Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOSGEB* DESTEKLERİ *Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı { }

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOSGEB* DESTEKLERİ *Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı { }"— Sunum transkripti:

1 KOSGEB* DESTEKLERİ *Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı { }

2 Büyüklüklerine Göre KOBİ’ler
{ } KOBİ TANIMI* İŞLETMELER 250’den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 Milyon TL ‘yi geçmeyen Büyüklüklerine Göre KOBİ’ler ÖLÇEK Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon TL) Net Satış Mikro < 10  1 Küçük < 50 5  5 Orta < 250  25 * Kaynak: 3143 sayılı Kanun

3 { } HEDEF KİTLE Dahil Olanlar:* Dışındakiler: İnşaat Sanayi
Hizmet ve Ticaret Sektörleri Dışındakiler: Tarım, Ormancılık, Balıkçılık Eğitim Sağlık Bazı Hizmet Sektörleri** * Desteklerden yararlanmak isteyen işletmelerin/kurumların KOSGEB Veri Tabanında yer alması koşulu aranır. ** Finans ve sigorta, gayrimenkul, veterinerlik, hukuk ve muhasebecilik faaliyetleri, sinema sektörü, sanat ve spor faaliyetleri, barlar, tavernalar, kokteyl salonları, diskotekler, birahaneler, kahve salonları, hamam, sauna, solaryum salonu, masaj salonu

4 KOSGEB VERİ TABANI KAYDI
{ } KOSGEB VERİ TABANI KAYDI İnternet Adresinden Başvuru Formları KOBİ Bilgi Beyannamesi KOBİ Bilgi Dokümanını Gerekli Evraklar İşletme Yetkilisinin İmza Sirküleri/imza Beyannamesi Bağlı Bulunduğu Odadan Alınmış Faaliyet Belgesi Ticaret/Esnaf Sicili Gazetesi İnceleme uygun bulunması halinde elektronik ortamda UYGUNLUK TEYİDİ KOSGEB Veri Tabanına KAYIT* * İşletme, güncel KOBİ Bilgi Beyannamesini her yıl Hizmet Merkezine teslim eder

5 { } KOSGEB DESTEKLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 KOBİ Proje Destek Programı
Tematik Proje Destek Programı 2 İşbirliği Güç Birliği Destek Programı 3 AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4 Genel Destek Programı 5 Girişimcilik Destek Programı 6 Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı 7 Kredi Faiz Desteği 8

6 { } KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

7 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
{ } KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI GEREKÇE İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması HEDEF KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi, Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması. PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ Program Süresi 3 yıl Proje Süresi 6-24 ay (+12 ay) Destek Üst Limiti TL Destek Oranı 1. ve 2. Bölge için % 50 3. ve 4. Bölge için % 60

8 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
{ } KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEKLENECEK PROJE KONULARI ÖRNEK PROJELER İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir. Kurumsallaşma projesi, Kapasite geliştirme projesi, Marka oluşturmaya yönelik proje, Pazarlama geliştirme ve ihracata başlama projesi, E-dönüşüm projesi, Üretim otomasyon projesi, Ürün / hizmet tasarım projesi, Yurt içi bayi ağı oluşturma projesi ve benzeri projeler

9 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
{ } KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEKLENMEYEN PROJE GİDERLERİ DESTEKLENEN PROJE GİDERLERİ Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, proje ile İLİŞKİLENDİRİLMEMİŞ diğer maliyetler desteklenmez. Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10 (on)’unu aşamaz. Proje kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği bu sınırlamaya dahil değildir. Arsa Bina İnşaat Tefrişat Tadilat Taşıt Aracı Vergi, Resim ve Harçlar Finansman Giderleri SGK Primleri Haberleşme Giderleri Proje ile ilgili olmayan diğer Giderler Kira Giderleri Enerji ve Su Giderleri

10 { } TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

11 TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI
{ } TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI HEDEF KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi, Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması, KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması, Çağrı Esaslı Tematik Program Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Başvuru Yapabilecekler KOBİ’ler ve Meslek Kuruluşları Meslek Kuruluşları Program Süresi - 3 Yıl Proje Süresi Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 24 Ay (+12 Ay) Destek Oranı 1. ve 2. Bölgede %50 3. ve 4. Bölgede %60 Destek Ödemesi Geri ödemeli – ödemesiz Geri ödemesiz Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında belirlenir TL

12 TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI (ÇAĞRI ESASLI PROGRAM)
{ } TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI (ÇAĞRI ESASLI PROGRAM) Tematik Alan? Hükümet Programı, Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, diğer üst politika dokümanları, KOSGEB Stratejik Planı ile KOBİ’lere ilişkin araştırma sonuçları ve raporları referans alınarak yıllık/çok yıllık olarak belirlenen ve Başkanlık tarafından onaylanan konular Tematik Program? Tematik Alan kapsamında olan ve hedef kitle, uygulama alanı, bütçe, süre ve hedefler açısından sınırları çizilmiş ve KOSGEB İcra Komitesi tarafından onaylanan çağrı konuları Proje Teklif Çağrısı Belirlenen Tematik Programa yönelik proje tekliflerinin alınması amacıyla yapılan duyuru İşletme/Meslek Kuruluşunun Destek Programından yararlanması için KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif durumda olması gerekir.

13 TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI
{ } TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri Personel ücretleri ve seyahat giderleri, Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami %25), Sarf malzemesi giderleri, Hizmet alım giderleri,  Genel idari giderler (azami %10) Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır; Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler

14 { } İŞBİRLİĞİ GÜÇ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

15 İŞBİRLİĞİ GÜÇ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
{ } İŞBİRLİĞİ GÜÇ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ HEDEF KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi, KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması, KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi, Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması, KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi. Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları, Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları, Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi, Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.

16 İŞBİRLİĞİ GÜÇ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
{ } İŞBİRLİĞİ GÜÇ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI DESTEKLENEN PROJE KONULARI Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik, Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım, Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama, Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar, Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir.  PROGRAM ve PROJE LİMİTLERİ Proje Süresi 6-24 ay (+12 ay) Destek Üst Limiti TL (Geri Ödemesiz), TL (Geri Ödemeli) Destek Oranı 1. ve 2. Bölge için %50 3. ve 4. Bölge için %60

17 { } AR-GE İNOVASYON ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

18 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
{ } AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI HEDEF Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,  Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması. PROJE SÜRELERİ KİM BAŞVURABİLİR? En Az En Çok Uzatma AR-GE ve İnovasyon Programı 12 ay 24 ay + 12 ay KOBİ’ler Girişimciler Endüstriyel Uygulama Programı - 18 ay

19 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
{ } AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti(TL) DESTEK ORANI (%) Ar-Ge ve İnovasyon Programı İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz Kira Desteği 12.000 75 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Personel Gideri Desteği Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100

20 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
{ } AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti(TL) DESTEK ORANI (%) Proje Geliştirme  Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 75 Eğitim Desteği 5.000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Proje Tanıtım Desteği Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000 Test, Analiz, Belgelendirme Desteği Endüstriyel Uygulama Programı Kira Desteği 18.000 Personel Gideri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

21 { } GENEL DESTEK PROGRAMI

22 { } GENEL DESTEK PROGRAMI
Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması, KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması, KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi. HEDEF

23 GENEL DESTEK PROGRAMI*
GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ  (TL) DESTEK ORANI    (%) Süreler 1. ve 2. Bölgeler 3. ve 4. Bölgeler 1 Yurt İçi Fuar Desteği 30.000 % 50 % 60 Genel Destek Programı Süresi 3 (üç) Yıldır. 2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 10.000 3 Tanıtım Desteği 15.000 4 Eşleştirme Desteği 5 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 20.000 6 Danışmanlık Desteği 7 Eğitim Desteği 8 Enerji Verimliliği Desteği 9 Tasarım Desteği 10 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 11 Belgelendirme Desteği 12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 13 Bağımsız Denetim Desteği *Her bir Destek başlığı için ayrıntılı bilgi Genel Destek Programı Uygulama Esaslarında vardır.

24 { } EŞLEŞTİRME DESTEĞİ Eşleştirme Merkezi:
HEDEF Eşleştirme Merkezi Modelleri; büyük ölçekli sanayi ve ticaret işletmelerinin yaptıkları uluslararası işbirliklerini KOBİ’ler düzeyinde yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. İşletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden alacağı; Danışmanlık Organizasyonel Daimi sergi alanı hizmetlerine destek verilir. Eşleştirme Merkezi: İşletmelerin dış ticaret, ortak üretim/yatırım ve benzeri alanlarda uluslararası işbirliğine yönelmeleri, uluslararası pazarlarda rekabet edebilmeleri ve pay alabilmelerini teminen, işletmelere hizmet vermek üzere yurt dışında açılan ve KOSGEB tarafından onaylanan merkezlerdir. KAPSAM

25 { } GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

26 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
{ } GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI 3 alt programdan oluşur: HEDEF Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, İstihdamın artırılması, Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Yeni Girişimci Desteği  İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği 1 2 3

27 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI [UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ]
{ } GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI [UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ] Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar Girişimcilik özelliklerinin sınanması, İş fikri egzersizleri yapılması, İş planı hazırlanması) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya Diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b.) tarafından düzenlenebilir, Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir, Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.  HEDEF

28 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI [YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ]
{ } GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI [YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ] Bu destekten; Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler, İŞGEM girişimcileri faydalanabilir.   DESTEK UNSURU  Destek Türü ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (%) (1. ve 2 . Bölge) (3. ve 4. Bölge) İşletme Kuruluş Desteği Geri ödemesiz 5.000 60 (Kadın veya Özürlü Girişimci: 70) 70 (Kadın veya Özürlü Girişimci: 80) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği 10.000 İşletme Giderleri Desteği 12.000 Sabit Yatırım Desteği Geri Ödemeli 70.000

29 GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI [İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ DESTEĞİ]
{ } GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI [İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ DESTEĞİ] İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir. İşletme Geliştirme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kar amacı gözetmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir. DESTEK UNSURU ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI  (%) ( Bölge) DESTEK ORANI (%) ( Bölge) İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay) Bina tadilatı Mobilya Donanım İŞGEM Yönetim Geri ödemesiz 25.000 60 70 İŞGEM İşletme Desteği (36 ay) Personel Eğitim, Danışmanlık Küçük tadilat Geri  ödemesiz 30.000 50.000 20.000

30 { } GİB KOBİ DESTEK PROGRAMI

31 GİB KOBİ DESTEK PROGRAMI
{ } GİB KOBİ DESTEK PROGRAMI HEDEF Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin; İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması, Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması Geri ödemesiz destek olarak söz konusu maliyetler KOSGEB tarafından karşılanacaktır. Destek Unsurları Destek Ödemesi Üst Limiti (TL) Oranı (%) Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl) 60.000 75 Bağımsız denetim hizmeti bedeli 20.000 SPK kurul kaydına alma ücreti 10.000 100 İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu

32 { } KREDİ FAİZ DESTEĞİ

33 Sadece üç kamu bankası aracılığıyla
{ } KREDİ FAİZ DESTEĞİ HEDEF Kredi Faiz Desteği programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, finansman sorunlarının çözümü, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanmasıdır.  Bakanlar Kurulu Kararları 2008 yılı sonrası Türkiye’de faaliyette bulunan kamu, özel ve katılım bankaları ile yapılan Protokollerle KOBİ’lere kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin program türüne göre KISMEN ya da TAMAMEN karşılanması arası Sadece üç kamu bankası aracılığıyla

34 { } DESTEK SÜRECİ Red/Düzeltme Onaylanırsa
(İşletme) Başvuru (KOSGEB Birimi) Değerlendirme* Kararın İşletmeye Bildirilmesi İşletmenin KOSGEB’e Taahhütname Vermesi Programın Başlaması Red/Düzeltme Onaylanırsa *KOSGEB Veri tabanındaki Bilgiler

35 ARADIĞINIZ DESTEK KOSGEB’de YOKSA?

36 VAZGEÇMEYİN!! Farklı kurumlarca çeşitli içerik ve özellikte destekler sunulmaktadır. Kamu kesimi, özel sektör, STK’lar, KOBİ’ler ve tüm diğer kuruluşlardan her girişimciye uygun bir destek mevcuttur. KALKINMA AJANSLARI KOSGEB TKDK

37


"KOSGEB* DESTEKLERİ *Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı { }" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları