Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ( /27369 Mükerrer Resmi Gazete)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ( /27369 Mükerrer Resmi Gazete)"— Sunum transkripti:

1 GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ (7.10.2009/27369 Mükerrer Resmi Gazete)
Semih SÜTÇÜ, Solmaz Gümrük Müşavirliği A.Ş.

2 Tanımlar Yeni Gümrük Kanunu’nda yer alan tanımlara ilave olarak yeni tanımlar getirilmiştir.

3 Authorised Economic Operator (AEO)
Arz Zincirinin Güvenliği (Supply Chain Security) Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü adı altında yer alan uygulamanın esasları belirlenmiştir.

4 Authorised Economic Operator (AEO)
Topluluk düzeyinde risk analizine ilişkin çerçeve. Giriş ve çıkış öncesi beyan. Sınırda güvenlik kontrolleri, iç gümrüklerde belge kontrolleri.

5 Authorised Economic Operator (AEO)
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası basitleştirilmiş uygulamalar Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası emniyet ve güvenlik Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası basitleştirilmiş uygulamalar-emniyet ve güvenlik

6 Authorised Economic Operator (AEO)
Sağlanan Haklar Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan giriş veya çıkış özet beyanı verilebilmesi. YY adına işlem yapan gümrük müşavirleri ve nakliyeci kuruluşlar ile deniz ve havayolu işletmelerinin özet beyan ile ilgili olarak aynı haktan yararlanabilmesi. Daha az muayene ve belge kontrolü. Ayrıntılı muayeneye sevk halinde öncelikli kontrol hakkı. Kontrollerin gümrük idaresi dışında başka bir yerde yapılabilmesi. ( customs/policy issues/customs security/index en.htm)

7 Authorised Economic Operator (AEO)
Hak Sahibi Olabilme Koşulları Güvenilirlik Koşulu Ticari Kayıtların Güvenirliği ve İzlenebilir Olma Koşulu Mali Yeterlik Koşulu Emniyet ve Güvenlik Standartı Koşulu

8 Authorised Economic Operator (AEO)
Müracatlar Başmüdürlükçe değerlendirilir. Başvurunun Başmüdürlükçe alındığı tarihten itibaren 90 gün içerisinde sertifika düzenlenir. 90 günlük süre 30 gün uzatılabiilir. Başvurunun reddini gerektiri hususlar var ise başvuru sahibine bildirilir ve tamamlanması için ek süre verilir. Sertifikanın geçerlik süresi sınırsızdır. Sertifika 30’ar günlük iki dönem halinde askıya alınabilir. Sertifika iptal edilebilir.Bu durumda 3 yıl geçmedikçe yeni sertifika başvurusunda bulunulamaz.

9 Onaylanmış Kişi Statü Belgesi
İmalatçı olma şartı Ar-Ge merkezi belgesine sahip kişiler ve bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri ile grup imalatçısı, grup ithalatçısı ve grup ihracatçıları için aranmayacaktır.

10 Süreler Kanunda yer alan süreler aksine bir hüküm bulunmadıkça uzatılamaz veya ertelenemez. Mücbir sebep ve beklenmeyen hallerin varlığı halinde bu sebepler ortadan kalkıncaya kadar süre işlemez. Mücbir sebep ve beklenmeyen haller Yönetmelikte ismen belirlenmiştir. Yükümlünün iradesi dışında meydana gelen ve müdahalesiyle önlenemeyecek diğer durumlar mücbir sebep hali sayılmıştır. Süresi dışında yapılan müracatlarda, mücbir sebebin normal süreler içerisinde gerçekleştiğinin kanıtlanması halinde gümrük idaresi ek süre verebilir.

11 Menşe Şahadetnamesi Ticaret Politikası Önlemlerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde önlemin uygulanmaması için eşyanın o ülke menşeli olmadığını veya o ülke menşeli sayılmaması gerektiğini tevsik etmek üzere menşe şahadetnamesi ibraz edilecektir. İthalat vergileri emanet hesabına alınmak veya teminata bağlanmak kaydıyla menşe şahadetnemesi sonradan ibraz edilebilir. Sonradan ibraz süresi beyannamenin tescil tarihinden itibaren 6 aydır.

12 Menşe Şahadetnamesi Altı aylık süre sonunda belge ibraz edilebilirse emanete alınan vergiler veya teminat iade edilir. Tahakkukun kesinleşmesinden sonra yapılan ek süre talepleri kabul edilmez. Ticari mahiyette olmayan ve CIF kıymeti 430 € geçmeyen eşya için menşe şahadetnamesi aranmaz. Menşe Şahadetnamesindeki bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması halinde Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca işlem yapılır.

13 Kıymet Kıymet hükümlerinin uygulanmasındaki tereddütleri giderecek yorum kuralları Yönetmeliğin 8 no’lu ekine konmuştur. Gümrük kıymetinin belirlenmesinde genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine başvurulması halinde Yönetmeliğin 9 no’lu ekinde yer alan hükümler uygulanacaktır. Alıcının satıcıya yaptığı kar payı ödemeleri temettü niteliğinde ise kıymete dahil edilmeyecektir.

14 Özet Beyan Giriş gümrük idaresine veri işleme tekniği yoluyla verilir.
Gümrük idaresinin bilgisayar sisteminin çalışmaması halinde yazılı olarak verilir, ancak en geç takip eden gün sisteme girilir. Taşıma aracının başka bir araç ile taşındığı kombine taşımacılıkta özet beyan verme yükümlülüğü taşınan taşıma aracının işleticisine aittir. Özet beyan bilgilerine dayalı olarak eşya Türkiye Gümrük Bölgesine gelmeden önce emniyet ve güvenlik amaçlı risk analizi yapılır. Riskin tespiti halinde denizyolu ile taşınacak eşyanın gemiye yüklemesi durdurulur.

15 Özet Beyan Süreler Deniz taşımacılığında ;
konteyner ile taşınan eşya için, hareket limanında eşyanın gemiye yüklenmesinden en az 24 saat önce, Dökme ve ambalaj halindeki eşya için Türkiye Gümrük Bölgesindeki ilk varış limanına gelmeden en az 4 saat önce,

16 Özet Beyan Süreler Hava Taşımacılığında ;
Kısa mesafeli uçuşlarda en geç uçağın havalandığı ana kadar, Uzun mesafeli uçuşlarda Türkiye Gümrük Bölgesinde ilk hava limanına inilmesinden en az 4 saat önce,

17 Özet Beyan Süreler Demiryolu taşımacılığında ;
giriş gümrük idaresine varılmasından en az 2 saat önce, Karayolu taşımacılığında ; giriş gümrük idaresine varılmasından en az 1 saat önce, ancak bunun mümkün olmaması halinde aracın girişinden itibaren 1 saat içerisinde, verilir.

18 Eşyanın Gümrüğe Sunulması ve Boşaltılması
Taşıt aracının gümrüklü alana girişine ilişkin gümrük veya muhafaza idaresince yapılan ilk kayıt ile birlikte eşya gümrüğe sunulmuş sayılır. Daha önce özet beyan veren kişi tarafından özet beyan ile ilişkilendirilir ve eşyanın sunulduğu tarih bu belgeye yazılır. Eşya geçici depolama yerine boşaltılır. Boşaltma kayıtları ile özet beyan kayıtları arasında fark olması halinde özet beyan noksan ve fazla takibatı yapılır. Noksan veya fazlalığın Yönetmeliğin 11 no’lu ekindeki oranları aşmaması halinde takibat yapılmaz.

19 Eşyanın Gümrük İşlemine Tabi Tutulması
Özet beyanın verilmesinden itibaren, denizyolu ile gelen eşya için 45 gün, diğer yollarla gelen eşya için 20 gün içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenmelidir. Özet beyanın eşyanın gümrüğe sunulmasından önce verildiği hallerde 20 veya 45 günlük süreler eşyanın gümrüğe sunulduğu tarihten itibaren başlar. Süresi içerisinde işleme tabi tutulmayan eşya tasfiyelik hale gelir. Adli veya idari takibat halinde takibat nedeniyle geçen süreler ile ön izne tabi eşya için bu iznin alınmasına kadar geçen süreler 20 veya 45 günlük sürenin hesabında gözönünde bulundurulmaz.

20 Eşyanın Gümrük İşlemine Tabi Tutulması
20 veya 45 günlük süre içerisinde müracat edilmesi halinde gümrük idaresince 1 aya kadar ek süre verilir. Ek süre talebinin 1 aydan fazla olması halinde gerekçe belirtme zorunluluğu vardır. Ek süre talebinin kayıtlı posta (taahhütlü veya APS) veya hızlı kargo şirketleri marifetiyle yapılması halinde başvuru dilekçesinin postaya veya kargoya verildiği tarih, Kayıtsız posta yolu veya doğrudan gümrük idaresine yapılacak başvurularda başvuru dilekçesinin gümrük idaresinin kaydına giriş tarihi Esas alınır.

21 Eşyanın Ön İncelemesi Gümrük idaresinin izni ile eşya gümrük denetimi altında iken numune alınabilir veya ön inceleme yapılabilir. Ön inceleme talebinin elektronik ortamda yapılması gerekir. Talep yazısında Yönetmelikçe belirlenen bilgiler yer almalıdır.

22 Sahte Menşeli Eşya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın görüşü istenecektir
Eşya üzerinde elleçleme talebinde bulunulabilir

23 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
Gümrük işlemleri hak sahibinin talebi üzerine durdurulabilir. Talebin ilgili gümrük idaresine elektronik ortamda ve Yönetmeliğin 13 no’lu ekinde yer alan form ile yapılması gerekir. Başvuru 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Açık bir ihlalin tespiti halinde gümrük idaresi re’sen harekete geçebilir ve 3 iş günü eşyayı alıkoyabilir veya gümrük işlemlerini durdurabilir. Re’sen alıkoyma veya durdurma ile ilgili olarak beyan sahibine takip eden ilk iş günü içerisinde bildirimde bulunulur.

24 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
Bozulabilir eşyada 3 gün, diğerlerinde 10 gün içinde ihtiyati tedbir kararı alınması gerekir. Aksi halde beyan sahibinin talebine göre işlem yapılır. Hak sahibinin izni ile üretilmiş eşyada yaptırım uygulanmaz. Eşya teminatla iade edilebilir. Sahte veya korsan olduğu kesinleşen eşya Mahkeme Kararına göre imha edilebilir, eşyanın nitelikleri değiştirilip uygun hale getirilebilir, nitelikleri değiştirilip tasfiyeye tabi tutulabilir. Sahte ve korsan eşya nitelikleri değiştirilmeden yeniden ihraç edilemez.

25 Beyan Beyan veri işleme tekniği yolu ile yapılır
Beyanın elektronik imzayla yapılmayacağı haller Müsteşarlıkça belirlenir Veri işleme tekniğiyle yapılan beyanda beyannameye belge eklenmeyebilir Belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibi tarafından muhafaza edilir

26 Beyannamede Düzeltme Başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmaması kaydıyla beyan sahibinin talebi üzerine beyannamede yer alan bir veya daha fazla bilginin düzeltilmesine gümrük idarelerince izin verilir. Başka bir eşya ifadesinden, tarife alt pozisyonu değişen, değişmemesi durumunda ise her türlü vergi veya ek mali yükümlülüğün oran veya miktarında veya ticaret politikası önleminde, faydalanılacak hak ve menfaatlerde farklılık yaratacak eşya anlaşılır.

27 Beyannamede Düzeltme Beyannamede düzeltme eşyanın teslimine kadar;
Eşyanın muayenesi için bilgisayar sistemi tarafından kırmızı hat kriterinin belirlenmesi, yani eşyanın muayene edileceğinin beyan sahibine bildirilmesi, Muayenesi tamamlanmış eşya da dahil olmak üzere beyan edilen eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesi, aşamasından önce yapılabilir. Eşyanın tesliminden sonra 5 iş gününü (idarenin re’sen inceleme süresidir) aşmamak ve, ertelenmiş kontrol kapsamında beyan edilen bilgilerin yanlış olduğu tespit edilmemek, kaydıyla, düzeltme yapılmasına izin verilir. Cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla beyannamenin tescilinden itibaren 3 yıllık süre içerisinde düzeltmeyapılabilir.

28 Diğer Kurumlarca Yapılacak Kontroller
Türkiye Gümrük Bölgesine girişte, Beyannamenin tescil işlemi öncesinde, Gümrük Yükümlülüğünün sona ermesinden sonraki aşamalardan, yalnızca birisinde yapılır.

29 Diğer Kurumlarca Yapılacak Kontroller
Türkiye Gümrük Bölgesine Girişte Kontrol ; Taşıt üzerinde yapılır. Kontrol sonuçları ilgili kurum tarafından gümrüğe bildirilir ve bu süreçte eşya taşıt üzerinde bekler, Uygunluk değerlendirme sonucu ayrıca beyanname tesciilinde aranmaz, Uygun sonuç vermeyen eşya mahrece iade ya da talep üzerine III. Bir ülkeye transit edilir.

30 Diğer Kurumlarca Yapılacak Kontroller
Beyannamenin Tescili Öncesinde Kontrol ; Kontrol sonuçları beyannameye (44 no’lu kutu) kaydedilir, Belge ibraz edilmediği durumlarda beyan esas alınarak belge aranmaz, Aksine bir durumun tespiti halinde kontrol belgeleri tescil sonrasında ibraz edilebilir,

31 Diğer Kurumlarca Yapılacak Kontroller
Yükümlülüğün Sonrasında Kontrol ; Geçici depolama yeri ve antrepolarda yapılabilir, Eşya GDY veya antrepolarda yükümlülüğün yerine getirildiği tarihten itibaren en fazla 3 iş günü tutulabilir, Yükümlülüğün yerine getirildiği tarih elektronik ortamda ilgii kuruma eve yükümlüye bildirilir ve 3 günlük süre bu andan itibaren başlar, 3 günlük sürede ilgili kurumca bildirimde bulunulmaz ise gümrük gözetimi sona erer, İlgili kurum kontrolleri 3 günlük sürede tamamlanır, Kontrol sonuçları gümrüğe elektronik ortamda iletilir, Aksi halde kontrol sonucu düzenlenen belge yükümlü tarafından elektronik ortama aktarılarak veri işleme tekniği yoluyla beyannameye eklenir,

32 Eşyanın Teslimi Eşya konşimentoda teslim edileceği gösterilen ve bir nüshasını taşıyan kişiye ve eğer konşimento emre muharrer ise ciro ile devralmış kişiye teslim olunur. Konşimentosu ibraz edilemeyen petrol ve türevleri Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi alıcısına taahhütname karşılığı teslim edilebilir. 90 gün içerisinde konşimento ibrazı zorunludur. Taahhütnamenin konşimentodaki bilgileri içermesi zorunludur. Hızlı kargo yolu ile gelen eşyanın beyanname verilmesinden itibaren 6 saat içerisinde işlemlerinin tamamlanamaması halinde eşya teslim edilir. Tahlile tabi eşyanın tahlil sonucu beklenmeden tesliminin talep edilmesi halinde teminat ve taahhütname vererek eşya teslim edilebilir.

33 Gümrük Labaratuvarları Tahlil Ücretleri
Yönetmeliğin 24 no’lu ekinde yer alan ücretler ödenir. Kalem sayısı birden fazla olan beyanlarda alınacak ücret TL’yi geçemez. Yükümlünün talebi doğrultusunda (tarife tespiti) yapılacak tahliller ile 2. tahliller için ücret TL olarak belirlenmiştir. Tahlil ücretleri Tasiş’in Ziraat Bankası Ankara Etimesgut Sb. Nezdindeci numaralı hesabına yatırılması ve buna ilişkin banka dekontunda; gümrük idaresi adı, beyanname tarih-sayısı, tahlili yapılacak eşyanın beyanname kalem numarası bilgilerinin bulunmasının temini gerekmektedir.

34 Transit Rejimi ve Teminatlar
Sistem tarafından rejim ibrası yapılacaktır. Tüm AB ülkelerinde yapılacak nakliyatta tek bir transit belgesi ve tek bir teminatın geçerli olması esasına dayalı bir hukuki yapı oluşturulacaktır. Toplu ve götürü teminat hükümleri saklı kalmak kaydıyla bireysel ve kapsamlı teminat verilebilir. Bireysel teminat tek bir transit işlemini, kapsamlı teminat birden fazla transit işlemini içerir. Bireysel teminat eşyanın serbest dolaşıma girecek olması durumunda uygulanacak ithalat vergilerinin en yüksek oranı esas alınmak suretiyle hesaplanır. Ancak riskli eşyada daha yüksek tutarda teminat istenebilir. Kapsamlı teminat en az bir hafta süresince transit rejimine tabi tutulacak eşya ile ilgili olarak tahakkuk edecek gümrük vergileri tutarına eşit olur.

35 Transit Rejimi ve Teminatlar
İndirimli tutarda kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme hükümleri uygulanabilir. İndirim gerekli koşulların sağlanmasına göre %50 veya %30 olabilir. Riskli eşyada teminattan vazgeçme uygulanmaz. Riskli eşyada kapsamlı teminat ancak Yönetmeliğin ncü maddeleri ile 266/1 nci maddesi ve 45 no’lu ekta yer alan koşulları sağlamış kişilere verilebilir.

36 Antrepo Rejimi Karayoluyla gelen parsiyel yüklere ilişkin antrepo beyannamesi eşya sahibinin yetki vermesi halinde A tipi antrepo işleticilerince verilebilir. Kara yolu ile gelen eşya geçici depolama yerine konulmadan antrepo beyannamesinin tescilini müteakip antrepoya alınabilir. Antrepolarda yapılabilecek elleçleme faaliyetleri Yönetmeliğin 63 no’lu ekinde ismen tanımlanmıştır. Aksi belirtilmedikçe yapılacak elleçleme eşyanın 8’li tarife pozisyonunun değişmesine neden olmamalıdır. Milli eşya da dahil olmak üzere DİR veya GKAİR uyulanacak eşya antrepo rejimine tabi tutulmadan antrepoya alınabilir.

37 Serbest Bölgeler Gümrük idarelerinin yetkileri genişletilmiş, kişiler de dahil olmak üzere bölgeye giriş ve çıkış kontrolleri üstlenilmiştir. Tesis yapımında kullanılan eşya, bölgedeki tesislerde bulunan makine teçhizat ve demirbaşa kayıtlı eşya ve bölgede gemi inşasına ilişkin teslim edilen eşya için serbest bölgelerde eşyanın tüketilememesi ve kullanılamaması hükmüne istisna getirilmiştir. Tarım ürünleri için Serbest Bölgelerde bekleme sürelerinin kısıtlanması kriteri getirilmiştir.

38 Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden Çıkışı
Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkacak eşya için gümrük beyannamesi yerine özet beyan verilebilir. Özet beyan ile çıkış sadece sözlü beyan formu, özel fatura, kumanya listesi, ATA Karnesi, CPD Karnesi ve Form 302 ile ihracına izin verilen eşya için geçerlidir. Gerekli bilgileri içermesi halinde özet beyan yerine bildirimde bulunulabilir Özet beyan veri işleme tekniği kullanılarak hazırlanır

39 Gümrük Yükümlülüğü Yükümlülüğün doğması tabiri kaldırıldı.
İthalatta gümrük yükümlülüğü ; İthal vergilerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde, kısmi muafiyet kapsamındaki beyanlarda beyannamenin tescil tarihinde, Basitleştirilmiş usuldeki beyanlarda beyannamenin veya gümrük idaresince kabul edilen ticari veya idari belgenin tescil tarihinde Başlar. Dolaylı temsilde temsilcinin yükümlülüğü beyanda kullanılan verilerin yanlış olduğunun bilinmesi veya meslek icabı bilinmesi zorunlu olan hallerle sınırlandırılmıştır

40 Verginin Tahakkuk, Tebliğ ve Ödenmesi
Hiç alınmayan ya da noksan alınan vergiler gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren 3 yıl içerisinde tebliğ edilir (dava açılması zaman aşımını durdurur) Tebliğ tarihinden itibaren 10 gün yerine 15 gün içerisinde ödenecektir Yazılı talep ve teminat alınmak koşuluyla 30 gün ek süre verilebilir Uzatılan süre için tecil faizi alınır İtirazlar ödeme süresini keser Tercihli tarife uygulamalarında dolaşım belgesindeki hatalar nedeniyle iyi niyetli yükümlü kavramı getirilmiştir

41 Verginin Kesinleşmesi
3 yıllık süre içerisinde istenen vergiler bu sürenin bitiminde itiraz edilmemesi veya idari yargıya başvurulmaması halinde kesinleşecektir Dava açılması halinde Mahkeme Kararının tebliğ edildiği tarihte vergiler tahsil edilebilir hale gelecektir

42 Temsil Gayri ticari eşya ile kişisel taşıt araçlarının gümrük işlemleri gerçek kişiler tarafından doğrudan temsil yoluyla yapılabilecektir Miktarı brüt 30 kg’ı ve değeri EURO’yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyette olmayan eşya ile numunelik eşya ve modeller için hızlı kargo şirketleri gümrük müşaviri istihdamı koşuluyla vekaletname aranmadan dolaylı temsilci olarak kabul edilebilecektir. Doğrudan temsilciler için gümrük müşavir yardımcıları kriterleri aranacaktır. Gümrük Müşavirlerince kurulan tüzel kişiliklere müşavir yardımcıları sonradan ortak olabileceklerdir.

43 Cezalar Ceza uygulamasında eşyanın GTİP konusunda yeterli bilgi bulunmadığı hallerde eşyanın girdiği tarife pozisyonundaki en düşük vergi oranı esas alınır. Miktar noksanlığına ilişkin para cezalarının takdirinde eşyanın tabiatından veya hava etkilerinden doğan farklar yükümlünün lehine olarak dikkate alınır.

44 Cezalar Vergi ve cezalar aynı anda tebliğ ve tahsil edilecektir.
Kabahatler Kanunu ile kaldırılan muhbir ikramiyesi yeniden getirilmiştir. Beyan ile muayene ve denetleme neticesinde doğacak aykırılıklara ilişkin cezalarda rejim ayrımına gidilmiştir. Yükümlünün kendini ihbar halinde ceza %15 olarak uygulanacaktır. Eksik TEV ödemesinde ceza ¼ oranında uygulanacak ve ayrıca faiz tahakkuk ettirilecektir. DİR, GKAİR ve Geçici İthalat Rejimlerinin ihlali halinde gümrük vergilerinin 2 katı tutarında ceza alınacaktır.

45 Usulsüzlük Cezaları Suç tanımı değiştirilmiştir
Ceza miktarı 60.- TL ile sınırlandırılmıştır DİR, GKAİR ve Geçici İthalat Rejimlerinde süre bitiminden itibaren 1 ve 2 aylık süreler içerisinde eşyanın yurt dışı edilmesi halinde 241 uygulanacaktır Geçici ithal edilen eşyanın gümrüğe bildirilmeden yurt dışı edilmesi halinde 241 uygulanacaktır Talep edilen bilgilerin verilmemesi halinde 241 uygulanacaktır Belgelerin 5 yıl süre ile saklanmaması halinde 241 uygulanacaktır

46 Geri Verme Yanlışlıkla alınan vergiler için geçerli olan geriverme hükmü cezalar için de getirilmiştir

47 İtirazlar Düzeltme talebi kaldırılmıştır
15 günlük süre içerisinde bir üst Makama itiraz edilecektir. İtiraz dilekçesi bir üst makama sunulmak üzere ilgili gümrük idaresine verilecektir. İtirazlar 30 gün içerisinde karara bağlanacaktır. İtiraz dilekçeleri süresi içerisinde yanlış Makama verilirse itiraz kabul edilecek ve idare tarafından yetkili Makama ulaştırılacaktır

48 Muafiyetler AB üyesi ülkeler ile aynı muafiyet hükümlerinin kullanılması-trafik sapmasının önlenmesi sağlandı. 100 EURO’luk muafiyet 150 EURO’ya çıkartıldı Kara nakil vasıtalarına tanınan muafiyet tüm nakil vasıtalarına tanındı Evlilik, miras ve eğitim nedeniyle gelen eşyada kullanılmış olma şartı kaldırıldı Yabancıların Türkiye’de satın aldıkları veya kiraladıkları konutları için gelen ev eşyasına muafiyet tanındı Hediyelik eşyadaki 300 EURO’luk muafiyet 430 EURO’ya çıkartıldı

49 Tasfiye Tasfiyelik eşyada 30 gün içinde tespit işlemlerinin yapılması ve eşyanın TASİŞ tarafından teslim alınması İhale yoluyla satışa çıkan eşyada eşya sahibinin ithalat dışında diğer gümrük rejimlerini de kullanabilme hakkı İnsan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı konusuna giren eşyanın özel yolla tasfiyesi

50 Fazla Çalışma Ücreti Fazla çalışma ücreti Bakanlar Kurulu’nca belirlenecektir. Hazine’ye aktarılan %50’lik pay kaldırılmıştır.

51 Asgari Ücret Tarifesi Müşavirlik ücretleri için takvim yılı itibariyle asgari ücret tarifesi getirilmiştir

52 Diğer Hükümler Teminat sadece gümrük vergilerini değil diğer amme alacaklarını da kapsayacak ve %20 fazlasıyla alınacaktır Bilgi talebi tasarlanan bir ihracat ya da ithalat işlemine dayanmasa dahi kabul edilecektir.


"GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ( /27369 Mükerrer Resmi Gazete)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları