Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FORM MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FORM MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ."— Sunum transkripti:

1 FORM MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
dahilde işleme izin belgesi Kemal Koç Ankara,2011

2 KIsaltmalar DİİB : Dahilde İşleme İzin Belgesi
Belge : Dahilde İşleme İzin Belgesi DTM : Dış Ticaret Müsteşarlığı İB : İhracatçı Birlik Firma : DİİB Kullanabilen İmalatçı/İhracatçı YMM : Yeminli Mali Müşavir GB : Gümrük Beyannamesi

3 DIR İle İlgİlİ Bİrİmler
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü (yürürlük kurumu) Belge düzenleme, DİR ile düzenleme yapma, önlem alma, sorunları çözme ve talimat verme, koordinasyonu sağlama Gümrük Bakanlığı DİR ve DİİB ile ilgili uygulamada gümrük işlemleri

4 İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği
Belge taahhüt hesaplarının kapatılması, DİR otomasyon sistemine firma tanımlama işlemlerinin yapılması, İhracat Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan ve revize edilen belgelerin basımı. Diğer kurumlar: Maliye Bakanlığı, Türkiye Şeker Kurumunca tespit edilen Şeker Fabrikaları, TMO, Süt Konseyi gibi kurum ve kuruluşlar.

5 DİİB Nedİr İhraç ürününün elde edilmesinde kullanılan girdilerin ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve gümrük muafiyetli olarak ithal edilmesidir. 1. Ticaret politikası önlemleri İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat -anti-damping ve sübvansiyon- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat -kota ve gözetim lisansları-

6 2. Gümrük muafiyetleri Ayrıca; İthalatta Gümrük Vergisi KDV Muafiyeti
KKDF İstisnası Vergi, Resim ve Harç İstisnası Ayrıca; TMO ve Şeker Kurumu’dan İndirimli Alım Yurt İçi Alımlarda KDV Tecil-Terkin Uygulaması Yurt İçi Satış ve Teslimlere Müsaade Edilmesi İthalat Sırasında Alınan Teminatta İndirim

7 Kİmler DİİB alabİlİr Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri, imalatçı-ihracatçılar ve sermayesinin en az %51’i imalatçıya ait olması kaydıyla ihracatçılar için DİİB düzenlenir. DİİB sahibi imalatçı-ihracatçıların, belge ihraç taahhüdündeki işlem görmüş ürünün üretiminin bir kısmını veya bir aşamasını, yan sanayiciye yaptırmasına izin verilebilir. Ancak, bu firmalarca, belge ihraç taahhüdündeki işlem görmüş ürünün üretiminin tamamı yan sanayiciye yaptırılamaz.

8 Dahilde İşleme Rejimi POLYESTER NİHAİ ÜRÜN (MENSUCAT) ÜRETİM SÜRECİ
İHRACAT İTHALAT PAMUK TEMİNAT ÇÖZÜMÜ TEMİNAT PAMUK İPLİĞİ

9 İlk Belge Talep MİktarI
Aynı konuda ilk DİİB, kapasite raporunda kayıtlı üretim miktarının azami 1/4’ü kadar düzenlenir. Sonraki DİİB’lerin miktarı belirlenirken aşağıdaki konular dikkate alınır Önceki belgelerde kullanılan miktar Belge süresi Açık belgelerdeki ihracat performansı Sektörel kısıtlamalar

10 Dahİlde İşleme Sİstemlerİ
ŞARTLI MUAFİYET SİSTEMİ Önce İthalat Eşdeğer Eşya (Önce İhracat) GERİ ÖDEME SİSTEMİ

11 ŞartlI Muafİyet Sİstemİ
İhraç edilecek eşyanın üretiminde kullanılan hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve işletme malzemelerinin ithalatı sırasında doğan vergilerin teminata bağlanarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ithal edilmesi ve üretim sonucunda elde edilen eşyanın ihraç edilmesini müteakip alınan teminatın iade edilmesidir.

12 Gümrük İthalat Üretim Teminat Belge Sonu Teminat İade İhracat

13 EŞDEĞER EŞYA KULLANIMI
Belge kapsamında önce ithalat daha sonra ihracat yapılabileceği gibi eşdeğer eşya kullanılarak önce ihracat sonra ithalat yapılması da mümkündür. Bu durumda ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak asgari sekizli bazda GTIP pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibariyle aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilir.

14 Eşdeğer Eşya KullanImI
Üretim Yurt İçi İhracat Teminat İade Belge sonu İthalat

15 DİİB KapsamInda Yurt İçİ AlIm
KDV’de Tecil-Terkin Sistemi Türkiye Şeker Kurumunca tespit edilen Şeker Fabrikaları, Toprak Mahsulleri Ofisi, Süt Konseyi gibi kurum ve kuruluşlardan alınan şeker, süt tozu ve hububat.

16 KDV’de Tecİl-Terkİn Sistemİ
Bu sistem, DİİB’te yer alan hammaddelerin yurt içinden KDV ödenmeksizin alımını sağlar. Bir malın DİİB kapsamında KDV ödenmeksizin alınabilmesi için: 1. Satıcının mutlaka o malın imalatçı olması 2. Önce alım sonra ihracat şartına uyularak işlem yapılması gerekmektedir. Tecil-Terkin sistemi ihtiyaridir. İhracatın gerçekleşmemesi halinde sorumluluk belge sahibi alıcıdadır. YMM raporunun ihracattan sonra 3 ay içinde düzenlen- mesi ve vergi dairesine ibraz edilmesi suretiyle tecil edilen vergi terkin edilir.

17 Belgeden Belgeye Teslİm
DİİB kapsamında ihracı taahhüt edilen ürünün başka bir belgenin ithalat listesinde yer alması şartıyla, bir belgeden diğerine satış ve iki belgenin birlikte kapatılması mümkündür. Eksik ihracat, telafi edici vergi vs. tüm mali ve hukuki sorumluluk ithalatı yapan birinci firmaya aittir. Satıcı firmanın da belgesi sahibi olması şartıyla, KDV muafiyeti uygulamadan (tecil terkin şartlarına uymadan) belgeden belgeye alım yapılabilir. Satıcı firma, belgeden belgeye satışları, taahhüdüne saydığı için, alıcıya fiyat avantajı yansıtabilmektedir.

18 KDV’siz SATIŞ ALICI İHRACAT SATICI YMM Raporu YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR VERGİ DAİRESİ

19 Temİnat ve İndİrİmlİ Temİnat
Para Teminat Mektubu Hazine tahvil ve bonoları İndirimli Teminat: A (%1), B (%5), C (%10) Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri DTSŞ ve SDTŞ için bir önceki yıl ihracatı kadar İmalatçı-İhracatçıların, son 4 yıl içinde alınmış ve kapanmış belge kapsamında, sanayi ürünleri için 1 milyon $, tarım/tarım ürünleri için 500 Bin $. gerçekleşen ihracatı olması (%10). İhracatçılar için, son 3 yıl içerisinde 5 milyon $ veya 5 yıl içerisinde 1 milyon $ gerçekleşen ihracatı olması.

20 Gerİ Ödeme Sİstemİ İthalat sırasında gümrük vergisi, fon, KDV gibi yükümlülüklerin ödenmesi ihracatı müteakip ödenen meblağın geri alınması, Tercihli rejime konu ülkelere yapılan ihracatta, telafi edici verginin ithalat esnasında (önceden) ödenmesi.

21 Gümrük İthalat Üretim Vergi, KDV, fon Belge Sonu Vergilerin İadesi İhracat

22 DİİB Sürelerİ Asgari 4, Azami 12 ay
12 Ayı Aşan üretim süreçlerinde ise proje süresi kadar Örnek: Gemi inşaa, savunma sanayi projeleri vb.

23 DİİB İçİn Gereklİ Belgeler
1-Ticaret Sicil Gazetesi (kuruluş, son gazete)-onaylı 2-İmza Sirküleri - noter onaylı 3-Firma Vergi Mükellefiyet Yazısı -vergi d. orijinal 4-Taahhütname - noterden, asıl 5-İhraç malı ile ilgili Kapasite Raporu–odadan onaylı 6-Firma Tanımlama Formu 7-İhracatçı Birliği üyesi olunduğuna dair belge 8-12 Aylık SSK Bildirge, tahakkukları ve listesi–fotk. 9- Son 6 aylık elektrik faturaları - fotk.

24 DİİB Ek Sürelerİ Süre Kaydırımı; İthalatın ilk yapıldığı tarihe kadar verilen ek süre (azami 3 ay) Ek Süre; Belge ihracat taahhüdünün en az %50’sini gerçekleştiren firmalara belge orijinal süresinin 1/2’si olmak üzere en fazla 6 ay ek süre Haklı sebebe ilişkin süre (Müsteşarlıkça tespit edilen süre) Mücbir sebep ile fevkalade hallere ilişkin süre (Müsteşarlıkça tespit edilen süre) Diğer; Müsteşarlıkça sonradan yapılan süre düzenlemeleri, kriz ek süreleri vs.

25 REVİZE DTM İthal ve ihraç eşyasının GTİP’i, adı, miktarı ve değeri Süreler Döviz kullanım oranı Yan sayici Teminat oranı Firma unvanı ve adresi Vergi Dairesi adı ve hesap numarası BİRLİK

26 İhracatIn Gerçekleştİrİlmesİ
DİİB’te taahhüt edilen işlem görmüş ürünün Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya Serbest Bölgelere, belge süresi için, belge kapsamında, belge bilgilerine uygun oalrak ihraç edilmesi gerekmektedir. Serbest Bölgelere yapılan ihracatın belge süresi bitiminden itibaren 3 ay içerisinde başka bir ülkeye satışının veya bir başka belge kapsamında Türkiye’ye ithalatının yapılması gerekir.

27 AracI İhracatçI Belge sahibi firmalar ihracatı kendileri yapabilecekleri gibi aracı ihracatçı ile yapabilirler Bazı hallerde Müsteşarlıkça aracı ihracatçı kullanımına kısıtlama getirilebilir.

28 Telafİ Edİcİ Vergİ Üçüncü ülke menşeli bir eşyanın DİİB kapsamında ithal edildikten sonra üretim sürecini müteakip ihraç ürünü olarak AB üyesi ülkelere, EFTA ülkelerine, Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız ülkelere veya Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf olan ülkelere ihraç edilmesi halinde, ithal edilen eşya ile ilgili vergi ihracat sırasında ödenir. Ödenecek vergi tutarı, ihraç edilen malın bünyesinde kullanılan ithalat malına tekabül eden gümrük vergisi kadardır ve ihracat kuru ile ödenir.

29 Telafİ Edİcİ Vergİ İTHALAT ÜÇÜNCÜ ÜLKE TÜRKİYE AB İHRACAT EFTA STA
PAMK İHRACAT

30 Telafİ Edİcİ Vergİ A.TR Dolaşım Belgesi veya menşe ispat belgeleri eşliğinde(EUR.1 veya fatura beyanı) Tercihli Ticarete konu ürünler için geçerli İhracat tarihinde menşe (kaynak) ülkeye uygulanan vergi oranı “0” ise TEV tahsilatı aranmaz. Menşe ülke ile ihracatın yapıldığı ülke aynı ise TEV aranmaz AB’ye yapılan tarım ürünü ihracatında OGT ile Türk Gümrük Vergisi karşılaştırılır ve düşük olan ödenir Ülkemiz menşeli (doğmuş ve büyütülmüş) canlı hayvan ve balıkçılık ürünlerinde TEV aranmaz

31 TMO ve Şeker FabrİkalarIndan Yurt İçİ AlImlar
Şeker ve hububatı girdi olarak kullanan imalatçılara dünya fiyatlarından girdi temin edilmesinin sağlanması ve bu kurumların stoklarının azaltılmasını teminen alım yapılmaktadır. TMO’dan alımlarda ilk önce ihracat yapılması şartı kaldırılmıştır. (2006 yılından beri TMO’ dan ihraç kayıtlı satış yapılmamaktadır) Şeker alımında ise dünya fiyatı ile yurt içi fiyatı arasındaki fark kadar teminat alınır.

32 DİİB İhracat Taahhüt Kapatma
Kapatma için Gerekli Belgeler: Belge Aslı İthalat ve İhracata Ait Gümrük Beyanname Asılları Özel fatura asılları Tecil Terkin kapsamında düzenlenen belgeler için YMM Raporu İthalat-İhracat ListeleriTEV makbuzu, A.TR, Menşe İspat Belgeleri, Ön Statü Belgesi (gerekli olması halinde)

33 DİİB Kapatma MüracaatI
DİİB Kapatma müracaatları İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine yapılır. Belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde manuel ve elektronik ortamda müracaat edilmesi gerekir. Kapatma müracaatı yapmayan firmaların belgeleri, belge süre bitim tarihinden 3 ay sonra resen kapatılır.

34 GB’lerİn DİİB Taahhüdüne sayIlma şartlarI
GB’nin DİİB süresi içinde tescil edilmiş olması GB’nin aslı üzerinde belge satır kodunun yer alması. GB’nin BİLGE sistemine otomatik düşümünün yapılmış olması GB’nin 37 nolu kutucuğunda kalem rejim kodunun (ya da Dİİb ihracatına sayılabilecek bir rejim) olması. GB’deki malın DİİB’de belirtilen özelliklerle aynı olması

35 Kapatma İşlemİ Sonucunda
Belge Şartları Yerine Getirilmiş ise: Teminat iadesi için ilgili Gümrük İdaresine bildirim. Belge Şartları Yerine Getirilmemiş ise: Müeyyide uygulanması için yine ilgili Gümrük İdaresine bildirim.

36 Müeyyİde Belge kapsamında döviz kullanım oranının %80’i (oranlar değişti) aşan kısmına karşılık gelen ithalata, Belge kapsamında ihraç edilen mamul bünyesinde kullanılmadığı tespit edilen ithalata, Belge üzerinde kayıtlı olan ithalat miktarını aşan kısma, İthalat sırasında alınmayan vergiler (Gümrük vergisi + KDV + varsa diğer kesintiler) Gecikme Faizleri. İthalat vergilerinin iki katı kadar para cezası. Yurtiçinden yapılan alımlarda iki katı para cezası uygulanmaz Söz konusu müeyyideler İhracatçı Birliklerinin, ilgili mercilere gönderdiği taahhüt kapatma yazısında belirtilir.

37 İthal Edİlmİş Hammaddenİn Serbest DolaşIma SokulmasI
Belge süresi içinde olması Ticaret Politikası önlemlerinin uygulanması Eşyanın Gümrük İdaresince yerinde tespiti Eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin yapılması Kanunen ödenmesi gereken vergilerin ödenmesi kaydıyla DİİB kapsamında ithal edilen eşya serbest dolaşıma girebilir Bu durumda Serbest dolaşıma giren eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi aranmaz

38 Dİkkat Edİlmesİ Gereken Hususlar
DİİB kapsamında döviz kullanım oranı azami % 80’dir. Ancak, ikincil işlem görmüş tarım ürünü taahhüdü içeren belgelerde bu oran azami % 100 olarak tespit edilebilir. DİİB kapsamında ithaline izin verilecek işletme malzemesi değeri ise, ihracat taahhüdünün % 2’sini geçemez. Değişmemiş eşya için bu oran %1 dir.  Bu oranların aşılmaması gerekmektedir. (DİİB kapsamındaki yurt içi alımlar ve bedelsiz ithalatta döviz kullanım oranı aranmaz.) İthal edilen girdilerin ihraç edilen mamullerin bünyesinde kullanılmış olması gerekmektedir. İthalat ve ihracata ait gümrük beyannamelerinde, ilgili dahilde işleme izin belgesinin satır kodunun doğru bir şekilde yer alması ve DIR Otomasyon sistemine doğru muafiyet kodu ile girilmesi gerekmektedir. 38 38

39 Belge kapsamındaki ithalat ve ihracatın belge süresi içerisinde (ek süreler dahil) ve belge şartlarına uygun olarak yapılması gerekmektedir.(Performansa dayalı, ilk ithalata istinaden, haklı sebep, mücbir sebep gibi ek süreler) Belgenin taahhüt hesabının kapatılması için, belge süresi bitimini müteakip en geç 3 ay içerisinde hem DIR Otomasyon Sisteminde hem de manuel olarak ilgili İhracatçı Birliğine müracaat edilmesi gerekmektedir. Aksi taktirde belgenin taahhüt hesabı resen kapatılır. Taahhüt kapatma evrakının ilgili Genel Sekreterliğe eksiksiz (tam) olarak sunulması, Belge şartlarına uyulması(örn; belge şartlarında ekspertiz şerhi varsa raporun belge süresi içerisinde ilgili Oda’dan alınması gerekmektedir.), Belgenin sarfiyat hesabındaki kullanım oranlarına dikkat edilerek, sarfiyat tablosunun DIR Sisteminden takip edilmesi. 39 39


"FORM MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları