Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“AB’YE ÜYELiK SÜRECiNDE TÜRK REKABET POLiTiKASI”: Hukuki Çerçeve Hukuki Çerçeve Topluluk Mevzuatı ile Uyum Topluluk Mevzuatı ile Uyum 1 Mayıs 2004’den.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“AB’YE ÜYELiK SÜRECiNDE TÜRK REKABET POLiTiKASI”: Hukuki Çerçeve Hukuki Çerçeve Topluluk Mevzuatı ile Uyum Topluluk Mevzuatı ile Uyum 1 Mayıs 2004’den."— Sunum transkripti:

1 “AB’YE ÜYELiK SÜRECiNDE TÜRK REKABET POLiTiKASI”: Hukuki Çerçeve Hukuki Çerçeve Topluluk Mevzuatı ile Uyum Topluluk Mevzuatı ile Uyum 1 Mayıs 2004’den beri Topluluk Rekabet Politikasında Yaşanan Reform 1 Mayıs 2004’den beri Topluluk Rekabet Politikasında Yaşanan Reform “TURKISH COMPETITION POLICY WITHIN THE PROCESS OF TURKEY’S MEMBERSHIP OF THE EU”: Legal Framework Legal Framework Harmonization with the Acquis Communataire Harmonization with the Acquis Communataire The reform of EC Competition Policy since 1 st of May, 2004 The reform of EC Competition Policy since 1 st of May, 2004 By Yaşar TEKDEMİR Uluslararası İlişkiler Müdür V. Acting Director of International Relations Rekabet Kurumu- Turkish Competition Authority Ankara, 28.02.2005 Workshop on “Company Law, Competition and State Aid” organized by TAIEX and TOBB

2 2 1.Bölüm Hukuki Çerçeve-4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Section 1 Legal Framework-Act on Protection of Competition No:4054

3 3 Genel Bakış/1 (General Overview)/1  24 Ocak Kararları: serbest ticarete dayalı pazar ekonomisi.  Piyasa güçlerine dayalı ekonomik modelde rekabetin ve piyasa mekanizmasının önemi.  Piyasa aksaklıkları ve rekabet kurallarına duyulan ihtiyaç.  Piyasa ekonomisinin anayasası olarak rekabet hukuku.  The 24 th of January Decisions: The introduction of market economy open to free trade.  The importance of competition and market mechanism within the economic model based on market forces.  The market failures and the need for competition rules.  Competition law as the constitution of the market economy.

4 4 Genel Bakış/2 (General Overview)/2 Türk Rekabet Kanunu’nun Yasal Dayanakları 1. 07.11.1982 tarihli Anayasa’nın 167. maddesinden kaynaklanan anayasal gereklilik. 167. Madde : “Devlet (...) mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tebirleri almalı ve piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önlemelidir”. 2. Türkiye’nin AB’yle olan gümrük birliğinden kaynaklanan gereklilik. Gümrük Birliği Kararı uyarınca, Türkiye’nin,  AT rekabet kurallarına uygun bir rekabet mevzuatını kabul etmek ve  mali ve idari özerkliğe sahip, iyi işleyen bir Rekabet Otoritesi’ne sahip olmak yükümlülüğü vardır. Legal Fundamentals of Turkish Competition Act 1. A constitutional requirement arising from Article 167 of Turkish Constitution dated 07.11. 1982. Article 167: “The state shall take measures to ensure and promote the sound, orderly functioning of (...), goods and services markets; and shall prevent the formation, in practice or by agreement, of monopolies and cartels in the markets ”. 2. A requirement arising from the Customs Union Process of Turkey with the EU. According to Customs Union Decision  Turkey has the obligation to enact a competition law in compliance with the Competition rules of the EC  And to establish a well-functioning Competition Authority with financial and administrative authonomy

5 5 Rekabet Kanunu’nun Amacı: Bu Kanunun amacı, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır  The Purpose of the Competition Act: Article 1 states as the purpose of the Act as follows: “to provide the protection of competition by ensuring necessary regulation, supervision and the prevention of abuse of dominant position by those enterprises which are dominant in the market and the agreements, decisions and practices which prevent, restrict or distort competition within the markets for goods and services. ” Rekabet Kanunu’nun Amacı (The Purpose of the Competition Act)

6 6 Rekabet Kanunu’nun Maddi Hükümleri (Substantial Articles of the Competition Act) Üç Önemli Yasaklama (three substantial prohibitions) 4. Madde: Rekabeti sınırlayan anlaşma, uyumlu eylem ve kararların yasaklanması. 6. Madde: Hakim durumun kötüye kullanılmasının yasaklanması, 7. Madde: Hakim durum yaratan veya mevcut bir hakim durumu güçlendiren birleşme/devralmaların yasaklanması Article 4: Prohibition of agrements, decisions and concerted practices in restraint of competition, Article 6: Prohibition of abuse of dominant position, Article 7: Prohibition of mergers/acquisitions creating or strengthening a dominant position.

7 7 Muafiyet Sistemi (Exemption System) 5. Madde-Muafiyet  5. Madde belirli koşulları karşılayan anlaşma ve kararlar için bir muafiyet mekanizması öngörmektedir.  Muafiyet sistemi bildirime dayalı bireysel muafiyet ve grup muafiyet yöntemlerine dayanmaktadır. Article 5-Exemption  Article 5 envisages an exemption mechanism for the agreements and decisions meeting with certain conditions.  The system is based on individual (based on a notification system and granted by the decision of Board with an exclusive power) and group exemptions (by block exemption Communiques).

8 8 The Articles of the Competition Law regulating the procedural aspects are mainly designed taking into consideration the principles of Council Regulation 17/62 implementing Articles 81 and 82 of the Treaty of Rome Article 9: termination of infringement. Article 12: Notification system. Article 13: Revocation of Exemption or Negative Clearance Decisions. Article 14: Request for information. Article 15: On the Spot Investigation. Article 16: Fines for procedural failures and infringements of substantial up to a maximum of % 10 of the net sale in the previous year. Article 17: Periodic Penalty Payment. Yaptırım ve Usul Kuralları (Sanctions and Procedural Rules) Rekabet Kanunu’nun yaptırım ve usul hükümleri 81 ve 82’nci maddelerin uygulanmasına ilişkin 17/62 Sayılı Uygulama Tüzüğü dikkate alınarak tasarlanmıştır. Article 9: ihlale son verme Article 12: Bildirim sistemi. Article 13: Muafiyet ve menfi tespit kararlarının geriye alınması. Article 14: Bilgi isteme. Article 15: Yerinde inceleme. Article 16: Usul ihlalleri ve esastan ihlaller için teşebbüslerin cirolarının %10’una kadar ceza Article 17: Süreli para cezaları

9 9 Articles 40-59 regulates the procedure followed during the inquiry and investigation. This procedure is very detailed in contrary to general procedure applied by the Administrative Units of the Government. In terms of the principles it is based on, it is mainly in line with the principles envisaged in Regulation 17/62 implementing Articles 81 and 82 of the Treaty. Thus, it has introduced new concepts into the Turkish Administrative law such as: – Rights of defence (three times including two Written and one Hearing) – Right to access to file – The Board cannot base its decision on any issue about which the parties are not informed or not given the right to defence. Kurul’un inceleme ve soruşturmalarında usul (Inquiry and Investigation Procedures of the Board) 40 ila 59’uncu maddeler inceleme ve soruşturmalardaki usulü düzenlemektedir. Bu usul devletin diğer idari birimlerince takip edilenin aksine oldukça ayrıntılıdır, Bu usul esas olarak 17/62 sayılı Uygulama Tüzüğü’ne dayanmaktadır. Kanun’daki usul hükümleri aşağıdaki yenilikleri Türk idare hukuku sistemine sunmaktadır: * Üç yazılı ve bir sözlü savunma hakkı, * Dosyaya giriş hakkı, * Kurul taraflara hakkında bilgi vermediği delilleri kararına dayanak yapamaz.

10 10 2. Bölüm Topluluk Mevzuatı ile Uyum Section 2 Harmonization with the Acquis Communataire

11 11 Türk Rekabet Politikasının Gümrük Birliği ve Tam Üyelik için Önemi (The Importance of the Turkish Competition Policy for the Customs Union and Full Membership) Rekabet politikası AB rekabet politikasıyla benzer role sahiptir: Bütünleşmiş ekonomik alanda (gümrük birliği ya da ekonomik entegrasyon) serbest ticareti sınırlayarak rekabeti kısıtlayan uygulamaları (teşebbüsler veya devlet) engellemek. Türkiye tam üye olduğunda ulusal ekonominin rekabetçi düzeyini artırmak amacıyla rekabet kültürünü yaratmak. Competition policy has similar role with the EU competition policy: The prevention of practices (by undertakings or state) distorting competition by restricting the free trade within the integrated economic zone (either customs union or economic integration). The establishment of competition culture in order to endorse the competitiveness of national economy when Turkey becomes full member.

12 12 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Gümrük Birliği Kararı (Customs Union Decision of Association Council No: 1/95) 1/95 sayılı Gümrük Birliği Kararı, Türkiye’de rekabet kurallarının kabul edilmesini ve bağımsız bir rekabet otoritesinin kurulmasını öngörmektedir. Kararın 32-43. maddeleri, rekabet politikasıyla ilgilidir. 32-34. maddeler: Gümrük birliğinin rekabet kuralları. 37. madde: Uygulama kurallarının kabulü 39. madde: Rekabet mevzuatının uyumlaştırılması 40. madde: AB’nin Türkiye’yi bilgilendirme görevi (hiçbir zaman uygulanmadı) 41. madde : İnhisari ve özel haklar 42. madde: Kamu tekelleri. 43. Madde: Uygulama İşbirliği. Customs Union Decision Numbered 1/95 envisages the adoption of competition rules and establishment of an independent competition authority in Turkey. Articles from 32 to 43 of the Decision is related to competition policy. Article 32 to 34: The competition rules of the customs union. Article 37: The adoption of implementing rules. Article 39: Harmonisation of competition legislation in Turkey. Article 40: Duty to inform Turkey by the EU (never applied) Article 41: Exclusive and Special rights Article 42: Public Monopolies Article 43: Enforcement Cooperation

13 13 Türk Rekabet Politikasının AB Müktesebatına Uyumu (The Harmonisation of the Turkish Competition Policy with the Acquis Communautaire) Rekabet Politikası (6. Başlık) :  Birinci alt bölüm : Anti-tröst kuralları (teşebbüslerin rekabete aykırı uygulamalarını yasaklayan)  İkinci alt bölüm : Kamu tekelleri/Özel ve inhisari haklar  Üçüncü alt bölüm: Rekabeti bozan ya da bozmakla tehdit eden devlet yardımlarının kontrolü Türk Rekabet Kurumu, sadece anti- tröst kurallarını uygulamaktan sorumludur. (4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun) Competition Policy (Chapter 6):  Sub Section 1: Antitrust rules (to prohibit anticompetitive practices of the undertakings),  Sub Section 2: Public Monopolies/Special and Exclusive rights  Sub Section 3: Control of State Aid distorting or threatening to distort competition The Turkish Competition Authority (TCA) is responsible only for antitrust rules (Turkish Competition Act No:4054).

14 14 Türk Rekabet Politikasının AB Müktesebatına Uyumu (The Harmonisation of the Turkish Competition Policy with the Acquis Communautaire) Anti-tröst Kuralları (Birinci Alt Bölüm)/1  Gerekli yasal ve idari kapasiteyi öngören Rekabet Kanunu (4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun), modern bir rekabet kanunu olarak adlandırılmayı hak etmektedir.  Türkiye’nin, rekabet hukuku ve politikası alanındaki AT mevzuatıyla (Topluluk müktesebatı) uyum yükümlülüğünün önemli bir parçasını oluşturmaktadır.  Kanun’un yasaklama (4, 6 ve 7. maddeleri), para cezaları ve usule ilişkin temel kuralları ile ikincil mevzuat (birleşmelerin kontrolü, grup muafiyet düzenlemeleri), AT’nin rekabet kurallarıyla (81 ve 82. maddeler ve ikincil mevzuat) uyumludur.  Muafiyet sisteminin varlığı (bireysel ve grup muafiyetleri ) : Uyumlaştırma bağlamında önemli olan, muafiyet sisteminin varlığıdır. Muafiyet sisteminin bireysel ya da grup şeklinde nasıl uygulanacağı yönteme ilişkin bir konudur. Antitrust Rules (Sub Section 1)/1  The Competition Act (Act on Protection of Competition No:4054) with the necessary legal and administrative capacity deserves to be mentioned a modern competition law.  It represents the crucially important aspect of the obligations of Turkey to harmonize its legislation in the area of competition law and policy with those of the EC (acquis communataire).  The main rules of the Act on prohibition (Article 4, 6 and 7), fining and procedure, and the secondary legislations (merger control, block exemptions regulations) are designed mainly in accordance with the competition rules of the EC (Article 81 and 82 and secondary legislation).  The existence of exemption system (both individual and block exemptions): In terms of harmonisation, what is important is the existence of exemption system, whether to apply it on the basis of individual or block form is a matter of method.

15 15 Türk Rekabet Politikasının AB Müktesebatına Uyumu (The Harmonisation of the Turkish Competition Policy with the Acquis Communautaire) Anti-tröst Kurallar (Birinci alt bölüm)/2  Anti-tröst kuralları bağlamındaki rekabet politikası AT mevzuatıyla uyumludur.  Rekabet Kurulu’nun doğrudan kabul etmediği bazı ikincil düzenlemeler mevcuttur.  Bununla birlikte, tebliğ ya da duyuru şeklindeki ikincil mevzuatın yokluğu Türk rekabet kurallarının AT mevzuatıyla uyumlu olmadığı anlamına gelmemektedir. Antitrust Rules (Sub Section 1)/2  The Competition Policy is mainly in line with the EC legislation in terms of antitrust.  There are some secondary legislations of EC not adopted directly by the Competition Board.  However, the absence of these secondary legislations in the form of communique or notice does not mean that the Turkish competition rules fails to be in line with the EC legislation.

16 16 Türk Rekabet Politikasının AB Müktesebatına Uyumu (The Harmonisation of the Turkish Competition Policy with the Acquis Communautaire) Kamu Tekelleri, İnhisari ve Özel Haklar (İkinci alt bölüm)/1 R ekabet Kurumu, rekabet politikası başlığının bu bölümünden doğrudan sorumlu değildir. Bununla birlikte, bu konudaki gelişmelerden doğrudan fayda sağlamaktadır. Dolayısıyla, Rekabet Kurumu bu konuda çalışmak üzere bir uzman grubu oluşturmuştur. Public Monopolies, Exclusive and Special Righst (Sub Section 2)/1 The TCA is not direclty responsible for this sub section of competition policy chapter. However, it has a direct benefit from the improvement in this area of policy. Therefore, the TCA has established a group of expert working on this issue.

17 17 Türk Rekabet Politikasının AB Müktesebatına Uyumu (The Harmonisation of the Turkish Competition Policy with the Acquis Communautaire) Kamu Tekelleri, İnhisari ve Özel Haklar (İkinci alt bölüm 2)/2 Kamu tekellerine ve inhisari ve özel haklara sahip teşebbüslere ilişkin Rekabet Kurumu’nun rolü:  Rekabet Kurumu’nun özelleştirmelerdeki rolü,  Kamu teşebbüslerinin rekabete aykırı uygulamalarına rekabet kurallarının uygulanıp uygulanamayacağı konusu,  Kamu teşebbüslerini özel rakiplerine karşı koruyan bazı tedbirlere ilişkin “rekabet savunuculuğu rolü”. Public Monopolies, Exclusive and Special Righst (Sub Section 2)/2 The TCA’s role with regard to public monopolies and undertakings with exclusive and special rights:  The role of the TCA in privatisation,  The issue of whether competition rules can be applied against anticompetitive practices of public undertakings,  The “competition advocacy role” concerning some measures, which saves public undertakings against private competitors.

18 18 Türk Rekabet Politikasının AB Müktesebatına Uyumu (The Harmonisation of the Turkish Competition Policy with the Acquis Communautaire) Devlet Yardımları (Üçüncü alt bölüm)  Türk Rekabet Kurumu rekabete aykırı devlet yardımlarının kontrolünden sorumlu değildir.  Uyumlaştırma için gerekenler: Rekabeti bozan ya da bozmakla tehdit eden devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin kuralların kabulü İzleme ve denetleme görevini yerine getirecek bağımsız bir otoritenin varlığı. State Aid (Sub Section 3)  The TCA is not responsible for the control of anti-competitive state aid.  What is needed for harmonisation is the following: Adoption of rules to control state aid distorting or threatening to distort competition The existence of an independent authority to monitor and supervise.

19 19 3. Bölüm 1 Mayıs 2004’den beri Topluluk Rekabet Politikasında Yaşanan Reform Section 3 The reform of EC Competition Policy since 1 st of May, 2004

20 20 Reform Paketi (Reform Package) 1. 1/2003 Sayılı Konsey Tüzüğü 2. 773/2004 Sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü 3. Duyurular: Avrupa Rekabet Kurumları Ağı Duyurusu, Ulusal Mahkemelerle işbirliği Duyurusu, Şikayetler Duyurusu, İnformel Rehberlik Duyurusu, “Ticaret üzerine etki” Duyurusu Madde 81(3)’ün Uygulanmasına İlişkin Duyuru 1. Council Regulation of 1/2003 2. Commission Regulation of 773/2004 3. Notices: European Competition Network (ECN) Notice, Notice on co-operation with national courts, Complaints Notice, Informal guidance Notice, “Effect on Trade” Notice, Article 81(3) Notice

21 21 1/2003 Sayılı Konsey Tüzüğü’nün Bazı Önemli Yönleri( Some Significant Aspects of the Council Regulation of 1/2003)  Uygulamanın Adem-i Merkeziyetçi hale gelmesi ve Avrupa Rekabet Kurumları Ağının Kurulması,  Bildirim Sisteminin ve Menfi Tespit Sisteminin kaldırılması,  Bağlayıcı Taahhüt Mekanizması getirilmesi,  81(3) maddenin otomatik olarak uygulanması,  Ağ içinde gizli bilgiler de dahil bilgi değişimi,  Yerinde incelemelerde şirket yöneticilerinin evlerinin de aranabilmesi,  Usul ihlallerinde oran üzerinden ceza verilmesi,  Sektör incelemeleri yapılması ve bu incelemeler sırasında bilgi isteme ve yerinde inceleme yetkilerinin kullanılması,  Decentralized application and the establishment of ECN,  The abolishment of notification system,  Introduction of Committment system,  Automatic application of Article 81 (3)  The sharing of confidential information,  The power to on-the-spot investigation at homes of the managers,  Fines based on percentage for procedural failures,  The authority to exploit the powers for information request and on the spot investigation.

22 22 Reformların Türk Rekabet Politikası için Anlamı (The Meaning of Reform for the Turkish Competition Policy)  Konuya mevzuat uyumu açısından bakıldığında, bu modernleşme paketinde yer alan 1/2003 sayılı Konsey Tüzüğü ve Komisyon Uygulama Tüzüğü’nün mevzuat uyumu sürecinde dikkate alınması gerekebilecek düzenlemeleri içerdiği görülmektedir.  Diğer yandan AT rekabet kurallarının adem-i merkeziyetci bir şekilde uygulanmasını sağlamak üzere kurulan Avrupa Rekabet Kurumları Ağı’nın sağlıklı bir şekilde işlemesi için kabul edilen duyurular esas olarak Mevzuat uyumu bakımındna anlamlı değildir.  Bu Duyurular ancak Türkiye tam üye olup söz konusu ağın bir parçası olduktan sonra bizim için anlamlı olabilir.  There are certain provisions to be regarded with a view to harmonising in Regulation 1/2003 and Regulation 773/2004  However, the Notices for the decentralized application of the competition rules and a healty functioning of the ECN are not relevant for the Turkish competition policy, as Turkey is not a member yet.  These Notices might be relevant only following the membership.

23 23 Teşekkürler (Thank You) İletişim Bilgileri/Contact Info: Yaşar TEKDEMİR Adres (Adress): Rekabet Kurumu (Competition Authority), Bilkent Plaza B3 Blok, Bilkent/ANKARA Tel: +90 312 2667916 E-mail: ytekdemir@rekabet.gov.tr


"“AB’YE ÜYELiK SÜRECiNDE TÜRK REKABET POLiTiKASI”: Hukuki Çerçeve Hukuki Çerçeve Topluluk Mevzuatı ile Uyum Topluluk Mevzuatı ile Uyum 1 Mayıs 2004’den." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları