Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2914 SAYILI YÜKSEK ÖĞRETİM PERSONEL KANUNU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2914 SAYILI YÜKSEK ÖĞRETİM PERSONEL KANUNU"— Sunum transkripti:

1 2914 SAYILI YÜKSEK ÖĞRETİM PERSONEL KANUNU

2 Bu Kanunun Amacı: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan Öğretim Elemanları tanımına giren personeli sınıfını, özlük haklarını, tazminat ve ödeneklerini tespit etmek, emekli ve yabancı öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılma usul ve esaslarını belirtir

3 Öğretim elemanları 3 sınıfa ayrılır:
A) Öğretim üyeleri sınıfı : Bu sınıf Profesörler , Doçentler ve Yardımcı Doçentlerden oluşur. B) Öğretim Görevlileri ve Okutmanlar sınıfı : Bu sınıfta, öğretim görevlileri ile okutmanlardan oluşur. C) Öğretim yardımcıları sınıfı : Bu sınıf, araştırma görevlileri ,uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacılarından oluşur.

4 Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin,
Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin, Yardımcı doçentler, yardımcı doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin, Birinci kademesinden aylık alırlar.

5 Diğer Öğretim Elemanları ise (Okutman, Uzman, Araştırma Görevlisi, Çevirici, Eğitim Öğretim Planlamacısı) giriş dereceleri Devlet Memurları Kanunu Hükümleri uyarınca öğrenim niteliği ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derecesi ve kademelerine göre 2(iki) derece de eklenmek suretiyle belirlenir. Buna görev aylığı denir. Öğretim elemanlarının görev aylıkları kazanılmış hak teşkil etmeyip aylık ödemede esas alınır ve kanun kapsamından çıkması halinde dikkate alınmaz.

6 Öğretim elemanlarının aylıklarının hesaplanmasında devlet memurlarının aylıklarına esas olan gösterge tablosu ve katsayısı dikkate alınır.

7 DERECE YÜKSELMESİ: Öğretim Elemanları
a)Yükselebilecekleri derecede aynı unvanla boş bir kadronun bulunması , b)Derecesi içinde en az 3 yıl bulunmuş ve bu derecenin 3. kademe aylığını bir yıl fiilen almış olmaları, c)Bu süre içinde olumlu sicil almış olmaları şartı ile bir üst dereceye yükseltilebilirler.

8 KADEME İLERLEMESİ Öğretim Elemanlarının kademe ilerlemesi bulundukları kademede en az bir yıl çalışmış ve olumlu sicil almış olmalarına ve aynı derecede ilerlenebilecek bir kademenin bulunmasına bağlıdır.

9 Doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimi, doçent kadrosuna atanma :
Yükseköğrenimi tamamladıktan sonra, hizmete girmeden önce veya hizmet sırasında yüksek lisans veya yükseköğrenim üstü uzmanlık öğrenimi görenlere bir kademe ilerlemesi;doktora yapanlara, tıpta uzmanlık belgesi alanlara ve doçentlik unvanını alarak doçent kadrosuna atananlara bir derece yükselmesi uygulanır.

10 Ek ders ücreti : Haftalık okutulması mecburî ders yükü saati dışında, kısmî statüde bulunanlar dahil öğretim elemanlarına görev unvanlarına göre aşağıda belirlenen mecburî ve isteğe bağlı dersler ve diğer faaliyetler için bu ders ve faaliyetlerin haftalık ders programında yer alması ve fiilen yapılması şartıyla normal öğretimde en çok yirmi saate kadar, ikinci öğretimde ise en çok on saate kadar ek ders ücreti ödenir. Ders yüklerinin tamamlanmasında öncelikle normal örgün öğretimde verilen ders ve faaliyetler dikkate alınır.

11 Ek ders ücreti belirlenen göstergelerin devlet memurları kanuna göre aylıklar ile belirlenen katsayı ile çarpımından oluşur.

12 Üniversite Ödeneği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuru brüt aylık (ek gösterge dahil) tutarın; 1)Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Dekan Yardımcısı Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış olanlara %245 2)Diğer Profesör kadrosunda bulunanlara %215 3)Doçent kadrosunda bulunanlara%175

13 4)Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlara%165
5)Diğer Öğretim Elemanları a)1. dereceden aylık alanlara %130 b)2.dereceden aylık alanlara %117 c)3.dereceden aylık alanlara%110 d)4.dereceden aylık alanlara %104 e)Diğer dereceden aylık alanlara %98’ i her ay üniversite ödeneği alınarak ödenir.

14 Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve kısmi statüde görev yapanlara ödenmez. Öğretim elemanlarına almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge brüt tutarının oranında ayrıca idari görev ödeneği ödenir. Birden fazla idari görevi bulunanlara idari görev ödeneğinin en yüksek olanı verilir.

15 Eğitim Öğretim Ödeneği.:
Uzun süreli Yurt dışında görevlendirilenler ile sayılı yasanın 38.maddesine göre görevlendirilenler hariç olmak üzere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt aylığının on ikide biri her ay aylıklarla birlikte eğitim öğretim ödeneği alarak ödenir.

16 Geliştirme Ödeneği. Diğer yükseköğretim kanunlarına göre sosyo- ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde görev yapan veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarına almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının sayılı devlet memurları kanununca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş katına kadar geliştirme ödeneği ödenebilir. Bu kurumlar ve oranlar Bakanlar kurulu kararınca tespit edilir.

17 DEVLET KONSERVATUVARLARININ ÖĞRETİM ELEMANLARI
Yükseköğretim Kurumlarının 657 sayılı Devlet memurları kanununun değişik ek geçici 16.maddesinde belirtilen unvanlı personeli Yükseköğretim Kurulunun onayı ile sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Bu elemanların sözleşme esasları bunlara ödenebilecek ücretin üst sınırları ve sağlanacak sosyal yardımlar ile mali haklar Yükseköğretim Kurulunun önerisi Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.

18 YABANCI ÖĞRETİM ELEMANLARINA ÖDENECEK ÜCRETLER
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 34.maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabancı uyruklu elemanlara ödenecek ücret Bakanlar Kurulunun belirlediği esaslar dahilinde Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.

19 EMEKLİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ SÖZLEŞMELİ İSTİHDAMI
Ayrıca yaş haddinden emekli olmuş öğretim elemanları sözleşme ile çalıştırılabilir. Emekli aylığı kesilmez Bu gibilere ödenecek ücret Bakanlar Kurulunun belirlediği esaslar dahilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir

20 Ayrıca 2914 sayılı Kanunun 20.maddesinde Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları kanunu hükümleri uygulanır. denilmektedir.

21 Şu anda ek gösterge oranları
ÜNVANI KD GÖSTERGE A)Rektör, Rektör Yrd, Dekan Yrd. Yüksekokul Müdürü ile Profesörlük Kadrosunda dört yılın tamamlamış bulunanlar B)Profesörler C)Doçentler D)Yard.Doç E)Öğr.Gör.-Okutman-Uzman Çevirici, Eğit.Öğr.Plan

22


"2914 SAYILI YÜKSEK ÖĞRETİM PERSONEL KANUNU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları