Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ KDV İADELERİ VE DEĞİŞİKLİKLER (Tevkifata Tabi İşlemlerde ve İstisnadan Kaynaklanan İşlemlerde KDV İadesi ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ KDV İADELERİ VE DEĞİŞİKLİKLER (Tevkifata Tabi İşlemlerde ve İstisnadan Kaynaklanan İşlemlerde KDV İadesi ve."— Sunum transkripti:

1 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ KDV İADELERİ VE DEĞİŞİKLİKLER (Tevkifata Tabi İşlemlerde ve İstisnadan Kaynaklanan İşlemlerde KDV İadesi ve Değişiklikler) Doğan ŞEN

2 KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ
Yayımlanma Tarihi: Yürürlük Tarihi: Bu tebliğ kendisinden önce yayınlanmış 123 adet KDV Genel Tebliğini yürürlükten kaldırmıştır. Ancak eski tebliğler döneminde yayımlanan 65 adet sirküler ve özelgeler hakkında tebliğde herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Sirküler ve özelgeler, tebliğin aksine spesifik (özel) konulara özgüdür. Hiyerarşik olarak kendi üstündeki düzenlemelere aykırı olmadıkları sürece geçerliliklerini korurlar. Bu tebliğ tarihinde kabul edilip tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve ’de yürürlüğe giren, yani 30 yıla yakın bir süredir yürürlükte bulunan KDV mevzuatında yıllar itibarıyla meydana gelen tebliğ karmaşasını ortadan kaldırmak amacıyla yayımlanmıştır. Vergi hukuku anlamında tebliğ; bir Kanun’un nasıl anlaşılması ve uygulanması gerektiği konusunda ilgili Bakanlıkça yapılan genel açıklamalardır. Diğer bir ifade ile kanunlar ilgili oldukları konuda ne yapılması gerektiğini ifade ederler. Tebliğler ise Kanun’un istediği uygulamaların nasıl yapılması gerektiğini anlatırlar. KDV Kanun’unun yayımlanıp yürürlüğe girdiği tarihten bu yana yaklaşık 30 yıl içerisinde 123 adet KDV Genel Tebliği yayımlanmıştır.

3 TEBLİĞİN GİRİŞ BÖLÜMÜ Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddeleri ile 13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun geçici 16 ncı ve 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 120 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde bu ve diğer Kanunlarda yapılan düzenlemeler ile 3065 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin açıklamalar oluşturmaktadır.

4 III- MATRAH, NİSPET VE İNDİRİM IV-KDV İADESİNDE ORTAK HUSUSLAR
TEBLİĞİN İÇERİĞİ I- MÜKELLEFİYET II-İSTİSNALAR III- MATRAH, NİSPET VE İNDİRİM IV-KDV İADESİNDE ORTAK HUSUSLAR V-VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ VI-USUL HÜKÜMLERİ VE ÇEŞİTLİ HUSUSLAR

5 I- MÜKELLEFİYET A. Verginin Konusu B. Verginin Konusu İle İlgili Çeşitli Hususlar C. Mükellefiyet ve Vergi Sorumlusu Ç. Vergiyi Doğuran Olay

6 II- İSTİSNALAR A. İhracat İstisnası B. Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları İle Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna C. Taşımacılık İstisnası D. İthalat İstisnası E. İndirim ve İade Hakkı tanınan Diğer İstisnalar F. Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla İlgili Diğer İstisnalar G. Geçici Maddelerde Yer Alan İstisnalar Ğ. İstisnadan Vazgeçme ve İstisnaların Sınırı

7 III- MATRAH, NİSPET VE İNDİRİM
A. Matrah B. Oran C. İndirim

8 IV- KDV İADESİNDE ORTAK HUSUSLAR
A. İade Tutarının Hesabı ve İadeye Dayanak İşlem ve Belgeler B. İndirimli Teminat Uygulaması Sistemi (İTUS) C. Hızlandırılmış İade Sistemi (HİS) D. Diğer Hususlar E. Özel Esaslar

9 V- VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ
A. Vergilendirme Usulleri B. Vergilendirme Dönemi ve Beyan Esası C. Tarh İşlemleri D. Verginin Ödenmesi

10 VI- USUL HÜKÜMLERİ VE ÇEŞİTLİ HUSUSLAR
A. Usul Hükümleri B. Çeşitli Hususlar C. Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler D. Yürürlük

11 I-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ VE DEĞİŞİKLİKLER
KDV Md.: 9/1 KDV GUT:I-C KALDIRILAN KDV GT : 117 Madde 9 1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.

12 I-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ VE DEĞİŞİKLİKLER 2
Bu maddeye göre Maliye Bakanlığı; - Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde, ve - Vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir. İşlemlere taraf olanlar, kendine mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen kişi ve kurumlardır(alıcılar).

13 I-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ VE DEĞİŞİKLİKLER 2
Bu maddeye göre Maliye Bakanlığı; - Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde, ve - Vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir. İşlemlere taraf olanlar, kendine mal teslim edilen veya hizmet ifa edilen kişi ve kurumlardır(alıcılar).

14 I-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ VE DEĞİŞİKLİKLER 3 Tevkifatın Niteliği İki çeşit tevkifat vardır: 1-Tam tevkifat: İşlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesidir. Aşağıdaki işlemlerde tam tevkifat uygulanır. -İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler -Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler -Kiralama İşlemleri -Reklâm Verme İşlemleri

15 2-Kısmi tevkifat: Hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesidir. Diğer kısım ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenir Kısmi tevkifat yapacak olanlar: a-KDV mükellefleri, b-Belirlenmiş alıcılar. (5018 sayılı kanuna ekli cetvelde yer alan kamu kuruluşları, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, Döner sermayeli kuruluşlar, Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, emekli sandıkları, bankalar, KİT’ler, Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, Payları Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler, kalkınma ve yatırım ajansları, Okul aile birlikleri ve Aile Hekimliği kurumları.

16 Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler 1
Tevkifat Oranı Alıcılar Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri 2/10 B.Alıcılar Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler 9/10 Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri 5/10 Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri İşgücü Temin Hizmetleri KDV+B.Alıcılar Yapı Denetim Hizmetleri

17 Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler 2
Tevkifat Oranı Alıcılar Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri 5/10 KDV+B.Alıcılar Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri 9/10 KDV Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri 7/10 Servis Taşımacılığı Hizmeti Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri B.Alıcılar Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler

18 Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslimler
Tevkifat Oranı Alıcılar Külçe Metal Teslimleri 7/10 KDV+B.Alıcılar Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi 5/10 Hurda ve Atık Teslimi Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıklarından Elde Edilen Hammadde Teslimi 9/10 Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

19 I-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ VE DEĞİŞİKLİKLER 8
Tevkifatın Beyanı Sorumlu (Alıcı) Beyanı: Tevkifat, 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilir. Sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutar, 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilir. Malı Teslim Eden veya Hizmeti Yapan(Satıcı) Beyanı: Malı teslim eden (satıcı), I Nolu KDV beyannamesinde, Matrah bölümünde “Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosuna tevkifat uygulanan bedeli ve vergi kısmına tevkifata tabi olmayan kısmı yazar.

20 TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ VE DEĞİŞİKLİKLER 9
Neden KDV Tevkifatında İade Var ve İade Edilecek Tutar ? Satıcının KDV Beyannamesinde hesaplanan KDV’si alıcı tarafından beyan edilen tevkif edilen KDV kadar az beyan edildiğinden devreden KDV’si fazla çıkmaktadır. Bu nedenle, fazla olan devreden KDV iadeyle giderilmektedir. İade olarak talep edilen tutar, işlemin bünyesine giren KDV değil, tevkif edilen KDV esas alınarak belirlenir. Tevkifat yapmak için KDV dahil bedelin TL’yi aşması gerekir.

21 1-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ VE DEĞİŞİKLİKLER 10
İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi ve İnternet vergi dairesi aracılığı ile gönderilen listelere ait internet vergi dairesi liste alındısı, - Tevkifatlı işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi, - Tevkifat uygulanan işleme ilişkin satış faturalarının dökümünü gösteren liste. Dikkat: Tevkifata tabi işlemlerde KDV İadesi talebi sırasında verginin tevkifata tabi olan kısmı iade alınabileceğinden yüklenilen KDV listesi hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır.  

22 TEVKİFAT NEDENİYLE KDV NAKDEN VE HESABEN İADE TABLOSU (HİZMET) 1
İADE KONUSU NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT (KDVK MD.9) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLARINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA  (Şartlar Mevcutsa) TEMİZLİK, BAHÇE VE ÇEVRE BAKIM HİZMETLERİ Yok TEMİNAT ve VİR 5.000 veya Var MAKİNE, TEÇHİZAT, DEMİRBAŞ VE TAŞITLARA AİT TADİL, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ HER TÜRLÜ YEMEK SERVİSİ VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER VİR   TEVKİFAT NEDENİYLE KDV NAKDEN VE HESABEN İADE TABLOSU (HİZMET) 1

23 TEVKİFAT NEDENİYLE KDV NAKDEN VE HESABEN İADE TABLOSU (HİZMET) 2
İADE KONUSU NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT (KDVK MD.9) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLARINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA  (Şartlar Mevcutsa) FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKS. KONFEKS. İLE FASON AYAK.VE ÇANTA DİKİM İŞLERİ VE FASON İŞLERLE İLGİLİ ARACILIK HİZMETL. Yok TEMİNAT ve VİR 5.000 veya Var YAPI DENETİM HİZMETİ SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETİ TEVKİFAT NEDENİYLE KDV NAKDEN VE HESABEN İADE TABLOSU (HİZMET) 2

24 TEVKİFAT KDV NAKDEN VE HESABEN İADE TABLOSU (HİZMET) 3
İADE KONUSU NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT (KDVK MD.9) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLARINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA  (Şartlar Mevcutsa) İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETİ Yok TEMİNAT ve VİR 5.000 veya Var TURİSTİK MAĞAZALARA VERİLEN MÜŞTERİ BULMA/GÖTÜRME HİZMETİ TEVKİFAT KDV NAKDEN VE HESABEN İADE TABLOSU (HİZMET) 3

25 TEVKİFAT KDV NAKDEN VE HESABEN İADE TABLOSU (HİZMET) 4
İADE KONUSU NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT (KDVK MD.9) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA  (Şartlar Mevcutsa) YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ 5.000 TEMİNAT YMM veya VİR Var SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, İSİM HAKKI VE REKLÂM GELİRLERİNE KONU İŞLEMLERİ TEBLİĞDE YER ALMAYAN 5018 S.K. DA YER ALAN KURULUŞLARA BU TABLODA YER ALMAYAN HİZMETLER TEVKİFAT KDV NAKDEN VE HESABEN İADE TABLOSU (HİZMET) 4

26 TEVKİFAT KDV NAKDEN VE HESABEN İADE TABLOSU (TESLİM) 5
İADE KONUSU NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT (KDVK MD.9) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA  (Şartlar Mevcutsa) KÜLÇE METAL TESLİMİ 5.000 TEMİNAT YMM veya VİR Sınırsız Yok Var BAKIR, ÇİNKO, ALÜMİNYUM VE KURŞUN ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KÂĞIT, CAM HURDA VE ATIKLARININ TESLİMİ PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMİ AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ TEVKİFAT KDV NAKDEN VE HESABEN İADE TABLOSU (TESLİM) 5

27 I-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ VE DEĞİŞİKLİKLER 16
NOT: 1-Tabloda yer alan TL’lik had, TL olarak uygulanmakta iken 122 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile 1 Mart 2013 tarihinden bu tebliğin uygulanma tarihine kadar TL olarak uygulanmıştır. 2- İndirimli teminat uygulaması, eski uygulamada yoktur.

28 I-TEVKİFATA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADESİ VE DEĞİŞİKLİKLER 17
İadede Tercih Kullanma: Tevkifata tabi tutulan KDV’nin, iade konusu yapılmama tercihinde bulunan alıcı, izleyen dönemlerde bu tercihlerinden vazgeçerek iade talep etmeleri mümkündür. Aynı şekilde, mükelleflerin tevkifat uygulanan tutarı iade olarak gösterdikten sonra, bu tercihlerinden vazgeçmeleri de mümkündür. Bu durumlarda iade beyanının yapıldığı dönem için düzeltme beyannamesi verilecektir.

29 KDV iadeleri 4 ana grup altında toplanır:
KDV İADESİ KDV iadeleri 4 ana grup altında toplanır: Tam istisnadan doğan iadeler, İndirimli orana tabi mal ve hizmet teslimlerinden doğan iadeler, Vergi sorumluluğu kapsamında tevkifat uygulamasından doğan iadeler, Fazla ve yersiz ödenen vergilerin iadesi. (Vural, s.2): 1.Tam istisnalardan doğan iadeler: Tam istisnalar esas itibarıyla KDVK’nun 32.maddesinde düzenlenmiştir. Bunun yanında, KDVK’nun geçici maddeleri ile 6111 sayılı Kanun’un geçici 16.maddesinde (İstanbul’da Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi kapsamında teslimler KDV’den istisnadır) de tam istisna niteliğinde istisnalar bulunmaktadır. Öte yandan uluslararası anlaşmalarda da iade hakkı doğuran istisnalara (tam istisnala) yer verilmesi söz konusu olabilmektedir. (Vural s.1): KDV her aşamada yaratılan katma değer üzerinden alınan bir vergidir. Verginin bu özelliği, alış ve giderler üzerinden ödenen verginin, teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanan vergiden mahsup edilerek kalan tutarın vergi dairesine yatırılması suretiyle gerçekleşir. Teslimin istisna olması nedeniyle KDV hesaplanmaması durumunda, mükelleflerin alış ve giderleri nedeniyle yüklendikleri vergilerin indirimle telafi edilemeyen kısmının iade edilmesi bir zorunluluk haline gelir. Bazı istisnalarda, yüklenildiği halde indirilemeyen verginin iadesine imkan sağlanırken, bazı istisnalarda iade öngörülmediği gibi, indirim imkanı da verilmemiştir. Yüklenilen vergilerin indirim ve iadesine imkan sağlanan istisnalara tam istisna, diğerine ise kısmi istisna denilmektedir. İstisnalar dışında, KDVK’nun 29/2. maddesi uyarınca, indirimli orana tabi mal ve hizmet teslimleri için de iade imkanı bulunmaktadır. Ayrıca tevkifat uygulaması nedeniyle indirim imkanı bulunamayan vergilerin iadesi de söz konusu olabilmektedir. Öte yandan, mal ve hizmet alımı dolayısıyla fazla ve yersiz olarak ödenen KDV’nin, yüklenicisine iade edilmesi imkanı bulunmaktadır. İade hakkı doğuran işlemlerin mükellef olmayanlar tarafından gerçekleştirilmesi halinde iade söz konusu olmayacaktır. Bu konuda M.B. Tarafından 1996 yılında verilen bir özelgede; “KDV mükellefi olmayan, kişi ve kurumlar tarafından gerçekleştirilen ihracatlar nedeniyle yüklenilen KDV’nin iade edilmesi mümkün değildir.” şeklinde görüş verilmiştir.

30 II-İSTİSNADAN KAYNAKLANAN İŞLEMLERDE KDV İADESİ VE DEĞİŞİKLİKLER
Neden İade? KDV Kanunu’nun 32'nci maddesine göre, 11, 12, 13, 14, 15 ve 17/4-s maddeleri ile Geçici 17'nci istisna olan işlemlerle ilgili olarak yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen vergi, bu işlemleri yapanlara iade edilmektedir. İade işleminin amacı, yüklenilen verginin indirim konusu yapılamaması nedeniyle mükelleflerin üzerinde bir vergi yükü oluşturmasının engellenmesidir.

31 KDV İADESİNE KONU İSTİSNALAR A-İHRACAT İSTİSNASI
1.Mal İhracı 1.1.Gümrük Beyannameli Mal İhracatı İstisnası 1.2.Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar(Bavul Ticareti) 2. Hizmet İhracı 3. Roaming Hizmetleri 4. Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler 5. Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar) 6. Türkiye’de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır Katılımcılarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna 7. Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna 8. İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması 9. Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması

32 A. İHRACAT İSTİSNASI 2 Mal İhracı 1.1-Gümrük Beyannameli Mal İhracı
1-GÜMRÜK BEYANNAMELİ MAL İHRACI 1 Mal İhracı 1.1-Gümrük Beyannameli Mal İhracı KDV Md.: 11/1-a KDV GUT : II-A-1.1 KALDIRILAN KDV GT: 1, 4, 9,19, 46, 58, 84, 86, 96, 107, 110

33 İHRACAT İSTİSNASI 3 1-GÜMRÜK BEYANNAMELİ MAL İHRACI 2
İstisnanın Kapsamı İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler KDV’den istisnadır. -Teslim, yurtdışındaki bir müşteriye veya serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalıdır. -Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilere ve uçaklara yapılan akaryakıt, kumanya, teknik ve diğer malzeme şeklindeki teslimler ihracat teslimi kapsamındadır. -Uluslararası taşımacılık yapan yerli gemi ve uçaklara yapılan söz konusu teslimler ihracat istisnası kapsamına girer. İhracat faturası malın yurtdışı edildiği dönemden önce düzenlenmiş olsa dahi, istisna ihracatın yapıldığı dönem (gümrük beyannamesinin kapanma tarihi-fiili ihraç) KDV beyannamesi ile beyan edilir.

34 1-GÜMRÜK BEYANNAMELİ MAL İHRACI 3
A. İHRACAT İSTİSNASI 4 1-GÜMRÜK BEYANNAMELİ MAL İHRACI 3 -İhracat Ne Zaman Yapılmış Sayılır? İhracat faturası malın yurtdışı edildiği dönemden önce düzenlenmiş olsa dahi, istisna ihracatın yapıldığı dönem (gümrük beyannamesinin kapanma tarihi-fiili ihraç) KDV beyannamesi ile beyan edilir. Serbest bölgelere yapılan ihracat teslimlerinde, malın serbest bölgeye giriş işlemlerinin tamamlanarak serbest bölgeye vasıl olduğu tarih ihracatın gerçekleştiği tarih olarak kabul edilir. Bu tarih, malların serbest bölgeye girişinin yapıldığını gösteren, serbest bölge işlem formunun ilgili idare tarafından onaylandığı tarihtir. -İhracat Bedelinde Hangi Kur? İhracat bedeli, gümrük beyannamesinin kapanma tarihinden önceki ilk yayınlanmış bulunan T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden TL’ye çevrilir.

35 İhracat istisnası 5 1-GÜMRÜK BEYANNAMELİ MAL İHRACI 4
Gümrük Beyannamesi Olmayan Mal İhracatları -Posta ve hızlı kargo taşımacılığı yolu ile yapılan ihracat teslimleri, kargo şirketi adına düzenlenen, malı yurtdışına gönderilen mükellefin bilgisinin yer aldığı ve gümrük müdürlüğü tarafından onaylanan elektronik ticaret gümrük beyannamesi ile tevsik edilir. -Sınır ticareti kapsamında yapılan ihracat, gümrük beyannamesi veya listesi ile tevsik edilir. Bu durumda ayrıca, bir defaya mahsus olmak üzere sınır ticareti yetki belgesi de ibraz edilmelidir

36 A. İHRACAT İSTİSNASI 6 1-GÜMRÜK BEYANNAMELİ MAL İHRACI 5 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi - Satış faturaları listesi - Gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi) - İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi - Yüklenilen KDV listesi - İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

37 A. İHRACAT İSTİSNASI 5 12.5.2014 A-İHRACAT İSTİSNASI İADESİ
NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT İADE KONUSU (KDVK MD.11-a) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLARINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA  (Şartlar Mevcutsa) 1.1-MAL İHRACATI İSTİSNASI İADESİ 11/1-a Eski 4.000 TEMİNAT, YMM veya VİR YMM veya VİR Sınırsız Yok Var Yeni 5.000 A. İHRACAT İSTİSNASI 5

38 A. İHRACAT İSTİSNASI 6 1.2-TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE YAPILAN SATIŞLAR (BAVUL TİCARETİ) KDV Md.: 11/1-b-1 KDV GUT:II-A-1.2 KALDIRILAN KDV GT : 1, 43, 61, 64, 71, 84, 87, 93, 96, 110, 114

39 A. İHRACAT İSTİSNASI 9 1.2-TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE YAPILAN SATIŞLAR (BAVUL TİCARETİ) 2 İstisnanın Kapsamı İstisna İzin Belgesi alan mükellefler, Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yaptığı satışları KDV hesaplamadan yapar. İhraç edilen malların bizzat alıcı beraberinde Türkiye’den çıkış zorunluluğu bulunmamaktadır. Satın alınan malların, özel fatura tarihini izleyen aybaşından itibaren üç ay içinde Maliye Bakanlığı’nca belirlenen gümrük kapılarından yurtdışına çıkarılması gerekir. İade için satılan malların bedelleri toplamının TL’nin üzerinde olması gerekir. Tebliğ öncesi bu bedel 600 TL’dir. Bu toplama, aynı faturada gösterilen birden fazla mal çeşidine ait bedeller dahildir.

40 A. İHRACAT İSTİSNASI 10 1.2-TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE YAPILAN SATIŞLAR (BAVUL TİCARETİ) 3 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi - Onaylı özel faturanın aslı veya firma yetkililerince onaylı örneği ya da onaylı özel faturaların muhtevasını içerecek şekilde hazırlanan liste - İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi - Yüklenilen KDV listesi - İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu (-Döviz Alım Belgesi ibraz zorunluluğu bu tebliğle kalkmıştır.)

41 A. İHRACAT İSTİSNASI 11 A-İHRACAT İSTİSNASI İADESİ NAKDEN İADE
NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT İADE KONUSU (KDVK MD.11-b) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA  (Şartlar Mevcutsa) 1.2-TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE YAPILAN SATIŞLAR (BAVUL TİCARETİ) İADESİ 11/1-b-1 Eski 4.000 TEMİNAT, YMM veya VİR YMM veya VİR Sınırsız Yok Var Yeni 5.000 A. İHRACAT İSTİSNASI 11

42 A. İHRACAT İSTİSNASI 12 2. HİZMET İHRACI KDV Md.: 11/1-a KDV GUT:II-A-2 KALDIRILAN KDV GT : 26, 30 ,65, 84,113 İstisnanın Kapsamı Yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler vergiden istisna edilmiştir. Bir hizmetin KDV’den istisna olabilmesi için, -Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılması, -Hizmetten yurtdışında faydalanılması, gerekir.

43 A.İHRACAT İSTİSNASI 13 2. HİZMET İHRACI 2 Hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapıldığı, yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen fatura ve benzeri belge ile belgelenir. Hizmetten yurtdışında faydalanılmasından kasıt, Türkiye’de yurtdışındaki müşteri için yapılan hizmetin, müşterinin yurtdışındaki iş, işlem ve faaliyetleri ile ilgili olmasıdır. -Türkiye’den serbest bölgelere verilen hizmetler hizmet ihracı kapsamında değerlendirilmez.

44 A.İHRACAT İSTİSNASI 14 2. HİZMET İHRACI 3 Örnekler: 1-Yabancı firmaların Türkiye'den ithal ettiği (Türkiye'nin ihraç ettiği) mallar dolayısıyla verilen hizmetler, hizmet ihracı kapsamında değerlendirilir. 2-Türkiye’deki bir firma, yurtdışında inşa edilecek bir yapının proje çizimi yapmış ve bedelini tahsil etmiştir. Bu iş hizmet ihracıdır. 3-Türkiye'de faaliyette bulunan şirket, yurtdışında yerleşik bir firma için, bu firmanın Türkiye'den satın aldığı tekstil ürünlerinin temin edilmesinde aracılık etmiş ve komisyon ücreti almıştır. Şirketinin, bu komisyonculuk hizmeti, hizmet ihracatı kapsamındadır.

45 A.İHRACAT İSTİSNASI 15 2. HİZMET İHRACI 4 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi - Hizmet faturası veya listesi - Ödeme belgesi (dövizin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden bir belge, banka dekontu vb.)(Ödeme belgesi, istisnanın beyanı için zorunlu değildir, iade veya mahsup için gereklidir.) - Hizmet ihracatının beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi - Yüklenilen KDV listesi - İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

46 A.İHRACAT İSTİSNASI 16 A-İHRACAT İSTİSNASI İADESİ NAKDEN İADE
NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT İADE KONUSU (KDVK MD.11-a) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA  (Şartlar Mevcutsa) 2. HİZMET İHRACI İSTİSNA İADESİ 11/1-a Eski 4.000 TEMİNAT YMM veya VİR YMM veya VİR Sınırsız Yok Var Yeni TEMİNAT veya VİR VİR 5.000 YMM A.İHRACAT İSTİSNASI 16

47 İhracat istisnası 17 3. ROAMİNG HİZMETLERİ KDV Md.: 11/1-a KDV GUT: II-A-3 KALDIRILAN KDV GT: ? Uluslararası roaming (dolaşım) anlaşmaları kapsamında yurtdışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetleri, ilgili ülkeler itibarıyla karşılıklı olmak kaydıyla KDV’den istisnadır. Roaming, farklı ülkelerdeki GSM ve haberleşme şirketlerinin birbirlerinin abonelerine kendi ülkelerinde verdiği haberleştirme hizmetidir. Söz konusu istisna roaming anlaşması kapsamındaki bütün haberleşme ve iletişim hizmetleri bakımından geçerlidir.

48 A.İHRACAT İSTİSNASI 18 3. ROAMİNG HİZMETLERİ 2
İade İçin Gerekli Belgeler (Yeni) -Standart iade talep dilekçesi - Yabancı ülkede roaming hizmetlerine ilişkin istisna uygulandığına ilişkin yazı - Roaming hizmeti faturaları veya listesi - Roaming hizmetinin beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi - Yüklenilen KDV listesi - İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

49 A.İHRACAT İSTİSNASI 19 A-İHRACAT İSTİSNASI İADESİ NAKDEN İADE
NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT İADE KONUSU (KDVK MD.11-b) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA  (Şartlar Mevcutsa) 3-ROAMİNG HİZMETLERİ İSTİSNASI İADESİ 11/1-b-1 Eski Yeni 5.000 TEMİNAT YMM veya VİR YMM veya VİR Sınırsız Yok Var A.İHRACAT İSTİSNASI 19

50 A.İHRACAT İSTİSNASI 20 4-SERBEST BÖLGELERDEKİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPILAN FASON HİZMETLER KDV Md.: 11/1-a KDV GUT: II-A-4 KALDIRILAN KDV GT:110 Serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason hizmetler KDV’den istisnadır. Ana madde ve malzemelerin serbest bölgeden gönderilmesi ve fason hizmete konu malın yeniden serbest bölgeye gönderilmiş olması gerekir. Fason hizmetler dışında, Türkiye’den bu bölgelerde faaliyet gösterenlere yapılan hizmetler KDV’ye tabidir.

51 A.İHRACAT İSTİSNASI 21 4-SERBEST BÖLGELERDEKİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPILAN FASON HİZMETLER 2 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi - Fason hizmet faturaları veya listesi - Fason hizmete konu malın serbest bölgeden yurtiçine, yurtiçinden serbest bölgeye gönderilmesine ilişkin gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi yerine geçen belge aslı veya örneği - Fason hizmetin verildiği döneme ait indirilecek KDV listesi - Yüklenilen KDV listesi - İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

52 A.İHRACAT İSTİSNASI 22 A-İHRACAT İSTİSNASI İADESİ NAKDEN İADE
NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT İADE KONUSU (KDVK MD.11-a) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA  (Şartlar Mevcutsa) 4-SERBEST BÖLGELERDEKİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPILAN FASON HİZMETLER İSTİSNA İADESİ 11/1-a Eski 4.000 TEMİNAT YMM veya VİR YMM veya VİR Sınırsız Yok Var Yeni 5.000 A.İHRACAT İSTİSNASI 22

53 A.İHRACAT İSTİSNASI 23 5-YOLCU BERABERİ EŞYA (TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE KDV HESAPLANARAK YAPILAN SATIŞLAR) KDV Md.: 11/1-b KDV GUT: II-A-5 KALDIRILAN KDV GT: 5, 6, 43, 51, 61, 64, 71, 114, 118 Türkiye'de ikamet etmeyen yolcuların vergi dairesinden "İzin Belgesi" almış mükelleflerden satın alarak Türkiye dışına götürdükleri mallar için ödedikleri KDV malın gümrükten çıkışı sırasında iade edilir.

54 A.İHRACAT İSTİSNASI 24 5-YOLCU BERABERİ EŞYA (TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE KDV HESAPLANARAK YAPILAN SATIŞLAR) 2 Kapsam -Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listede yer alan (petrol ürünleri) mallar hariç, yolcu beraberinde götürülebilecek her türlü mal teslimi için uygulama kapsamında işlem yapılabilir. -Alıcının, istisna kapsamında satış yapabilen satıcılardan aldığı malların faturada gösterilen bedelleri toplamının KDV hariç 100 TL’nin üstünde olması gerekir. Bu tebliğden önce de bu bedel geçerliydi. -Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara KDV iadesi yapmak isteyen aracı firmaların, Gelir İdaresi Başkanlığından "Yetki Belgesi" almak üzere başvuru yapabilmesi için, asgari özkaynak tutarı TL’den TL’ye çıkarılmıştır.

55 A.İHRACAT İSTİSNASI 25 5-YOLCU BERABERİ EŞYA (TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE KDV HESAPLANARAK YAPILAN SATIŞLAR) 3 Verginin Alıcıya İade Edilmesi -İadenin Gümrükten Çıkarken Banka Şubesinden Alınması -İadenin Gümrük Çıkışından Sonra Alınması -Verginin Elden İadesi -İadenin Avans Olarak Ödenmesi -Yetki Belgesine Sahip Aracılar Tarafından İade

56 A.İHRACAT İSTİSNASI 26 5-YOLCU BERABERİ EŞYA (TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE KDV HESAPLANARAK YAPILAN SATIŞLAR) 4 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi - Gümrükçe onaylı satış faturası veya fatura/çek aslı ya da onaylı örneği (iadenin yetki belgeli aracı firma tarafından yapılması halinde bu firmaların gönderdiği icmaller ile ödeme belgelerinin onaylı örnekleri) - İadenin talep edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi - Yüklenilen KDV listesi - İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu

57 A.İHRACAT İSTİSNASI 27 A-İHRACAT İSTİSNASI İADESİ NAKDEN İADE
MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT İADE KONUSU (KDVK MD.11-1-b) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA 5-YOLCU BERABERİ EŞYA (TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE KDV HESAPLANARAK YAPILAN SATIŞLAR) İADESİ 11/1-b Eski 4.000 TEMİNAT YMM veya VİR YMM veya VİR Sınırsız Yok Var Yeni 5.000 A.İHRACAT İSTİSNASI 27

58 A.İHRACAT İSTİSNASI 28 6-TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYEN TAŞIMACILAR İLE FUAR, SERGİ, PANAYIR KATILIMCILARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA KDV Md.: 11/1-b-2 KDV GUT: II-A-6 KALDIRILAN KDV GT:90 Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayanların taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak satın alacakları mal ve hizmetler ile fuar, panayır ve sergilere katılımları dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetler nedeniyle ödedikleri KDV, karşılıklı olmak kaydıyla iade edilir.

59 A.İHRACAT İSTİSNASI 29 6-TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYEN TAŞIMACILAR İLE FUAR, SERGİ, PANAYIR KATILIMCILARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA 2 Taşımacılık faaliyetine ilişkin olarak istisna uygulanacak mal teslimi ve hizmet ifaları; akaryakıt, yedek parça, bakım ve tamir giderlerini kapsamalıdır. Fuar, panayır ve sergilere katılımda ise mal teslimi ve hizmet ifasının münhasıran bu işlerle ilgili olması gerekir. KDV iadesi, İstanbul’da Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü veya Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğüne; Fuar, panayır ve sergiye katılım ile ilgili olarak da bu faaliyetin yapıldığı yerdeki belirlenen vergi dairesi tarafından yerine getirilir. İstisna kapsamında satın alınacak mal ve hizmet bedellerinin KDV dahil fatura düzenleme sınırını aşması gerekir.

60 A.İHRACAT İSTİSNASI 30 6-TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYEN TAŞIMACILAR İLE FUAR, SERGİ, PANAYIR KATILIMCILARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA 3 İade İçin Gerekli Belgeler -Tebliğin ekinde yer alan (EK:5)iade talep formu, -İadenin herhangi bir aracı tarafından talep edilmesi halinde noter onaylı “vekaletname” belgesi, -Fuar, panayır ve sergilere katılanların gerçek kişi olması, taşımacılığın sürücü tarafından kendi adına yapılması halinde bunlara ait pasaportların noter onaylı fotokopisi, -Kendi ülkelerinde vergi mükellefiyetini gösteren “vergi mükellefiyeti” belgesi, (iadenin tekrarlanması durumunda bu belgenin yeniden ibrazına gerek yoktur.) -Yapılan harcamalara ilişkin fatura veya serbest meslek makbuzunun asılları veya noter onaylı suretleri.

61 A.İHRACAT İSTİSNASI 31 A-İHRACAT İSTİSNASI İADESİ NAKDEN İADE
NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT İADE KONUSU (KDVK MD ) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA  (Şartlar Mevcutsa) 6-TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYEN TAŞIMACILAR İLE FUAR, SERGİ, PANAYIR KATILIMCILARINA YAPILAN TESLİMVE HİZMETLERDE İSTİSNA İSTİSNA İADESİ 11/1-2 Eski 1.000 TEMİNAT veya VİR VİR Yok Yeni Var A.İHRACAT İSTİSNASI 31

62 A.İHRACAT İSTİSNASI 32 7-YABANCI SİNEMA YAPIMCILARINA TANINAN İSTİSNA KDV Md.: 11/1-b-3 KDV GUT: II-A-7 KALDIRILAN KDV GT:113 Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayan yabancı yapımcılar, Türkiye'de KDV, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyetini gerektiren herhangi bir faaliyetleri olmaması kaydıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan sinematografik eserlerin yapımına ilişkin olarak verilen çekim izin süresi içinde satın alacakları veya ithal edecekleri mal ve hizmetler için bu istisnadan yararlanabilir.

63 A.İHRACAT İSTİSNASI 33 7-YABANCI SİNEMA YAPIMCILARINA TANINAN İSTİSNA 2 İstisna kapsamında satın alınacak mal ve hizmet bedellerinin KDV dahil fatura düzenleme sınırını (2014 yılı 800 TL)aşması gerekir. Türkiye’deki faaliyetin tamamlanmasından sonra bu uygulama kapsamında talep edilecek KDV iadelerini yerine getirmeye Ankara Başkent Vergi Dairesi, İstanbul Beyoğlu Vergi Dairesi ve İzmir Konak Vergi Dairesi yetkili kılınmıştır. İade talepleri bu dairelerden herhangi birisine yapılabilir. Nakden iade talebi, vergi dairesi tarafından sadece YMM raporuna göre yerine getirilir.

64 7-YABANCI SİNEMA YAPIMCILARINA TANINAN İSTİSNA 3
A.İHRACAT İSTİSNASI 34 7-YABANCI SİNEMA YAPIMCILARINA TANINAN İSTİSNA 3 İade İçin Gerekli Belgeler -Vergi Dairesine dilekçe, İade YMM Raporu ile yapılır. YMM Raporunda; -Yabancı sinema yapımcıları tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığına Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye’de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli ve Yabancı Yapımcılar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yapılan başvuru kapsamında, bu Bakanlığa verilen bütün bilgiler ile alınan bütün izinlere, işlemlerin safhalarını da içerecek şekilde ayrıntılı olarak yer verilir. -KDV iadesine konu mal ve hizmet alımları ile ithalata ilişkin fatura ve benzeri belgeler, -Gümrük makbuzlarının dökümünü gösteren bir liste,

65 A.İHRACAT İSTİSNASI 35 A-İHRACAT İSTİSNASI İADESİ NAKDEN İADE
NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT İADE KONUSU (KDVK MD.11-1-b-3) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA  (Şartlar Mevcutsa) 7-YABANCI Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna 11/1-b-3 Eski Yok YMM Sınırsız Yeni A.İHRACAT İSTİSNASI 35

66 A.İHRACAT İSTİSNASI 36 8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI KDV Md.: 11/1-c KDV GUT: II-A-8 KALDIRILAN KDV GT:23, 25, 26, 27, 46, 62, 77, 84, 87, 91, 95, 99, 104, 112 Kapsam İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur.

67 A.İHRACAT İSTİSNASI 37 8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 3 Ödenecek KDV çıkmaması nedeniyle tecil edilecek vergisi bulunmayan mükellefler ise bu tarihten itibaren iade talep edebilirler. Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlarda, “İstisna İzin Belgesi” alan mükelleflere imalatçılar tarafından yapılacak ihraç kaydıyla teslimlerde, 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında işlem yapılabilir. İstisna izin belgeli satıcılara ihraç kaydıyla teslimde bulunanların tecil edilen vergilerinin terkin işlemleri için, gümrükte tasdik edilen özel fatura nüshası ibraz edilir.

68 A.İHRACAT İSTİSNASI 38 8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 4 Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanacak Satıcılar ve İmalatçı Belgesi Tecil-terkin uygulamasından “imalatçı” vasfını haiz satıcılar yararlanabilir. İmalatçının durumuna göre aşağıdaki belgelerden (imalatçı belgesi) herhangi birine sahip olmalıdır; - Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesine haiz olması veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, Gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olması, - İlgili meslek odasına kayıtlı bulunması, - Üretimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde öngörülen sayıda işçi çalıştırması ve gerekli araç parkına sahip olması veya kapasite raporundaki üretim altyapısına sahip olması, gerekmektedir.

69 A.İHRACAT İSTİSNASI 39 8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 5 İmalatçı Belgesi Vergi Dairesine Verilecek İmalatçı şartlarına sahip olan imalatçılar, ihraç kaydıyla ihracatçılara mal teslim edilen dönemde ve bir defa olmak üzere “imalatçı belgesi” ve ilgili meslek odasına üyelik belgesinin birer örneği, ilgili dönem KDV beyannamesinin verilme süresine kadar bağlı oldukları vergi dairesine bir dilekçe ekinde verilir. İmalatçı niteliğindeki değişiklikler ve imalatçı niteliğinin kaybedilmesi halleri ayrıca vergi dairesine bildirilir.

70 A.İHRACAT İSTİSNASI 40 8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 6 Uygulama Kapsamına Giren Mallar İhracatçı, ihraç kaydıyla aldığı malı imalatçının teslim ettiği şekilde ihraç etmelidir. İhraç kaydıyla teslim edilen malın eklentisi veya ayrılmaz parçası niteliğindeki mallar ile ihraç malı için ambalaj maddesi veya malzemesi olarak kullanılan malların tesliminde tecil-terkin uygulanabilir. Bunun için bu malların yurtdışındaki müşteri adına düzenlenen faturada ve gümrük beyannamesinde asıl malla birlikte yer alması gerekir.

71 A.İHRACAT İSTİSNASI 41 8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 7 İhracat İçin Ek Süre Verilmesi İhraç kaydıyla teslim aldıkları malları yasal süresi içinde mücbir sebepler veya beklenmedik durumlara bağlı olarak ihraç edemeyen ihracatçıların ek süre talepleri ilgili vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar tarafından değerlendirilir. Ek süre ihracatçılar tarafından en geç üç aylık sürenin sonundan itibaren 15 gün içinde ilgili vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlığa verilecek bir dilekçe ile istenir. İhracatçı ek süre talebine ilişkin dilekçede mücbir sebep veya beklenmedik durumu belirterek, bu dilekçeye yalnızca ihraç kaydıyla teslime ait faturanın bir örneğini ekler. Ek süre üç ay ile sınırlıdır.

72 8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 8
A.İHRACAT İSTİSNASI 42 8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 8 İhracatın Gerçekleşmemesi Hali 1 İhracatçıların ihraç kaydıyla aldıkları malları hiç ihraç edememeleri ya da süresinden sonra ihraç etmeleri durumunda, ihraç kaydıyla yapılan teslim mahiyet itibarıyla yurtiçi mal teslimine dönüşür. Bu durumda, ihraç kaydıyla teslim bedeli üzerinden hesaplanan ve tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren her ay için %1,40 gecikme zammıyla birlikte imalatçıdan tahsil olunur. Ancak, ihraç kaydıyla teslim edilen malların mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilememesi halinde tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren ilgili dönemler için geçerli tecil faizi (aylık %1) ile birlikte tahsil olunur.

73 A.İHRACAT İSTİSNASI 43 8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 9 İhracatın Gerçekleşmemesi Hali 2 İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihracatının gerçekleşmemesi üzerine imalatçının ödediği vergi için ihracatçıya rücu etmesi halinde, ihraç kaydıyla teslim edilen mallara ilişkin hesaplanan KDV, ihracatçı açısından ihracatın gerçekleşmesi gereken sürenin sonu itibarıyla indirilebilir hale gelmektedir. Bu kapsamda, imalatçıya ödenen KDV o dönemi kapsayan takvim yılı içerisinde indirim konusu yapması mümkündür. Malların ihraç edilmesi durumunda ise indirim hesaplarına alınan bu tutarlar, KDV iade taleplerinde iade hesabına dâhil edilebilir.

74 A.İHRACAT İSTİSNASI 44 8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 10 İmalatçı Lehine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik 1 İhracatçıların yurtdışına teslim ettiği mal karşılığında aldıkları vergi iadesi, kur farkı ve kaynak kullanımı destekleme primleri üzerinden KDV hesaplanması söz konusu değildir. İhracatçılar tarafından, ihraç kaydıyla mal aldıkları imalatçılara, malın satın alındığı dönemden ve ihracattan sonra reklamasyon, vergi iadesi, kur farkı, kaynak kullanımı destekleme primi, faiz vb. unsurların kısmen veya tamamen aktarılması ihraç kaydıyla teslim bedeline dahildir.

75 A.İHRACAT İSTİSNASI 45 8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 11 İmalatçı Lehine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik 2 İhracatçılar tarafından imalatçılara yapılan ödemelerde, imalatçı tarafından ihracatçı adına ödeme tutarı üzerinden bir fatura düzenlenir ve bu faturada KDV hesaplanır, bu KDV tutarının tahsil edilmediğine dair bir açıklama yazılır, ödemenin kaynağı olan ilk ihraç kaydıyla teslim faturasına ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesine tarih ve numara belirtilmek suretiyle atıfta bulunulur. İmalatçı, faturada gösterdiği KDV’yi, fatura tarihini içine alan döneme ait KDV beyannamesinde hem hesaplanan hem de indirilecek KDV olarak beyan eder.

76 A.İHRACAT İSTİSNASI 46 8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 12 İmalatçı Aleyhine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik İmalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farkları için ihracatçılar tarafından imalatçıya bir fatura düzenlenerek KDV hesaplanır. Bu faturada hesaplanan KDV ihracatçı tarafından beyan edilir, imalatçı tarafından indirim konusu yapılır.

77 8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 13
A.İHRACAT İSTİSNASI 47 8. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 13 İade İçin Gerekli Belgeler Standart iade talep dilekçesi İlgili meslek odasına üyelik belgesinin noterce onaylı örneği (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.) İmalatçı belgesi (Belgede değişiklik olmadığı sürece bir defa verilmesi yeterlidir.). İhraç kaydıyla teslim faturaları veya listesi Gümrük beyannamesi çıktısı veya listesi (serbest bölge işlem formu veya özel fatura örneği) İhraç kaydıyla teslim edilen malın ihraç edildiğine dair ihracatçı firmadan alınan onaylı yazı, İhraç kayıtlı teslimin yapıldığı döneme ait indirilecek KDV listesi

78 TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERE AİT BİLDİRİM
1 2 3 TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER Matrah 10.000 KDV Oranı %18 Hesaplanan KDV 1.800 İNDİRİMLER Önceki Dönemden Devreden KDV 500 1.000 Bu Döneme Ait İndirilecek KDV İndirimler Toplamı 2.000 İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERE AİT BİLDİRİM İşlem Türü 11/1-c Teslim Bedeli Oran Yüklenilen KDV Tecil Edilebilir KDV İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV SONUÇ HESAPLARI Tecil Edilecek KDV 800 Ödenmesi Gereken KDV İade Edilmesi Gereken KDV Sonraki Döneme Devreden KDV 200

79 A.İHRACAT İSTİSNASI 48 A-İHRACAT İSTİSNASI İADESİ NAKDEN İADE
NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT İADE KONUSU (KDVK MD.11-c) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA  (Şartlar Mevcutsa) 8-İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI İSTİSNASI İADESİ 11/c Eski 4.000 TEMİNAT, YMM veya VİR YMM veya VİR Sınırsız Yok Var Yeni 5.000 A.İHRACAT İSTİSNASI 48

80 A.İHRACAT İSTİSNASI 49 9. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI KDV Md.: Geçici Md.17 KDV GUT: II-A-9 KALDIRILAN KDV GT:71, 75, 83, 95, 98 Kapsam 1 Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddelerin dahilde işleme izin belgesine sahip mükelleflere tesliminde tecil-terkin kapsamında işlem yapılabilir. İhracat süresi, dahilde işleme izin belgesinde öngörülen süreler esas alınır.

81 A.İHRACAT İSTİSNASI 50 Kapsam 2
9. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 2 Kapsam 2 Dahilde işleme rejimi kapsamında ihracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir. Dahilde işleme izin belgesi (DİİB) sahibi mükelleflerin, bu kapsamda temin ettiği malları kullanarak ürettiği malların DİİB sahibi alıcılara geçici 17 nci maddesi kapsamında teslimi mümkündür. Ancak, bu kapsamda teslim edilen malların diğer DİİB’nin girdisi mahiyetinde olması ve her bir DİİB’nin dahilde işleme mevzuatına uygun olarak kapatılması gerekir.

82 A.İHRACAT İSTİSNASI 51 9. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 3 Kapsam 3 DİİB kapsamında teslimde bulunan DİİB sahibi mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu malların üretimi için 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında temin ettiği mallar nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamaz. Ayrıca bu kapsamda yapılan işlemlerde, imal edilen mallar ihraç edilmeden herhangi bir iade işlemi yapılamaz. Not: Bu teslim İhraç Kayıtlı Yurtiçi teslim olduğundan, DİİB kapsamında alınan kısma ait KDV tutarı tartışma konusudur. Açıklığa kavuşması gerekir. İhraç kayıtlı teslimde KDV yükümlülüğü İmalatçıya aittir. İmalatçı Hesaplanan KDV olarak beyan ettiğinden zaten Devreden KDV tutarından düşülmüştür.

83 A.İHRACAT İSTİSNASI 52 Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler
9. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 4 Uygulamadan Yararlanacak Mükellefler DİİB kapsamındaki teslimlerde, tecil-terkin kapsamında işlem yapılabilmesi için alıcıların; - KDV mükellefi olmaları, - Dahilde İşleme İzin Belgesi’ne (DİİB) sahip bulunmaları, gerekmektedir. Dahilde işleme rejimi kapsamında belge almış alıcıların KDV ödemeksizin mal alımı yapmaları için ayrıca “imalatçı” vasfını haiz olmaları gerekmez. Uygulama Kapsamında Teslimde Bulunabilecek Satıcılar Uygulama Kapsamında Teslimde Bulunabilecek Satıcıların imalatçı olmaları şartı aranmaz. Daha önceki uygulamada imalatçılık şartı aranmaktaydı.

84 Uygulama Kapsamında Teslim Edilebilecek Mallar 1
A.İHRACAT İSTİSNASI 53 9. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 5 Uygulama Kapsamında Teslim Edilebilecek Mallar 1 DİİB sahibi mükellefler, bu belgede yer alan maddeleri, tecil-terkin sisteminden yararlanarak teslim alabilirler. Bu kapsamındaki teslimler nedeniyle düzenlenecek faturalarda, her bir mal türüne ilişkin KDV hariç bedelin TL’yi (tekstil-konfeksiyon sektöründe pamuk, yün, iplik ve kumaş dışındaki mallarda 500 TL) aşması zorunludur.

85 A.İHRACAT İSTİSNASI 54 9. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 6 Uygulama Kapsamında Teslim Edilebilecek Mallar 2 Dahilde işleme rejimi kapsamında alınan maddelerin, işlendikten sonra elde edilen mamul mal içerisinde ihraç edilmesi esastır. Önceden satın alınan maddeler kullanılmak suretiyle vücuda getirilen ve söz konusu rejim kapsamında ihraç edilen malların bünyesine giren maddelerin (eş değer eşya) belge kapsamında olsa dahi sonradan belge sahiplerine tesliminde veya ithalinde KDV tahsil edilmeksizin işlem yapılması mümkündür. Ancak bu uygulama kapsamında DİİB sahibi mükellefin veya ihracatçının iade talebi DİİB kapatılmadan yerine getirilmez. Eş değer eşya uygulaması bu tebliğle gelmiştir. Ayrıca, tecil-terkin uygulaması mal teslimleri bakımından geçerli olup, hizmet ifaları bu kapsama girmez.

86 A.İHRACAT İSTİSNASI 55 9. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 7 İhracatın Belgede Öngörülen Süre ve Şartlara Uygun Olarak Yapılmaması 1 DİİB sahibi mükelleflere yapılan teslimlere ilişkin tecil edilen KDV’nin terkini için belge sahibi tarafından üretilen malın ihracatçı tarafından belge süresi (uzatılan süreler dahil) içinde ihracatı gerçekleştirilmiş olmalıdır. Tecil-terkin uygulaması kapsamında satın alınan maddelerden üretilen malların izin belgesinde öngörülen süre ve şartlara uygun olarak ihraç edilememesi halinde, zamanında alınmayan vergi, tecil tarihinden itibaren vergi ziyaı cezası da uygulanmak suretiyle gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir.

87 A.İHRACAT İSTİSNASI 56 9. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 8 İhracatın Belgede Öngörülen Süre ve Şartlara Uygun Olarak Yapılmaması 3 Belge sahibi alıcının tecil-terkin sistemine göre KDV ödemeden temin ettiği malları kanuni süresinde ihraç edemeyeceğini belirterek bağlı olduğu vergi dairesine başvurması halinde, tahsil edilmeyen KDV tutarı dikkate alınmak suretiyle bağlı bulunduğu vergi dairesi tarafından alıcı adına gerekli tarhiyat yapılır. Bu durumun satıcı tarafından öğrenilmesi halinde ise satıcının yaptığı teslime ve belge sahibi alıcıya ait bilgileri kendi vergi dairesine vermesi, vergi dairesinin de daha önce tahsil edilmemiş KDV’nin 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine göre tahsil edilmesini teminen belge sahibi alıcının vergi dairesine bildirmesi üzerine alıcının bağlı bulunduğu vergi dairesi tarafından alıcı adına gerekli tarhiyat yapılır.

88 A.İHRACAT İSTİSNASI 57 9. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 9 İhracatın Belgede Öngörülen Süre ve Şartlara Uygun Olarak Yapılmaması 4 DİİB sahibi mükelleflerin ihraç kaydıyla aldıkları malları ihraç edememeleri ya da süresinden sonra ihraç etmeleri durumunda, belge kapsamında ihraç kaydıyla yapılan söz konusu teslim, ihraç kaydıyla teslim olmaktan çıkar ve mahiyet itibarıyla yurtiçi mal teslimine dönüşür. Bu durumda, daha önce DİİB sahibi mükellef tarafından indirim konusu yapılamayan KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim edilen malların ihracatı için öngörülen sürenin dolduğu tarihi izleyen günü içeren vergilendirme döneminde takvim yılı aşılmamak kaydıyla indirim hesaplarına alınmak suretiyle indirim konusu yapılabilir. Malların ihraç edilmesi durumunda ise indirim hesaplarına alınan bu tutarlar ihracattan kaynaklanan KDV iade taleplerinde iade hesabına dâhil edilebilir.

89 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi
A.İHRACAT İSTİSNASI 58 9. DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİ KAPSAMINDA İHRAÇ EDİLECEK MALLARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN GİRDİLERİN TEMİNİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI 10 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi - İhraç kaydıyla teslim faturaları veya listesi - Gümrük beyannamesi veya listesi - DİİB onaylı örneği sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi uygulamasında aranan, satıcı veya alıcılar nezdinde düzenlenmiş olan özel amaçlı YMM raporu - İhraç kaydıyla teslimin yapıldığı döneme ait indirilecek KDV listesi

90 A.İHRACAT İSTİSNASI 59 NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT
NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT İADE KONUSU (KDVK MD. Geç.17) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA  (Şartlar Mevcutsa) A-İHRACAT İSTİSNASI İADESİ Geçici Md. 17 4.000 TEMİNAT YMM veya VİR YMM veya VİR Sınırsız Yok Var 5.000 A.İHRACAT İSTİSNASI 59

91 B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 1 DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ TESLİMİNDE, TADİL, BAKIM VE ONARIMINDA, İMAL VE İNŞASINA İLİŞKİN ALIMLARDA İSTİSNA 1 1.1.Araç ve Tesislerin Tesliminde İstisna 1 KDV Md.: 13/a KDV GUT : II-B-1.1 KALDIRILAN KDV GT:23, 48, 107, 116 Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere, bu araçların teslimi KDV’den istisnadır.

92 1.1.Araç ve Tesislerin Tesliminde İstisna 2
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 2 DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ TESLİMİNDE, TADİL, BAKIM VE ONARIMINDA, İMAL VE İNŞASINA İLİŞKİN ALIMLARDA İSTİSNA 2 1.1.Araç ve Tesislerin Tesliminde İstisna 2 Araçları istisna kapsamında teslim almak isteyen mükelleflerin vergi dairesine başvurmak suretiyle Tebliğin ekinde (EK:6A) yer alan istisna belgesini almaları ve bu belgenin bir örneğini satıcılara vermeleri gerekir. Bu belgelere dayanılarak istisna kapsamında yapılan mal teslimi ile ilgili olarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda KDV gösterilmez.

93 1.1.Araç ve Tesislerin Tesliminde İstisna 3 İade İçin Gerekli Belgeler
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 3 DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ TESLİMİNDE, TADİL, BAKIM VE ONARIMINDA, İMAL VE İNŞASINA İLİŞKİN ALIMLARDA İSTİSNA 1 1.1.Araç ve Tesislerin Tesliminde İstisna 3 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi - İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi - İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi - İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu - Satış faturaları listesi -Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği

94 B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA İADESİ NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT İADE KONUSU (KDVK MD.13-a) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA  (Şartlar Mevcutsa) 1- DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ TESLİMİNDE, TADİL, BAKIM VE ONARIMINDA, İMAL VE İNŞASINA İLİŞKİN ALIMLARDA İSTİSNA 1.1- ARAÇ VE TESİSLERİN TESLİMİNDE İSTİSNA İADESİ 13/a Eski 200 TEMİNAT YMM, VİR YMM Sınırsız Yok Var Yeni 5.000 B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 4

95 KDV Md.: 13/a KDV GUT : II-B-1.2 KALDIRILAN KDV GT:48, 107
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 5 1.2.ARAÇ VE TESİSLERİN TADİL, ONARIM VE BAKIM HİZMETLERİNDE İSTİSNA 1 KDV Md.: 13/a KDV GUT : II-B-1.2 KALDIRILAN KDV GT:48, 107 Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere, bu araçlarla ilgili olarak verilen tadil, onarım ve bakım hizmetleri KDV’den istisnadır.

96 B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 6 1.2.ARAÇ VE TESİSLERİN TADİL, ONARIM VE BAKIM HİZMETLERİNDE İSTİSNA 2 Araçların tadil, onarım ve bakımını istisna kapsamında yaptırmak isteyen mükellefler tarafından tadil, onarım ve bakım yapılacak her bir araca ilişkin olarak hazırlanan proje kapsamındaki hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir. Vergi dairesi tarafından şartları taşıyan mükelleflere, elektronik olarak sisteme girilen hizmetlerle sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilir (EK:6B).

97 B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 7 1.2.ARAÇ VE TESİSLERİN TADİL, ONARIM VE BAKIM HİZMETLERİNDE İSTİSNA 3 Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği mükellef tarafından hizmeti sunanlara verilir. İstisna belgesi , proje ekindeki listede yer alan hizmetler ve süre için verilir. Projenin mal ve hizmetler ile süre bakımından revize edilmesi mümkündür. Revize edilen projeye uygun olarak istisna belgesi de düzeltilir. İstisna belgesi süresi sonunda hizmet alanlar belgeyi vergi dairesine ibraz ederek kapattırırlar. Bu belgelere dayanılarak istisna kapsamında yapılan hizmet ifaları ile ilgili olarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda KDV gösterilmez. Bu kapsama giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 TL’nin altında olması halinde bu işlemlerde istisna uygulanmaz ve genel esaslar çerçevesinde KDV hesaplanır.

98 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 8 1.2.ARAÇ VE TESİSLERİN TADİL, ONARIM VE BAKIM HİZMETLERİNDE İSTİSNA 4 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi - İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi - İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi - İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu - Satış faturaları listesi -Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mala ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği

99 B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA İADESİ NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT İADE KONUSU (KDVK MD.13-a) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA  (Şartlar Mevcutsa) 1- DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ TESLİMİNDE, TADİL, BAKIM VE ONARIMINDA, İMAL VE İNŞASINA İLİŞKİN ALIMLARDA İSTİSNA 1.2-ARAÇ VE TESİSLERİN TADİL, ONARIM VE BAKIM HİZMETLERİNDE İSTİSNA İADESİ 13/a Eski 200 TEMİNAT YMM, VİR YMM VİR Sınırsız Var YMM-VİR Yok Yeni 5.000 B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 9

100 İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Bizzat İmal veya İnşa Edenler
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 10 1.3.FAALİYETLERİ İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE TESİSLERİN KİRALANMASI VEYA ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE İŞLETİLMESİ OLAN MÜKELLEFLERE BU ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI İLE İLGİLİ YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER 1 KDV Md.: 13/a KDV GUT : II-B-1.3 KALDIRILAN KDV GT:116 İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Bizzat İmal veya İnşa Edenler Araç ve tesisleri bizzat imal ve inşa etmek isteyen mükellefler tarafından imal ve inşa edilecek her bir araca ilişkin olarak hazırlanan proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir. Mükellefler mal ve hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunurlar.

101 1.2.ARAÇ VE TESİSLERİN TADİL, ONARIM VE BAKIM HİZMETLERİNDE İSTİSNA 2
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 11 1.2.ARAÇ VE TESİSLERİN TADİL, ONARIM VE BAKIM HİZMETLERİNDE İSTİSNA 2 Koşulları sağlayan, araç ve tesisleri bizzat imal ve inşa etmek isteyen mükelleflere, imal ve inşa edilecek her bir araç veya tesise ilişkin olarak imal/inşa projesi kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste ile sınırlı olarak vergi dairesi tarafından istisna belgesi verilir. (EK:6C) Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin bir örneği mükellef tarafından satıcılara verilir ve istisna kapsamında işlem yapması talep edilir. İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmet miktarı ve tutarı yer alır.

102 B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 12 1.2.ARAÇ VE TESİSLERİN TADİL, ONARIM VE BAKIM HİZMETLERİNDE İSTİSNA 3 Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır. İstisna belgesine dayanılarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifalarına ilişkin faturalarda KDV gösterilmez. Bu kapsama giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 TL’nin altında olması halinde bu işlemlerde istisna uygulanmaz ve genel esaslar çerçevesinde KDV hesaplanır.

103 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart İade talep dilekçesi
B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 13 1.2.ARAÇ VE TESİSLERİN TADİL, ONARIM VE BAKIM HİZMETLERİNDE İSTİSNA 4 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart İade talep dilekçesi - İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi - İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi - İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu - Satış faturaları listesi -Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mala ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği

104 B. ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 14 İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE TESİSLERİN SİPARİŞ ÜZERİNE İMAL VE İNŞA EDİLMESİ 1 Araç ve tesisleri sipariş vererek imal ve inşa ettirmek isteyen mükellefler tarafından imal ve inşa edilecek her bir araca ilişkin olarak hazırlanan proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir. Mükellefler mal ve hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunurlar. Koşulları sağlayan, araç ve tesisleri sipariş vererek imal ve inşa ettirmek isteyen mükelleflere, imal ve inşa edilecek her bir araç veya tesise ilişkin olarak imal/inşa projesi kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste ile sınırlı olarak vergi dairesi tarafından istisna belgesi verilir. (EK:6D)

105 ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 15 İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE TESİSLERİN SİPARİŞ ÜZERİNE İMAL VE İNŞA EDİLMESİ 2 Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin bir örneği mükellef tarafından hizmeti sunanlara verilir ve istisna kapsamında işlem yapması talep edilir. Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır. İstisna belgesine dayanarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifalarına ilişkin faturalarda KDV gösterilmez.

106 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 17 İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE TESİSLERİN SİPARİŞ ÜZERİNE İMAL VE İNŞA EDİLMESİ 3 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi - İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi - Siparişle ilgili sözleşmenin noter onaylı örneği (İlk iade talebi sırasında bir defa verilecektir. Sözleşme kapsamında değişiklik olması halinde yeniden verileceği tabiidir.) - İstisnaya konu edilmiş harcamalara ilişkin alış belgelerinin listesi -Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mala ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği

107 ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 18 İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE TESİSLERİ SİPARİŞ ÜZERİNE FİİLEN İMAL VE İNŞA EDENLER 1 Söz konusu araç ve tesisleri, aldıkları sipariş üzerine fiilen imal ve inşa edenlerin bu işle ilgili mal ve hizmet alımlarında istisna uygulanır. Araç ve tesisleri sipariş alarak imal ve inşa işini fiilen yapmak isteyen mükellefler tarafından imal ve inşa edilecek her bir araca ilişkin olarak hazırlanan proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir. Mükellefler mal ve hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunurlar. Bu mükelleflere, imal ve inşa edilecek her bir araç veya tesise ilişkin olarak imal/inşa projesi kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste ile sınırlı olarak vergi dairesi tarafından istisna belgesi verilir. (EK:6C) Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin bir örneği mükellef tarafından satıcılara verilir ve istisna kapsamında işlem yapması talep edilir.

108 ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 19 İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE TESİSLERİ SİPARİŞ ÜZERİNE FİİLEN İMAL VE İNŞA EDENLER 2 İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmet miktarı ve tutarı yer alır. Söz konusu istisna belgesi kapsamında teslim veya hizmette bulunan mükellef, istisna belgesinin ilgili mal veya hizmete ilişkin bölümünü fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Mal teslimi/ hizmet ifası gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini projeye uygun olarak sisteme girerler. Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır. İmal ve inşa işini sipariş üzerine fiilen yapanlara istisna belgesine dayanılarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifalarına ilişkin düzenlenen faturalarda KDV gösterilmez. Bu kapsama giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 TL’nin altında olması halinde bu işlemlerde istisna uygulanmaz ve genel esaslar çerçevesinde KDV hesaplanır. KDV hariç işlem bedelinin 100 TL ve daha fazla olması halinde bedelin tamamı için istisna kapsamında işlem yapılır. Araç ve tesislerin sipariş üzerine imal ve inşasından kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:

109 İade İçin Gerekli Belgeler
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 20 İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE TESİSLERİ SİPARİŞ ÜZERİNE FİİLEN İMAL VE İNŞA EDENLER 3 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi - İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi - İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi - İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu - Satış faturaları listesi - Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mala ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği

110 ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 21 FAALİYETLERİ DENİZ TAŞIMA ARAÇLARI İLE YÜZER TESİS VE ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI OLANLARA BU ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI İLE İLGİLİ YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE YÖNELİK İSTİSNA 1 Bu istisnadan; faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlar yararlanır. Deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçları istisna kapsamında imal ve inşa etmek isteyenler tarafından imal ve inşa edilecek her bir araç veya tesise ilişkin imal/inşa projesi kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir. Mükellefler mal ve hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunurlar. Vergi dairesi tarafından proje kapsamındaki mal ve hizmetlerle sınırlı olarak istisna belgesi verilir.(EK: 6E ve 6F) Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin bir örneği satıcıya verilir. Bu belge KDV mükellefi olanlara bağlı oldukları vergi dairesi tarafından verilir.

111 ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 21a FAALİYETLERİ DENİZ TAŞIMA ARAÇLARI İLE YÜZER TESİS VE ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI OLANLARA BU ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI İLE İLGİLİ YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE YÖNELİK İSTİSNA 1a Deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçları imal ve inşa edenlere istisna belgesine dayanılarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifalarına ilişkin düzenlenen faturalarda KDV gösterilmez. Bu kapsama giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 TL’nin altında olması halinde bu işlemlerde istisna uygulanmaz ve genel esaslar çerçevesinde KDV hesaplanır. KDV hariç işlem bedelinin 100 TL ve daha fazla olması halinde bedelin tamamı için istisna kapsamında işlem yapılır.

112 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 22 FAALİYETLERİ DENİZ TAŞIMA ARAÇLARI İLE YÜZER TESİS VE ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI OLANLARA BU ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI İLE İLGİLİ YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE YÖNELİK İSTİSNA 2 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi - İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi - İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi - İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu - Satış faturaları listesi - Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mala ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği

113 RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ
B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA İADESİ NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT İADE KONUSU (KDVK MD.13a) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAM  (Şartlar Mevcutsa) 1- DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ TESLİMİNDE, TADİL, BAKIM VE ONARIMINDA, İMAL VE İNŞASINA İLİŞKİN ALIMLARDA İSTİSNA 1.3- FAALİYETLERİ İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE TESİSLERİN KİRALANMASI VEYA ÇEŞİTLİ ŞEKİLLERDE İŞLETİLMESİ OLAN MÜKELLEFLERE BU ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI İLE İLGİLİ YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE TESİSLERİ BİZZAT İMAL VEYA İNŞA EDENLER 1.3.2-İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ARAÇ VE TESLİMLERİN SİPARİŞ ÜZERİNE İMAL VE İNŞA EDİLMESİ YÖNELİK İSTİSNA 1.3.3-FAALİYETLERİ DENİZ TAŞIMA ARAÇLARI İLE YÜZER TESİS VE ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI OLANLARA BU ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI İLE İLGİLİ YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE YÖNELİK İSTİSNA 13/a Eski 200 TEMİNAT YMM, VİR YMM VİR Sınırsız Var YMM-VİR Yok Yeni 5.000 ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 23

114 İstisnanın uygulanması için hizmetin; -Liman ve hava meydanlarında,
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 24 2. LİMAN VE HAVA MEYDANLARINDA YAPILAN HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 1 KDV Md.: 13/b KDV GUT : II-B-2 KALDIRILAN KDV GT:15, 87, 88, 93, 113  Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmıştır. İstisnanın uygulanması için hizmetin; -Liman ve hava meydanlarında, -Deniz ve hava taşıma araçları için, yapılması gerekmektedir. İstisna kapsamına, liman ve hava meydanlarında yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetler de dâhil olmak üzere, deniz ve hava taşıma araçları için yapılan seyrüsefere ilişkin her türlü hizmet girmektedir. Bu kapsamda, KDV’den istisna olarak temin edilen hizmetlerin Türk acenteler tarafından araç ve yük sahiplerinin bağlı olduğu yabancı acentelere yansıtılması da KDV’den istisnadır. Bu kapsama giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 TL’nin altında olması halinde bu işlemlerde istisna uygulanmaz.

115 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 25 2. LİMAN VE HAVA MEYDANLARINDA YAPILAN HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 2 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi - İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi - İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi - İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu - Satış faturaları listesi

116 ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 26 B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA İADESİ NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT İADE KONUSU (KDVK MD.13b) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA  (Şartlar Mevcutsa) 2-LİMAN VE HAVA MEYDANLARINDA YAPILAN HİZMETLER İSTİSNASI 13/b Eski 4.000 TEMİNAT YMM, VİR YMM VİR Sınırsız Yok Var Yeni 5.000 YMM-VİR

117 ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 27 3- PETROL ARAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA 1 Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler ile aynı Kanun hükümlerine göre boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisnadır. TÜRK PETROL KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE PETROL ARAMA FAALİYETLERİNİ YÜRÜTENLERE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 1 KDV Md.: 13/c KDV GUT : II-B-3 KALDIRILAN KDV GT:16, 19 Türk Petrol Kanununda belirtilen bir petrol hakkı sahibine, temsilcisine veya Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce kabul edilmiş müteahhidine hak sahibi adına yapılan mal teslimleri ile hizmet ifalarına istisna uygulanır. İstisna kapsamına, boru hattıyla transit taşımacılık yapan belge sahiplerinin bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin mal ve hizmet alımları da girmektedir.

118 ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 28 3- PETROL ARAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA 1 TÜRK PETROL KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE PETROL ARAMA FAALİYETLERİNİ YÜRÜTENLERE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 2 Petrol hakkı sahibine, temsilcisine veya Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce kabul edilmiş müteahhidine, istisna kapsamına giren mal ve hizmet alımında kullanılmak üzere Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından “KDV İstisna Belgesi” (petrol şirketlerine EK:7A, müteahhitlerine EK:7B) verilir. İstisna belgesi sahibi tarafından bu belgenin bir örneği satıcı firmalara verilir ve istisna kapsamına giren mal ve hizmet alımlarında KDV uygulanmaması talep edilir.

119 ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 28a 3- PETROL ARAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA 1 TÜRK PETROL KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE PETROL ARAMA FAALİYETLERİNİ YÜRÜTENLERE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 2a Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan bu listenin bir örneği firma yetkililerince satıcıya/satıcılara verilir. Bu durumda, münhasıran petrol arama faaliyetinde kullanılmak üzere ithal edilecek malzemeler için verilen ithal müsaadeleri (EK: 7C) Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce “ARAMA” ibaresi yer almak suretiyle düzenlenir. Her bir ithalatta, ithal edilecek malzemelerin cinsi, miktarı ve niteliğini içeren faturalar Genel Müdürlükçe onaylanır. Bu kapsama giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 TL’nin altında olması halinde bu işlemlerde istisna uygulanmaz.

120 ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 29 3- PETROL ARAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA 1 TÜRK PETROL KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE PETROL ARAMA FAALİYETLERİNİ YÜRÜTENLERE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 3 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi - İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi - İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi - İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu - Satış faturaları listesi -Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınan istisna belgesi ile onaylı listenin örneği/Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği

121 B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA İADESİ NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT İADE KONUSU (KDVK MD.9) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA  (Şartlar Mevcutsa) TÜRK PETROL KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE PETROL ARAMA FAALİYETLERİNİ YÜRÜTENLERE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 13/c Eski 200 TEMİNAT YMM VİR Sınırsız Yok Var Yeni 5.000 ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 30

122 ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 31 3.BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK YAPANLARA BU HATLARIN İNŞA VE MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 2 KDV Md.: 13/c KDV GUT : II-B-3 KDV GT: Boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetlere uygulanır. Bu istisnadan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen belge sahibi taşımacılar yararlanabilir. Bahsi geçen kişi ve kuruluşlara yapılacak teslim ve hizmetlerin, münhasıran bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin olması gerekmektedir. Transit taşımacılık yapan belge sahipleri, boru hatlarının inşa ve modernizasyonunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanmış transit petrol boru hattı projesi bulunması kaydıyla bu istisna kapsamında yaptırabilir.

123 ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 32 3.BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK YAPANLARA BU HATLARIN İNŞA VE MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 3 Boru hatlarının inşa ve modernizasyonunu istisna kapsamında yaptırmak isteyen belge sahipleri tarafından hazırlanan transit boru hattı projesi kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir. Mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girildikten sonra vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunulur. Vergi dairesi tarafından proje kapsamındaki mal ve hizmetlerle sınırlı olarak istisna belgesi verilir. Vergi dairesi tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan belge üzerine şartları taşıyanlara, elektronik olarak sisteme girilen mal ve hizmetlerle sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilir (EK:7D/7E). Bu belge KDV mükellefi olanlara bağlı oldukları vergi dairesi tarafından verilir. Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği mükellef tarafından mal ve hizmeti sunanlara verilir. Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi ve elektronik sisteme yapılan alış ve satış girişleri esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır. Bu kapsama giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 TL’nin altında olması halinde bu işlemlerde istisna uygulanmaz.

124 ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 33 3.BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK YAPANLARA BU HATLARIN İNŞA VE MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 4 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi - İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi - İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi - İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu - Satış faturaları listesi -Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınan istisna belgesi ile onaylı listenin örneği/Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği

125 B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA İADESİ NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT İADE KONUSU (KDVK MD.11-c) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA  (Şartlar Mevcutsa) BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK YAPANLARA BU HATLARIN İNŞA VE MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 13/c Eski 200 TEMİNAT VİR Sınırsız Yok Var 13/c Yeni 5.000 YMM ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 34

126 ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 35 4. ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME VE ZENGİNLEŞTİRME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA 1 KDV Md.: 13/c KDV GUT : II-B-4 KALDIRILAN KDV GT:112 Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler KDV’den müstesnadır. İstisna; maden arama, altın, gümüş veya platin madenleri için işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere satın alınan mal ve hizmetleri kapsamaktadır. İstisnanın Uygulanması Altın, gümüş veya platin arama, işletme ve zenginleştirme faaliyetleri için istisnadan faydalanmak isteyen mükellefler tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına müracaat edilerek (EK: 8A)’da yer alan belge alınır. Maden arama ruhsatı sahibi mükellefler, söz konusu madenleri aradıklarına dair bilgiyi belge talep dilekçesine yazar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı talebi değerlendirirken maden sahasının özelliklerini de dikkate alarak söz konusu belgeyi verir.

127 ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 36 4. ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME VE ZENGİNLEŞTİRME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA 2 Altın, gümüş veya platin arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerini istisna kapsamında yapmak mükellefler tarafından hazırlanan proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir. Mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girildikten sonra vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunulur. Vergi dairesi tarafından proje kapsamındaki mal ve hizmetlerle sınırlı olarak istisna belgesi verilir. Vergi dairesi tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan belge üzerine şartları taşıyanlara, elektronik olarak sisteme girilen mal ve hizmetlerle sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilir (EK: 8B). Rafinaj faaliyetinde bulunan firmalara ise firmanın, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanmış olan Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ hükümlerine göre yaptıkları işlemler “rafinaj faaliyeti” sayılan firma olduğu tespit edildikten sonra vergi dairesince söz konusu istisna belgesi verilir. Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği mükellef tarafından mal ve hizmeti sunanlara verilir. Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi ve elektronik sisteme yapılan alış ve satış girişleri esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.

128 ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 37 4. ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME VE ZENGİNLEŞTİRME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA 3 İstisna kapsamındaki malların ithalat yoluyla temin edilmesi halinde söz konusu belge, ilgili gümrük idaresine ibraz edilir. İstisna belgesindeki istisna kapsamında ithal edilen mala ilişkin bölüm doldurulduktan sonra ilgili gümrük idaresi tarafından bu bölüm de onaylanır. İstisna kapsamında mal ve hizmet alanlar, istisna belgesinin bittiği tarih itibarıyla belgeyi vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır. Vergi dairesi istisna belgesinde yer alan mal ve hizmet bölümlerinin satıcılar tarafından doldurulup doldurulmadığını ve faturalarla uyumunu kontrol ederek istisna belgesini kapatır. Rafinaj faaliyetinde bulunan mükellefler tarafından rafinajı yapılacak ürünün satın alınmasında da bu istisna hükmü uygulanır. Bu kapsama giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 TL’nin altında olması halinde bu işlemlerde istisna uygulanmaz ve genel esaslar çerçevesinde KDV hesaplanır.

129 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 38 4. ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME VE ZENGİNLEŞTİRME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA 4 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi - İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi - İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi - İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu - Satış faturaları listesi - Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği

130 B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA İADESİ NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT İADE KONUSU (KDVK MD.13-c) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA  (Şartlar Mevcutsa) 4. ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME VE ZENGİNLEŞTİRME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA 13/c Eski Yok TEMİNAT VİR YMM-VİR Var Yeni 5.000 ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 39

131 KDV Md.: 13/d KDV GUT : II-B-5 KALDIRILAN KDV GT:69 74, 87, 99
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 40 5-YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE İSTİSNA 1 KDV Md.: 13/d KDV GUT : II-B-5 KALDIRILAN KDV GT:69 74, 87, 99 Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimlerinin vergiden müstesnadır. Bir malın istisnadan yararlanabilmesi için, öncelikle yatırım teşvik belgesi eki listede yer alması ve makine-teçhizat niteliğinde olması, bu makine-teçhizatın kullanıldığı faaliyetlerin tamamen veya kısmen indirim hakkı tanınan işlemlerden oluşması gerekmektedir.

132 ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 40a 5-YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE İSTİSNA 1a Söz konusu istisna hükmü, teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamında yapılacak makine-teçhizat teslimlerine ilişkindir. İstisna kapsamında mal satın almak isteyen alıcılar, bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak, KDV mükellefiyetlerinin bulunduğuna ve makine-teçhizatı indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacaklarına dair istisna belgesi (EK: 9A) alarak, bu belgenin örneğini gümrük idarelerine veya yurtiçindeki satıcılara ibraz ederler. Bu kapsama giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 TL’nin altında olması halinde bu işlemlerde istisna uygulanmaz.

133 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 41 5-YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA MAKİNE VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNDE İSTİSNA 2 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi - İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi - İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi - İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu - Satış faturaları listesi - Makine ve teçhizat istisnası bildirim formu -Alıcının KDV istisnasından yararlanma hakkı bulunduğunu gösterir istisna belgesinin onaylı örneği - Yatırım teşvik belgesi ile eki global listenin onaylı örneği

134 B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA İADESİ NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT İADE KONUSU (KDVK MD.13-d) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA  (Şartlar Mevcutsa) 5. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna 13/d Eski 200 TEMİNAT YMM VİR Sınırsız Yok Var Yeni 5.000 ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 42

135 KDV Md.: 13/e KDV GUT : II-B-6 KALDIRILAN KDV GT:93, 96, 116
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 43 6. LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARINA BAĞLANTI SAĞLAYAN DEMİRYOLU HATLARI İLE LİMAN VE HAVA MEYDANLARININ İNŞASI, YENİLENMESİ VE GENİŞLETİLMESİNE İLİŞKİN İSTİSNA 1 KDV Md.: 13/e KDV GUT : II-B-6 KALDIRILAN KDV GT:93, 96, 116 Liman ve hava meydanlarına bağlantı sağlayan demiryolu hatları ile limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işlerinin KDV’den istisnadır.

136 ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 43-devam Liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya başkasına yaptıran mükellef/genel bütçe kapsamındaki idare tarafından, bu iş için bir proje hazırlanır ve ilgili birime veya makama onaylatılır. Söz konusu proje kapsamında olup istisna kapsamında alınacak mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir. Mükellef mal ve hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra bağlı olduğu/bulunduğu vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunur. Genel bütçe kapsamındaki idare ise merkezinin veya liman veya hava meydanının bulunduğu yer vergi dairesine başvurmak suretiyle istisna belgesini (EK: 10) alır. Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin bir örneği mükellef tarafından hizmeti sunanlara verilir ve istisna kapsamında işlem yapması talep edilir. Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.

137 ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 44 6. LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARINA BAĞLANTI SAĞLAYAN DEMİRYOLU HATLARI İLE LİMAN VE HAVA MEYDANLARININ İNŞASI, YENİLENMESİ VE GENİŞLETİLMESİNE İLİŞKİN İSTİSNA 2 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi - İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi - İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi - İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu - Satış faturaları listesi - Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği

138 B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA İADESİ NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT İADE KONUSU (KDVK MD.13-e) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAM  (Şartlar Mevcutsa) 6. LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARINA BAĞLANTI SAĞLAYAN DEMİRYOLU HATLARI İLE LİMAN VE HAVA MEYDANLARININ İNŞASI, YENİLENMESİ VE GENİŞLETİLMESİNE İLİŞKİN İSTİSNA 13/e Eski 4.000 TEMİNAT YMM VİR Sınırsız Yok Var Yeni 5.000 ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 45

139 - Millî Savunma Bakanlığı, - Jandarma Genel Komutanlığı,
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 46 7. ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 1 KDV Md.: 13/f KDV GUT : II-B-7 KALDIRILAN KDV GT:93, 112 Bu istisna; - Millî Savunma Bakanlığı, - Jandarma Genel Komutanlığı, - Sahil Güvenlik Komutanlığı, - Savunma Sanayii Müsteşarlığı, - Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, - Emniyet Genel Müdürlüğü, - Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne Aşağıda belirtilen mal teslimleri ile hizmet ifalarında uygulanabilir.

140 7. ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 2
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 47 7. ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 2 KDV Md.: 13/f KDV GUT : II-B-7 KALDIRILAN KDV GT:93, 112 Bu kuruluşlara istisna kapsamında mal teslimi ya da hizmet ifasında bulunmayı taahhüt eden mükelleflere (yüklenicilere) kapsam ve niteliği ulusal güvenlik kuruluşları tarafından onaylanacak mal teslimleri ile hizmet ifalarında da istisna uygulanır. İstisna kapsamına, ulusal güvenlik kuruluşlarına; - Uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araç ve silahlar ile bunların oluşturduğu sistemlerin teslimi, - Bu araç, silah ve sistemlere ilişkin mühimmat, teçhizat, yedek parça ve eklentilerinin teslimi, - Yukarıda belirtilen araç, silah ve sistemlerin ar-ge, yazılım, üretim, montaj, tadil-bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin mal teslimi ve hizmet ifaları, girmektedir. Bu mal ve hizmetleri alan ulusal güvenlik kuruluşları faturayı düzenleyen yükleniciye istisna kapsamında yapılan işlemin belgelenmesi amacıyla (EK: 11A)'da yer alan yetkili birim amirinin mühür ve imzasının tatbik edileceği bir belge verilir.

141 ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 48 7. ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 3 Yüklenici firmaların (yurtdışında yerleşik olanlar dâhil), istisna kapsamındaki alımlarında ulusal güvenlik kuruluşu ile imzalanan sözleşme esas alınır. Yükleniciler tarafından ulusal güvenlik kuruluşu ile imzaladıkları sözleşmeye dayanarak yapılacak teslim ve hizmetlerin üretiminde kullanacakları mal ve hizmetleri cinsi ve ölçü birimi (adet, ton, kg, m², vb.) itibarıyla bir listede toplanır ve ulusal güvenlik kuruluşunun onayına sunulur. Ulusal güvenlik kuruluşu bu listeyi, nihai mal veya hizmetin üretimine yönelik olarak sarf edilecek mal ve hizmetlerden oluşup oluşmadığı bakımından inceleyerek ve üzerinde gerek duyduğu değişiklikleri yaparak örneği (EK: 11B)’de yer alan biçimde onaylar. Ulusal güvenlik kuruluşu tarafından ayrıca onayladığı listedeki mal ve hizmetlerin KDV’den müstesna olarak temin edilebilmesi için örneği (EK: 11C)’de yer alan, yetkili birim amirinin mühür ve imzasının tatbik edileceği belge düzenlenerek yüklenicilere verilir. Yüklenici kuruluş, mal ve hizmet alımları sırasında ulusal güvenlik kuruluşu tarafından kendisine verilen istisna belgesi ile onaylı listenin (ilgili bölümü firma kaşesi tatbik edilen ve yetkilileri tarafından imzalanan) bir örneğini satıcı mükellefe ibraz eder. Satıcı, yüklenici firma adına düzenleyeceği faturaya söz konusu belgenin tarih ve sayısını da yazmak suretiyle teslim ve hizmet bedeline KDV uygulamaz.

142 7. ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 3a
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 48a 7. ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 3a Bu kapsamda işlem yapılabilmesi için yükleniciye düzenlenen aynı faturada yer alan istisna kapsamındaki teslim ve hizmetlerin KDV hariç tutarları toplamının TL ve daha fazla olması gerekir. Bu sınır ithalat işlemleri bakımından geçerli değildir. Listede yer alsa dahi bu tutarın altındaki alımlar ile Tebliğin (II/B-10.) bölümünde belirtilen alt sınırın altında kalan ithalat işlemlerinde istisna uygulanmaz. Yüklenicilerin, ulusal güvenlik kuruluşunun onayladığı listeyi (EK: 11B) onay tarihini içine alan vergilendirme dönemine ilişkin beyanname verme süresi içinde ve her halükarda bu liste kapsamında alım yapmadan önce elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına göndermeleri zorunludur. Yüklenicilere istisna kapsamında mal teslimi ve hizmet ifasında bulunan satıcılar, bu satışlara ait bilgileri ilgili dönemde, elektronik ortamda verilen KDV beyannamesi (e-beyanname) ekinde yer alan form (EK: 11D) ile Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda intikal ettireceklerdir. İstisna kapsamındaki işlemlerini bu form ile Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeyen mükelleflerin KDV iade talepleri kabul edilmez.

143 ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 49 7. ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 4 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi - İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi - İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi - İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu - Satış faturaları listesi - Ulusal güvenlik kuruluşundan alınan belgenin onaylı örneği (EK: 11A)

144 7. ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 4a
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 49 a 7. ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 4a Ulusal güvenlik kuruluşlarına teslimde bulunan yüklenici firmalara yapılan teslim ve hizmetlerden kaynaklanan iade taleplerinde ise aşağıdaki belgeler aranmaktadır: - Standart iade talep dilekçesi - İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi - İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi - İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu - Ulusal güvenlik kuruluşunca yüklenici kuruluşa verilen istisna belgesi ve eki listenin onaylı örneği (EK: 11C, EK: 11B) - Örneği Tebliğ ekinde yer alan “3065 sayılı KDV Kanununun (13/f) Maddesi Kapsamında Yüklenici Firmalara Yapılan Teslim ve Hizmetlere Ait Liste” (EK: 11D) KDV Beyannamesi ekinde verilmiş olmalıdır

145 ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 50 B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA İADESİ NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT İADE KONUSU (KDVK MD.13 f) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA  (Şartlar Mevcutsa) 7. ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA 13/f Eski 4.000 TEMİNAT YMM VİR Sınırsız Yok Var Yeni 5.000

146 ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 51 8. BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINA YAPILACAK ARAÇ TESLİMLERİNDE İSTİSNA 1 KDV Md.: 13/g KDV GUT : II-B-8 KALDIRILAN KDV GT:113 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan araçların, Başbakanlık merkez teşkilatına tesliminde KDV hesaplanmaz. Ancak, söz konusu araçların Başbakanlığa bağlı, ilgili, ilişkili kurul, kurum veya kuruluşlara teslimi, genel esaslar çerçevesinde vergilendirilir. Diğer taraftan, 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan malların Başbakanlık merkez teşkilatı tarafından ithali de KDV’den istisnadır.

147 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 52 8. BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINA YAPILACAK ARAÇ TESLİMLERİNDE İSTİSNA 2 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi - İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi - İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi - İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu - Satış faturaları listesi

148 B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA İADESİ NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT İADE KONUSU (KDVK MD.13-g) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA  (Şartlar Mevcutsa) 8. BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINA YAPILACAK ARAÇ TESLİMLERİNDE İSTİSNA 13/g Eski 4.000 TEMİNAT YMM VİR Sınırsız Yok Var Yeni 5.000 ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 53

149 ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 54 9. ÜRÜN SENETLERİNİN İHTİSAS/TİCARET BORSALARI ARACILIĞIYLA İLK TESLİMİ 1 KDV Md.: 13/ğ KDV GUT : II-B-9 KALDIRILAN KDV GT: Kapsam 1 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, ihtisas/ticaret borsaları aracılığıyla ilk teslimi KDV’den istisna edilmiştir. Buna göre, lisanslı depoya konulan ürünlerin ihtisas/ticaret borsalarında, kendilerini temsil eden ürün senetleri aracılığıyla ilk teslimlerinde KDV hesaplanmaz. KDV mükellefiyeti bulunan ürün sahipleri tarafından bu teslimle ilgili olarak yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarları mükelleflere talepleri doğrultusunda iade edilebilir.

150 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi
ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 56 9. ÜRÜN SENETLERİNİN İHTİSAS/TİCARET BORSALARI ARACILIĞIYLA İLK TESLİMİ 2 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi - Ürünü temsil eden ürün senedinin bir örneği ile bu işlemin “ilk teslim” olduğunu tevsik etmek üzere ihtisas/ticaret borsalarından alınacak yazı - İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi - İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi - İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu - Satış faturaları listesi

151 B-ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA İADESİ NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT İADE KONUSU (KDVK MD.13ğ) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA  (Şartlar Mevcutsa) 9. ÜRÜN SENETLERİNİN İHTİSAS/TİCARET BORSALARI ARACILIĞIYLA İLK TESLİMİ 13/ğ Eski 4.000 TEMİNAT YMM VİR Sınırsız Yok Var Yeni 5.000 ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA 57

152 C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI
1. TRANSİT VE TÜRKİYE İLE YABANCI ÜLKELER ARASINDA YAPILAN TAŞIMACILIK İŞLERİNDE İSTİSNA 1 KDV Md.: 14/1 KDV GUT : II-C-1 KALDIRILAN KDV GT:11, 24, 25, 33, 81, 91 Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, karayolu ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işlemleri KDV’den istisna edilmiştir.  İstisna kapsamına; - Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'den geçerek yabancı bir ülkede sona eren, - Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye'de sona eren, - Türkiye'de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren, taşıma işleri girmektedir.

153 C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 2
1. TRANSİT VE TÜRKİYE İLE YABANCI ÜLKELER ARASINDA YAPILAN TAŞIMACILIK İŞLERİNDE İSTİSNA 2 İstisna kapsamına giren taşıma faaliyetlerinin tamamının veya bir kısmının başka taşımacılara yaptırılması halinde, gerek taşıma işini yaptıran firmaya karşı muhatap olarak işi yüklenen organizatör firmanın, gerekse ikinci derece yüklenici olarak fiili nakliyeyi gerçekleştiren firmanın bu faaliyetleri istisna kapsamına girdiğinden, her iki faaliyet için de vergi hesaplanmaz. Ancak ikinci derece yüklenicinin taşıma faaliyetinin Türkiye içinde başlayıp bitmesi halinde, bu işler KDV’ye tabidir.

154 C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 3
1. TRANSİT VE TÜRKİYE İLE YABANCI ÜLKELER ARASINDA YAPILAN TAŞIMACILIK İŞLERİNDE İSTİSNA 3 Taşıma işinde kullanılan aracın taşıma hizmetini gerçekleştiren mükellefe ait olması veya kiralanmış olması, istisna uygulamasına engel değildir. Uluslararası taşımacılık işinin Ro-Ro gemileri vasıtasıyla ve dorse (römork) kullanılarak yurtiçi ve yurtdışında farklı çekicilerle gerçekleştirilmesi de mümkündür. Serbest bölgeden yurtdışına veya yurtdışından serbest bölgeye yapılan taşımalar KDV’den istisnadır. Ancak, serbest bölgeden ülke içindeki herhangi bir noktaya veya ülke içinden serbest bölgeye yapılan taşımacılık söz konusu istisna kapsamına girmemektedir. Yurtiçindeki noktanın; diğer bir serbest bölge, gümrüklü saha, gümrük antreposu, gümrüksüz satış mağazaları gibi yerler olması taşıma işinin vergiye tabi olmasını engellemez.

155 C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 3a
1. TRANSİT VE TÜRKİYE İLE YABANCI ÜLKELER ARASINDA YAPILAN TAŞIMACILIK İŞLERİNDE İSTİSNA 3a KDV’den istisna edilen uluslararası taşıma işlerine ait bilet satışı yapan mükelleflerin, bu işlemlere ilişkin olarak hesapladıkları komisyonlar da taşımacılık işi içinde mütalaa edilir ve istisnadan yararlanır. Komisyonun, acenteler tarafından bilet veya fatura üzerinde ayrıca gösterilerek doğrudan yolcudan tahsil edildiği durumda ise bilet, fiş veya fatura üzerinde ayrıca gösterilen komisyon tutarı üzerinden KDV hesaplanmaz

156 C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 4
1. TRANSİT VE TÜRKİYE İLE YABANCI ÜLKELER ARASINDA YAPILAN TAŞIMACILIK İŞLERİNDE İSTİSNA 4 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi - İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi - İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi - İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu - Satış faturaları listesi - Uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesi için ilgili mevzuat gereğince yetki belgesi alınmasının zorunlu olması halinde, söz konusu belge (Bu belge, belgede değişiklik olmaması kaydıyla sadece bir defa verilir.)

157 C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 4
1. TRANSİT VE TÜRKİYE İLE YABANCI ÜLKELER ARASINDA YAPILAN TAŞIMACILIK İŞLERİNDE İSTİSNA 4a - Taşımacılık işinin mahiyetine göre aşağıda sayılan belgelerden biri; a) Kara Taşımacılığında; Transit Beyannamesi / TIR Karnesi / Form 302 Belgesi / Kara Manifestosu / Yük Senedi (CMR) / Geçiş Belgesi (Dozvola) /Özet Beyan veya Özet Beyan Yerie Geçen Belgeler / Özet Beyana Dayanak Oluşturan Tevsik Edici Belge / Transit Refakat Belgesi veya bunların gerekli bilgileri ihtiva eden listesi (aslı veya noter, gümrük idaresi ya da YMM onaylı örnekleri). TIR karnesinin birinci sayfasının ve Türkiye sınır kapılarından giriş veya çıkışlarda bu kapı Gümrüklerine bırakılan nüshasının dip koçanının noterden tasdikli birer fotokopisinin ibrazı da mümkündür. Ayrıca, uluslararası taşımacılık istisnasının belgelendirilmesinde; 85/9449sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TIR karnelerini vermeye ve lüzumu halinde bunları büyük şehirlerdeki ticaret odaları kanalı ile tevzi edebilmeye yetkili kılınan Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinin TIR işlemlerini yapmakla görevlendirdiği ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdik edilmiş olan TIR karnesi suretleri de kabul edilir. İstisna kapsamına giren taşımalarda TIR karnesi kullanılması halinde TIR karnesinin birinci sayfasının ve gümrük kapılarında bırakılan nüshasının dipkoçanlarının tasdikli fotokopileri tevsik işlemi için yeterli sayılır ve tüm dip koçan fotokopileri tek sayfa olarak istenmez.

158 C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 5
1. TRANSİT VE TÜRKİYE İLE YABANCI ÜLKELER ARASINDA YAPILAN TAŞIMACILIK İŞLERİNDE İSTİSNA 5 b) Deniz ve Havayolu Taşımacılığında; Deniz veya Hava Manifestosu / Deniz veya Hava Konşimentosu / Transit Beyannamesi / Özet Beyan veya Özet Beyan Yerine Geçen Belgeler / Özet Beyana Dayanak Oluşturan Tevsik Edici Belge / Transit Refakat Belgesi veya bunların gerekli bilgileri ihtiva eden listesi (aslı veya noter, gümrük idaresi ya da YMM onaylı örnekleri). c)Demiryolu Taşımacılığında; Transit Beyannamesi / Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Anlaşması kapsamında demiryolu ile yapılan eşya taşımasında kullanılan belge(CIV Belgesi) / Topluluk transit rejiminin uygulanabildiği yerlerde, bu rejim altındaki demiryolu ile yapılan taşıma işlemlerinde beyanname yerine kullanılan belge(CIM Belgesi) / Remiz Bülteni / Özet Beyan veya Özet Beyan Yerine Geçen Belgeler / Özet Beyana Dayanak Oluşturan Tevsik Edici Belge / Transit Refakat Belgesi veya bunların gerekli bilgileri ihtiva eden listesi (aslı veya noter, gümrük idaresi ya da YMM onaylı örnekleri).

159 C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 5a
1. TRANSİT VE TÜRKİYE İLE YABANCI ÜLKELER ARASINDA YAPILAN TAŞIMACILIK İŞLERİNDE İSTİSNA 6 ç) Yukarıda sayılan taşımacılığın tevsikine ilişkin belgeler haricinde, Gümrük Yönetmeliği’nin61 ve 118 inci maddeleri kapsamındaki diğer belgelerin aslı veya noter, gümrük idaresi ya da YMM onaylı örneklerinin ibrazı da mümkündür. Yukarıda sayılan belgeler, yapılan taşıma işinin uluslararası taşımacılık işi kapsamında olduğunu ispat etmesi ve gümrük giriş çıkış tarihiyle ilişkilendirilmesi kaydıyla iade taleplerinde tevsik edici belge olarak kabul edilebilir. Bu belgeler gümrük idarelerince onaylanmasa dahi istisna kapsamında işlem yapan mükelleflerin iade taleplerinde tevsik edici belge olarak kabul edilebilir; ancak belgelerin içeriği konusunda herhangi bir tereddüt yaşanması halinde ilgili gümrük idaresinden bilgi istenilir. d) Organizatörlerde, taşımayı fiilen yapanlara ait fatura bilgilerini içeren liste ile bunlardan temin edilen taşımacılığı tevsik eden yukarıdaki belgelere ilişkin bilgileri içeren liste kabul edilir.

160 C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 6
NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT İADE KONUSU (KDVK MD.14-1) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA  (Şartlar Mevcutsa) 1. TRANSİT VE TÜRKİYE İLE YABANCI ÜLKELER ARASINDA YAPILAN TAŞIMACILIK İŞLERİNDE İSTİSNA 14/1 Eski 1.000 TEMİNAT YMM VİR Sınırsız Yok Var Yeni 5.000 YMM-VİR C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 6

161 C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 7
2. İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMLERİNDE İSTİSNA 1 KDV Md.: 14/1 KDV GUT : II-C-1 KALDIRILAN KDV GT:100 İstisna; Bakanlar Kurulu Kararlarıyla belirlenmiş olan sınır kapılarında, ihracat rejimi kapsamında yurtdışına çıkarılacak olan eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorklara yapılacak motorin teslimi, gümrük vergisi istisnası uygulanan standart yakıt deposu miktarı ile sınırlıdır.

162 C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 8
2. İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMLERİNDE İSTİSNA 2 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi - İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi - İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi - İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu - Satış faturaları listesi - İstisna kapsamında teslim edilen malların alış faturaları listesi - 11 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ekindeki "İhraç Malı Taşıyan Araçlara Vergiden İstisna Motorin Teslimine İlişkin Bildirim Formu" nun bir örneği

163 C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 9
NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT İADE KONUSU (KDVK MD.14-3) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAM  (Şartlar Mevcutsa) 2-İHRAÇ MALI TAŞIYAN ARAÇLARA MOTORİN TESLİMLERİNDE İSTİSNA 14/3 Eski 1.000 TEMİNAT YMM VİR Sınırsız Yok Var 5.000 C. TAŞIMACILIK İSTİSNASI 9

164 Ç-DİPLOMATİK İSTİSNALAR 1
1. DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARA YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA 1 KDV Md.: 15/1-a KDV GUT : II-Ç-1 KALDIRILAN KDV GT:6, 10, 20, 43, 52, 60 Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına yapılan teslim ve hizmetler vergiden istisnadır. Bu hüküm uyarınca diplomatik temsilcilikler ve konsolosluklara yönelik istisna uygulaması karşılıklılık ilkesi çerçevesinde yürütülmekte, istisna uygulanacak ülkeler ile istisna kapsamına giren mal ve hizmetler Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı tarafından müştereken belirlenmektedir. Temsilcilikler ve konsolosluklara, Dışişleri Bakanlığınca istisnadan faydalanacakları mal ve hizmetleri gösteren bir belge verilir. Bu belge diplomatik temsilcilik ve konsoloslukların resmi alımları için geçerlidir. Kapsama giren mal ve hizmetlerin satışına ilişkin olarak düzenlenen faturada KDV hesaplanmaz.

165 Ç-DİPLOMATİK İSTİSNALAR 2
1. DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARA YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA 2  İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi - İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi - İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi - İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu - Satış faturaları listesi - Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesinin örneği -Takrir yöntemi kapsamındaki işlemlerde Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesinin veya Takrir Belgesinin aslı veya onaylı örneği.

166 Ç-DİPLOMATİK İSTİSNALAR 3
D-DİPLOMATİK İSTİSNALAR NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT İADE KONUSU (KDVK MD.9) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA  (Şartlar Mevcutsa) 1. DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARA YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA 15/1-a Eski 200 TEMİNAT VİR Sınırsız Yok Var Yeni 5.000 YMM Ç-DİPLOMATİK İSTİSNALAR 3

167 Ç-DİPLOMATİK İSTİSNALAR 4
2. ULUSLARARASI KURULUŞLARA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA 1 KDV Md.: 15/1-a KDV GUT : II-Ç-1 KALDIRILAN KDV GT:20, 40, 43, 52, 60  Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler vergiden istisnadır. İstisnadan, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar yararlanır. Kapsam esas itibarıyla, vergi bağışıklığı veya ayrıcalığın tanındığı uluslararası anlaşmalardaki hükümlere göre belirlenir. Bu kapsamdaki kuruluşlara resmi ihtiyaçlarında kullanacakları mal ve hizmetlerin KDV’den istisna olarak temin edilmesini sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Dışişleri Bakanlığınca istisnadan faydalanacakları mal ve hizmetleri gösteren KDV/ÖİV Diplomatik İstisna Belgesi verilir. Satıcılar tarafından, kendilerine ibraz edilen istisna belgeleri incelenerek, satın alınmak istenen mal ve hizmetlerin istisna kapsamına girip girmediği tespit edilir, kapsama giren mal ve hizmetlerin satışına ilişkin olarak düzenlenen faturada KDV hesaplanmaz.

168 Ç-DİPLOMATİK İSTİSNALAR 5
2. ULUSLARARASI KURULUŞLARA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA 2 İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi - İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi - İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi - İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu - Satış faturaları listesi - Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesi veya uluslararası kuruluşların resmi talep yazısı veya yetkili kuruluş İstisna Belgesi örneği - Takrir yöntemi kapsamındaki teslimlerde Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesinin veya Takrir Belgesinin aslı veya onaylı örneği.

169 Ç-DİPLOMATİK İSTİSNALAR 6
D-DİPLOMATİK İSTİSNALAR NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT İADE KONUSU (KDVK MD.15-1-b) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA  (Şartlar Mevcutsa) 2-ULUSLARARASI KURULUŞLARA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA 15/1-b Eski 200 TEMİNAT YMM VİR Sınırsız Yok Var Yeni 5.000 Ç-DİPLOMATİK İSTİSNALAR 6

170 Ç-DİPLOMATİK İSTİSNALAR 7
3. YABANCI DEVLETLERİN DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUK MENSUPLARI İLE ULUSLARARASI KURULUŞ MENSUPLARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA 1 KDV MD.: 15/1-A KDV GUT : II-Ç-1 KALDIRILAN KDV GT:43, 52, 60,103,113 İstisna kapsamına; - Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukların vergi muafiyetine sahip diplomatik misyon şeflerine, diplomasi memurlarına, konsolosluklarda görevli misyon şeflerine ve meslekten konsolosluk memurlarına, - Karşılıklı olmak kaydıyla servis pasaportu hamili olan ve Dışişleri Bakanlığınca II. sınıf kimlik kartı verilen teknik ve idari personeline,

171 Ç-DİPLOMATİK İSTİSNALAR 7
3. YABANCI DEVLETLERİN DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUK MENSUPLARI İLE ULUSLARARASI KURULUŞ MENSUPLARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA 2 - Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşların söz konusu anlaşmada personeline yönelik istisna hükmü olması kaydıyla bunların mensuplarına, yapılan ve bedeli KDV dahil en az 50 TL olan (veya karşılıklılık ilkesi çerçevesinde tespit edilen daha yüksek alt limit) teslim ve hizmetler girmektedir. Elektrik, su ve telekomünikasyon harcamalarında 50 TL şartı aranmaz. İstisna, verginin önce uygulanıp sonra iade edilmesi şeklinde yürütülür. Diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile uluslararası kuruluşların resmi alımlarında KDV istisna uygulaması için Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen “KDV ve Özel İletişim Vergisi Diplomatik İstisna Belgesi” ile işlem tesis edilir. Ayrıca, mensupların akaryakıt, doğalgaz, motorlu taşıt ve taşınmaz alımlarında takrir yöntemi uygulanır. Alış sırasında ödedikleri KDV’nin iadesini talep edenler; içinde bulundukları takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla gerçekleşen harcamalarına ait fatura, serbest meslek makbuzu ve benzeri belgeleri, Dışişleri Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitelerinde örneği yer alan bildirim formuna ekleyerek takip eden ayda mensup oldukları temsilciliğin belirleyeceği süre içinde bu temsilciliğe verirler. Elektrik, su ve telekomünikasyon harcamalarında bedel 50 TL’yi geçmese dahi bu harcamalara ilişkin belgeler bu bildirim formuna eklenir.

172 Ç-DİPLOMATİK İSTİSNALAR 7
D-DİPLOMATİK İSTİSNALAR NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT İADE KONUSU (KDVK MD.15-1-b) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAM  (Şartlar Mevcutsa) 3. YABANCI DEVLETLERİN DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUK MENSUPLARI İLE ULUSLARARASI KURULUŞ MENSUPLARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA 15/1-b Eski Sınırsız Vergi Dairesi Yok Yeni Ç-DİPLOMATİK İSTİSNALAR 7

173 E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 1
1. ENGELLİLERİN KULLANIMINA MAHSUS ARAÇ VE GEREÇLERİN TESLİMİNDE İSTİSNA 1 KDV MD.: 17/S KDV GUT : II-Ç-1 KALDIRILAN KDV GT:6, 10, 20, 43, 52, 60 Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının teslimi KDV'den müstesnadır. İstisna kapsamına giren işlemler dolayısıyla yüklenilen vergiler mükellefler tarafından indirim konusu yapılır, indirim yoluyla telafi edilememeleri halinde ise iade konusu yapılır. İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi - İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi - İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi - İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu - Satış faturaları listesi

174 E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 2
NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT İADE KONUSU (KDVK MD.17/4-s) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA  (Şartlar Mevcutsa) 1. ENGELLİLERİN KULLANIMINA MAHSUS ARAÇ VE GEREÇLERİN TESLİMİNDE İSTİSNA 17/4-S Eski 4.000 TEMİNAT YMM VİR Sınırsız Yok Var Yeni 5.000 E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 2

175 E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 3
KDV MD.: Geç.26 KDV GUT : II-E-2 KALDIRILAN KDV GT: sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesine göre, Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) temsilcilikleri ve bu Teşkilatlara bağlı fon ve özel ihtisas kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına (OECD) resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları, bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve ifası; finansmanlarının bu kuruluşlar tarafından karşılanması şartıyla ilgili kurum, temsilcilik, program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarının Türkiye’deki faaliyetlerinin devamı veya ilgili kurumlara ilişkin uluslararası anlaşmaların yürürlükte bulunduğu süre içerisinde KDV’den müstesnadır.

176 E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 3
İstisnalar dolayısıyla yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergilerden indirilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise 32 nci madde hükümleri uyarınca istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine nakden veya mahsuben iade edilir.

177 E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 3
İade İçin Gerekli Belgeler - Standart iade talep dilekçesi - İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi - İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi - İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu - Satış faturaları listesi -Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesi örneği (Takrir yöntemi kapsamında akaryakıt, doğalgaz, motorlu taşıt ve taşınmaz tesliminde Dışişleri Bakanlığından alınan Takrir Belgesinin onaylı örneği)

178 E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 4
NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT İADE KONUSU (KDVK MD.Geçici 26) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA  (Şartlar Mevcutsa) 2. BM İLE NATO TEMSİLCİLİKLERİ VE BU TEŞKİLATLARA BAĞLI FON VE ÖZEL İHTİSAS KURULUŞLARI İLE OECD RESMİ KULLANIMLARI İÇİN YAPILACAK MAL TESLİMİ VE HİZMET İFALARI İLE BUNLARIN SOSYAL VE EKONOMİK YARDIM AMACIYLA BEDELSİZ OLARAK YAPACAKLARI MAL TESLİMİ VE HİZMET İFALARINDA İSTİSNA Geçici 26. Md. Eski 200 TEMİNAT YMM VİR Sınırsız Yok Var Yeni 5.000 E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 4

179 E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 6
Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası 1 KDV MD.: Geç.29 KDV GUT : II-E-3 KALDIRILAN KDV GT:120 Kapsam İstisnadan Yararlanacak Projeler İstisnadan; sayılı Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek projeler, sayılı Kanunun ek 7 nci maddesine göre Yüksek Planlama Kurulu tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen sağlık tesislerine ilişkin projeler, - 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesine göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen eğitim öğretim tesislerine ilişkin projeler (15/6/2012 tarihinden önce ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanmış ancak teklif alınmamış projeler ile 31/12/2023 tarihine kadar ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanacak olanlar kapsama dahildir.), yararlanır.

180 E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 7
Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası 2 İstisna Kapsamına Giren İşlemler Bu projelere ilişkin olarak; - Bu projeler kapsamındaki işlerin ihale edilmesi, - Görevlendirilen veya projeyi üstlenenlere/alanlara proje kapsamında inşaata yönelik olarak yatırım döneminde yapılacak teslim ve hizmetler, KDV'den istisna tutulur. İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler İstisna, belirtilen projeleri üstlenen ana yüklenicilere, doğrudan bu projelere yönelik olarak yapılacak teslim ve hizmetler ile ithalat işlemlerine uygulanır. Ancak doğrudan proje ile ilgili olmayan mobilya, mefruşat ve benzeri demirbaşlardan projenin bütünleyici parçası olarak kabul edilmeyenler ile binek otomobili, minibüs, otobüs ve benzeri araç alımları istisna kapsamında değerlendirilmez. İstisna kapsamında değerlendirilmeyen bu alımlara ilişkin yedek parça, yakıt, tadil, bakım ve onarım masrafları ile idari hizmet birimlerinin tadil, bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma giderleri, her türlü büro malzemesi, kırtasiye, yiyecek, giyecek gibi alımlar ve temizlik hizmetlerinde de istisna uygulanmaz.

181 E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 8
Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası 3 İstisnanın Uygulanması Belirtilen projelerden birisini üstlenen ana yüklenici mükellefler, söz konusu projeler kapsamında (projeyle ilgili bilgilere de yer vermek kaydıyla) kendilerine yapılacak teslim ve hizmetlere istisna uygulanması talebiyle doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığına bir yazı ile müracaat ederler. Gelir İdaresi Başkanlığı Projeyi ihale eden ilgili idarenin olumlu yazısına istinaden durum mükellefin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa bildirilir, ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlık (EK:13)’te yer alan belgeyi düzenleyerek mükellefe verir. İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmet miktarı ve tutarı yer alır. Söz konusu istisna belgesi kapsamında teslim veya hizmette bulunan mükellef, istisna belgesinin ilgili mal veya hizmete ilişkin bölümünü fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Mal/hizmet teslimi gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini projeye uygun olarak sisteme girer.

182 E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 9
Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası 4 İstisna belgesinin bir örneği mükellefler tarafından satıcılara verilir ve istisna kapsamında işlem yapması talep edilir. Satıcı mükellefin iade talebi bu istisna belgesi esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır. İstisna kapsamında mal ve hizmet alanlar istisna belgesinin bittiği tarih itibarıyla istisna belgesini Vergi Dairesi Başkanlığına veya Defterdarlığa ibraz ederek kapattırmak zorundadır. Vergi Dairesi Başkanlığı veya Defterdarlık istisna belgesinde yer alan mal ve hizmet bölümlerinin satıcılar tarafından doldurulup doldurulmadığını ve faturalarla uyumunu kontrol ederek istisna belgesini kapatır. Satıcılar, yaptıkları teslim ve hizmet ifalarına ilişkin faturada, KDV hesaplamazlar. İstisna tek safhada uygulanacak olup, projeyi üstlenen mükellefe mal teslimi ve hizmet ifasında bulunan mükelleflerin istisna kapsamında yaptıkları teslim ve hizmetlere yönelik alımlarında KDV istisnası uygulanması söz konusu değildir.

183 E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 10
Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası 5 İstisna kapsamındaki teslim ve hizmetlerden kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır: - Standart iade talep dilekçesi - İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi - İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi - İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu - Satış faturaları listesi - Vergi Dairesi Başkanlığından veya Defterdarlıktan alınan istisna belgesi kendisi tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği

184 E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 11
NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT İADE KONUSU (KDVK MD.Geçici 29) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAM  (Şartlar Mevcutsa) SAYILI KANUNA GÖRE YAP-İŞLET-DEVRET VEYA 3359 SAYILI KANUN İLE 652 SAYILI KARARNAMEYE GÖRE KİRALAMA KARŞILIĞI YAPTIRILAN PROJELERDE KDV İSTİSNASI Geçici 29. Md. Eski 4.000 TEMİNAT YMM VİR Sınırsız Yok Var Yeni 5.000 E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 11

185 E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 12
4. Büyük ve Stratejik Yatırımlara İlişkin İstisna 1 KDV MD.: Geç.30 KDV GUT : II-E-4 KALDIRILAN KDV GT:120 Kapsam 31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500 milyon TL tutarında sabit yatırım öngörülen stratejik yatırımlar kapsamında, inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin, izleyen yıl içerisinde bu kapsamda işlemleri bulunan mükelleflere talep etmeleri halinde iade edilmesi öngörülmektedir. Uygulamadan 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 8 inci maddesinde hükme bağlanan nitelikteki yatırımlar yararlanır. Yukarıda yer verilen Kararname ve Tebliğ maddelerinde belirtilen kriterleri sağlayan ürünlerin üretimine yönelik 500 milyon TL tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlar, stratejik yatırım olarak değerlendirilir.

186 E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 12a
4. Büyük ve Stratejik Yatırımlara İlişkin İstisna 1 İstisnanın Uygulaması İstisna, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve benzeri inşa işlerine ilişkindir. Yatırımı yapanların söz konusu inşaat işlerinde kullanılan mal alımları da bu kapsamda değerlendirilir. Dolayısıyla söz konusu istisna inşaat işlerine ilişkin olmak koşuluyla hem hizmet hem de mal alımlarını kapsamaktadır. Bu istisna, verginin önce uygulanıp sonra iade edilmesi şeklinde düzenlenmiş olup, istisna kapsamında değerlendirilen mal ve hizmet alımlarında genel hükümler çerçevesinde KDV uygulanır. Dolayısıyla yatırımı yapana teslim veya hizmet yapanların KDV istisnası uygulamaları mümkün değildir. Yatırımı yapan belge sahibi mükellefler tarafından inşaat işlerine ilişkin bu şekilde yüklenilen vergiler, ilgili dönemde indirim konusu yapılır. Söz konusu mükelleflerin bu şekilde yüklenip indirim hesaplarına dahil ettikleri vergilerin öncelikle indirim yoluyla telafi edilmesi gerekmektedir. İlgili takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV ise izleyen yıl talep edilmesi kaydıyla iade konusu yapılır.

187 E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 13
4. Büyük ve Stratejik Yatırımlara İlişkin İstisna 2 İade İade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır: - Standart iade talep dilekçesi - İade talep edilen döneme ilişkin indirilecek KDV listesi - İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi - İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu - Yatırım teşvik belgesi ve eki listenin onaylı örneği -Yatırım teşvik belgesinde belirtilmemiş olması halinde, yatırımın stratejik yatırım kapsamında olduğunu tevsik eden belgenin onaylı örneği (Yatırım tamamlanıncaya kadar, değişiklik olmaması kaydıyla, bir defa verilir.) - İade uygulaması kapsamındaki harcamalara ait fatura ve benzeri belgelerin listesi

188 E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 14
NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT İADE KONUSU (KDVK MD.Geçici 30) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAM  (Şartlar Mevcutsa) 4. BÜYÜK VE STRATEJİK YATIRIMLARA İLİŞKİN İSTİSNA Geçici 30. Md. Eski 4.000 TEMİNAT YMM VİR Sınırsız Yok Var Yeni 5.000 E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 14

189 E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 15
5. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna 1 Kapsam İstisna, finansmanlarının yabancı devletler, uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanması şartıyla İSMEP kapsamında 31/12/2020 tarihine kadar İstanbul İl Özel İdaresine bağlı olarak faaliyet gösteren İstanbul Proje Koordinasyon Birimine yapılan teslim ve hizmetlere uygulanır. Yabancı devletlerden, uluslararası kurum ve kuruluşlardan karşılıksız olarak sağlanan destekler yanında bu kurum ve kuruluşlardan temin edilen krediler kullanılarak yapılan mal ve hizmet alımları da istisna kapsamına girmektedir. İstisna kapsamına İSMEP çerçevesindeki mal ve hizmet alımları girmektedir. Bunun dışında İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin harcamaları genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabidir. Buna göre, İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin yiyecek, giyecek, temizlik, güvenlik, elektrik-su-telefon vb. giderler ile araç kiralama, hizmet binası, her türlü büro malzemesi, mefruşat, kırtasiye ve benzeri alımları proje çerçevesinde olmaması halinde istisna kapsamında değerlendirilmez.

190 E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 16
5. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna 2 İstisna Uygulaması İstanbul Proje Koordinasyon Birimine, İSMEP kapsamında yapacağı alımlarla ilgili olarak yukarıdaki açıklamalar dikkate alınarak istisnadan yararlanabileceğine ilişkin İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca bir istisna belgesi (EK:14) verilir. Alınan bu belgenin aslı ya da noter veya YMM onaylı örneği İstanbul Proje Koordinasyon Birimince gümrük idaresine veya yurtiçindeki satıcılara ibraz edilerek istisna uygulanması talep edilir. İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin İSMEP kapsamında, 25/2/2011 tarihinden önce ihalesi yapılan veya sözleşmesi düzenlenen işlere ilişkin mal ve hizmet alımlarının 6111 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesinin yürürlüğünden önce yapılması halinde bu alımlarda istisna uygulanmaz. Ancak, ihale veya sözleşme maddenin yürürlük tarihinden önce yapılsa bile bu ihale veya sözleşmeye istinaden maddenin yürürlük tarihinden sonra temin edilen mal ve hizmetlere istisna uygulanır.

191 E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 17
5. İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kapsamında Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna 3 İade Bu bölümde yer alan istisna kapsamındaki teslim ve hizmetlerden kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranmaktadır: - Standart iade talep dilekçesi - İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi - İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi - İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu - Satış faturaları listesi -İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca İstanbul Proje Koordinasyon Birimine verilen, istisnadan yararlanılabileceğine dair Belgenin onaylı örneği

192 E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 18
NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT İADE KONUSU (KDVK MD.Geçici 16) RAPORSUZ TEMİNATSIZ İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ TEMİNATIN ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRINA İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAM  (Şartlar Mevcutsa) 5. İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) KAPSAMINDAYAPILACAK TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA Geçici 16. Md. Eski 4.000 TEMİNAT YMM VİR Sınırsız Yok Var Yeni 5.000 E. İNDİRİM VE İADE HAKKI TANINAN DİĞER İSTİSNALAR 18

193 F. FAZLA VEYA YERSİZ ÖDENEN VERGİ İADESİ 1
3065 sayılı Kanunun (8/2)nci maddesi kapsamında fazla veya yersiz ödenen verginin iadesi aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilir. Kural olarak, fazla veya yersiz hesaplanan vergi bulunması durumunda, gerek satıcı gerekse alıcı nezdinde işlemin KDV uygulanmadan önceki hale döndürülmesi esastır. İade İşlemi 1-Fazla veya yersiz olarak hesaplanan vergi, öncelikle satıcı tarafından alıcıya iade edilecektir. 2-Alıcının fazla veya yersiz KDV tutarını indirim hesaplarından çıkarttığına ilişkin vergi dairesinden bir yazı alınır. (Alıcının indirim hakkı bulunan mükellef olmaması durumunda, satıcının söz konusu fazla veya yersiz KDV tutarını alıcıya ödediğini gösterir bir belge ile vergi dairesine başvurması gerekmektedir.) 3-Satıcı, fazla veya yersiz hesaplanan KDV tutarı, ilgili dönem beyannamesinden tenzil edilir ve sonraki dönemler de buna göre düzeltilir.

194 F. FAZLA VEYA YERSİZ ÖDENEN VERGİ İADESİ 2
4-Fazla veya yersiz olarak ödendiği iddia edilen KDV’nin, satıcı tarafından iade olarak talep edilebilmesi için, KDV beyannamesinde hesaplanan KDV olarak beyan edilmesi ve beyana konu edildiği dönem ile iade talep edilen dönem arasında asgari söz konusu KDV tutarı kadar ödenecek KDV çıkması gerekmektedir. 5- Beyan edilen dönemle iade talep edilen dönem arasında ödenecek KDV çıkmaması durumunda ise, sadece düzeltme yapılacak olup, iade söz konusu olmayacaktır. İthalatta 1-İthalat sırasında fazla veya yersiz uygulanan vergiler,3065 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmüne göre; indirim hakkına sahip olmayanlara Gümrük Kanununa göre iade olunacaktır. 2-İthalat sırasında fazla veya yersiz uygulanan verginin indirim hakkına sahip mükelleflere iadesi, mükellefin beyanlarının düzeltilmesi üzerine bağlı olduğu vergi dairesince gerçekleştirilir. Bunun için, indirim hakkına sahip mükellef, gümrük idaresine bir dilekçe ile başvurarak, gümrük idaresi fazla veya yersiz tahsil ettiği vergi tutarını mükellefin vergi dairesine doğrudan göndereceği bir yazı ile bildirir. Vergi dairesi bu yazı üzerine iade talebini sonuçlandırır.

195 KDV Genel Uygulama Tebliği
İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması

196 İndirimli Orana Tabi Bazı Mal ve Hizmetlere İlişkin Açıklamalar
3065 Sayılı Kanunun 28.maddesine göre, KDV oranı her bir işlem için % 10 olup Bakanlar Kurulu bu oranı dört katına kadar artırmaya,%1’e kadar indirmeye bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı oranları tespite yetkilidir. KDV oranlarını belirleyen 2007 /13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekli Kararnameye; -Ekli (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %1 -Ekli (II)sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8 -Ekli listeler dışındakiler için %18 olarak uygulanır.

197 İndirimli Orana Tabi Bazı Mal ve Hizmetlere İlişkin Açıklamalar
Net Alanı 150 metrekareye kadar konut teslimleri için KDV oranı % 1 olarak tespit edilmiştir. Ancak Büyükşehirlerde lüks ve birinci sınıf inşaat olarak yapılan(ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi de dahil olmak üzere)ruhsatın alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın Emlak Vergisi Kanununca tespit edilen arsa birim metrekare vergi değeri Beşyüz TL ile bin arasında (bin TL hariç)olan konut tesliminde %8 Bin TL ve üzerinde olan konutların tesliminde % 18 oranı uygulanır.

198 İndirimli Orana Tabi Bazı Mal ve Hizmetlere İlişkin Açıklamalar
Finansal Kiralama İşlemlerinde (I sayılı listenin 16 ve 17.sırada sayılan işlemler hariç olmak üzere) İşleme tabi olan malın tabi olduğu KDV oranı uygulanır. Finansal kiralama sözleşmelerine konu malların teslimleri ya da kiralanmasına ilişkin KDV oranları sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan oranlar olup, sözleşme süresince bu oranlarda herhangi bir değişiklik söz konusu olamaz.

199 İndirimli Orana Tabi Bazı Mal Ve Hizmetlere İlişkin Açıklamalar
Konut Yapı Kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri %1 oranında KDV ye tabidir. Toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi KDV mükelleflerine yapılan taze meyve (mamulleri hariç) teslimleri %1 diğer teslimleri %8 oranında KDV ye tabidir. Yemek çeki, kuponu ve kartlarının kullanıldığı yemek hizmetlerinde oran %8 dir.

200 İndirimli Orana tabi bazı Mal ve hizmetlere İlişkin Açıklamalar
Fason konfeksiyon ve tekstil işlerinde oran %8 dir. Boyama,apre ,baskı ve kasarlama işlerinde boya ve kimyevi maddelerin, Yıkama işlerinde kimyevi maddelerin, bu işleri yaptıranlar tarafından temin edilmesi durumunda genel oran uygulanır. Seyahat Acentasının müşteriye düzenlediği faturada geceleme hizmeti ve buna ilişkin komisyon tutarı %8 orana tabi olup bunun dışındaki komisyon ücretleri genel orana tabidir.

201 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi
Katma Değer Vergisinin 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulunca belirlenen sınırı aşan kısmı tebliğde belirtilen borçlara yılı içinde mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmemesi koşuluyla nakden ya da mahsuben iade edilebilir.

202 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi
Tam istisna kapsamına girenler (ihraç kaydıyla teslimler hariç) dolayısıyla yüklenilen vergilerden indirim yoluyla telafi edilemeyenler ise ilgili işleme ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde iade edilir.

203 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi
İndirimli orana tabi işlemlerde iade tutarı, indirimli orana tabi teslim ve hizmetle ilgili olarak yüklenilen vergi ile söz konusu işlemler üzerinden hesaplanan vergi arasındaki farkın sonraki döneme devreden KDV ile karşılaştırılması sonucu belirlenmektedir.

204 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi
Yüklenilen verginin hesaplanan vergiden yüksek olması durumunda aradaki olumlu fark iade edilebilir KDV tutarına eklenir. Hesaplanan verginin yüklenilen vergiden yüksek olması durumunda aradaki negatif fark dönem sonu iade tutarından düşülür. Her dönem sonu itibarıyla hesaplanan iade edilebilir KDV devir KDV ile karşılaştırılır. Devreden KDV ile iade tutarı kıyaslanır, küçük olan hesaplamaya dahil edilir. Devir 0 ise iade talebinde bulunulamaz.

205 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi
Yıl içinde istenen İadelerde; iade olarak istenebilecek azami tutar; %1 orana tabi işlemler için işlem bedelinin %17’sini, %8 orana tabi işlemler için işlem bedelinin %10’u aşan tutarlar iade hesabına dahil edilmez. Azami iade tutarının belirlenmesinde iade talebinde bulunulan döneme kadarki toplam işlem bedeli dikkate alınır.

206 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi
Ancak işlemin bünyesine doğrudan giren harcamalara ilişkin yüklenilen verginin ,azami iade tutarını aşması halinde, mükellefin iade talebi, aşan kısım için münhasıran vergi inceleme raporuna göre yerine getirilir. Yıllık iadelerde azami iade tutarının belirlenmesinde iade talebinde bulunulan yıldaki toplam işlem bedeli esas alınır, ay içi hesaplamalarda azami iade edilebilir tutarın aşılması durumu değiştirmez.

207 Yüklenilen KDV’nin Hesabı
İade Hesabına dahil Edilebilecek Yüklenilen KDV Hesaplamada öncelikle işlemin bünyesine giren harcamalar, daha sonra ilgili dönem genel yönetim giderleri için yüklenilen vergilerden pay verilir. Bu şekilde hesaplanan tutarın azami iade edilebilir tutarın altında kalması durumunda aradaki fark için Atik’lerden pay verilebilir.

208 Yılı İçerisinde Mahsup Taleplerinin Yerine Getirilmesi
Vergilendirme dönemleri itibarıyla TL’yi aşmayan mahsup talepleri VİR ve teminat aranılmaksızın yerine getirilir. 5.000 TL ve üstündeki mahsup talepleri VİR veya YMM raporu ile yerine getirilir. Teminat VİR veya YMM raporuna göre çözülür. İade talebi VİR ile talep ediliyorsa iade talep dilekçesinin verildiği tarih, YMM raporu ile ise YMM raporunun ibraz edildiği tarih itibarıyla geçerlik kazanır.

209 İzleyen Yıl İçinde Mahsup ve Nakit İade Talepleri
İade talebi TL’yi aşmıyorsa nakden ve/veya mahsuben iade talepleri VİR, teminat ve YMM raporu aranılmadan yerine getirilir. İade talebi TL ve üstündeyse TL’yi aşan kısmı VİR, YMM raporu veya teminat mektubu karşılığında yerine getirilir. Teminat VİR ya da YMM raporu ile çözülür.

210 İzleyen Yıl İçinde Nakit ve/veya Mahsup Talebi
VİR ile talep edilmişse mahsuben iade taleplerinde iade talep dilekçesinin verildiği tarih itibarıyla, nakit iadelerde VİR ‘un vergi dairesine intikal ettiği tarihte YMM raporu ile nakit/mahsuben iade taleplerinde YMM raporunun eksiksiz olarak ibraz edildiği tarihte Teminat karşılığı iadelerde teminatın gösterilip belgelerin tamamlandığı tarihte geçerlik kazanır.

211 Mahsubu Talep Edilebilecek Borçlar
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacakları, mükellefin kendisine ait ithalde alınanlar dahil vergi borçlarına, sgk borçlarına %51 veya daha fazla hissesi kamuya ait kuruluşlardan temin ettikleri elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsup edilebilir.

212 İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla teslimi
İndirimli orana tabi bir malın ihraç kaydıyla tesliminde hesaplanan KDV tutarını aşan yüklenimler Kanunun 29/2.maddesine göre iade edilir. Örnek: imalatçı A ürettiği 100 adet elbiseyi ihracatçı B’ye TL bedel üzerinden 800 TL Kdv hesaplayarak beyan edecektir.Elbiselere ilişkin yüklenilen Kdv 950 TL ise ihracatçı tecil edemediği 800 TL nin iadesini KDVK 11/1-c maddesine göre, 150 TL sini ise KDVK 29/2 maddesine göre talep edebilecektir.

213 İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Teslimi
Daha önce İndirimli oranda KDV İade usullerini düzenleyen 119 seri nolu KDV tebliğinde indirimli orana tabi malların ihraç kayıtlı teslimlerinde yüklenim farkının yalnızca yılı içinde mahsuben kullanılabileceği ifade edilmişken KDV Genel Uygulama tebliğinde açıklandığı üzere izleyen yıl mahsuben/nakden talep edilebilecektir.

214 Süresinden Sonra İade Talebinde Bulunulması
İzleyen yılın Ocak-Kasım dönemlerinde usulune uygun olarak iade talebinde bulunan mükelleflerin talep edilen iade tutarını artırmak amacıyla,sonraki yıllarda düzeltme beyannamesi vermek suretiyle iade talebinde bulunulması mümkün değildir. Ancak izleyen yıl içerisinde talep edilen iade tutarının aynı yıl içerisinde düzeltme beyannamesi ile artırılması mümkün olup artırılan kısım münhasıran VİR ile yerine getirilir.

215 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi-Örnek
DÖNEM İ N D İ R İ M L İ O R A N A T A B İ İ Ş L E M FARK (4-3) ÖNCEKİ DÖNEM SONU İADE EDİLEBİLİR KDV TUTARI İADEYE ESAS KDV TUTARI (Kümülatif)(5+6) İADE EDİLEBİ-LİR KDV TUTARI DEVREDEN KDV MAHSUBU GERÇEK-LEŞEN KDV BEDEL HESAPLA-NAN KDV YÜKLE-NİLEN KDV (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) OCAK 50.000 4.000 6.000 2.000 ŞUBAT 16.000 34.000 18.000 20.000 4.200 60.000 MART 55.800 NİSAN 75.000 MAYIS 1.600 900 -700 19.300 HAZİRAN 8.000 24.400 16.400 35.700 15.700 80.000 TEMMUZ 12.000 AĞUSTOS 9.600 14.600 5.000 EYLÜL 24.000 EKİM 14.400 30.000 15.600 27.600 11.800 KASIM 31.600 15.800 ARALIK 13.400 9.400 41.000 10.200 YIL İÇERİSİNDE MAHSUBU GERÇEKLEŞEN TOPLAM İADE TUTARI 19.900

216 KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ
KDV İadesinde Ortak Hususlar

217 IV KDV İADESİNDE ORTAK HUSUSLAR
Tebliğin bu bölümü 5 ana başlıkta toplanmıştır. A-İADE TUTARININ HESABI VE İADEYE DAYANAK İŞLEM VE BELGELER B-İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ (İTUS) C-HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ(HİS) D-DİĞER HUSUSLAR E-ÖZEL ESASLAR

218 İADESİ TALEP EDİLEBİLECEK VERGİ
Kanunda ve bu Tebliğ’de aksi belirtilmediği sürece, iadesi gereken KDV’nin hesabında, iade hakkı doğuran işlemlerin bünyesine giren ve indirilemeyen KDV tutarları dikkate alınır. İşlemin bünyesine giren KDV, teslim işlemlerinde malın üretimi, iktisabı, muhafazası ve teslimi; hizmet işlemlerinde ise ifa edilen hizmetin meydana getirilmesi ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan harcamalar nedeniyle yüklenilen KDV’den oluşur. KDV’nin, iade hakkı doğuran işlemlerin gerçekleştiği dönemde ortaya çıkmış olması şart değildir. İade hakkı doğuran işlemler için yüklenilen KDV, öncelikle indirim konusu yapılır. İndirimle giderilemeyen bir miktarın kalması halinde, kalan tutar iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği dönemde iade edilecek KDV olarak dikkate alınabilir.

219 A. İADE TUTARININ HESABI VE İADEYE DAYANAK İŞLEM VE BELGELER
Bir vergilendirme döneminde iade konusu yapılabilir KDV (azami iade edilebilir vergi), kural olarak o dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin (% 18)'i (genel KDV oranı) olarak hesaplanan miktardan fazla olamaz. Ancak, doğrudan yüklenimler nedeniyle bu tutardan fazla iade talebinde bulunulması halinde, aşan kısmın iadesi münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. İadesi talep edilen yüklenilen KDV tutarı iade talep edilen dönemde toplam indirilecek ve devreden KDV tutarları içerisinden çıkarılır ve sonraki aya devreden KDV tutarının içerisinde yer almaz. Mükellefin iadeye ilişkin düzeltme fişi düzenlenene kadar tercih değişikliğiyle söz konusu KDV’yi indirim yoluyla telafi etme talebinde bulunması mümkündür. Bu durumda iade talebi mükellefin yazılı dilekçesi üzerine iptal edilir ve bu dönem beyannamesinde yüklenilen KDV tekrar indirilecek KDV hesabına dahil edilir.

220 İŞLEMİN BÜNYESİNE GİREN VERGİNİN HESABINA DAHİL EDİLEBİLECEK UNSURLAR
İade hakkı doğuran işlemle ilgili talep edilecek KDV tutarı; a) İade hakkı doğuran işlemin doğrudan girdisini oluşturan mal ve hizmetler, b) İade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği döneme ilişkin telefon, kırtasiye, posta, ulaşım, konaklama, akaryakıt, elektrik, su, büro malzemeleri, muhasebe, reklâm, temizlik malzemeleri, kira vb. genel imal ve genel idare giderlerinden iade hakkı doğuran işleme isabeteden kısım, c) İade hakkı doğuran işlemde kullanılan ATİK’in alımı, nedeniyle yüklenilen KDV’den oluşur. İade hakkı doğuran işlemle ilgisi bulunmayan giderlere ait KDV’nin yüklenilen KDV hesabına dahil edilmeyeceği belirtilmiştir.

221 AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERDE İADE UYGULAMASI
ATİK nedeniyle yüklenilen KDV’den iade hesabına pay verilebilmesi için, ATİK’lerin iade hakkı doğuran işlemlerde kullanılması gerekir. ATİK’lerin bizzat mükellef tarafından imal ve inşa edilmesi halinde ise imal ve inşa sırasında yüklenilen KDV’den, ATİK’lerin aktife alınıp iade hakkı doğuran işlemlerde fiilen kullanılmaya başlandığı dönemden itibaren iade hesabına pay verilebilir. ATİK dolayısıyla yüklenilen KDV’den iade hesabına pay verildiği durumda, bir vergilendirme döneminde iade konusu yapılabilir KDV (azami iade edilebilir vergi), kural olarak o dönemdeki iade hakkı doğuran işlemlere ait bedelin (% 18)'i (genel KDV oranı) olarak hesaplanan tutardan fazla olamaz.

222 YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORU HAZIRLANMASI HİZMETİNE AİT KDV
YMM KDV iadesi tasdik raporları nedeniyle indirim hesaplarına alınan KDV, indirim hesaplarına dahil edildiği dönemde veya sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin iade hesabında dikkate alınabilir.

223 DİİB SAHİBİ MÜKELLEFİN İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMİNDE İADE EDİLECEK KDV
DİİB sahibi mükellefler, 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında temin ettikleri malzemeleri kullanarak ürettikleri malları Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı teslime konu edebilirler. DİİB kapsamında KDV ödemeksizin satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu ürün için DİİB kapsamında aldığı girdiler nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamaz. (Dikkat! Konu tartışılıyor. N.A.) Eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle KDV ödeyerek satın aldığı girdileri kullanarak vücuda getirdiği ürünü ihraç eden ve bunun karşılığında da DİİB kapsamında KDV ödemeyerek söz konusu girdi veya eşdeğer eşyasını temin etme hakkı kazanan mükellefin KDV ödeyerek satın aldığı girdilere ilişkin KDV’ yi, başlangıçta iade olarak talep etmesi mümkün değildir. İade edilecek KDV’nin hesabı, eşdeğer eşya uygulaması nedeniyle DİİB kapsamında KDV ödemeksizin girdi temininden sonra yapılır. Bu durumda iade edilecek KDV, ihracata genel vergi oranı uygulamak suretiyle bulunacak tutardan, DİİB kapsamında girdi temininde ödemediği KDV tutarının düşülmesi suretiyle bulunan tutarı aşamaz.

224 A. İADE TUTARININ HESABI ve İADEYE DAYANAK İŞLEM VE BELGELER(örnek)
Örnek: Mükellef (B, TL tutarındaki kumaşı DİİB kapsamında KDV ödemeksizin (A)’dan satın almış ve imal ettiği gömlekleri TL’ye (C)’ye ihraç kayıtlı teslim etmiş, (C) de söz konusu gömlekleri süresi içinde TL bedel mukabili ihraç etmiştir. -Kumaş ve gömlek teslimleri (% 8) oranında KDV’ye tabidir. - Mükellef (A)’nın indirilecek KDV toplamı fazla olduğundan, TL üzerinden hesapladığı TL KDV’yi tecil edememiştir. Bu durumda Mükellef (A)’nın 3065 sayılı Kanunun (11/1-c)ve geçici 17 maddeleri uyarınca iade alabileceği KDV tutarı TL’dir. Mükellef (A)’nın söz konusu kumaşı üretmek için yüklendiği KDV’nin TL olması durumunda, TL’sini ihraç kayıtlı teslim nedeniyle, TL’sini de indirimli orana tabi teslim nedeniyle, indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade usul ve esasları çerçevesinde talep etmesi gerekir.

225 A. İADE TUTARININ HESABI ve İADEYE DAYANAK İŞLEM VE BELGELER(örnek devam)
- (B)’nin de DİİB kapsamında satın aldığı kumaşlardan ürettiği gömlekleri TL bedelle ihraç kayıtlı tesliminde hesapladığı ancak tahsil etmediği TL KDV’nin tamamının indirilecek KDV tutarının yüksek olması nedeniyle tecil edilemediğini varsayalım. Bu durumda (B)’nin 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi uyarınca iade alabileceği KDV tutarı ( TL – TL=) TL olacaktır. (B)’nin de söz konusu gömlekleri üretmek için yüklendiği KDV tutarının TL olduğunu varsayarsak, TL KDV’yi ihraç kayıtlı teslim nedeniyle, TL KDV’yi ise indirimli orana tabi teslim nedeniyle, indirimli orana tabi işlemlere ilişkin iade usul ve esasları çerçevesinde talep edebilecektir. (Not: Konu tartışılmaktadır. N.A.) -(C) ise TL ile TL arasındaki fark olan TL’nin (% 18)’ini aşmamak üzere, söz konusu ihracat nedeniyle yüklendiği KDV’yi iade alabilecektir.

226 A. İADE TUTARININ HESABI ve İADEYE DAYANAK İŞLEM VE BELGELER
2-Vergi İnceleme Raporu ve Teminat Mektubu aranmaksızın İade Bu bölüm; 1-Mahsup Yoluyla İade, 1-Mahsup Edilecek Borçlar, 2-Mahsuben İade Talebi, 2-Mahsup Sonrası Alacağın Nakden İadesi .

227 A. İADE TUTARININ HESABI ve İADEYE DAYANAK İŞLEM VE BELGELER
3-Maliye Bakanlığınca Belirlenen Sınırı Aşmayan İadeler 4-YMM KDV İadesi Raporuna Dayanan Nakden İadeler 5-Teminat Karşılığı İadeler Bu kısım; 1.Genel açıklamalar, 2.Teminat Türleri, 3.Teminat Miktarları,

228 A. İADE TUTARININ HESABI ve İADEYE DAYANAK İŞLEM VE BELGELER
4.Teminat Mektuplarının İadesi, 5.Teminat Mektuplarının Teyitleri, olmak üzere 5 kısımdan oluşmuştur. 6- Vergi İnceleme Raporu ile İade, 7- İade Talebinde Aranan Belgeler Bu bölüm, 1. İade Talep Dilekçesi, 2. İade hakkı Doğuran İşlemin Beyan Edildiği Döneme Ait İndirilecek KDV Listesi, 3. İade Hakkı Doğuran İşleme Ait Yüklenilen Listesi, 4. İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu, 5. Satış Faturaları Listesi,

229 MAHSUP YOLUYLA İADE KDV iade alacağı mükellefin kendisinin veya ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve adi komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların), - Vergi dairelerince takip edilen amme alacaklarına, - İthalat sırasında uygulanan vergilere, - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarına, mahsuben iade edilebilir.

230 MAHSUP YOLUYLA İADE Mahsuben iade talebinde bulunan mükelleflerin mahsup için gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz ve tam olarak vermesi halinde ilgili dönem için KDVİRA sisteminden kontrol raporu oluşturulur. Kontrol raporunda belirtilen eksiklerin 30 gün içerisinde tamamlanması halinde, mahsup dilekçesinin verildiği tarih itibari ile mahsup talepleri yerine getirilir ve gecikme zammı uygulanmaz. Mahsuben iade taleplerinde, iade hakkı doğuran işlemin tevsikinde kullanılan Gümrük Beyannamesi, Serbest Bölge İşlem Formu, Özel fatura nüshası v.b belgelerin teyidinin alınmış olması gereklidir.

231 MAHSUP SONRASI ALACAĞIN NAKDEN İADESİ
İade alacağının üçüncü kişilere nakden veya mahsuben ödenmesinin talep edilmesi halinde de nakden iadeye ilişkin düzenlemeler uygulanır. Mahsup sonrası alacağın, üçüncü kişilere nakden iadesinin talep edilmesi halinde, alacağın üçüncü kişilere ödenmesine ilişkin talep, alacağın açık bir şekilde kime temlik edildiğini içeren, noter tarafından onaylanmış/düzenlenmiş alacağın temliki sözleşmesine dayanarak yapılır. Mahsup sonrası alacağın, borçlarına mahsup yapılabilecekler dışındakilerin borçlarına mahsubunun talep edilmesi halinde, iade hakkı sahibi mükellefe nakden iadeye ilişkin usul ve esaslar uygulanır. Bu durumda da önceki paragrafta belirtilen alacağın temliki sözleşmesi aranır.

232 MALİYE BAKANLIĞINCA BELİRLENEN SINIRI AŞMAYAN NAKDEN İADELER
İade hakkı doğuran işlemler bakımından belirlenen sınırın altında kalan iade talepleri, Vergi İnceleme raporu(VİR), Y.M.M. Tasdik raporu, teminat aranmadan yerine getirilir. İadenin yapılabilmesi için KDVİRA sistemi tarafından oluşturulun kontrol raporundaki olumsuzlukların giderilmesi ve teyidi beklenen belgelerin doğruluğunun sağlanmış olması gerekmektedir.

233 YMM KDV İADESİ TASDİK RAPORUNA DAYALI NAKDEN İADELER
Süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin mevcudiyeti halinde, bavul ticareti ve yolcu beraberi eşya ihracatından doğan iadelerde sözü edilen Genel Tebliğlerle belirlenen limitlere göre, diğerlerinde miktara bakılmaksızın vergi inceleme raporu ve teminat aranmadan iade yapılır. YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflere, rapor ibraz edilmedikçe nakden iade yapılmaz. Mükelleflerin rapor düzenleninceye kadar, izleyen bölümlerde açıklandığı şekilde teminat göstermeleri halinde ise iade talebi incelemeye sevk edilmeksizin yerine getirilir. Rapor ibraz edildiğinde teminatlar iade edilir.

234 TEMİNAT KARŞILIĞI İADELER
Teminat karşılığı iadelerini almak isteyen mükelleflerin KDVİRA sisteminde üretilen kontrol raporunun üretilmesi ve yapılması gereken teyitlerin (örneğin teminat mektubu, gümrük beyannameleri) yapılmasından sonra 10 gün içerisinde iade yerine getirilir. Teminat olarak 6183 sayılı kanunun 10. maddesinde yer alan iktisadi kıymetler, Bankacılık kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren Banka ve Finans kurumlarınca düzenlenen kesin ve süresiz teminat mektupları kullanılır. Talep edilen iade miktarının belirlenen sınırı aşan kısmı için teminat mektubu verilir.

235 TEMİNAT MEKTUPLARININ İADESİ
Teminat mektupları, vergi inceleme raporu(VİR) yada Y.M.M. Tasdik raporu sonucuna göre iade edilir. Vergi dairesi mektupların uygun bir yerine gerekli şerhleri düşüp, mühür ve imzadan sonra teminat mektuplarını iade eder. Bankalar bu şerhe istinaden vergi dairesinden teyit almaksızın işlem yapabilirler.

236 VERGİ İNCELEME RAPORU İLE İADE
Mükelleflerin; i. İadelerini vergi inceleme raporu sonucunda almak istemeleri, ii. İadesini talep ettikleri KDV’nin Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilen miktarı aştığı hallerde; (teminat göstermek veya YMM Raporu ibraz etmeleri gerekmesine rağmen) teminat göstermemeleri veya iadelerini YMM tasdik raporu ile alacaklarını beyan etmemeleri, iii. Bu Tebliğin ilgili bölümlerine göre münhasıran vergi inceleme raporu ile iade öngörülmesi, hallerinde iade talepleri vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir.

237 5.5 Teminat Mektuplarının Teyitleri
Teminat Mektuplarının teyidi yapılmadan ödeme yapılmaz. Teyit bankaların elektronik ortamda Maliye Bakanlığının veri ambarına ulaştırılan bilgilerden sağlanır. Ulaşmayan bilgilerin teyidi banka şubesinden direk yapılır.

238 7. İade Talebinde Aranan Belgeler
Mükelleflerin İade talebindeki ortak mahiyette olan belgeleri elektronik ortamda yüklemeleri ve İnternet vergi dairesi alındılarının iade talep dilekçesi ekinde vermeleri halinde ayrıca belgelerin kağıt ortamında verilmesine gerek yoktur. 11-1c ve Geçici 17. Madde kapsamında tecil edilen verginin terkini için İndirilecek KDV listesinin ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

239 7.1 İade Talep Dilekçesi İade talep dilekçeleri 429. no’lu VUK genel tebliği ekinde yer alan standart iade talep dilekçesi yapılır. İnternet vergi dairesi aracılığı ile gönderilen belgelerin kağıt ortamında vergi dairesine verilmesine gerek bulunmamakta olup, bu belgelerin Y.M.M. Tasdik raporlarına eklenme zorunluluğu bulunmamaktadır.

240 7.2 İade Hakkı Doğuran İşlemlerin Beyan edildiği Döneme ait İndirilecek KDV Listesi
Aynı dönemde birden fazla iade hakkı doğuran işlem türünden kaynaklanan iade taleplerinde İndirilecek KDV listesinin bir kez verilmesi yeterlidir. Gümrük Beyannameli mal ihracında DTSŞ ve SDTSŞ ihracatına aracılık ettiği şirketlerinde İndirilecek KDV listesini verirler. İndirilecek KDV listesinde yer alan belgelerin tamamının belge bazında elektronik ortama aktarmaları gerekmektedir.(Perakende satış fişleri, yazar kasa fişleri).Fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi ayrı ayrı kayedilir.

241 7.3 İade Hakkı Doğuran İşleme Ait Yüklenilen KDV listesi
KDV iadelerinde aranan ve elektronik ortamda sistem üzerinden gönderilmesi gereken "Yüklenilen KDV Listesi"nin doldurulmasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilir: a) Perakende satış fişi veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi kabul edildiği harcamalara ait KDV tutarlarının indirimi mümkün olduğundan, söz konusu belgeler, yüklenilen KDV listesine dâhil edilebilir. Bu belgelerin gider belgesi olarak kabul edilmediği harcamalara ait KDV ise indirim konusu yapılamayacağından listeye de alınmaz. b) Bu listeye, fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi her bir belge ayrı ayrı kaydedilir. c) Aynı mükelleften yapılan alımlar bu listeye belge bazında ayrı ayrı girilir. ç)İşlemin bünyesine doğrudan giren KDV tutarları ile işlemle ilgili olmak kaydıyla genel giderler ve ATİK nedeniyle yüklenilen vergilerden işleme isabet eden KDV tutarı yüklenilen KDV listesinde ayrıca yer alır.

242 7.4. İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu
İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu, iade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesinden hareketle iadesi talep edilen KDV tutarını gösteren özet tablodur. Tabloda, doğrudan girdiler nedeniyle yüklenilen KDV, genel yönetim giderleri ve ATİK nedeniyle yüklenilen KDV’den işleme verilen pay yer alacaktır. (EK: 19)

243 EK-19 DÖNEM İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM BEDELİ
DÖNEM İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM BEDELİ İADESİ TALEP EDİLEBİLİR AZAMİ VERGİ İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMİN BÜNYESİNE GİREN VERGİLER YÜKLENİLEN KDV TOPLAMI İŞLEMİN BÜNYESİNE DOĞRUDAN GİREN VERGİLER GENEL İMAL VE İDARE GİDERLERİNDEN İADE HESABINA VERİLEN PAY ATİK’LER NEDENİYLE YÜKLENİLEN VERGİDEN İADE HESABINA VERİLEN PAY

244 7.5. Satış Faturaları Listesi
Satış faturaları listesi, iade hakkı doğuran işlemlere ait satış faturası, serbest meslek makbuzu ve benzeri belgelere ilişkin bilgileri ihtiva eden listedir.

245 B.İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ (İTUS)
KDV Genel Uygulama Tebliğinin IV.B. Bölümünde belirtilen genel ve özel şartların sağlanması halinde mükelleflere İTUS Sertifikası verileceği belirtilmektedir.

246 İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMASI SİSTEMİ (İTUS) GENEL ŞARTLAR
Başvuru tarihinden önceki son üç takvim yılı içinde; a) Vergi mükellefiyetinin bulunması, b) Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması, c) Gelir veya kurumlar vergisi, geçici vergi, gelir vergisi stopajı, ÖTV ve KDV (tevkifat hariç) uygulamalarından her birine ait beyanname verme ödevinin her bir vergi türü itibarıyla ikiden fazla aksatılmamış olması (süresinden sonra kendiliğinden verilen beyannameler hariç), ç) Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma fiili nedeniyle özel esaslara tabi tutulmamış veya tutulmuşsa genel esaslara dönülmüş olması, d) Cari takvim yılı da dahil olmak üzere son iki takvim yılına ilişkin tam tasdik sözleşmesi bulunması. Başvuru tarihi itibarıyla; a) KDV iade taleplerinde özel esaslara tabi olmayı gerektiren bir durumunun bulunmaması, b) Ödenmesi gereken vergi borcunun bulunmaması (vergilerin tecil edilmiş olması bu şartın ihlali sayılmaz).

247 ÖZEL ŞARTLAR İMALATÇILAR VE İMALATÇI-İHRACATÇILAR
Genel şartlara ek olarak; a) İlgili sicile kayıtlı olan, b) Ödenmiş sermayelerinin veya son bilançolarında kayıtlı ATİK’lerinin (gayrimenkuller hariç) amortisman düşülmeden önceki toplam tutarı TL’yi aşan, c) Üretim kapasitesi ile bu kapasitenin gerektirdiği iktisadi kıymetlere sahip olduğu kapasite raporuyla teyit edilen, ç) İmalat işinde 20 veya daha fazla işçi çalıştıran (İşçi sayısının tespitinde bizzat imalat işinde çalışan işçiler dikkate alınır. Bunlar dışında kalan yönetici, büro personeli ve muhasebeci gibi personel dikkate alınmaz. Hesaplamada, ihracatın gerçekleştiği dönemden önceki 12 aylık ortalama esas alınır.), imalatçı-ihracatçılar ile ihraç kaydıyla teslimde bulunan imalatçılara, bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığına/Defterdarlığa bir dilekçe ile başvurmaları halinde, başvuru tarihini izleyen 15 gün içinde İTUS sertifikası verilir.

248 Özel Şartlar İTUS Sertifikası alabilmek için gerekli olan özel şartlar
İmalatçılar ve İmalatçı İhracatçılar için Özel Şartlar İlgili Sicile Kaydı Bulunan (Sanayi-Ticaret yada Meslek Odaları) Son bilançoda yer alan ödenmiş sermayelerinin yada amortisman düşülmeden önceki atiklerinin toplam tutarının TL’yi geçmesi Üretim kapasitesini kapasite raporu ile teyit etmesi, kapasite raporunun bulunması İmalat işinde 20 yada daha fazla işçi çalışması,işçi sayısı ihracatın gerçekleştiği dönemden önceki 12 aylık ortalama dikkate alınır. Yönetici, Büro personeli, muhasebeci dikkate alınmaz

249 Diğer İhracatçılar (Hizmet İhracatı Hariç)
Genel şartlar ile birlikte son üç yıl, yıllık 4 milyon USD yada son 5 yıl yıllık 2 milyon USD ihracat yapanlara İTUS sertifikası verilir

250 Diğer İade Hakkı doğuran işlemler bakımından;
İmalatçı ve imalatçı ihracatçılar dışında yer alan mükelleflere, başvuru tarihinden önceki kurumlar yada gelir vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilançoya göre en az TL Aktif toplamı TL Maddi Duran Varlıklar Toplamı TL Öz sermaye TL Net satışları Olması ve başvuru tarihinden önceki takvim yılı muhtasar beyannameleri ortalamasında 50 ve daha fazla kişi çalıştırması Örnek Madde: 9-1/ 13a /13c / v.b

251 İTUS Sertifikası Verilme Süreleri
İTUS Sertifikası almak için yukarıdaki genel ve özel şartları taşıyan mükellefler Vergi dairesi Başkanlıklarına / Defterdarlıklara dilekçe ile müracaat ederler.Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlığı İmalatçı ve İmalatçı İhracatçılara 15 gün içinde; Diğer İhracatçılara izleyen yılbaşından geçerli olmak üzere; Diğer İade hakkı doğuran işlemler bakımından 15 gün içinde; İTUS sertifikası verilir.

252 İTUS’A GÖRE İADE TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ
İadenin teminat karşılığında talep edilmesi halinde, iade miktarının Tebliğin (IV/A-3) bölümünde belirlenen sınırı aşan kısmının (% 8)’i (dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri için %4’ü) için teminat verilir. Teminat, Tebliğde aksi belirtilmedikçe, iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde ibraz edilecek YMM raporu ile çözülür. Bu süre içerisinde YMM raporu ibraz edilmemesi halinde veya mükellefin talep etmesi durumunda teminat VİR sonucuna göre çözülür. İTUS sertifikasının iptalini gerektiren bir neden olmadığı sürece, sonraki iade taleplerinde indirimli teminat uygulamasına devam edileceği ve YMM raporunun da yine altı ay içinde ibraz edilmesinin isteneceği tabiidir.

253 İTUS’A Göre İade Taleplerinin Yerine Getirilmesi
İTUS sertifikasına sahip mükelleflerin iade talepleri Tebliğin ilgili bölümlerinde yer alan açıklamalara göre yerine getirilir. İadenin teminat karşılığında talep edilmesi halinde, iade miktarının Tebliğin (IV/A-3) bölümünde belirlenen sınırı aşan kısmının (% 8)’i (dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri için %4’ü) için teminat verilir. Teminat, Tebliğde aksi belirtilmedikçe, iadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde ibraz edilecek YMM raporu ile çözülür. Bu süre içerisinde YMM raporu ibraz edilmemesi halinde veya mükellefin talep etmesi durumunda teminat VİR sonucuna göre çözülür. İTUS sertifikasının iptalini gerektiren bir neden olmadığı sürece, sonraki iade taleplerinde indirimli teminat uygulamasına devam edileceği ve YMM raporunun da yine altı ay içinde ibraz edilmesinin isteneceği tabiidir.

254 İTUS Sertifikasının İptal Edilmesi
Tebliğin IV.B.3. bölümünde belirtilen şartlardan herhangi birisinin oluşması halinde İTUS sertifikası iptal edilir. Bu şartlar ilgili bölümde detaylı olarak belirtilmiştir.

255 C.HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ
Belirli büyüklükteki şirketlerin iadelerini rahat bir şekilde alabilmesi için HİS Sistemi getirilmiş ve Genel Uygulama Tebliğinde de bu uygulamaya ait düzenlemeler yapılmıştır. HİS sertifikası sahibi mükelleflerin iade talepleri tutarına bakılmaksızın, teminat, VİR veya Y.M.M. Raporu aranılmadan yerine getirilir. Bu mükelleflerin tam tasdik sözleşmelerinin olup-olmadığına bakılmaz. His sertifikasının iptal edilmesine ilişkin usuller tebliğin IV.C.3. bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır.Bölümde belirtilen şartlardan herhangi birisinin gerçekleşmesi halinde HİS Sertifikası iptal edilir.

256 C.HIZLANDIRILMIŞ İADE SİSTEMİ
KDV genel uygulama tebliğinde eski tutarlar düşürülmüş ve uygulamadan yararlanacak mükelleflerin aşağıdaki şartları taşıması gerektiği belirtilmiştir. SMYİB Düzenleme yada kullanmaya ait tespit ve raporun bulunmamış olması TL Aktif toplamı TL Maddi duran Varlıklar toplamı TL Öz sermaye tutarı TL Net satışları Başvurunun önceki yılında aylık ortalama 250 ve daha fazla çalıştırılan kişi sayısının olması Vergi Borcunun bulunmaması Yukarıdaki şartları tamamlayan mükellef iade talep dilekçesi ile müracaat edip gerekli evrakları tamamladıktan sonra çıkarılan kontrol raporunda olumsuzluk tespiti edilmeyen tutarların ödemesini 5 gün içinde, kalan tutarı da evrakların tamamlanmasından sonra alabilecektir.

257 D. DİĞER HUSUSLAR D.1 İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması
İade hakkı doğuran işlemleri bulunan mükelleflerin bu işlemler dolayısıyla yüklendikleri vergileri nakden veya mahsuben iade olarak talep etmek yerine indirim yoluyla giderme tercihinde bulunmaları mümkündür. Tercihini bu yönde kullanan mükellefler tarafından iade hakkı doğuran işlem bedelleri KDV Beyannamesinin “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” ve “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablolarında beyan edilir; ancak tabloların "Yüklenilen KDV" veya "İadeye Konu Olan KDV" sütunlarına "0" (sıfır) yazılır. Bu şekilde beyanda bulunan mükelleflerin, iade için istenenler hariç, iade hakkı doğuran işlemi tevsik eden belgeleri beyanname ekinde ibraz etmeleri gerekir.

258 D.1 İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması
Ancak, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemleri nedeniyle iadesini talep ettikleri tutarın bir kısmının iade alınıp kalan kısmının indirim yoluyla giderilmesi tercihinde bulunmaları mümkün değildir. KDV iade alacağını indirim yoluyla giderme tercihinde bulunan mükelleflerin daha sonra bu tercihten vazgeçerek nakden veya mahsuben iade talep etmeleri halinde aradaki dönemler için düzeltme beyannamesi vermeleri gerekir. Tercih değişikliğinin yapıldığı dönemde iade için istenilen belgeler de verilir. 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerden doğan KDV iade alacaklarının, indirim yoluyla telafi edilebilmesi mümkündür. Bu tercihi yapan mükellefler, tecil edilemediği için iadesi gereken KDV tutarlarını ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinin “İndirimler” kulakçığının “İndirimler” tablosunda 107 kod numaralı satır aracılığıyla indirim konusu yapabilirler ve bu işlem için indirilecek KDV listesi vermezler.

259 D.2 Defter ve Belgelerin Zayi Olması
Defter ve belgelerin zayi olması (yangın,su baskını, çalınma gibi) durumlarda dahi iadenin yapılmasına olanak sağlanmıştır.Bu durumda iadeyi talep eden mükellef mal ve hizmet alımlarına ilişkin satıcılar nezdinde indirim konusu yapılan verginin beyan edilip ödendiğini, satıcıların bu belgeleri defterlerine kayıt ettiklerini, kdv beyannamelerinde beyan ettiklerini ispatı halinde iade talepleri yerine getirilecektir. Ancak verginin indirim konusu yapılabilmesi alış faturası veya benzeri vesikalarla gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmesi gerekmektedir. İade talep eden, indirime hak kazanıp kazanmadıklarının harici delillerle ispatlamak zorundadır. Satıcının vergiyi KDV beyannamesine dahil ettiğinin tespiti delil olarak kabul edilecektir.

260 D.4 Matrah Değişmesi ve Düzeltme İşlemleri
Matrahta malların iade edilmesi işlemin gerçekleşmemesi işlemden vazgeçilmesi veya değişiklik vuku bulduğu hallerde, malların fiilen iade edilmesi halinde bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi kaydıyla düzeltebilecekleri hükme bağlanmıştır. Benzeri kayıtları alıcının da yapması tabidir. İstisna kapsamında teslim edilen malların iadesinde kdv hesaplanmaz.Bu itibarla yalnızca matrahta gelen değişiklik doğrultusunda defter kayıtları ile beyanların düzeltilmesi yeterlidir. İade alındıktan sonra ortaya çıkan durum var ise, değişikliğin vuku bulduğu vergilendirme döneminde defter kaydı ve beyanname üzerinde gerekli düzeltmeyi yapan mükellefin vergi dairesine yazılı müracaat etmesi halinde iadesini aldığı tutarı iade etmesi durumunda geçikme faizi ve vergi ziya cezası uygulanmaz.Mükellefin ilgi dönemde düzeltme yapmaması halinde daha sonraki dönemlerde yapılan düzeltmelerde vergi ziya cezası ve geçikme zammı hesaplanarak idarece iade geri alınır.

261 D.5. İstisna Kapsamındaki İşlemin Gerçekleştiği Dönemden Sonra Ortaya Çıkan Ödemeler
İstisna kapsamındaki işlemin gerçekleşmesinden sonra, satıcı lehine veya aleyhine bazı ödemeler (vade farkı, kur farkı, reklâmasyon vb.) ortaya çıkabilmektedir. İstisna kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak ortaya çıkan bu gibi ödemelerin KDV’ye tabi olması söz konusu değildir. Bu tutarlar KDV matrahını etkilediğinden, iade edilebilecek azami vergi tutarının hesabında dikkate alınmalıdır. İstisna kapsamındaki işlemi gerçekleştiren lehine meydana gelen ödemeler, ortaya çıktıkları ilgili dönem beyannamesinde asıl işlemin beyan usulü doğrultusunda beyan edilir.

262 D.6.Saklama ve İbraz Yükümlülüğü D.7. Yoklama ve Değerlendirme
İlk defa iade talebinde bulunan mükellefler ile iade taleplerinde kayda değer bir artış olan mükelleflerin iade talepleri, gerekli belgelerin elektronik ortamda gönderilmesi ve/veya vergi dairesine verilmesinden sonra, vergi dairesince yapılacak yoklama ve değerlendirme sonunda yerine getirilir. Yoklama ve değerlendirme işlemi vergi dairelerince 30 günü geçmemek üzere en kısa süre içinde tamamlanır. Mükellefler hakkında aşağıda belirtilen kapsamda yoklama yapılarak tutanak düzenlenir.

263 D.7. Yoklama ve Değerlendirme
Daha önce hakkında, KDV iadesi ile ilgili olumlu vergi inceleme raporu bulunan ve bu raporlara göre herhangi bir ceza uygulanmaksızın vergi iadesi yapılan mükellefler hakkında yoklama yapılmaz. Aynı şekilde mükelleflerin YMM tam tasdik sözleşmesi bulunan takvim yılına ilişkin iade taleplerine bağlı olarak yoklama yapılmaz.

264 D.8. Kayıt Düzeni 3065 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine göre, KDV mükellefleri, tutulması mecburî defter kayıtlarını bu verginin hesaplanmasına ve kontrolüne imkân verecek şekilde düzenlemek zorundadır. Bu kayıtlarda en az; a) Vergi konusu işlemlerin mahiyeti, vergisiz tutarları, hesaplanan vergi, indirilebilir vergi miktarları, b) Vergiden istisna edilen işlemlerin, indirim hakkı tanınan ve tanınmayanlara göre mahiyeti ve ayırımı ile hesaplanan indirilebilir vergi miktarı, c) İndirim konusu yapılamayacak işlemlerin niteliği ve bu işlemlerle ilgili vergi miktarları, ç) Matrah ve indirim miktarlarındaki değişmelerle, ödenen, terkin edilen ve iade olunan vergiler, hususlarının açıkça gösterilmesi şarttır.

265 D.8. Kayıt Düzeni Buna göre, KDV’den istisna edilmiş işlemlerin mevcut olması halinde, tutulacak defter kayıtlarında bu işlemler, indirim hakkı tanınan ve tanınmayanlara göre ayrı ayrı hesaplarda izlenecek ve bu işlemlere ilişkin yüklenilen vergi miktarları kayıtlarda ayrı ayrı gösterilecektir. İndirim konusu yapılamayacak işlemlerin niteliği ve bu işlemlere ilişkin indirilemeyecek KDV’nin defter kayıtlarında gösterilmesi şarttır. Aynı şekilde iade olunan ve terkin edilen KDV tutarları da kayıtlarda açıkça gösterilir. ATİK’ler nedeniyle yüklenilen ve indirim hesaplarına alınan vergilerden indirimle telafi edilen ve edilemeyen, iade konusu yapılan vergi miktarlarının da kayıtlarda açıkça yer alması gerekmektedir.

266 EK BİLGİLER Mahsup-İade talebinde internet vergi dairesi aracılığı ile aktarılan belgelerin kağıt ortamında ibrazına gerek olmadığı Y.M.M.’lerce düzenlenen KDV iadesi raporlarındada yer verilmeyip internet vergi dairesi alındısının yeterli olucağı İade hesabından çıkarılan (tenzil edilen ) tutarların indirim hesaplarından çıkarılmasına gerek bulunmamaktadır. 11-1c kapsamında sadece tecil terkin yapan mükelleflerin indirilecek KDV listesi vermesine gerek kalmamıştır. İade ve mahsup taleplerinin tümünde 429 VUK Tebliği ekindeki standart iade talep dilekçesinin mutlak suretle verilmesi halinde işlem sonuçlandırılacaktır.Aksi taktirde işlem tamamlanmayacaktır.

267 KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ
KDV İADE UYGULAMASINDA ÖZEL ESASLAR

268 GENEL DEĞERLENDİRME Bu konuda yapılan düzenlemelerin bütününü dikkate aldığımızda özel esaslara tabi olma şartlarının zorlaştırıldığını, genel esaslara tabi olma şartlarının kolaylaştırıldığını söyleyebiliriz. Örneğin, özel esaslara tabi tutulacak mükellef nezdinde inceleme yapılıp, Tebliğin IV/E.3 ve IV/E.4 numaralı bölümlerinde ayrıntılı olarak yazıldığı şekilde olumsuzluklar tespit edilmeden, bu husus bir rapora bağlanmadan, sadece ihtimal veya şüphe üzerine bu mükelleflerin özel esaslara tabi tutulması mümkün değildir.

269 GENEL DEĞERLENDİRME(devam)
İdareye, özel esaslara tabi tutulacak mükelleflerle ilgili objektif, somut tespitler yapma ve bu hususları mükellefe bildirme ile ilgili ayrıntılı yükümlülükler getirilmiştir

270 GENEL DEĞERLENDİRME(devam)
Örneğin; mevcut uygulamada, haklarında SMİYB düzenledikleri ve kullandıkları konusunda vergi inceleme raporu veya vergi tekniği raporu olan ve bu nedenle mükellefiyetleri sonlandırılan mükelleflere mal veya hizmet tesliminde bulunanlar başkaca bir işleme gerek duyulmadan özel esaslara tabi mükellefler listesine alınıyor ve bu önemli ölçüde yakınmalara ve haksızlıklara yol açıyordu.

271 Genel Değerlendirme(devam)
Yeni tebliğin (IV/E-2.2.) bölümüne göre bu durumdaki mükelleflerin özel esaslara tabi tutulabilmesi için kendileri haklarında inceleme yapılıp SMİYB düzenleme raporu veya tespiti yapılması gerekmektedir.

272 Genel Değerlendirme(devam)
İade talebinde bulunan mükelleflerin, KDV zinciri içerisindeki olumsuzluklardan dolayı sorumluluğu doğrudan mal veya hizmet temin edilen birinci kademe alt mükelleflerle sınırlandırılmıştır.

273 Genel Değerlendirme(devam)
Özel esaslara tabi tutulma iddiası ile karşılaşan mükellefe fiilinin gerçek ve doğru olduğunu “delil serbestisi” ilkesi çerçevesinde ispat imkânı getirilmiştir. Hakkında SMİYB düzenleme veya kullanma iddiası bulunan mükellef, iadeye konu belgelerin, gerçek bir mal veya hizmet alımına dayandığını delil serbestisi kapsamında iddia ve ispat edebilir. İspata ilişkin sunulacak bilgi belge ve deliller hiçbir sınırlamaya tabi değildir.(E/5)

274 Genel Değerlendirme(devam)
Olumsuz tespit sayılacak fiil ve belgeler ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Özel esaslara tabi tutulmayı gerektiren belgelerin (YMM raporu ve vergi inceleme raporu hariç) iadeye esas teşkil eden belgelerdir. İade için gerekli olmayan belgelerin sahte olması, özel esaslara tabi olmayı gerektirmemektedir. Bu husus tebliğde daha açık ve net bir şekilde vurgulanmıştır.

275 Özel Esaslara Tabi Tutulacak Mükellefler
213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 153/A kapsamına giren mükellefler. (Herhangi bir faaliyeti olmadığı halde, SMİYB düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği tespit edildiği için mükellefiyeti re'sen terk ettirilenler.) Haklarında SMİYB düzenleme veya kullanma konusunda "olumsuz rapor" veya "olumsuz tespit" bulunanlar ile SMİYB düzenleme fiiline iştirak edenler. Haklarında SMİYB düzenleme konusunda "olumsuz rapor" bulunanların, olumsuz raporun ait olduğu dönemdeki; ortakları, kanuni temsilcileri, bunların kurdukları veya ortak oldukları mükellefler ile kanuni temsilcisi oldukları mükellefler.

276 Özel Esaslara Tabi Tutulacak Mükellefler
Haklarında beyanname vermeme, defter ve belge ibraz etmeme ve adresinde bulunamama konusunda tespit bulunan mükellefler, (defter ve belge ibraz etmemede mücbir sebepler hariç) Haklarında KDV yönünden ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haciz uygulanan mükellefler.

277 Özel Esaslara Tabi Tutulacak Mükellefler
Haklarında “olumsuz rapor” veya “olumsuz tespit” bulunan mükelleflerin iade taleplerinin bulunmaması; bunlardan doğrudan mal ve/veya hizmet alan mükellefler ile bu kapsamdaki mükelleflerden haklarında “sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme olumsuz raporu” veya “sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme olumsuz tespiti” bulunanların raporun ait olduğu dönemdeki ortakları, Kanuni temsilcileri, bunların kurdukları veya ortak oldukları mükellefler ile kanuni temsilcisi oldukları mükelleflerin iade taleplerinde özel esaslar uygulanmasına engel teşkil etmez.

278 Özel esaslara tabi tutulacak mükellefler(devam)
Mevcut uygulamaya göre sıkça karşılaşılan aşağıdaki tespitler nedeniyle artık özel esaslar uygulanmayacaktır. Kendileri hakkında herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte, mal veya hizmet temin edilen birinci derecede alt firmalar hakkında SMİYB kullanma raporu veya tespiti bulunması.(?????) Kendileri hakkında bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte doğrudan mal veya hizmet temin ettikleri safhadan önceki safhadaki mükellefler hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunması.

279 Olumlu Rapor-Olumsuz Rapor
Mükellefler hakkında SMİYB düzenleme veya kullanma konusunda belirlemenin bulunmadığı vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen tüm raporlar iade uygulaması açısından olumlu rapor sayılmaktadır.

280 Olumlu rapor-olumsuz rapor(devam)
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yer alan düzenlemeye göre Vergi İnceleme Elemanlarınca düzenlenen raporların olumlu rapor sayılabilmesi için, İnceleme dönemine ilişkin KDV beyannamesinde yer alan tüm işlemlerin incelenmiş olması, İnceleme sonucunda SMİYB kullanma nedeniyle iade veya dönem indirim KDV tutarından herhangi bir tenzilin önerilmemiş olması ve SMİYB düzenleme konusunda tespit bulunmaması gerekmektedir.

281 Olumlu rapor-olumsuz rapor/devam)
Vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen ve içerisinde SMİYB kullanma veya düzenleme konusunda belirlemelerin yapıldığı tüm raporlar "olumsuz rapor" olarak kabul edilecektir. Herhangi bir tutar sınırlaması öngörülmemiştir. Mevcut uygulamada yer alan %5'e kadar indirim reddine imkan veren marj kaldırılmıştır.

282 Olumlu rapor-olumsuz rapor/devam)
Sahte belge kullanma tespitinin varlığından söz edilebilmesi için, sahte olduğu tespit edilen belgede yer alan KDV tutarının indirim konusu yapılmış olması gerekir. Belge düzenleme raporundan hareketle alıcının sahte belge kullanımından bahsedilebilmesi için, belgenin sahteliğinin yanı sıra, düzenlenen sahte belgenin kullanıcı tarafından kayıtlara intikal ettirilip ettirilmediği ve beyannamede indirilecek KDV olarak dikkate alınıp alınmadığının tespit edilmesi gerekir. Kullanıcının Ba bildirimine söz konusu belgede yazılı tutarı dâhil etmiş olması, sahte belgeyi kullandığına karine olup tespit için tek başına yeterli değildir.

283 Olumlu Rapor-Olumsuz Rapor(devam)
YMM'ler tarafından düzenlenen raporlar, olumlu veya olumsuz rapor olarak kabul edilmeyecektir. Bu düzenlemelere göre; SMİYB düzenleme ve kullanma dışındaki diğer tespitler nedeniyle indirim veya iade tutarında tenzil içeren vergi inceleme raporları "olumsuz rapor" olarak dikkate alınmayacaktır.

284 Özel Esaslara Alınma Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde, mükelleflerin özel esaslara alınmasına neden olan sahte belge, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge, adreste bulunmama, defter ve belgeleri ibraz etmeme, beyanname vermeme, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk uygulaması tespitlerinin nasıl yapılacağı, İdarenin ve Vergi İnceleme Elemanlarının neleri dikkate alacağı hususunda objektif, ayrıntılı ve somut belirlemeler yapılmıştır.

285 Özel Esaslara alınma(devam)
Özel esaslara alınmayı gerektiren raporlarda mükelleflere isnat edilen fiillerin, tespit, bilgi ve belgelerle somut ve objektif delillere bağlanması amaçlanmıştır. Bir anlamda özel esaslara alınma mevcut uygulamaya göre zorlaştırılmıştır

286 Özel Esaslara Alınan Mükelleflerinin İade Esasları
Hakkında SMİYB düzenleme veya kullanma raporu veya tespiti bulunanlar ile özel esaslara tabi tutulmayı gerektiren diğer olumsuz tespit bulunanların iade talepleri teminat karşılığında veya münhasıran vergi inceleme raporuna istinaden yerine getirilecektir. Bu gruba giren mükelleflerin YMM raporuna istinaden iade almaları mümkün değildir. Verilen teminatlar münhasıran inceleme raporuna göre çözülecektir .

287 KENDİLERİ HAKKINDA OLUMSUZ RAPOR VEYA TESPİT BULUNAN MÜKELLEFLERİN İADE TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİNDE ARANACAK TEMİNATLAR Olumsuz Fiil Teminat Tutarı Olumsuz Rapor Olumsuz Tespit Sahte Belge Düzenlemek 5 kat 4 kat Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge düzenlemek 3 kat Sahte Belge Kullanmak Muhteviyatı İtibarıyla Yanıltıcı Belge Kullanmak 2 kat Adreste Bulunamama Defter Belge İbraz Etmeme İbraz edilmeyen dönemler için edilinceye kadar iade yapılmaz-diğer dönemler için 2 kat İhtiyati Tahakkuk-İhtiyati Haciz ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haciz tutarı kadar teminat verilmesi halinde genel esaslara tabi olur. Beyanname Vermeme Verilmeyen dönemler için iade yapılmaz. Diğer dönemlerle ilgili iade talepleri ise münhasıran inceleme raporuyla yerine getirilir. Haklarında SMİYB düzenleme konusunda olumsuz rapor bulunanların,olumsuz raporun ait olduğu dönemdeki ortakları,kanuni temsilcileri,bunların kuracakları veya ortak olacakları mükellefler ile kanuni temsilcisi oldukları mükellefler Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme fiilleri için yapılan düzenlemelere göre işlem yapılacaktır.

288 KENDİLERİ HAKKINDA OLUMSUZLUK BULUNMAMAKLA BİRLİKTE DOĞRUDAN MAL VEYA HİZMET TEMİN ETTİKLERİ BİRİNCİ DERECEDE ALT FİRMALAR HAKKINDA OLUMSUZ RAPOR VEYA TESPİT BULUNMASI NEDENİYLE ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLER Kendileri hakkında herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte, doğrudan mal veya hizmet temin ettikleri mükellefler hakkında, olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunan mükelleflerin iade talebi; Sahte belge düzenleme raporu veya tespiti bulunanlardan yaptıkları alışlara isabet eden kısım için 3 kat, Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tespiti bulunanlardan yaptıkları alışlarına isabet eden kısım için 2 kat,

289 KENDİLERİ HAKKINDA OLUMSUZLUK BULUNMAMAKLA BİRLİKTE DOĞRUDAN MAL VEYA HİZMET TEMİN ETTİKLERİ BİRİNCİ DERECEDE ALT FİRMALAR HAKKINDA OLUMSUZ RAPOR VEYA TESPİT BULUNMASI NEDENİYLE ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLER SMİYB düzenleme dışında olumsuz tespit (adresinde bulunamama, defter belge ibraz etmeme, beyanname vermeme) bulunması halinde, tespitin ilgili olduğu dönemlere ilişkin alışlarla ilgili olarak iade konusu yapılan vergiler için 2 kat teminat gösterilmesi halinde, bu kısımlar teminat karşılığında, diğer kısımlar ise genel esaslara göre yerine getirilir. Teminatlar inceleme raporuna istinaden çözülür. Tebliğ sistematiğinden doğrudan mal veya hizmet temin edilen mükellefler hakkında SMİYB kullanma konusunda olumsuz rapor veya tespit bulunması durumunda, özel esasların uygulanmayacağı anlaşılmaktadır. (?????)

290 İşlemlerin Gerçekliğini İspat
Özel esaslara tabi tutulma iddiası ile karşılaşan mükellefe fiilinin gerçek ve doğru olduğunu "delil serbestisi" ilkesi çerçevesinde ispat imkânı getirilmiştir. Hakkında SMİYB düzenleme veya kullanma iddiası bulunan mükellef, iadeye konu belgelerin, gerçek bir mal veya hizmet alımına dayandığını delil serbestisi kapsamında iddia ve ispat edebilir. İspata ilişkin sunulacak bilgi belge ve deliller hiçbir sınırlamaya tabi değildir

291 İşlemlerin Gerçekliğini İspat(devam)
Mükellefler, yaptıkları işlemlerin gerçek ve doğru olduğunu tahdidi olmamak kaydıyla aşağıdaki delillerle ispat edilebilir. 1. İşlem bedelinin ödendiğinin belgelendirilmesi. Ödeme aşağıdaki belgelerle tevsik edilebilir. Kasadan nakit ödemelerde ödeme belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. Banka vasıtasıyla ödemelerde, banka dekontu, banka şubesince onaylı internet çıktıları, onaylı hesap ekstreleri Kredi kartı (iade talep eden mükellefe ait) Tapu devri Kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile yapılan ödemeler PTT aracılığı ile yapılan ödemeler

292 İşlemlerin gerçekliğini ispat(devam)
2. İşlemin yapıldığını ispat edilebilecek diğer işlem ve belgeler. İşlemle ilgili taşıma, yükleme, boşaltma, depolama, ambalajlama ve benzeri işlerin yapıldığına dair belgeler. Sigorta, vergi, resim, harç, pay, fon gibi ödemeler yapılmışsa bunlara ait belgeler

293 Genel Esaslara Dönüş Özel esaslara tabi tutulan mükelleflerin hangi durumlarda genel esaslara döneceği olumsuz fiil itibariyle ayrıntılı olarak açıklamıştır. Tebliğde yer alan genel esaslara tabi olmayı kolaylaştıracak üç yeni düzenleme aşağıda özetlenmiştir. Mevcut duruma göre SMİYB düzenleme veya kullanma raporuna ve tespitlerine karşı açılan davalara istinaden genel esaslara dönüş için nihai yargı kararı beklenmekteydi. Tebliğde nihai yargı kararı tabirine yer verilmemiştir. Bu durumda ilk derece mahkeme kararının olumlu olması halinde genel esaslara dönüş mümkün olabilecektir. Özel esaslara alınan dönemi takip eden vergilendirme dönemlerinden itibaren belirli bir süre içerisinde başka bir olumsuzluk olmadığı takdirde, Tebliğde her olumsuz fiil için ayrı ayrı belirlenen 5,4,3 ve 2 yıllık süreler sonucunda mükellefler kendiliğinden genel esaslara dönüş yapacaklardır

294 Genel Esaslara Dönüş Bu süreler sahte belge kullanma fiili için 4 yıl,
Sahte belge düzenleme fiili için 5 yıl, Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme fiili için 4 yıl, Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma fiili için 3 yıl, Sahte belge düzenleme tespiti için 4 yıl, Sahte belge kullanma tespiti için 3 yıl, Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme tespiti için 3 yıl, Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma tespiti için 2 yıl olarak belirlenmiştir.

295 Genel Esaslara Dönüş İdarenin olumsuzluğu mükellefe bildirdiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde, olumsuzluğa konu işlemin gerçekliğini ve doğruluğunu ispat eden veya bu tutarı iade hesaplarından çıkaran mükellefler hakkında genel esaslara göre işlem yapılacaktır. Özel esaslara tabi tutulan mükelleflerin genel esaslara dönüşünü sağlayan şartlar mükellef grupları ve olumsuz fiiller itibariyle şu şekildedir

296 HAKLARINDA SMİYB DÜZENLEME KULLANMA RAPORU YA DA TESPİTİ BULUNAN MÜKELLEFLERİN GENEL ESASLARA DÖNÜŞÜ

297 HAKLARINDA SMİYB DÜZENLEME KULLANMA RAPORU YA DA TESPİTİ BULUNAN MÜKELLEFLERİN GENEL ESASLARA DÖNÜŞÜ(Devam) Özel Esaslara tabi olmayı Gerektiren Olumsuz Fiil Genel Esaslara Dönme Koşulları Haklarında SMİYB Düzenleme Tespiti bulunanlar (IV/E-7.1.2) a-)Düzenleme tespitinin yapıldığı döneme ilişkin inceleme sonucunda düzenlenen raporun olumlu olması b-)Düzenleme tespitinden sonra iade talebi olmayanların talebi üzerine yapılan incelemelerin olumlu sonuçlanıp olumlu raporun vergi dairesine intikal ettirilmesi c-Düzenleme tespitine dayanılarak tesis edilen işlemlerin yargı kararıyla iptal edilmesi d-)Özel esaslara alınma dönemini takip eden dönemden başlamak üzere arada geçen sürede başka bir olumsuzluk olmaması koşuluyla sahte belge düzenleme fiilinde 4 yıl , muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme fiilinde 3 yıl geçmesi Haklarında SMİYB kullanma Tespiti bulunanlar (IV/E-7.2.2) a-) Mükelleflere verilen 15 günlük süre içerisinde olumsuz tespite konu belgelerin indirim hesaplarından çıkarılarak beyanların düzeltilmesi veya aynı süre içerisinde işlemlerin gerçekliğinin ispat edilmesi b-)Olumsuz tespite konu belgelere dayanılarak indirim ve iade konusu yapılan KDV tutarları için sahte belge tespitlerinde 3 kat,muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tespitlerinde 2 kat teminat verilmesi c-)Tespitin ya da tespite dayanılarak tesis edilen işlemlerin yargı kararıyla kaldırılması d-)Özel esaslara alınma dönemini takip eden dönemden başlamak arada geçen sürede başka bir olumsuzluk olmaması koşuluyla sahte belge kullanma tespitinde 3 yıl , muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespitinde 2 yıl geçmesi

298 HAKLARINDA SMİYB DÜZENLEME KULLANMA RAPORU YA DA TESPİTİ DIŞINDA OLUMSUZ TESPİT BULUNAN MÜKELLEFLERİN GENEL ESASLARA DÖNÜŞÜ

299 KENDİLERİ HAKKINDA OLUMSUZLUK BULUNMAMAKLA BİRLİKTE DOĞRUDAN MAL VEYA HİZMET TEMİN ETTİKLERİ BİRİNCİ DERECEDE ALT FİRMALAR HAKKINDA OLUMSUZ RAPOR VEYA TESPİT BULUNMASI NEDENİYLE ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN GENEL ESASLARA DÖNÜŞÜ (IV/E-11) Kendileri hakkında herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte, doğrudan mal veya hizmet temin ettikleri mükellefler hakkında, olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunan mükelleflerin iade talebi; Sahte belge düzenleme raporu veya tespiti bulunanlardan yaptıkları alışlara isabet eden kısım için 3 kat, Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tespiti bulunanlardan yaptıkları alışlarına isabet eden kısım için 2 kat, SMİYB düzenleme dışında olumsuz tespit (adresinde bulunamama, defter belge ibraz etmeme, beyanname vermeme) bulunması halinde, tespitin ilgili olduğu dönemlere ilişkin alışlarla ilgili olarak iade konusu yapılan vergiler için 2 kat, teminat gösterilmesi halinde, bu kısımlar teminat karşılığında, diğer kısımlar ise genel esaslara göre yerine getirilir. Teminatlar inceleme raporuna istinaden çözülür.

300 durumlarında da genel esaslara göre işlem yapılır.
KENDİLERİ HAKKINDA OLUMSUZLUK BULUNMAMAKLA BİRLİKTE DOĞRUDAN MAL VEYA HİZMET TEMİN ETTİKLERİ BİRİNCİ DERECEDE ALT FİRMALAR HAKKINDA OLUMSUZ RAPOR VEYA TESPİT BULUNMASI NEDENİYLE ÖZEL ESASLARA TABİ OLAN MÜKELLEFLERİN GENEL ESASLARA DÖNÜŞÜ (IV/E-11) (devam) Ayrıca; SMİYB düzenleme raporu veya tespiti bulunan mükelleflerden alınan belgelerde gösterilen vergilerin indirim konusu yapılmakla birlikte iade konusu yapılmaması, İdare tarafından verilen 15 günlük süre içerisinde belgelerin gerçekliğini ve doğruluğunu Tebliğin (IV/E-5) bölümündeki açıklamalara göre ispat edilmesi, Özel esaslara tabi olan alt mükelleflerin genel esaslara dönüş yapması, durumlarında da genel esaslara göre işlem yapılır.

301 Geçiş Hükümleri Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliği, 01 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. KDV iadesi talepleri ile ilgili olarak Tebliğde yer alan yeni düzenlemelerin Mayıs/2014 öncesi dönemlerde iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinde uygulanıp uygulanmayacağı tartışmalıdır. Bize göre, yeni düzenlemelerin 01 Mayıs 2014 tarihinden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemler için geçerli olması gerekmektedir. İdarenin benzer durumdaki geçmiş dönem uygulamalarına baktığımızda, işlemin gerçekleştiği döneme bakılmaksızın 1 Mayıs 2014 tarihinden sonra yapılacak iade başvurularının yeni düzenlemelere tabi olacağı şeklinde görüş bildirmesi de muhtemeldir.<