI NASIL YAPILIR VE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
“Taşınır İstek Belgesi” karşılığında düzenlenecek “Taşınır İşlem Fişi” ile çıkış kaydedilir. Kamu idarelerinin iç imkânlarıyla kendi kullanımları için üretecekleri dayanıklı taşınırların üretiminde kullanılan taşınırlar da “Taşınır İstek Belgesi” karşılığında düzenlenecek “Taşınır İşlem Fişi” ile çıkış kaydedilir. “Taşınır İşlem Fişi” düzenlenmeden hiçbir şekilde tüketim malzemesi çıkışı yapılamaz. -Tüketim malzemelerinin çıkış kayıtları, ambarlara girişlerindeki öncelik sırası dikkate alınarak "ilk giren-ilk çıkar" esasına göre ve giriş bedelleri üzerinden yapılır.

38 DAYANIKLI TAŞINIRLARIN KULLANIM NEDENİYLE ÇIKIŞLARI NASIL YAPILIR?
“Taşınır İşlem Fişi” düzenlenmez. Talep edilen dayanıklı taşınırlar “Zimmet Fişi” ile verilir. Oda, büro, bölüm, geçit, salon, atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında kullanılmak üzere verilen taşınırlar için “Dayanıklı Taşınırlar Listesi” düzenlenir ve taşınırlar ortak kullanım alanının sorumlusu veya yöneticisine imzası alınarak teslim edilir.

39 KAMU İDARELERİ ARASINDAKİ BEDELSİZ DEVİR VE TAHSİS SONUCUNDA ELDEN ÇIKARILAN TAŞINIRLARDA ÇIKIŞ NASIL YAPILIR? “Taşınır İşlem Fişi” düzenlenerek yapılır. Fişin bir nüshası taşınırın devredildiği idareye verilir. Devir alan idareden alınan fiş, düzenlenen fişin ekine bağlanır.

40 KULLANILAMAZ HALE GELME YOK OLMA, SAYIM NOKSANI NEDENİYLE ÇIKIŞ
Kullanılamaz hale gelme, bozulma, kırılma, yıpranma, canlı taşınırların ölmesi halinde Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı – Taşınır İşlem fişi düzenlenir ( Kasıt kusur hakkında inceleme yapılır.) Eskimiş, solmuş, yırtılmış, kullanılamayacak bayrakların teslim edilmesinde Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı – Taşınır İşlem fişi düzenlenir. Bayrakla ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır. Kullanım süresi dolanların sözleşme gereği değişmesi halinde, TİF ile çıkarılır. TİF ile giriş kaydı yapılır.

41 HURDAYA AYIRMA NEDENİYLE ÇIKIŞ
Harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişilik komisyon kurulur. Komisyon gerekçeli kararı harcama yetkilisine sunulur. Hurdaya ayrılmasına karar verilenler için Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir Kayıtlı değeri Bakanlıkça belirlenen tutara kadar olanlar Harcama yetkilisince, Aşanlar idarenin üst yöneticisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılır. Ekonomik değerinin olmadığı veya teknik sağlık,vb nedenlerle komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilenler Harcama yetkilisinin onayı ile imha edilir. Bu işleme özel imha tutanağı düzenlenir. TİF ve Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir

42 BÖLÜNEN BİRLEŞEN KALDIRILAN HARCAM BİRİMLERİ
Bölünerek ayrı bir harcama birimi haline gelmesi halinde, bölünenin kayıtlarından çıkış, yeni birime giriş kaydedilir. Birleşme halinde, kaldırılan birimden çıkış, yeni birime giriş kaydedilir. Kaldırılma halinde çıkiş, devredilene giriş kaydedilir.

43 GİRİŞ ÇIKİŞLARIN MUHASEBEYE BİLDİRİLMESİ
Girişler TİF ile (alışlarda, değer artışlarında ) ödeme belgesi ile muhasebeye bildirilir. Diğer edinmelerde TİF bir nüshası düzenleme tarihini takip eden en geç 10 gün içinde ve her durumda mali yıl sona ermeden bildirilir. Aynı muhasebe birimlerinden hizmet alan harcama birimleri arasında yapılan taşınırlar devrinde, devreden harcama birimince düzenlenen TİF muhasebe birimine gönderilmez.

44 KAMU İDARELERİ ARASINDA BEDELSİZ DEVİR
Kayıtlara alınış tarihi itibariyle 5 yılını tamamlamış ve idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar bedelsiz idarelere devredilebilir.

45 KAMU İDARELERİ ARASINDA BEDELSİZ DEVİRDE 5 YIL ŞARTI ARANMAYANLAR
Araştırma ve geliştirme amaçlı taşınırlar Ulusal otomosyon sistemleri çerçevesinde sisteme dahil edilen taşınırlar Devredilmediği takdirde kullanım imkanı kalmayacaklar

46 TKKY tarafından harcama birimleri itibariyle hazırlanır
TAŞINIR YÖNETİ HESABI TKKY tarafından harcama birimleri itibariyle hazırlanır Önceki yıldan devreden, yılı içinde giren, çıkan ve ertesi yıla devreden taşınırlar ile sayım sonunda bulunan eksik veya fazlalıklar gösterilir. Bu hesapta; Yıl sonu sayım tutanağı-Taşınır sayım döküm cetveli- harcama birimi taşınır yönetim hesabı cetveli- müze kütüphane yönetim hesabı cetveli-yıl sonu itibariyle en son düzenlenen TİF sıra numarasını gösteren tutanak yer alır. Taşınır sayım ve döküm cetveli eklenir. Harcama yetkilisinin onayına sunulur. Muhasebe birimine gönderilir.

47 TAŞINIR KESİN HESABI Kamu idarelerinin kesin hesabı; harcama birimleri itibariyle, Harcama birimi taşınır yönetim hesabı cetvelleri konsolide edilmek suretiyle, Taşınır konsolide görevlilerince hazırlanır. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince, taşınır kesin hesap cetveli ile kesin hesap icmal cetvelinin bir nüshası, nisan ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilir. Mutabakat sağlandıktan sonra ilgili bakan ve üst yönetici tarafından imzalanan cetvel Mayıs ayının 15. ne kadar tekrar bakanlığa gönderilir.

48 CETVEL VE TUTANAKLAR Ambar Devir ve teslim tutanağı: Taşınır kontrol yetkilileri arasında ambar devir ve teslim alma işlemlerinde düzenlenir. Sayım Tutanağı :Sayım işlemlerinde kullanılır. 2. düzey detay koduyla düzenlenir. Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli : TKKY yıl sonu hesaplarına ilişkin işlemlerde kullanılır.

49 Giriş ve çıkış kayıtları TİF ile yapılır. Bu kayıtlarda
KAYITLAR Giriş ve çıkış kayıtları TİF ile yapılır. Bu kayıtlarda Satın alma ve değer artırıcı değişikliklerde maliyet bedeli, Bedelsiz devir, kullanılamaz hale gelme, yok olma, hurdaya ayırmada kayıtlı değeri Bağış ve yardımlarda belge değeri, değeri yoksa tespit komisyonunca belirlenen değer Değer komisyonu; harcama yetkilisinin onayı, TKKY ve işin uzmanı olmak üzere en az 3 kişilik komisyondan oluşur.


"SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ YÖNETİM MAHALLİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları