Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
BATMAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HAZIRLAYAN ARŞ. GÖR. BURAK YENİGÜN

2 StajIn AMACI Öğrencilere mezuniyetten sonraki meslek hayatlarında gerekli bilgilerin kazandırılması, makine, araç-gereçlerin tanıtılması ve kullanılması; çalışma ortamlarını, iş disiplinini kazandırmak. Öğrencilere programları ile ilgili konularda bilgi ve beceri kazandırmak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri tanıma olanağı sağlamak.

3 Staj Süresİ Atölye Stajı ve Organizasyon(Büro) stajı olmak üzere 30(otuz)’ar işgünüdür. Staj sırasında bir işgünü en az 8 saatlik çalışma gerektirir. Öğrenci gece vardiyalarında çalışarak staj yapamaz. Günde 8 (sekiz) saatten fazla çalışan kurumlardaki stajlar 8 (sekiz) saat üzerinden kabul edilir. Staj gününün hesaplanmasında bir hafta 5 (beş) işgünü olarak kabul edilir. Eğer işletme Cumartesi günleri çalışıyor ise onaylatmak şartıyla 1 (bir) işgünü olarak dahil edilir.

4 Staj İÇERİĞİ Atölye Stajı : Atölye stajı öğrenciye, makina yapımında kullanılan imal usulleri ve malzeme seçimi konusunda pratik bilgiler kazandırmaktadır. Organizasyon Stajı: Mamulde son şekli verilen üretim birimlerinde yapılan, talaşlı imalat, talaşsız imalat, montaj, bakım ve tesisat ünitelerinde ileri mühendislik hakkında bilgiler kazandırmaktadır.

5 Staj Dönemİ Staj çalışmaları, ders dönemleri dışında, yaz tatillerinde yapılır. Ancak öğrenci mezun durumunda ve hiçbir derse de devam mecburiyeti yoksa Staj Komisyonunun onayı ile sınav günleri haricinde yarı yıl içinde stajlarını yapabilirler. Staj Komisyonunun uygun görmesi halinde yaz tatili dışındaki sömestr tatilinde de tatil süresinin elverdiği ölçüde staj imkânı tanınabilir.

6 Staj YapIlIş SIrasI Staj, “Atölye Stajı, Organizasyon(Büro) Stajı” şeklinde sıra ile yapılır. Atölye Stajı yapılmadan Organizasyon(Büro) Stajı yapılamaz. Atölye Stajına başlayabilmek için en az dört yarıyıl, Organizasyon stajı için ise en az altı yarıyıl eğitim almış olmak gereklidir. Altıncı yarıyılı (üçüncü sınıfı) bitiren ve daha önce Atölye stajı yapmamış bir öğrenci, önce Atölye stajını daha sonra Organizasyon(büro) stajını bir yaz döneminde ardışık olarak yapabilir.

7 Staj Yerİ Seçİmİ Atölye ve Organizasyon(büro) stajları, makine mühendisliği ile ilgili bir alanda faaliyet gösteren ve en az bir makine mühendisi bulunan bir resmi veya özel kuruluşta yapılmalıdır. Atölye stajı, üretime yönelik konularda faaliyet gösteren ya da staj içeriklerinde belirtilen konularda çalışma yapabilecek birimleri olan sanayi tesislerinde yapılmalıdır. Atölye stajının yapılacağı kuruluşta aşağıdaki üretim tekniklerinden en az ikisi bulunmalıdır.

8 Staj Yerİ Seçİmİ Talaşlı imalat: (torna, freze, matkap, planya, taşlama, honlama ve diğer talaşlı imalat tezgâhları) Döküm: (model ve maça yapımı, kalıp hazırlama, ergitme, döküm teknikleri) Isıl işlemler: (sertleştirme, normalizasyon, gerilme giderme, yüzey kaplama vb.) Sıcak ve soğuk şekillendirme: (kesme, bükme, kalıpçılık, pres işleri, haddeleme, dövme vb.) Çelik konstrüksiyon: (kaynak, perçin, kesme vb.)

9 Staj Yerİ Seçİmİ Organizasyon(büro) stajının yapılacağı kuruluş, en az 30 kişinin çalıştığı bir fabrika veya tesis olmalıdır. Bu staj, montaj, seri imalat ve çeşitli tipte üretim yapan işyerleri ile termik ve hidrolik santrallerde yapılır. Staj yapılacak işletme en az orta ölçekli olmalı ve öğrencinin stajını yönlendirebilecek teknik kadroya sahip olmalıdır. Staj yapılacak yerin hangi konularda faaliyet gösterdiği, hangi birimlerinin olduğu stajyer öğrenci tarafından belgelendirilecektir.

10 Staj Yerİ Temİnİ Öğrenci staj yerini kendisi bulmak zorundadır. Fakülte, bölüm ve Staj Komisyonu staj yeri bulmakla yükümlü değildir. Fakültemiz ve bölümümüz girişimi ile resmi ya da özel kuruluşlardan alınabilecek ücretli ya da ücretsiz staj kontenjan önerilerine kontenjandan fazla başvuru olması halinde, kontenjanlar, Staj Komisyonunca uygun bulunan bir usulle dağıtılır ve öğrencilere duyurulur.

11 Staj Başvurusu Fakülte sitesinden başvuru formları (4 adet ) temin edilir. Staj yerine başvuru formu (Form-2), işyeri bilgi formu (Form-3) ve işletmede mevcut imalat yöntemleri ve tezgahlar formu (Form-4) firmaya doldurulmak üzere teslim edilir. Sonrasında öğrenci firmadan, Form-3, Form4 ve Staj kabul belgesini teslim alır. Staj başvuru formu (Form-1) doldurulup, tüm bu formlar ile beraber 1 adet fotoğraf staj komisyonuna teslim edilir.

12 Staj Başvurusu Staj yeri uygun görülen öğrenciler, staj defterinin dış kapak ve ilk sayfasındaki gerekli yerleri sabit bir kalem ile doldurur, fotoğrafını yapıştırır, Fakülte Sekreterliğine onaylatır ve Staj Komisyonu Başkanı’na paraf ettirir. Öğrenci staj defteri, staj içeriği ile birlikte işyerine giderek staja başlar. Alınan staj evraklarının azami bir hafta içinde staj yerine ulaştırılması sağlanmalıdır.

13 Staj Başvurusu ÖNEMLİ HUSUSLAR
Staj Başvuru Formları ve Staj Kabul Belgeleri posta ile gönderilemez. Posta ile gelen Staj Başvuru Formları ve Staj Kabul Belgeleri dikkate alınmaz. Staja başlayacak öğrenci her staj için ayrı defter hazırlamak zorundadır. Staj defterleri olarak Batman Üniversitesinin belirlediği staj defterleri kullanılmalıdır. Eksik belge ile staj başvurusunda bulunan öğrencilerin işlemleri yapılmaz.

14 Staj Defterİnİn YazIlmasI
Staj defteri, ders kitaplarındaki bilgilerden ziyade, çalışma esnasında öğrenilmiş olan bilgilerden oluşmalıdır. Staj süresince öğrenilen tüm çalışmalar staj defterine kaydedilmeli ve gerektiğinde makine elemanlarının teknik resimleri çizilmelidir. Atölye staj defterinde, staj boyunca kullanılan tezgâhlar hakkında teknik bilgiler, bunların özellikleri ve şematik resimleri yer almalıdır. Ayrıca stajda makine parçalarının imalat ve yapım şekillendirme aşamalarının işlemleri sıra ile yazılır ve teknik resimleri çizilir. Öğrenci staj defterinde, teorik bilgiler ile işyerinde edindiği kazanımları yorumlayıp değerlendirir.

15 Staj Defterİnİn YazIlmasI
Organizasyon staj defteri ise, staj içeriğindeki konuların inceleme sonuçları not edilerek, fabrikanın yerleşim planı, iş akış şemaları ve organizasyon şeması çizilerek bunların detaylı olarak anlatılması şeklinde düzenlenir. Öğrenci staj yerinde gördüğü organizasyon problemlerini ve çözüm önerilerini açıklar. Staj defterinin bütün sayfaları ve ekleri “makine mühendisi” ünvanlı işyeri amirince kontrol edilir ve onaylanır.

16 Staj Defterİnİn TESLİMİ
Stajını bitiren öğrenci, staj defterini, stajı izleyen öğretim yarıyılının en geç ikinci haftası sonuna kadar staj defteri formatına uygun olarak Staj Komisyonuna teslim etmelidir. Staj defterinin süresi içerisinde teslim edilmemesi durumunda staj yapılmamış kabul edilir. “Staj Sicil Fişi” staj bitiminde firma amiri tarafından gizli olarak doldurulur ve onaylanır.

17 Staj Defterİnİn TESLİMİ
Staj Sicil Fişi, gizlilik kurallarına uygun şekilde posta ile ya da zarfın ağzı kapatılıp onaylanmış olarak staj yapan öğrenci ile Bölüm Başkanlığına gönderilir. Onaysız veya açık zarf içerisinde teslim edilen sicil belgeleri geçersiz sayılır. Staj defteri ve sicil fişinde tahrifat yapılmamalıdır.

18 Staj Defterİnİn DEĞERLENDİRİLMESİ
Öğrencinin staj çalışmaları işyeri ve Staj Komisyonu tarafından ayrı ayrı değerlendirilir. Öğrencinin staj defteri, içerdiği bilgiler, belgeler, yazılışı, gerekli hallerde yapılan kontrol ve işyeri sorumluları ile yapılan mülakatın sonucu ve Staj Sicil Fişi de göz önüne alınarak Staj Komisyonu tarafından incelenir. Komisyon stajın kabulüne veya ret edilmesine karar verebilir. Staj Komisyonu pratik çalışmalar hakkında öğrenciyi mülakata ve yazılı sınava alabilir.

19 Staj Defterİnİn DEĞERLENDİRİLMESİ
Komisyon staj defterini yeterli görmediği hallerde, defterin düzeltilmesini isteyebilir. Düzeltme istenen öğrenci, Staj Komisyonunun vereceği süre içerisinde defterini teslim etmelidir, aksi takdirde stajı reddedilir. Birbirine benzeyen, aynı konuları içeren, kopya izlenimi veren ve ders kitaplarındaki bilgilerden oluşan staj defteri veren öğrencilerin stajları, staj sicil fişlerine bakılmaksızın tamamen ret edilir.

20 Staj Defterİnİn DEĞERLENDİRİLMESİ
Staj sicil fişinde başarı durumu zayıf, devam durumu yetersiz olan öğrenci, hiçbir mazeret kabul edilmeksizin başarısız sayılır ve stajı ret edilir. Staj programlarını başarılı olarak tamamlayamayan öğrenci mezun olamaz. Staj Sicil Fişi Staj Komisyonuna ulaşmayan öğrencinin stajı kabul edilmez.

21 StaJ İÇİN ÖNEMLİ TARİHLERİ
15 MART- 15 HAZİRAN 2014 STAJ Başvurusunun tamamlanması. Gerekli evrakların bölüme teslim edilmesi 3 Ekim 2014 Staj defterlerinin teslim edilmesi 15 Ekim 2014 Sözlü Staj Sınavı 17 Ekim 2014 Staj değerlendirme sonuçları 22 Ekim 2014 Staj düzeltme verilen staj defterlerinin teslimi 24 Ekim 2014 Staj düzeltme verilen staj defterlerinin değerlendirme sonuçları

22 SORULAR????


"STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları