Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Teşvik Uygulama Şube Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Teşvik Uygulama Şube Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1 Teşvik Uygulama Şube Müdürlüğü
DAHİLDE İŞLEME - HARİÇTE İŞLEME REJİMİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ’NİN BU KAPSAMDAKİ GÖREVLERİ Teşvik Uygulama Şube Müdürlüğü

2 İLGİLİ MEVZUAT 4458 sayılı Gümrük Kanunu yanı sıra 261 sayılı Kanun, 933 sayılı Kanun, 1567 sayılı Kanun, 2976 sayılı Kanun ve 474 sayılı Kanun 2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı İhracat 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği İhracat 2005/2 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ İhracat 2007/ 2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ

3 Dahilde İşleme Rejimi:
İhraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın* gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesidir. (Örn;kumaş ithal edilerek işlenip gömlek olarak ihraç edilmesi) (*) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat (Anti-damping ve sübvansiyon) ve İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat (Kota ve gözetim lisansları)

4 DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR);
Dünya piyasa fiyatlarından hammadde temin etmek suretiyle ihracatı artırmak, İhraç ürünlerine uluslararası piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, İhraç pazarlarını geliştirmek, İhraç ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla uygulanmaktadır. 

5 Dahilde İşleme Rejiminin Dış Ticaretimizdeki Yeri
2010 Yılında İthalat’ın %13,55’i İhracat % 47,17’si DİR Kapsamında Gerçekleştirilmiştir. 2010 yılı itibariyle Döviz Kullanım Oranı % 46,81’dir.

6 Dahilde İşleme Rejiminin Dış Ticaretimizdeki Yeri
yılları arasında 355 Milyar ABD Dolar İhracat 165 Milyar ABD Dolar İthalat 190 Milyar ABD Doları net döviz kazanımı gerçekleştirilmiştir.

7 Dahilde İşleme Rejimi ile Sağlanan İmkanlar
İthalatta Gümrük Vergisi, KDV, ÖTV ile Diğer Vergi ve Fonlardan Muafiyet Vergi, Resim ve Harç İstisnası ile KKDF İstisnası Ticaret Politikası Önlemlerine Tabi Olmama Yurt İçi Alımlarda KDV Tecil-Terkin Uygulaması Yurt İçi Satış ve Teslimlere Müsaade edilmesi İthalatta Alınması Gereken Vergilere İlişkin Teminat İndirimi

8 Dahilde İşleme Rejimi Kapsamı
Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, imalatçı-ihracatçılar ve sermayesinin en az %51’i imalatçıya ait olması kaydıyla ihracatçılar için DİİB düzenlenir. DİİB sahibi imalatçı-ihracatçıların, belge ihraç taahhüdündeki işlem görmüş ürünün üretiminin bir kısmını veya bir aşamasını, yan sanayiciye yaptırmasına izin verilebilir. Ancak, bu firmalarca, belge ihraç taahhüdündeki işlem görmüş ürünün üretiminin tamamı yan sanayiciye yaptırılamaz.

9 Dahilde İşleme Rejimi Kapsamı
Belge süreleri farklı olan ürünler için azami 12 ay olmak üzere (proje bazında farklı süreler verilebilmektedir) ayrı DİİB’ler düzenlenir. (Örn, bitkisel yağ 6 ay, deri ürünleri 9 ay, konfeksiyon 6 ay vb.) Örnek: ciklet ve şekerleme ihracatında uygulanan sürelerin farklı olması nedeniyle, ayrı DİİB’ler düzenlenir.)

10 Dahilde İşleme Rejimi Kapsamı
Aynı konuda ilk DİİB, kapasite raporunda kayıtlı üretim miktarının azami 1/4’ü, daha sonraki DİİB’ler ise önceden kullanılan miktar, belge süresi ve açık belgelerdeki gerçekleşen ihracat dikkate alınmak suretiyle hesaplanan kapasite raporundaki kullanılabilir üretim kapasitesi miktarı ve firmanın önceki belgelerdeki performansı esas alınarak düzenlenir.

11 Dahilde İşleme Rejimi kapsamında 3 çeşit uygulamaya olanak tanınmaktadır:
İthalat  İhracat Yurt İçi Alım  İhracat İthalat  Yurt İçi Satış ve Teslimler

12 Teminat Teminat: Para Teminat Mektubu Hazine tahvil ve bonoları

13 İndirimli Teminat İndirimli Teminat:
Firmaların geçmiş yıllara ait kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında gerçekleşen ihracat performanslarına göre; A-B-C Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi firmalara, sırasıyla % olmak üzere azami %10’a kadar indirimli teminat uygulanmaktadır.

14 2006\12 sayılı Tebliğ ile Dahilde İşleme İzni ve Dahilde İşleme İzin Belgesi aynı Tebliğ altında birleştirilmiştir. Dahilde İşleme İzni, tekstil ve konfeksiyon yardımcı malzemeleri ithalatı, bedelsiz ithalat ve eşyanın tamir, boyama, yenileme, monte edilmesi, birleştirilmesi ambalajlanması gibi işlemler için Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenir. Bunlar dışındaki faaliyetler için Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nce, Dahilde İşleme İzin Belgesi düzenlenir

15 Dahilde İşleme Rejimi Bünyesinde Kullanılan Sistemler
1. ŞARTLI MUAFİYET(ASKIYA ALMA) SİSTEMİ ÖNCE İTHALAT EŞDEĞER EŞYA KULLANIMI (ÖNCE İHRACAT) 2. GERİ ÖDEME SİSTEMİ

16 Şartlı Muafiyet Sistemi
İhraç edilecek eşyanın üretiminde kullanılan hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemelerinin ithalatı sırasında doğan vergilerin teminata bağlanarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ithal edilmesi ve üretim sonucunda elde edilen eşyanın ihraç edilmesini müteakip alınan teminatın iade edilmesidir. (Önce İthalat)

17 Şartlı Muafiyet Sistemi
Önce ithalat GÜMRÜK BELGE BAŞLANGICI İTHALAT ÜRETİM İHRACAT TEMİNAT BELGE SONU TEMİNAT İADE

18 Eşdeğer Eşya Kullanımı (Önce İhracat)
Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında işlem görmüş ürünün elde edilmesi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak, asgari 8 (sekiz)’li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibarıyla aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilir. Eşdeğer eşya kullanımı çerçevesinde, belge kapsamında önceden ihracat işleminden sonra ithalat yapılabileceği gibi, ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşya birlikte de kullanılabilir. İthal eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, buna tekabül eden ithalat belge süresi sonuna kadar yapılabilir. Bu kapsamda yapılacak ithalat esnasında katma değer vergisi dahil tüm vergiler (4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) teminata bağlanır ve ticaret politikası önlemleri uygulanmaz.

19 Eşdeğer Eşya Kullanımı (Önce İhracat)
BELGE BAŞLANGICI EŞDEĞER EŞYA ÜRETİM İHRACAT GÜMRÜK T E M İ N A TEMİNAT İADE BELGE SONU İTHALAT

20 Geri Ödeme Sistemi İthalat sırasında gümrük vergisi, fon, KDV gibi yükümlülüklerin ödenmesi ihracatı müteakip ödenen meblağın geri alınması. Tercihli rejime konu ülkelere yapılan ihracatta, telafi edici verginin ve varsa Toplu Konut Fonu’nun ithalat esnasında peşin ödenmesi, diğer vergi ve KDV’nin (İşletme malzemesi hariç)teminata bağlanması.

21 Geri Ödeme Sistemi GÜMRÜK BELGE BAŞLANGICI İTHALAT ÜRETİM İHRACAT
VERGİ-KDV-FON BELGE SONU VERGİLER İADE

22 DİİB Ek Süreleri Firmaların, Dahilde İşleme İzin Belgelerine ek süre almak için, en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir.Bu süre içerisinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmaz.

23 DİİB Ek Süreleri DİİB Kapsamında İlk İthalatın Yapıldığı Tarihe Kadar Verilen Azami 3 Aya Kadar Ek Süre (Süre Kaydırımı) DİİB İhracat Taahhüdünün En Az %25’ini Gerçekleştiren Firmalara Belge Orijinal Süresinin Yarısı Kadar Verilen Performansa Dayalı Ek Süre (En Fazla 6 Ay)

24 DİİB Ek Süreleri Haklı Sebebe İlişkin Süre:
DİİB Kapsamındaki Önceden İhracata Tekabül Eden İthalatın Tamamlanamaması Halinde Azami Belge Orijinal Süresinin Yarısı Kadar Dİİ Kapsamında Gerçekleştirilen Üretim veya İhracatın Taahhüde Oranı En Az %25 Olmak Kaydıyla, İhmal veya Kusur Olmaksızın Gerçekleştirilemeyen Kısım İçin İzin Orijinal Süresinin Yarısı Kadar DİİB Süresi İçerisinde Gerçekleştirilen Ancak İlgili Satır Kodu Bulunmaması Nedeniyle Belge İhracat Taahhüdüne Saydırılamayan İhracata İlişkin Gümrük Beyannameleri Kapsamı Eşya ile Aynı Ad ve ’li Bazda GTİP’li Eşyanın Miktarı Kadar Yeniden İhracat Gerçekleştirilebilmesi İçin Azami Belge Orijinal Süresinin Yarısına Kadar

25 DİİB Ek Süreleri Mücbir Sebep İle Fevkalade Hallere İlişkin Ek Süre:
(Ek Süre Miktarı Bakanlıkça Belirlenir) Deprem, Sel, Don, Fırtına, Kasırga vb. Tabii Afetler ve Yangın Ülkemiz veya İthalatçı Ülkede Devletçe Konulan Yasaklar, Harp ve Abluka Hali Yükümlü Firmanın Faaliyetinin Kamu Otoritelerince Kısıtlanması, Durdurulması veya Firmaya El Konulması Yükümlü Firmanın İflası veya Konkordato İlan Etmiş Olması ya da Firma Hakkında İflasın Ertelenmesi Kararı Verilmiş Olması (Mahkeme Kararı ile) Şahıs Firmalarında Firma Sahibinin Ölümü Grev ve Lokavt

26 Dahilde İşleme Rejiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Dahilde işleme izin belgesi kapsamında döviz kullanım oranı otomotiv sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65, deri ve deri mamulleri ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %60, tekstil ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %65, konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için azami %70, bunu dışında kalan sektörleri için azami %80’dir. Ancak ikincil işlem görmüş tarım ürünleri taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami %100 olarak tespit edilebilir. DİİB kapsamında ithaline izin verilecek işletme malzemesi değeri ise, ihracat taahhüdünün % 2’sini geçemez. Değişmemiş eşya için bu oran %1 dir.  Bu oranların aşılmaması gerekmektedir. (DİİB kapsamındaki yurt içi alımlar ve bedelsiz ithalatta döviz kullanım oranı aranmaz.) İthal edilen girdilerin ihraç edilen mamullerin bünyesinde kullanılmış olması gerekmektedir.

27 Dahilde İşleme Rejiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
İthalat ve ihracata ait gümrük beyannamelerinde, ilgili dahilde işleme izin belgesinin satır kodunun doğru bir şekilde yer alması ve DIR Otomasyon sistemine doğru muafiyet kodu ile girilmesi gerekmektedir. Belge kapsamındaki ithalat ve ihracatın belge süresi içerisinde (ek süreler dahil) ve belge şartlarına uygun olarak yapılması gerekmektedir.(Performansa dayalı, ilk ithalata istinaden, haklı sebep, mücbir sebep gibi ek süreler)

28 Dahilde İşleme Rejiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Belgenin taahhüt hesabının kapatılması için, belge süresi bitimini müteakip en geç 3 ay içerisinde hem DIR Otomasyon Sisteminde hem de manuel olarak ilgili İhracatçı Birliğine müracaat edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde belgenin taahhüt hesabı resen kapatılır.

29 Dahilde İşleme Rejiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Taahhüt kapatma evrakının ilgili Genel Sekreterliğe eksiksiz (tam) olarak sunulması, Belge şartlarına uyulması(örn; belge şartlarında ekspertiz şerhi varsa; raporun belge süresi içerisinde ; her bir ayrı ürün ve ithal girdi için numune alınarak veya bu mümkün değilse tesis ziyaret edilerek, ilgili belge ile irtibatlı olan ve numune alınan,incelenen beyanname tarih/sayılarının belirtilerek yine belge süresi içerisinde düzenlenmiş olması kaydıyla ilgili Oda’dan alınması gerekmektedir.), Belgenin sarfiyat hesabındaki kullanım oranlarına dikkat edilerek, sarfiyat tablosunun DIR Sisteminden takip edilmesi.

30 Dahilde İşleme Rejiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
2006/12 sayılı tebliğin 3. maddesinde ‘Fire: İşleme Faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıklar’ olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle işleme faaliyeti sonucunda elde edilen asıl işlem görmüş ürün dışındaki ekonomik değeri olan atıkların (İkincil İşlem Görmüş Ürün) belge alımında beyan edilmesi gerekmekte ve serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre ihracat taahhüdünün kapatılmasından önce gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk edilmesi, çıkış hükmünde gümrüğe teslimi veya serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir.

31 Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Müeyyide
Belge kapsamında ilgili sektörlerde belirlenen döviz kullanım oranlarının aşan kısmına karşılık gelen ithalata, Belge kapsamında ihraç edilen mamul bünyesinde kullanılmadığı tespit edilen ithalata, Belge üzerinde kayıtlı olan ithalat miktarını aşan kısma, 6183 Sayılı Amme Alacaklılarının Tahsil Usulü Hakkındaki Gümrük Kanununa istinaden, ithalat anında tahsil edilmeyen vergilerin, fonların ve diğer muafiyetlerin gecikme zammı ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir. Söz konusu müeyyideler İhracatçı Birliklerinin, ilgili mercilere gönderdiği taahhüt kapatma yazısında belirtilir.

32 DAHİLDE İŞLEME REJİMİ OTOMASYON PROJESİ
1 Ocak 2006 tarihinden itibaren, kamuda ilk defa uygulamaya geçirilen Elektronik İmza kullanımı ile Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile ilgili uygulamalar yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

33 DİR OTOMASYON PROJESİ Bu proje sayesinde, Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile ilgili olarak; belge müracaatından, belgelerin taahhüt hesaplarının kapatılmasına kadar olan süreçte her türlü işlem (ek süre ve revize talepleri) elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

34 DİR OTOMASYON PROJESİ Projeyle birlikte,
Her türlü yazışma ve evrak trafiği ortadan kaldırılmakta, Firmalar, bilgisayarları başında her türlü işlemlerini yerine getirebilmekte, Haftalar sürebilen belge müracaatı, revizesi gibi işlemler saatlerle ölçülebilen zaman dilimlerinde gerçekleştirilmektedir.

35 DİR OTOMASYON PROJESİNE TARAF KURUMLAR

36 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Belgelere ilişkin bilgilere online olarak ulaşabilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, elektronik ortamdaki belge bilgilerini asıl olarak kabul etmekte, bu da kağıt belge taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, satır kodları(belge üzerindeki ihracat\ithalat listesinde her bir kalemi temsil eden 11 haneli kod) kapsamında Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen belgelerin miktar, değer kontrolünü yaparak, gerçekleşme değerlerini de Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne göndermektedir.

37 İHRACATÇI BİRLİKLERİ Proje kapsamında, firmaların Sisteme tanıtılması için gereken evrağın sisteme aktarılması, Elektronik ve manuel ortamda kapatma başvurusunda bulunulan belgelerin değerlendirilerek taahhüt hesaplarının kapatılması.

38 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Firmalarımızdan projeye dahil olurken bir defaya mahsus istenilen Ticaret Sicil Gazeteleri ve Kapasite Raporlarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile sağlanacak entegrasyondan sonra elektronik ortamda temin edilmesi planlanmaktadır.

39 TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ
Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgeleri kapsamında Bankalarca gerçekleştirilen işlemlere ilişkin veriler sağlanacak entegrasyon ile Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne iletilecektir.

40 DİR Otomasyon Projesine Katılabilmek için Neler Yapılmalı?
1. ADIM Telekomünikasyon Kurumunca yetkilendirilmiş aşağıdaki firmalardan herhangi birisinden elektronik imza kullanımı için gerekli olan elektronik sertifika edinilmeli. - E – Güven - Türk Trust - E – Tuğra - Tübitak (Kamu Sertifikasyon Merkezi)

41 DİR Otomasyon Projesine Katılabilmek için Neler Yapılmalı?
2. ADIM adresinden, elektronik sertifika kullanıcısının elektronik ortamda yetkilendirme başvurusu yapılmalı.

42 DİR Otomasyon Projesine Katılabilmek için Neler Yapılmalı?
3. ADIM 2007/2 sayılı Tebliğ ekinde yer alan, firma tanımlaması için gerekli bilgi ve belgeler ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ibraz edilmelidir.

43 Firma tanımlaması için gerekli bilgi ve belgeler
1- Dilekçe 2- İhraç edilecek mamülün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu (Ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdikli) 3- İmza Sirküleri (Noter tasdikli) 4- Ticaret Sicil Gazetesi aslı, noter veya ticaret ve/veya sanayi odaları ile ticaret sicili memurluklarınca tasdikli örneği (Kuruluşa, varsa unvan değişiklikleri ile mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetelerinin her biri)

44 Firma tanımlaması için gerekli bilgi ve belgeler (devam)
5- Firmaya ait Vergi Numarası Belgesi 6- Firma Tanımlama Formu (İmza sirkülerinde yer alan yetkililerin adı ve soyadı belirtilerek imzalanmış) 7-  İhracatçı Firma tarafından Elektronik Sertifika sahibi kişiye noter tastikli olarak verilen yetki belgesi 8- İhracatçı Birliği üyesi olunduğuna dair belge (İlk kez Dahilde İşleme Rejiminden yararlanacak imalatçı- ihracatçı veya ihracatçılar için) 9- Gümrükçe Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (Varsa) 10- Geriye dönük son bir yıla ait SSK tahakkuk bildirim formları 11- Geriye dönük son aya ait elektrik faturası.

45 DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA İHRACATÇI BİRLİKLERİ’NİN GÖREVLERİ

46 Elektronik ortamda (1 Ocak 2006 sonrası) düzenlenen belgelere ilişkin işlemler:
Firmaların Sisteme tanıtılması, Aracı ihracatçı ve temsilci ithalatçı tanımlamasının yapılması, Belgelerin taahhüt hesaplarının kapatılmasıdır.

47 Firmaların Sisteme Tanıtılması
Firmaların, elektronik ortamda belge alabilmeleri için öncelikle İhracatçı Birlikleri tarafından Sisteme tanıtılmaları gerekmektedir. Bu işlemle, firmalar 1 Ocak 2006 öncesi dönemde her bir belge başvurusunda istenilen, kapasite raporu, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi vb. evrakları, süresi geçerli olduğu sürece bir daha istenmeksizin İhracatçı Birlikleri’ne ibraz etmekte ve bu evrak kontrol edilerek Sisteme aktarılmaktadır. Bu evrak, Sisteme imaj olarak aktarılmakta olup; firmalar, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ve Birlik personeli tarafından gerektiğinde görüntülenebilmektedir.

48 Aracı ihracatçı ve temsilci ithalatçı tanımlamasının yapılması:
Firmanın elektronik ortamda düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında aracı ihracatçı ya da temsilci ithalatçı olarak başka bir firmayı kullanmak istemesi durumunda bu firmalara ilişkin bilgiler sisteme İhracatçı Birliklerince aktarılmaktadır.

49 Belgelerin taahhüt hesaplarının kapatılması:
Elektronik Ortamda düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin taahhüt hesaplarının kapatılması işlemi, şu an için hem elektronik ortamda hem de fiziki ortamda eş zamanlı olarak yapılmaktadır.

50 Belgelerin taahhüt hesaplarının kapatılması:
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Otomasyonun tam anlamıyla sağlanması durumunda (Gümrük beyannamelerine ilişkin bilgilerin Sistemde eksiksiz olarak görüntülenebilmesi), firmaların fiziki ortamda, gerekmedikçe, herhangi bir evrak ibraz etmelerine gerek olmaksızın, kapatma müracaatı elektronik ortamda sonuçlandırılacaktır.

51 Hariçte İşleme Rejimi Nedir?
Hariçte İşleme Faaliyeti, serbest dolaşımdaki eşyanın daha ileri bir safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya Serbest Bölgelere ihraç edilmesi ve bu işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünlerin tam veya kısmi muafiyet uygulanarak serbest dolaşıma girmesidir. Örneğin, belge kapsamında işlenmemiş derilerin serbest bölgeye ihraç edilerek, işlenmiş deri olarak belge süresi içerisinde ithal edilmesi durumunda ithalat esnasında doğan vergi ve fonlardan muafiyet sağlanmış olur. Ancak işçilik ve kimyasallara ait KDV’nin tahsil edilmiş olması gerekmektedir.

52 Hariçte İşleme Rejimi Mevzuatı
4458 Sayılı Gümrük Kanunu yanı sıra 933 sayılı Kanun, 1567 sayılı Kanun, 2976 sayılı Kanun ve 474 sayılı Kanun 2007/11864 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Kararı ( Sayılı Resmi Gazete) 2007/5 Sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliği ( Sayılı Resmi Gazete)

53 Hariçte İşleme Rejimi ile İlgili Merciler
İşlem görmek üzere gönderilecek eşya için Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nce Hariçte İşleme İzin Belgesi (HİİB), Tamirat amaçlı gönderilecek eşya için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca Hariçte İşleme İzni (Hİİ) İşlem görmek üzere gönderilecek madenler için de Maden İhracatçı Birliklerince Hariçte İşleme İzni (Hİİ) izin verilmektedir.

54 HİR İŞLEYİŞ SÜRECİ Denim Kumaş Düğme Fermuar Diğer NİHAİ ÜRÜN ÜRETİM
(Kot Pantolon) Düğme ÜRETİM SÜRECİ İHRACAT İTHALAT Fermuar Diğer Varsa TEMİNAT 1- Kısmi veya Tam Muafiyet 2- Varsa Teminat Çözümü

55 HİİB Almak İçin Gerekli Belgeler
Dilekçe Hariçte İşleme Proje Formu Hammadde Sarfiyat Tablosu Ticaret Sicil Gazetesi İmza Sirküleri Yurt dışında işleme faaliyeti yapacak firma hakkında bilgi

56 Hariçte İşleme İzin Belgesi Süreleri
Belge süresi azami 12 aydır. İhracatçı Birliklerince belge orijinal süresinin 1/2’si kadar ek süre verilebilir. Mücbir sebebe istinaden, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nce ek süre verilebilir.

57 Hariçte İşleme İzin Belgeleri Taahhüt Kapatma
Belgelerin Taahhüt Kapatması İçin Gerekli Belgeler: Belge aslı Gümrük Beyannamesi asılları Hammadde Sarfiyat Tablosu İthalat-İhracat Listeleri KDV Makbuzları

58 Hariçte İşleme İzin Belgeleri Kapsamında İhracatçı Birliklerinin Görevleri
Belgelerin taahhüt hesaplarının kapatılması (Belge süresi bitiminden sonra en geç 1 ay içerisinde müracaat edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde, resen kapatılır.) Belge üzerindeki malın özelliğini değiştirmeyen GTİP no ilave ve değişiklikleri Belge üzerindeki adres, unvan, vergi dairesi ve vergi hesap no.su değişiklikleri

59 Hariçte İşleme İzin Belgeleri Kapsamında Müeyyide
Belge kapsamında ihraç edilen ürünlerin, ithalatı yapılmadıysa, bu ürünlerin aynen geri getirilmesi gerekir.Aksi taktirde, kambiyo ve gümrük mevzuatı hükümlerine göre işlem yapılır. HİİB’de kayıtlı miktar ve değerin üzerinde ithalat yapıldığının tespiti halinde, bu kısma tekabül eden vergi ithal tarihi itibarıyla tahsil edilir Söz konusu müeyyideler İhracatçı Birliklerinin, ilgili mercilere gönderdiği taahhüt kapatma yazısında belirtilir.

60 TELAFİ EDİCİ VERGİ Üçüncü ülke menşeli bir eşyanın DİR kapsamında ithal edildikten sonra üretim sürecini müteakip ihraç ürünü olarak AB üyesi ülkelere, Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna veya Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf olan ülkelere ihraç edilmesi halinde, ithal edilen eşya ile ilgili vergi ihracat sırasında ödenir. (Beyan usulüne tabidir.)

61 Telafi Edici Vergi Tercihli ticaret kapsamında yapılacak ithalatların da aynı belgeler eşliğinde yapılması gerekmektedir. (Örn: AT'den yapılan tarım ürünü ithalatında, firma tarafından EUR.1 tevsik edilmemişse bu ürün, AT'ye üye ülkeler menşeli olsa dahi tercihli vergi uygulamasından yararlandırılmaz.Gerek ithalat esnasında gümrük idarelerince teminat alınırken, gerekse İBGS'ce taahhüt kapatmada varsa TEV hesaplanırken, Dahilde İşleme Rejimi açısından üçüncü ülke menşeli bir ürün olarak kabul edilir.)

62 Tercihli Ticaretten Yararlanma
Tercihli vergi uygulamasına baz teşkil menşe ispat belgelerini düzenleyebilmek için, sözkonusu ürünün ilgili ihraç ülkesi ile imzalanan anlaşma ekinde yer alması ve menşe kazanmasına ilişkin anlaşmada yeralan menşe kazanma kriterlerini sağlaması gerekmektedir.

63 Telafi Edici Vergi Tarım Ürünleri : İthalat Rejimi Kararının I ve IV sayılı listelerinde yer alan ürünlerdir.(1-24 Fasıllar) Sanayi Ürünleri: İthalat Rejimi Kararının II sayılı listesinde yer alan ürünlerdir. İşlenmiş Tarım Ürünleri : İthalat Rejimi Kararının III sayılı listesinde yer alan ürünlerdir.

64 Telafi Edici Vergi Tercihli ticaret, A.TR Dolaşım Belgesi veya menşe ispat belgeleri (EUR.1 Dolaşım Sertifikası, EUR-MED Dolaşım Sertifikası, EUR-MED fatura beyanı veya fatura beyanı) eşliğindeki ihracatta geçerlidir.

65 Tercihli Ticaretten Yararlanma
ATR Dolaşım Sertifikası : Sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerinin AT’a ihracatında. EUR-1 Dolaşım Sertifikası veya Fatura Beyanı : Tarım ürünlerinin ve AKÇT ürünlerinin AT’a ihracatında, STA imzalanan ülkelere, bu Anlaşma kapsamı ürünlerin ihracatında, PAMK’a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında. EUR-MED Dolaşım Sertifikası veya EUR-MED Fatura Beyanı PAAMK’a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında.

66 Telafi Edici Vergi Tercihli Ticarete konu ürünler için geçerlidir.
Tercihli vergi uygulamasına baz teşkil eden A.TR dolaşım belgesi veya menşe ispat belgeleri talep edilmemişse, bu şekilde yapılan ihracatta TEV tahsilatı aranmaz. Tercihli vergi uygulamasına baz teşkil eden A.TR dolaşım belgesinin veya menşe ispat belgelerinin usulüne uygun bir şekilde düzenlenmemesi ya da düzenlenmemesi gerektiği halde düzenlenmesi durumunda, ilgili eşyanın ihracatın yapıldığı ülkede tercihli rejimden yararlanmadığının tespiti kaydıyla, bu şekilde yapılan ihracatta TEV tahsilatı aranmaz.

67 Telafi Edici Vergi İthalatın yapıldığı menşe ülke ile ihracatın yapıldığı ülke aynı ise TEV aranmaz. İthalatın tercihli rejim kapsamında yapıldığı menşe (kaynak) ülke ile ihracatın yapıldığı varış ülkesi aynı ise, girdi ve nihai ürüne bakılmaksızın TEV tahsilatı aranmaz. İthalatın tercihli rejim kapsamında yapıldığı menşe (kaynak) ülke ile ihracatın yapıldığı varış ülkesi PAMK’a taraf ülkeler arasında ise, TEV tahsilatı aranmaz. (AT ile Türkiye arasında tarım ürünleri ticaretinde bu hüküm işlemez.) İthalatın tercihli rejim kapsamında yapıldığı menşe (kaynak) ülke ile ihracatın yapıldığı varış ülkesi PAAMK’a taraf ülkeler arasında ise, TEV tahsilatı aranmaz.

68 Telafi Edici Vergi DİR kapsamında ülkemizde doğmuş ve büyütülmüş canlı hayvanlar ile avlanma ve balıkçılık faaliyetlerinden elde edilen ürünler ve bunlardan elde edilen ürünlerin menşe ispat belgesinin eşliğinde, AT’a üye ülkeler ve/veya STA imzalanmış bir ülkeye ihracatında; bu ürünlerin elde edilmesinde kullanılan üçüncü ülke menşeli eşyaya ilişkin verginin tahsili aranmaz.

69 Telafi Edici Vergi Elde edilmesinde üçüncü ülke menşeli eşya kullanılan ve AT’a üye ülkelere ihraç edilen her türlü harp araç, gereç, teçhizat, makine, cihaz ve sistemleri ile bunların yapım, bakım ve onarımlarında kullanılacak yedek parçalar için Telafi Edici Vergi aranmaz.

70 Telafi Edici Vergi DİR kapsamındaki ihracatın, menşe ispat belgeleri eşliğinde PAMK’a taraf ülkelere yapılması durumunda; işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılan PAMK’a taraf olmayan ülke menşeli eşyaya ilişkin İthalat Rejiminde belirtilen oranda vergi ödenir.

71 Telafi Edici Vergi DİR kapsamındaki ihracatın, menşe ispat belgeleri (EUR.1 dolaşım sertifikası veya fatura beyanı) eşliğinde Fas, Suriye, Tunus veya Mısır’a yapılması durumunda; işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli eşyaya ilişkin verginin tahsili aranmaz.

72 Telafi Edici Vergi AKÇT kapsamı ürünler, Türkiye ile AKÇT arasında AKÇT ‘nu kuran anlaşmanın yetki alanına giren ürünlerin ticareti ile ilgili anlaşmada ( ) belirtilen ürünlerdir. Örn;çelik saç. AT üyesi ülkeler aynı zamanda ülkemiz ile AKÇT anlaşmasına taraf olan ülkelerdir.

73 Telafi Edici Vergi AKÇT ürünlerine ilişkin liste genellikle her yıl güncellenmekte olup e-adresinden girildiği takdirde menşe şube müdürlüğü başlığı altında görülebilmektedir.  Bu ürünlerin ihracatında esas olarak menşe ispat belgeleri  kullanılmaktadır.( AT’ na ihracatta EUR. 1)

74 Telafi Edici Vergi Sanayi ürünleri ise ; işlenmiş tarım ürünleri,tarım ürünleri ve AKÇT kapsamı dışındaki ürünleri kapsar.Ancak unutulmaması gereken, AKÇT ürünlerinin de AT dışındaki ülkelere ihracatında sanayi ürünleri gibi değerlendirileceği hususudur. AT’na ihracatta sanayi ürünleri için düzenlenmesi gereken belge ise ATR.1 belgesidir.Bu ürünlerin ihracatında menşe belgeleri dikkate alınmamaktadır.Ürünün menşeinden çok serbest dolaşımda olması önemlidir. Diğer STA ülkeleri için de ATR.1 belgesi bir anlam ifade etmemektedir.

75 Telafi Edici Vergi 1/1/2007 tarihinden itibaren tescil edilen ihracata ilişkin GB’ler açısından, tarım ürünlerinin menşe ispat belgeleri eşliğinde ve elde edilmesinde tarım ürünü kullanılan sanayi ürünlerinin A.TR dolaşım belgesi eşliğinde AT’ye yapılacak ihracatında TEV, İthalat Rejimi’nde belirtilen vergi oranı kadardır.

76 Telafi Edici Vergi Üçüncü ülke menşeli tarım ürünü girdisi kullanmak suretiyle üretilen İşlenmiş Tarım Ürününün A.TR dolaşım belgesi eşliğinde AT’ye ihracatında TEV alınmamaktadır. Ancak, 1/1/2007 tarihinden itibaren tescil edilen ihracata ilişkin GB’ler açısından, belirlenen tarife kotaları çerçevesinde , İşlenmiş Tarım Ürünlerinin A.TR dolaşım belgesi eşliğinde AT’ye yapılacak ihracatında TEV, İthalat Rejimi’nde belirtilen vergi oranı kadardır.

77 TELAFİ EDİCİ VERGİ YATIRILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1)     Telafi edici vergi (TEV), ilgili ihracat beyannamesi (GB) tescil tarihinde yatırılmalıdır.GB tescil tarihinden 1 gün sonrasında dahi yatırılan TEV’lerde de gecikme zammı doğmaktadır. Bu itibarla, TEV’in ihracat beyannamesinin tescil tarihinde yatırılmasına azami özen gösterilmelidir. Eğer tescil tarihinden sonra yatırılıyorsa, gecikme zammı sayılı Kanun uyarınca yatırılmalıdır.

78 TELAFİ EDİCİ VERGİ YATIRILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
2) Yatırılması gereken TEV hesaplamasında, ithalat beyannamesindeki CIF USD birim fiyatı, ihracat beyannamesi tarihindeki ithalat vergi oranı ve ihracat beyannamesi tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınmalıdır.

79 TELAFİ EDİCİ VERGİ YATIRILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
3) İthalat beyannamesindeki miktardan fazla miktar için TEV yatırılmamalıdır.

80 TELAFİ EDİCİ VERGİ YATIRILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
4) İhracat beyannamesi muhteviyatı üründe kullanılan ithal girdi miktarından fazla (ithalat miktarı hesaplanırken, sarfiyat hesabına varsa fire dahil edilir.) miktar için TEV yatırılmamalıdır.

81 TELAFİ EDİCİ VERGİ YATIRILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
5) TEV yatırılan herbir ihracat beyannamesi için firma kaşeli imzalı “TEV Hesap Formu” düzenlenmelidir.

82 TELAFİ EDİCİ VERGİ YATIRILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
6) Firma, belge taahhüt hesabının kapatılması için İBGS’ye müracat ederken 2006/12 sayılı tebliğ eki olan EK-8 de yeralan “ TEV Tablosu” nu da ibraz etmelidir.


"Teşvik Uygulama Şube Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları