Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KDV Genel Uygulama Tebliği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KDV Genel Uygulama Tebliği"— Sunum transkripti:

1 KDV Genel Uygulama Tebliği
İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması

2 İndirimli Orana Tabi Bazı Mal ve Hizmetlere İlişkin Açıklamalar
3065 Sayılı Kanunun 28.maddesine göre, KDV oranı her bir işlem için % 10 olup Bakanlar Kurulu bu oranı dört katına kadar artırmaya,%1’e kadar indirmeye bu oranlar dahilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende safhası ve inşaatın yapıldığı arsanın veya konutun vergi değeri ve bulunduğu yeri esas alarak konut teslimleri için farklı oranları tespite yetkilidir. KDV oranlarını belirleyen 2007 /13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekli Kararnameye; -Ekli (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %1 -Ekli (II)sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8 -Ekli listeler dışındakiler için %18 olarak uygulanır.

3 İndirimli Orana Tabi Bazı Mal ve Hizmetlere İlişkin Açıklamalar
Net Alanı 150 metrekareye kadar konut teslimleri için KDV oranı % 1 olarak tespit edilmiştir. Ancak Büyükşehirlerde lüks ve birinci sınıf inşaat olarak yapılan(ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi de dahil olmak üzere)ruhsatın alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın Emlak Vergisi Kanununca tespit edilen arsa birim metrekare vergi değeri Beşyüz TL ile bin arasında (bin TL hariç)olan konut tesliminde %8 Bin TL ve üzerinde olan konutların tesliminde % 18 oranı uygulanır.

4 İndirimli Orana Tabi Bazı Mal ve Hizmetlere İlişkin Açıklamalar
Finansal Kiralama İşlemlerinde (I sayılı listenin 16 ve 17.sırada sayılan işlemler hariç olmak üzere) İşleme tabi olan malın tabi olduğu KDV oranı uygulanır. Finansal kiralama sözleşmelerine konu malların teslimleri ya da kiralanmasına ilişkin KDV oranları sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan oranlar olup, sözleşme süresince bu oranlarda herhangi bir değişiklik söz konusu olamaz.

5 İndirimli Orana Tabi Bazı Mal Ve Hizmetlere İlişkin Açıklamalar
Konut Yapı Kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri %1 oranında KDV ye tabidir. Toptancı hallerinde faaliyette bulunanlara ve bunlar tarafından gerçek usule tabi KDV mükelleflerine yapılan taze meyve (mamulleri hariç) teslimleri %1 diğer teslimleri %8 oranında KDV ye tabidir. Yemek çeki, kuponu ve kartlarının kullanıldığı yemek hizmetlerinde oran %8 dir.

6 İndirimli Orana tabi bazı Mal ve hizmetlere İlişkin Açıklamalar
Fason konfeksiyon ve tekstil işlerinde oran %8 dir. Boyama,apre ,baskı ve kasarlama işlerinde boya ve kimyevi maddelerin, Yıkama işlerinde kimyevi maddelerin, bu işleri yaptıranlar tarafından temin edilmesi durumunda genel oran uygulanır. Seyahat Acentasının müşteriye düzenlediği faturada geceleme hizmeti ve buna ilişkin komisyon tutarı %8 orana tabi olup bunun dışındaki komisyon ücretleri genel orana tabidir.

7 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi
Katma Değer Vergisinin 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulunca belirlenen sınırı aşan kısmı tebliğde belirtilen borçlara yılı içinde mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmemesi koşuluyla nakden ya da mahsuben iade edilebilir.

8 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi
Tam istisna kapsamına girenler (ihraç kaydıyla teslimler hariç) dolayısıyla yüklenilen vergilerden indirim yoluyla telafi edilemeyenler ise ilgili işleme ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde iade edilir.

9 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi
İndirimli orana tabi işlemlerde iade tutarı, indirimli orana tabi teslim ve hizmetle ilgili olarak yüklenilen vergi ile söz konusu işlemler üzerinden hesaplanan vergi arasındaki farkın sonraki döneme devreden KDV ile karşılaştırılması sonucu belirlenmektedir.

10 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi
Yüklenilen verginin hesaplanan vergiden yüksek olması durumunda aradaki olumlu fark iade edilebilir KDV tutarına eklenir. Hesaplanan verginin yüklenilen vergiden yüksek olması durumunda aradaki negatif fark dönem sonu iade tutarından düşülür. Her dönem sonu itibarıyla hesaplanan iade edilebilir KDV devir KDV ile karşılaştırılır. Devreden KDV ile iade tutarı kıyaslanır, küçük olan hesaplamaya dahil edilir. Devir 0 ise iade talebinde bulunulamaz.

11 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi
Yıl içinde istenen İadelerde; iade olarak istenebilecek azami tutar; %1 orana tabi işlemler için işlem bedelinin %17’sini, %8 orana tabi işlemler için işlem bedelinin %10’u aşan tutarlar iade hesabına dahil edilmez. Azami iade tutarının belirlenmesinde iade talebinde bulunulan döneme kadarki toplam işlem bedeli dikkate alınır.

12 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi
Ancak işlemin bünyesine doğrudan giren harcamalara ilişkin yüklenilen verginin ,azami iade tutarını aşması halinde, mükellefin iade talebi, aşan kısım için münhasıran vergi inceleme raporuna göre yerine getirilir. Yıllık iadelerde azami iade tutarının belirlenmesinde iade talebinde bulunulan yıldaki toplam işlem bedeli esas alınır, ay içi hesaplamalarda azami iade edilebilir tutarın aşılması durumu değiştirmez.

13 Yüklenilen KDV’nin Hesabı
İade Hesabına dahil Edilebilecek Yüklenilen KDV Hesaplamada öncelikle işlemin bünyesine giren harcamalar, daha sonra ilgili dönem genel yönetim giderleri için yüklenilen vergilerden pay verilir. Bu şekilde hesaplanan tutarın azami iade edilebilir tutarın altında kalması durumunda aradaki fark için Atik’lerden pay verilebilir.

14 Yılı İçerisinde Mahsup Taleplerinin Yerine Getirilmesi
Vergilendirme dönemleri itibarıyla TL’yi aşmayan mahsup talepleri VİR ve teminat aranılmaksızın yerine getirilir. 5.000 TL ve üstündeki mahsup talepleri VİR veya YMM raporu ile yerine getirilir. Teminat VİR veya YMM raporuna göre çözülür. İade talebi VİR ile talep ediliyorsa iade talep dilekçesinin verildiği tarih, YMM raporu ile ise YMM raporunun ibraz edildiği tarih itibarıyla geçerlik kazanır.

15 İzleyen Yıl İçinde Mahsup ve Nakit İade Talepleri
İade talebi TL’yi aşmıyorsa nakden ve/veya mahsuben iade talepleri VİR, teminat ve YMM raporu aranılmadan yerine getirilir. İade talebi TL ve üstündeyse TL’yi aşan kısmı VİR, YMM raporu veya teminat mektubu karşılığında yerine getirilir.Teminat VİR ya da YMM raporu ile çözülür.

16 İzleyen Yıl İçinde Nakit ve/veya Mahsup Talebi
VİR ile talep edilmişse mahsuben iade taleplerinde iade talep dilekçesinin verildiği tarih itibarıyla, nakit iadelerde VİR ‘un vergi dairesine intikal ettiği tarihte YMM raporu ile nakit/mahsuben iade taleplerinde YMM raporunun eksiksiz olarak ibraz edildiği tarihte Teminat karşılığı iadelerde teminatın gösterilip belgelerin tamamlandığı tarihte geçerlik kazanır.

17 Mahsubu Talep Edilebilecek Borçlar
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacakları, mükellefin kendisine ait ithalde alınanlar dahil vergi borçlarına, sgk borçlarına %51 veya daha fazla hissesi kamuya ait kuruluşlardan temin ettikleri elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsup edilebilir.

18 İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER (YILLIK İADE)
MEVZUAT NAKDEN İADE MAHSUBEN İADE İNDİRİMLİ TEMİNAT KDVK MD İADE KONUSU RAPORSUZ TEMİNATSI Z İADE SINIRI TL İADE SINIRINI AŞAN KISIM İADESİ ÇÖZÜMÜ YMM RAPORUNA GÖRE İADE (Tam Tasdiksiz) SINIRI TL TEMİNAT ÇÖZÜMÜ KENDİ VE ORT* VERGİ SSK BORÇLRIN A İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAM  (Şartlar Mevcutsa) 29/2 İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER (AYLIK İADE) Yok 5.000 Var Evet- YMM,VİR Var-Ayrıca %51 den fazla kamuya hissesi olan elektrik ve doğalgaz şirketlerine borçları İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLER (YILLIK İADE) YMM veya VİR Evet-YMM veya VİR Evet- YMM,VİR

19 İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla teslimi
İndirimli orana tabi bir malın ihraç kaydıyla tesliminde hesaplanan KDV tutarını aşan yüklenimler Kanunun 29/2.maddesine göre iade edilir. Örnek: imalatçı A ürettiği 100 adet elbiseyi ihracatçı B’ye TL bedel üzerinden 800 TL Kdv hesaplayarak beyan edecektir.Elbiselere ilişkin yüklenilen Kdv 950 TL ise ihracatçı tecil edemediği 800 TL nin iadesini KDVK 11/1-c maddesine göre, 150 TL sini ise KDVK 29/2 maddesine göre talep edebilecektir.

20 İndirimli Orana Tabi malların İhraç Kaydıyla Teslimi
Daha önce İndirimli oranda KDV İade usullerini düzenleyen 119 seri nolu KDV tebliğinde indirimli orana tabi malların ihraç kayıtlı teslimlerinde yüklenim farkının yalnızca yılı içinde mahsuben kullanılabileceği ifade edilmişken KDV Genel Uygulama tebliğinde açıklandığı üzere izleyen yıl mahsuben/nakden talep edilebilecektir.

21 Süresinden Sonra İade Talebinde Bulunulması
İzleyen yılın Ocak-Kasım dönemlerinde usulune uygun olarak iade talebinde bulunan mükelleflerin talep edilen iade tutarını artırmak amacıyla,sonraki yıllarda düzeltme beyannamesi vermek suretiyle iade talebinde bulunulması mümkün değildir. Ancak izleyen yıl içerisinde talep edilen iade tutarının aynı yıl içerisinde düzeltme beyannamesi ile artırılması mümkün olup artırılan kısım münhasıran VİR ile yerine getirilir.

22 İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi-Örnek
DÖNEM İ N D İ R İ M L İ O R A N A T A B İ İ Ş L E M FARK (4-3) ÖNCEKİ DÖNEM SONU İADE EDİLEBİLİR KDV TUTARI İADEYE ESAS KDV TUTARI (Kümülatif)(5+6) İADE EDİLEBİ-LİR KDV TUTARI DEVREDEN KDV MAHSUBU GERÇEK-LEŞEN KDV BEDEL HESAPLA-NAN KDV YÜKLE-NİLEN KDV (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) OCAK 50.000 4.000 6.000 2.000 ŞUBAT 16.000 34.000 18.000 20.000 4.200 60.000 MART 55.800 NİSAN 75.000 MAYIS 1.600 900 -700 19.300 HAZİRAN 8.000 24.400 16.400 35.700 15.700 80.000 TEMMUZ 12.000 AĞUSTOS 9.600 14.600 5.000 EYLÜL 24.000 EKİM 14.400 30.000 15.600 27.600 11.800 KASIM 31.600 15.800 ARALIK 13.400 9.400 41.000 10.200 YIL İÇERİSİNDE MAHSUBU GERÇEKLEŞEN TOPLAM İADE TUTARI 19.900

23 TEŞEKKÜRLER…… .


"KDV Genel Uygulama Tebliği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları