Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLGİLİ MEVZUAT 4458 sayılı Gümrük Kanunu yanı sıra 261 sayılı Kanun, 933 sayılı Kanun, 1567 sayılı Kanun, 2976 sayılı Kanun ve 474 sayılı Kanun 2005/8391.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLGİLİ MEVZUAT 4458 sayılı Gümrük Kanunu yanı sıra 261 sayılı Kanun, 933 sayılı Kanun, 1567 sayılı Kanun, 2976 sayılı Kanun ve 474 sayılı Kanun 2005/8391."— Sunum transkripti:

1 İLGİLİ MEVZUAT 4458 sayılı Gümrük Kanunu yanı sıra 261 sayılı Kanun, 933 sayılı Kanun, 1567 sayılı Kanun, 2976 sayılı Kanun ve 474 sayılı Kanun 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı İhracat 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği İhracat 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ İhracat 2007/ 2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ 1

2 Dahilde İşleme Rejimi:
İhraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın* gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesidir. (Örn;kumaş ithal edilerek işlenip gömlek olarak ihraç edilmesi) (*) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat (Anti-damping ve sübvansiyon) ve İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat (Kota ve gözetim lisansları) 2

3 DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR);
Dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak, İhraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, İhraç pazarlarını geliştirmek, İhraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla uygulanmaktadır.  3

4 Dahilde İşleme Rejimi ile Sağlanan İmkanlar
İthalatta Gümrük Vergisi, KDV, ÖTV ile Diğer Vergi ve Fonlardan Muafiyet Vergi, Resim ve Harç İstisnası ile KKDF İstisnası Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Olmama Yurt İçi Alımlarda KDV Tecil-Terkin Uygulaması Yurt İçi Satış ve Teslimlere Müsaade edilmesi İthalatta Alınması Gereken Vergilere İlişkin Teminat İndirimi 4

5 Dahilde İşleme Rejimi Kapsamı
Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, imalatçı-ihracatçılar ve sermayesinin en az %51’i imalatçıya ait olması kaydıyla ihracatçılar için DİİB düzenlenir. DİİB sahibi imalatçı-ihracatçıların, belge ihraç taahhüdündeki işlem görmüş ürünün üretiminin bir kısmını veya bir aşamasını, yan sanayiciye yaptırmasına izin verilebilir. Ancak, bu firmalarca, belge ihraç taahhüdündeki işlem görmüş ürünün üretiminin tamamı yan sanayiciye yaptırılamaz. 5 5

6 Dahilde İşleme Rejimi Kapsamı
Belge süreleri farklı olan ürünler için azami 12 ay olmak üzere (proje bazında farklı süreler verilebilmektedir) ayrı DİİB’ler düzenlenir. (Örn, bitkisel yağ 6 ay, deri ürünleri 9 ay, konfeksiyon 6 ay vb.) Örnek: ciklet ve şekerleme ihracatında uygulanan sürelerin farklı olması nedeniyle, ayrı DİİB’ler düzenlenir.) 6 6

7 Dahilde İşleme Rejimi Kapsamı
Aynı konuda ilk DİİB, kapasite raporunda kayıtlı üretim miktarının azami 1/4’ü, daha sonraki DİİB’ler ise önceden kullanılan miktar, belge süresi ve açık belgelerdeki gerçekleşen ihracat dikkate alınmak suretiyle hesaplanan kapasite raporundaki kullanılabilir üretim kapasitesi miktarı ve firmanın önceki belgelerdeki performansı esas alınarak düzenlenir. 7 7

8 Dahilde İşleme Rejimi kapsamında 3 çeşit uygulamaya olanak tanınmaktadır:
İthalat  İhracat Yurt İçi Alım  İhracat İthalat  Yurt İçi Satış ve Teslimler 8

9 Teminat Teminat: Para Teminat Mektubu Hazine tahvil ve bonoları 9

10 A-B-C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi firmalara,
İndirimli Teminat İndirimli Teminat: A-B-C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi firmalara, Firmaların geçmiş yıllara ait kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgelerine ait gerçekleşen ihracat performanslarına göre azami %10’a kadar indirimli teminat uygulanmaktadır. 10

11 2006\12 sayılı Tebliğ ile Dahilde İşleme İzni ve Dahilde İşleme İzin Belgesi aynı Tebliğ altında birleştirilmiştir. Dahilde İşleme İzni, $’a kadar tekstil ve konfeksiyon yardımcı malzemelerinden bazılarının ithalatı, bedelsiz ithalat ve eşyanın tamir, boyama, yenileme, monte edilmesi, birleştirilmesi ambalajlanması gibi işlemler için Gümrük Müsteşarlığınca düzenlenir. Bunlar dışındaki faaliyetler için Dış Ticaret Müsteşarlığınca, Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenir 11

12 Dahilde İşleme Rejimi Bünyesinde Kullanılan Sistemler
1. ŞARTLI MUAFİYET(ASKIYA ALMA) SİSTEMİ ÖNCE İTHALAT EŞDEĞER EŞYA KULLANIMI (ÖNCE İHRACAT) 2. GERİ ÖDEME SİSTEMİ 12

13 Şartlı Muafiyet Sistemi
İhraç edilecek eşyanın üretiminde kullanılan hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemelerinin ithalatı sırasında doğan vergilerin teminata bağlanarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ithal edilmesi ve üretim sonucunda elde edilen eşyanın ihraç edilmesini müteakip alınan teminatın iade edilmesidir. (Önce İthalat) 13

14 Eşdeğer Eşya Kullanımı (Önce İhracat)
Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak, asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilir. Eşdeğer eşya kullanımı çerçevesinde, belge kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılabileceği gibi, ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşya birlikte de kullanılabilir. İthal eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, buna tekabül eden ithalat belge süresi sonuna kadar yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında katma değer vergisi dahil tüm vergiler (4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) teminata bağlanır ve ticaret politikası önlemleri uygulanmaz. 14

15 Geri Ödeme Sistemi İthalat sırasında gümrük vergisi, fon, KDV gibi yükümlülüklerin ödenmesi ihracatı müteakip ödenen meblağın geri alınması, Tercihli rejime konu ülkelere yapılan ihracatta, telafi edici verginin ithalat esnasında (önceden) ödenmesi. 15

16 Dahilde İşleme Rejiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
DİİB kapsamında döviz kullanım oranı azami % 80’dir. Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami % 100 olarak tespit edilebilir. DİİB kapsamında ithaline izin verilecek işletme malzemesi değeri ise, ihracat taahhüdünün % 2’sini geçemez. Değişmemiş eşya için bu oran %1 dir.  Bu oranların aşılmaması gerekmektedir. (DİİB kapsamındaki yurt içi alımlar ve bedelsiz ithalatta döviz kullanım oranı aranmaz.) İthal edilen girdilerin ihraç edilen mamullerin bünyesinde kullanılmış olması gerekmektedir. 16 16

17 Dahilde İşleme Rejiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
İthalat ve ihracata ait gümrük beyannamelerinde, ilgili dahilde işleme izin belgesinin satır kodunun doğru bir şekilde yer alması ve DIR Otomasyon sistemine doğru muafiyet kodu ile girilmesi gerekmektedir. Belge kapsamındaki ithalat ve ihracatın belge süresi içerisinde (ek süreler dahil) ve belge şartlarına uygun olarak yapılması gerekmektedir.(Performansa dayalı, ilk ithalata istinaden, haklı sebep, mücbir sebep gibi ek süreler) 17 17

18 Dahilde İşleme Rejiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Belgenin taahhüt hesabının kapatılması için, belge süresi bitimini müteakip en geç 3 ay içerisinde hem DIR Otomasyon Sisteminde hem de manuel olarak ilgili İhracatçı Birliğine müracaat edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde belgenin taahhüt hesabı resen kapatılır. 18 18

19 Dahilde İşleme Rejiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Taahhüt kapatma evrakının ilgili Genel Sekreterliğe eksiksiz (tam) olarak sunulması, Belge şartlarına uyulması(örn; belge şartlarında ekspertiz şerhi varsa raporun belge süresi içerisinde ilgili Oda’dan alınması gerekmektedir.), Belgenin sarfiyat hesabındaki kullanım oranlarına dikkat edilerek, sarfiyat tablosunun DIR Sisteminden takip edilmesi. 19 19

20 Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Müeyyide
Belge kapsamında döviz kullanım oranının %80’i aşan kısmına karşılık gelen ithalata, Belge kapsamında ihraç edilen mamul bünyesinde kullanılmadığı tespit edilen ithalata, Belge üzerinde kayıtlı olan ithalat miktarını aşan kısma, 6183 Sayılı Amme Alacaklılarının Tahsil Usulü Hakkındaki Gümrük Kanununa istinaden, ithalat anında tahsil edilmeyen vergilerin, fonların ve diğer muafiyetlerin gecikme zammı ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir. Söz konusu müeyyideler İhracatçı Birliklerinin, ilgili mercilere gönderdiği taahhüt kapatma yazısında belirtilir. 20 20


"İLGİLİ MEVZUAT 4458 sayılı Gümrük Kanunu yanı sıra 261 sayılı Kanun, 933 sayılı Kanun, 1567 sayılı Kanun, 2976 sayılı Kanun ve 474 sayılı Kanun 2005/8391." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları