Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Torba Yasada Sözleşmeli Personel

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Torba Yasada Sözleşmeli Personel"— Sunum transkripti:

1 Torba Yasada Sözleşmeli Personel
Av.M.Lamih ÇELİK

2 Sözleşmeli Personel 5302 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile il özel idarelerinde, 5355 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile de mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde sözleşmeli personel istihdamına imkan sağlanmıştır.

3 Damga Vergisi 6111 sayılı Torba yasa değişiklik yapılmadan önce Sözleşmeli avukat ile yapılan sözleşmede yer alan ücret ile sözleşme süresi çarpılarak bulunan rakam (matrah) üzerinden sözleşme imzalandığı anda binde 7,5 oranında damga vergisi alınıyordu. [ 6111 sayılı Torba yasanın 83.maddesi ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen sözleşmeli personel ile yapılan hizmet sözleşmeleri Damga vergisinden İstisna Edilen Kâğıtlar sınıfına alındığından tarihinden sonra yapılacak sözleşmelerden Damga vergisi kesilmeyecektir.Söz konusu sözleşmelere ilişkin olarak süre uzatımı,yenileme,tadil,fesih,taahhüt gibi amaçlarla düzenlenecek her türlü kağıtlarda istisna kapsamında olacaktır.

4 Toplu Sözleşme Primi Sözleşmeli Personel isterse kamu görevlileri sendikasına yani memur sendikasına üye olabilir.Memur sendikasına üye olmaları halinde, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca sendika ödeneği ödenmesi gerekir.(Devlet Personel Başkanlığının tarih ve 6869 sayılı görüşü) 6111 sayılı Torba yasasının 118.maddesiyle Memur sendikalarına üye olup aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 45 TL toplu sözleşme primi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.” Buna göre sözleşmeli personel memur sendikasına üye ise 1/1/2011 tarihinden itibaren 45 TL toplu sözleşme primi ödenecektir.Sözleşmeli personel memur sendikasına üye değilse bu ödeme yapılmayacaktır.Sözleşmeli personelin üyelik kaydı belediyeye ulaştığı tarihi izleyen ödeme tarihinde maaşa eklenir.Başka bir deyişle Mart ayında üye olunduğunda anca nisan ve sonrası için ödeme yapılır geriye dönük ödeme yapılmaz.

5 Anayasa mahkemesi İptal edebilir?
Benzer bir düzenleme “ günlü, 5473 sayılı Yasa’nın 1. maddesiyle günlü, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen iptali istenen fıkranın yer aldığı ek 4. madde şöyledir: “25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikasına üye olup, kendisinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine, anılan kesintinin yapıldığı her ay için 5 YTL tutarında sendika ödeneği verilir. Ancak Anayasa Mahkemesi tarihinde 2006/94 esas ve 2009/92 karar sayılı kararında (RG: 10 Kasım özetle” Kamu görevlileri sendikasına üye olan kamu görevlilerine, kendilerinden üyelik ödentisi kesintisi yapılan her ay için belirli bir tutarda sendika ödeneği verilmesi, dolaylı yoldan sendikalara ve üyelerinin gönüllülük esasına dayalı katılımlarına müdahale anlamı taşıdığından, Anayasa’nın 51. maddesine aykırıdır. İptali gerekir.” Denilerek yasa maddesini iptal etmiştir.Yeni düzenlemenin de aynı gerekçelerle iptali söz konusu olabilir.

6 Aile Yardımı Ödeneği 6111 sayılı kanunun 118.maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ye eklenen ek 8 inci maddede yer alan;” Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.” Hükmü uyarınca,5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesine göre sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerinde aile yardımı ödeneğinden yararlandırılmasına imkan sağlanmıştır. Buna göre kısmi sözleşmeli personel bu ödemeden yararlanmayacaktır.Sadece tam zamanlı sözleşmeli personele verilecektir.

7 657 DMK hükümleri Devlet memurları, eş ve çocukları için 657 sayılı kanunun maddelerinde aile yardımının ödeme koşulları belirlenmiştir.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202'nci maddesinde Devlet memuruna, çocuklarından dolayı her yıl bütçe kanunlarında gösterilecek tutarda aile yardımı yapılacağı; 204'üncü maddesinde memurun, bu ödeneğe evlendiği ve/veya çocuğun doğduğu tarihi izleyen aybaşından itibaren hak kazanacağı; 205'inci maddesinde memurun, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını, çocuğun ölümü veya 206'ncı maddedeki hallerin vukuunu izleyen aybaşından itibaren kaybedeceği; 206'ncı maddesinde de hangi hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneğinin verilmeyeceği hükme bağlanmıştır. Yine bu maddelerle, çocuklar için yapılacak aile yardımının ödeme usul ve esaslarına ilişkin ayrıntılı hükümler getirilmiş ve 203'üncü maddesinde de, karı ve kocanın her ikisinin de memur olması halinde, çocuklar için aile yardımı ödeneğinin yalnız kocaya verileceği açıklanmıştır.

8 Sözleşmeli Personelin Yararlanma şartları
Sözleşmeli personele yapılacak aile yardımı ödeneğinden herhangi bir vergi ve kesinti yapılmayacaktır. Bu düzenleme 1/1/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiğinden bu tarih esas alınarak yapılacak fark ödemesi ilk aylıkla birlikte ödenecektir. 6111 sayılı yasanın 117/1-g bendi ile 657 sayılı yasanın 202.maddesinde yer alan iki çocuk sınırlaması 1/1/2011 tarihinden itibaren kaldırılmış olduğundan şartları uygun olduktan sonra çocuk sayısı kaç olursa olsun tümü için ödeme yapılacaktır. Özetlemek gerekirse; -Sözleşmeli personelin evli olması gerekir ve eşinin her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaması veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almaması gerekir. Eşi için ödenecek Aile yardımı(1.823xMaaş Katsayısı) = 112,94 TL’dir.

9 Sözleşmeli personelin çocukları için aile yardımı ödeneği verilebilmesi için;
-Eşi çalışıyor ve çocuklar için aile yardımı alıyorsa varsa aradaki fark ödenir. -Dul sözleşmeli personelin çocuklarına ve/veya geçimini sağladığı üvey çocukları içinde ödenir. -Sözleşmeli personel boşanmış ise mahkeme kararında çocuk yardımından hangi tarafın yararlanacağı belirtilmiş ise ona ödenir. -Sözleşmeli personelin evlenen çocukları için ödeme yapılmaz. -25 yaşını dolduran çocuklar için ödeme yapılmaz. (Ancak 25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malullükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.) - Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç) için ödeme yapılmaz -Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar için ödeme yapılmaz. Aile yardımı(500xMaaş Katsayısı) 06 yaş grubu Çocuk için = 30,98 TL Aile yardımı(250xMaaş Katsayısı) 07 yaş üzeri grubu Çocuk için =15,49 TL her ay ücretle birlikte ödenecektir.

10 TEŞEKKÜRLER…….


"Torba Yasada Sözleşmeli Personel" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları