Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

{ The Turkish Association of Capital Markets, The Turkish Association of Valuation Experts, Central Exchange Institutions, Central Custody Institutions.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "{ The Turkish Association of Capital Markets, The Turkish Association of Valuation Experts, Central Exchange Institutions, Central Custody Institutions."— Sunum transkripti:

1 { The Turkish Association of Capital Markets, The Turkish Association of Valuation Experts, Central Exchange Institutions, Central Custody Institutions and Central Registration Institution Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği, Merkezî Takas Kuruluşları, Merkezî Saklama Kuruluşları ve Merkezî Kayıt Kuruluşu Çev. Prof.Dr.Huriye Kubilay 10.04.2013

2  Institutions which are authorised to serve and make transactions in the field of investment and approved by CMB institutions which are active in capital markets must apply to The Turkish Association of Capital Markets which is a public professional institution, having legal personality. Those are under obligation to make required application for membership within three months since they have received their authorisaton document. The activities of institutitons, which don’t obey this obligation, are stopped. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği MADDE 74 –(1) Bu Kanunun 37 nci maddesi uyarınca yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmaya yetkili kılınmış kuruluşlar ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren kurumlardan Kurulca uygun görülenler tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine üye olmak için başvurmak zorundadırlar. Söz konusu kuruluşlar yetki belgelerini almalarından itibaren üç ay içinde gerekli başvuruyu yapmakla yükümlüdür. Anılan yükümlülüğe uymayan kuruluşların faaliyetleri Kurulca durdurulur.

3  The obligations and duties of the Association are following;  a) To make researches to provide development of capital market’s and member institutions’ activities,  To establish professional rules,  To take precautions for the purpose of preventing unfair competition, (2) Birlik; a) Sermaye piyasalarının ve üye kuruluşların faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere araştırmalar yapmak, b) Birlik üyelerinin dayanışma ve sermaye piyasası ile mesleğin gerektirdiği özen ve disiplin içinde çalışmalarına yönelik meslek kurallarını oluşturmak, c) Haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak,.

4  ç) To make regulations, given by legislation and defined by CMB, to operate and control those regulations,  d) To give discipline fines,  e) To make cooperation with national and international institutions as representative of member institutions,  f) To enlighten members on national and international professional developments and legal and administrative regulations, ç) Kendisine mevzuatla verilen ve Kurulca belirlenen konularda düzenlemeler yapmak, yürütmek ve denetlemek, d) Birlik statüsünde öngörülen disiplin cezalarını vermek, e) Üye kuruluşları temsilen ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, f) Ulusal ve uluslararası mesleki gelişmeleri, kanuni ve idari düzenlemeleri izleyerek bu konuda üyeleri aydınlatmak,

5  g) To establish and administer required infrastructure related to dispute resolution by arbitration, arising from activities, in context of this Act,of members,  ğ) To perform other duties defined by CMB,  The Association must obey this Act and related legislation, during regulation and decision process. g) Üyelerinin bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözümüne ilişkin gerekli altyapıyı kurmak ve yönetmek, ğ) Kurulca belirlenen diğer işleri yerine getirmek, ile görevli ve yetkilidir. (3) Birlik, yapacağı düzenlemelerde ve alacağı kararlarda, bu Kanuna ve ilgili mevzuata uymakla yükümlüdür

6  THE TURKISH ASSOCIATION OF VALUATION EXPERTS  Legal personality  Public institution  Professional institutions

7  MEMBERS of The Turkish Association of Valuation Experts;  Persons who have licences for immovables valuation expertness  Valuation institutions They must apply for membership to The Turkish Association of Valuation Experts. Owner of licence must apply to the Association within three months, since he/she acquired the right to get licence. The licences of those who doesn’t obey this obligation are cancelled by CMB. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği MADDE 76 –(1) Gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansına sahip olanlar ile değerleme kuruluşları, tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğine üye olmak için başvurmak zorundadırlar. (2) Lisans sahibi, lisans almaya hak kazandığı tarihten itibaren üç ay içinde üyelik için Türkiye Değerleme Uzmanları Birliğine gerekli başvuruyu yapmakla yükümlüdür. Anılan yükümlülüğe uymayanların lisansı Kurulca iptal edilir.

8  The compulsory organs of the Association are those;  General assembly  Board of Directors  Auditing Board  The Association is controlled by CMB each year. MADDE 75 –(1) Birliğin zorunlu organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kuruludur. (7) Birlik, Kurul tarafından her yıl denetlenir.

9  CENTRAL EXCHANGE INSTITUTIONS  Stock corporation  Proposal of CMB and permission of establishment by related Ministry  Activities; Delivery of capital market instruments, Payment of purchase prices Performance of security obligations related to those transactions Merkezî takas kuruluşları MADDE 77 –(1) Merkezî takas kuruluşları, borsalarda ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören sermaye piyasası araçlarının teslimi, bedellerinin ödenmesi ve bu işlemlere ilişkin teminat yükümlülüklerinin ifası ile ilgili işlemleri yürüten anonim ortaklık şeklindeki özel hukuk tüzel kişiliğini haiz kurumlardır. Merkezî takas kuruluşlarının kuruluşuna Kurulun teklifi üzerine ilgili Bakan tarafından izin verilir. Bu kuruluşların faaliyete geçmesi Kurulun iznine tabidir. Merkezî takas kuruluşlarının sermayesine, bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri ile faaliyetlerinin geçici ve sürekli durdurulmasına, denetimine, gözetimine, finansal raporlama standartlarına, finansal tablolarının bağımsız denetimine ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliğine ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir. Bu Kanuna göre kurulan merkezî takas kuruluşları,ilgili mevzuata göre yetkilendirilmek kaydıyla, bu fıkrada belirtilen işlemleri lisanslı depolar tarafından düzenlenen ürün senetleri konusunda da yürütebilir.

10  CENTRAL CUSTODY INSTITUTIONS  Stock corporation  SERVICES:  Central custody of capital market instruments  Using rights related to capital market instruments MADDE 80 –(1) Merkezî saklama kuruluşları, sermaye piyasası araçlarının merkezî saklanması ve bunlara ilişkin hakların kullanımı hizmetlerini veren anonim ortaklık şeklindeki özel hukuk tüzel kişiliğini haiz kurumlardır. Merkezî saklama kuruluşlarının kuruluşuna Kurulun uygun görüşü üzerine ilgili Bakan tarafından izin verilir, bu kuruluşların faaliyete geçmesi ise Kurul iznine tabidir. Bu kuruluşların sermayesine, kâr dağıtımına, bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri ile faaliyetlerinin geçici ve sürekli durdurulmasına, denetimine, gözetimine, finansal raporlama standartlarına, finansal raporlarının bağımsız denetimine ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliğine ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.

11  Central custody institution of securized capital market instruments is Central Registration Institution. Kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarının merkezî saklama kuruluşu MKK’dır.

12 2499 CMA Dematerialization of Capital Market Instruments Article 10/A – Records on capital market instruments and rights related to them shall be kept in book entry form by the Central Registry, which is a legal entity under private law. This organization shall be under the supervision of the Board. The establishment, operation, working and supervision principles of the Central Registry shall be determined by regulations promulgated by the Council of Ministers. The Central Registry shall keep the records in electronic format with respect to issuers, intermediary institutions and owners of rights. Notwithstanding the provision of Article 7 of this Law, certificates shall not be required for those rights that are recorded. The principles for recording the capital market instruments in registered or bearer accounts, their procedure, and the principles for related operations shall be determined by a communiqué of the Board.

13 The date of notification to the Central Registry will be taken as reference in claiming against third parties the rights on the dematerialized capital market instruments. The Board can determine the rights to be recorded pursuant to this article and the types of related capital market instruments with respect to their types and issuers. In registering the transfer of shares at the share register of companies pursuant to Article 489 of the Turkish Commercial Code, the records at the Central Registry shall be taken as basis without the need for further application by any party. The Central Registry, issuers and intermediary institutions shall be liable in the proportion of their fault for damages to the holders of a right due to errors in the records keep.

14  CENTRAL REGISTRATION INSTITUTION  Stock corporation  ACTIVITIES  Registration of capital market instruments  Concealing of capital market instruments  Monitoring those instruments and related rights in electronic-format 6362 CMA Merkezî Kayıt Kuruluşu MADDE 81 –(1) Merkezî Kayıt Kuruluşu, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek, kaydileştirilen bu araçları ve bunlara bağlı hakları, elektronik ortamda, üyeler ve hak sahipleri itibarıyla kayden izlemek, bu araçların merkezî saklamasını yapmak üzere kurulmuş, özel hukuk tüzel kişiliğini haiz anonim şirkettir.

15  DATA STORAGE INSTITUTIONS/DATA WAREHOUSES Veri depolama kuruluşları MADDE 87 –(1) Sistemik riskin gözetimi ve finansal istikrarın korunması amacıyla, Kurul, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin olarak, bu işlemleri gerçekleştirenlerden, bu işlemlere ilişkin bilgilerin, belirleyeceği şekil ve içerikte, doğrudan kendisine veya yetkilendireceği bir veri depolama kuruluşuna bildirilmesini isteyebilir. Bu madde kapsamında, bildirim yapmakla yükümlü olanlar, özel mevzuatındaki gizlilik ve sır saklama yükümlülüklerini ileri sürerek talep edilen bilgileri vermekten imtina edemez. (2) Bildirimin Kurul tarafından yetkilendirilen bir veri depolama kuruluşuna yapılması durumunda, ilgili veri depolama kuruluşunun yükümlülüğü, bilgilerin hangi şekil ve ortamda tutulacağı ile bu madde kapsamındaki görevlerine yönelik faaliyet usul ve esasları Kurulca yapılacak düzenleme ile belirlenir. (3) Veri depolama kuruluşları nezdindeki bilgilerin kamu tüzel kişileri dâhil üçüncü kişiler ile paylaşımı Kurulun onayına tabidir. Bu fıkranın uygulanmasında kişisel verilerin kullanılmasına ilişkin mevzuata riayet edilir. (4) Kurul, veri depolamada etkinliğin artırılması amacıyla, Türkiye’de finansal işlem gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin, Kurulca belirlenecek bir kurumdan tanımlayıcı bir kod veya numara almalarını zorunlu tutabilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurulca düzenlenir.


"{ The Turkish Association of Capital Markets, The Turkish Association of Valuation Experts, Central Exchange Institutions, Central Custody Institutions." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları