Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI"— Sunum transkripti:

1 T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI
REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: TR21-10-RGA-002

2 Ben Kimim ? Abdi KÖSEM Direktör-Kurucu Ortak
İda Grup Uluslararası Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Hüseyin Pehlivan Cad. Mahmutbey İş Merkezi Kat.1 Daire 3 TEKiRDAĞ T: GSM:

3 Trakya Kalkınma Ajansı
Program Adı     : REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI Kar Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik Referans Kodu : TR21-10-RGA-002

4 Trakya Kalkınma Ajansı
TR21 Trakya Bölge Planı ( )’nda Bölge vizyonu “sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, çevreye duyarlı, potansiyellerini değerlendiren, küresel ölçekte rekabet edebilir bir Trakya” olarak belirtilmiştir.

5 Trakya Kalkınma Ajansı
Dört temel stratejik amaç benimsenmiştir: 1. Rekabet gücünün arttırılması 2. Altyapının planlı gelişiminin sağlanması 3. Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması 4. Sosyal yapı ve beşeri sermayenin geliştirilmesi

6 Trakya Kalkınma Ajansı
Program Adı     : KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans Kodu : TR21-10-KÖA-003

7 Trakya Kalkınma Ajansı
Program Adı     : REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik Referans Kodu : TR21-10-RGA-001

8 Trakya Kalkınma Ajansı
KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLARA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI

9 Kar Amacı Gütmeyen Bu destek programının amacı; TR21 Trakya Bölgesinde potansiyellerin harekete geçirilerek bölgesel gelişimin, çevreye duyarlı ekonomik kalkınmanın ve küresel ölçekte rekabet gücünün sağlanmasına yönelik olarak; Ar-Ge,  inovasyon ve markalaşmanın, Verimlilik ve rekabet gücünün arttırılmasının, Kümelenme ve işbirliğinin, Kurumsallaşmanın, teşvik edilmesi ve desteklenmesidir.

10 Kar Amacı Gütmeyen Öncelik 1:
Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma ile verimlilik artışına yönelik olarak üretim, hizmet, pazarlama ve insan kaynakları altyapılarının geliştirilmesi, 

11 Kar Amacı Gütmeyen Öncelik 2:
Çevreye duyarlı üretim süreçleri ile yenilenebilir ve çevre dostu enerji kaynaklarının kullanımına geçişin sağlanması, 

12 Kar Amacı Gütmeyen Öncelik 3:
Turizmin çeşitlendirilmesi ve eko-agro turizm, doğa, spor ve kültür turizmi alanlarındaki hizmet ve pazarlama kalitesi ile markalaşmanın geliştirilmesi. 

13 Kar Amacı Gütmeyen Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL’dir. Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:    Asgari tutar:  TL   Azami tutar: TL

14 Kar Amacı Gütmeyen Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %75’inden fazla olamaz. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır.

15 Kar Amacı Gütmeyen Kimler Başvurabilir? Kamu Kurum ve Kuruluşları
Yerel Yönetimler (Belediye Başkanlıkları, İl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları) Mahalli İdare Birlikleri (5355 sayılı kanun kapsamındaki mahallî idare birlikleri) Üniversiteler, Meslek Yüksek Okulları, Enstitüler Teknoparklar Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar vb

16 Kar Amacı Gütmeyen Kimler Başvurabilir?
Organize Sanayi Bölge Yönetimleri Küçük Sanayi Site Yönetimleri Sivil Toplum Örgütleri (Dernekler, Vakıflar vb.) Kooperatifler, Birlikler

17 Kar Amacı Gütmeyen Başvuru sahibinin;
Proje faaliyetinin/konusunun başvuru sahibinin faaliyet alanı içerisinde bulunması, Ajansın faaliyet gösterdiği TR21 Trakya Bölgesi’nde (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması, Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi, Teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 (üç) ay önce kurulmuş veya tescil edilmiş olması.

18 Kar Amacı Gütmeyen 5449 Sayılı Kanunun 19. maddesinin (d ve e) bendinde belirtilen amir hükümler uyarınca Ajansa katkı payı ödemelerini başvuru tarihi itibari ile tamamen yerine getirmeyen Belediyeler, İl Özel İdareleri ile Ticaret ve Sanayi Odaları Trakya Kalkınma Ajansı’na proje desteği için başvuruda bulunamaz ve proje ortağı olamazlar.

19 Kar Amacı Gütmeyen Proje Süresi:
Azami proje süresi, 12 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzaladığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

20 Kar Amacı Gütmeyen Projenin Uygulanacağı Yer:
Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR21 Trakya Bölgesinde (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) gerçekleştirilmelidir.

21 Kar Amacı Gütmeyen Başvuru Sahibi Başına Teklif ve Destek Koşulları:
Bir başvuru sahibi, aynı takvim yılı içerisindeki tüm proje teklif çağrıları kapsamında en fazla 4 projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla 2 projesi için destek alabilir. Ancak, 2 projesi için destek almaya hak kazanan kamu kurum ve kuruluşları dışındaki bir başvuru sahibine aynı takvim yılında verilecek toplam destek miktarı TL’yi geçemez.

22 Trakya Kalkınma Ajansı
Program Adı     : KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI Referans Kodu : TR21-10-KÖA-003

23 Küçük Ölçekli Altyapı Bu destek programının amacı; TR21 Trakya Bölge Planında belirlene stratejik amaç ve öncelikler esas alınarak, kentsel ve kırsal alanların yaşam koşullarının iyileşmesini sağlayacak şekilde planlı altyapı gelişiminin sağlanmasıdır.

24 Küçük Ölçekli Altyapı Öncelik 1:
Planlı sanayi ve tarım alanlarının üretim altyapısının güçlendirilmesi,

25 Küçük Ölçekli Altyapı Öncelik 2:
Kentsel ve kırsal alandaki sosyo-kültürel yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik altyapının geliştirilmesi,

26 Küçük Ölçekli Altyapı Öncelik 3:
Çevreyi kirletici faktörlerin kontrol altına alınması ve sağlıklı yaşam koşullarının oluşturulması.

27 Küçük Ölçekli Altyapı Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL’dir. Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır: Asgari tutar:  TL Azami tutar: TL

28 Küçük Ölçekli Altyapı  Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin%25’inden az ve %75’indan fazla olamaz. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır.

29 Küçük Ölçekli Altyapı Kimler Başvurabilir? Kamu Kurum ve Kuruluşları
Yerel Yönetimler (Belediye Başkanlıkları, İl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları) Mahalli İdare Birlikleri (5355 sayılı kanun kapsamındaki mahallî idare birlikleri) Organize Sanayi Bölge(OSB) Yönetimleri Küçük Sanayi Siteleri(KSS) Yönetimleri

30 Küçük Ölçekli Altyapı Başvuru sahibinin;
Proje faaliyetinin/konusunun başvuru sahibinin faaliyet alanı içerisinde bulunması, Ajansın faaliyet gösterdiği TR21 Trakya Bölgesi’nde (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması, Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi, Teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 (üç) ay önce kurulmuş veya tescil edilmiş olması.

31 Küçük Ölçekli Altyapı 5449 Sayılı Kanunun 19. maddesinin (d ve e) bendinde belirtilen amir hükümler uyarınca Ajansa katkı payı ödemelerini başvuru tarihi itibari ile tamamen yerine getirmeyen Belediyeler, İl Özel İdareleri ile Ticaret ve Sanayi Odaları Trakya Kalkınma Ajansı’na proje desteği için başvuruda bulunamaz ve proje ortağı olamazlar.

32 Küçük Ölçekli Altyapı Proje Süresi:
Azami proje süresi, 18 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzaladığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

33 Küçük Ölçekli Altyapı Projenin Uygulanacağı Yer:
Projenin Uygulanacağı Yer: Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR21 Trakya Bölgesinde (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) gerçekleştirilmelidir.

34 Küçük Ölçekli Altyapı  Başvuru Sahibi Başına Teklif ve Destek Koşulları: Bir başvuru sahibi, aynı takvim yılı içerisindeki tüm proje teklif çağrıları kapsamında en fazla 4 projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla 2 projesi için destek alabilir. Ancak, 2 projesi için destek almaya hak kazanan kamu kurum ve kuruluşları dışındaki bir başvuru sahibine aynı takvim yılında verilecek toplam destek miktarı TL’yi geçemez.

35 Trakya Kalkınma Ajansı
Program Adı     : REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik Referans Kodu : TR21-10-RGA-001

36 Kar Amacı Güden Bu destek programının amacı; TR21 Trakya Bölgesinde potansiyellerin harekete geçirilerek bölgesel gelişimin, çevreye duyarlı ekonomik kalkınmanın ve küresel ölçekte rekabet gücünün sağlanmasına yönelik olarak; Ar-Ge,  inovasyon ve markalaşmanın, Verimlilik ve rekabet gücünün arttırılmasının, Kümelenme ve işbirliğinin, Kurumsallaşmanın, teşvik edilmesi ve desteklenmesidir.

37 Kar Amacı Güden Öncelik 1:
Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma ile verimlilik artışına yönelik olarak üretim, hizmet, pazarlama ve insan kaynakları altyapılarının geliştirilmesi, 

38 Kar Amacı Güden Öncelik 2:
Çevreye duyarlı üretim süreçleri ile yenilenebilir ve çevre dostu enerji kaynaklarının kullanımına geçişin sağlanması, 

39 Kar Amacı Güden Öncelik 3:
Turizmin çeşitlendirilmesi ve eko-agro turizm, doğa, spor ve kültür turizmi alanlarındaki hizmet ve pazarlama kalitesi ile markalaşmanın geliştirilmesi. 

40 Kar Amacı Güden Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı TL’dir. Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:  Asgari tutar:  TL Azami tutar: TL

41 Kar Amacı Güden Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %50’sinden fazla olamaz. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır.

42 Kar Amacı Güden Kimler Başvurabilir?
KOBİ’ler ( tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi)

43 Kar Amacı Güden Başvuru sahibinin;
Proje faaliyetinin/konusunun başvuru sahibinin faaliyet alanı içerisinde bulunması, Ajansın faaliyet gösterdiği TR21 Trakya Bölgesi’nde (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması, Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi, Teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 (üç) ay önce kurulmuş veya tescil edilmiş olması, Sermayesinin veya oy haklarının %25’den fazlasının KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması şartını sağlayan işletmeler.

44 Kar Amacı Güden Proje Süresi:
Proje Süresi: Azami proje süresi, 12 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzaladığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

45 Kar Amacı Güden Projenin Uygulanacağı Yer:
Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR21 Trakya Bölgesinde (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) gerçekleştirilmelidir.

46 Kar Amacı Güden Başvuru Sahibi Başına Teklif ve Destek Koşulları:
Bir başvuru sahibi, aynı takvim yılı içerisindeki tüm proje teklif çağrıları kapsamında en fazla 4 projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla 2 projesi için destek alabilir. Ancak, 2 projesi için destek almaya hak kazanan bir başvuru sahibine aynı takvim yılında verilecek toplam destek miktarı TL’yi geçemez.

47 Kar Amacı Güden Başvuru Sahibi Başına Teklif ve Destek Koşulları:
 Rekabet Gücünün Arttırılması Mali Destek Programı kapsamında destek alan kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, sözleşmede belirtilen proje bitiş tarihi itibarıyla 1 (bir) yıl boyunca destek alamayacaktır

48 Kar Amacı Güden Ayrıca, başvuru sahipleri ve ortaklarının destek alabilmek için aşağıdaki hallerden herhangi birinde bulunmaması gerekir: a) İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar, b) Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar,

49 Kar Amacı Güden c) Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar, d) Sosyal sigorta primi veya vergi borcu nedeni ile haklarında haciz işlemleri devam edenler ile yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere, meri mevzuat hükümleri uyarınca, proje başvuru tarihi itibari ile vadesi dolmuş veya ödenmemiş sosyal sigorta primi veya vergi borcu veya temerrüde düşmüş kredi borcu olanlar,

50 Kar Amacı Güden e) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar, f) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler

51 Kar Amacı Güden Teklif çağrısının yapıldığı sırada aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan başvuru sahipleri de teklif çağrısına katılmaya veya destek almaya hak kazanamazlar; g) Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar, h) Teklif çağrısına katılım koşulu olarak Trakya Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler, i) Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Trakya Kalkınma Ajansı’nı etki altında bırakmaya veya

52 Kar Amacı Güden Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı başvuru konusu için ulusal ya da uluslararası hibe programlarından (Avrupa Birliği, Büyükelçilik Hibeleri, Dünya Bankası, UNESCO, TKDK, KOSGEB vb.) finansman sağlanan projeler adına Trakya Kalkınma Ajansı Mali Destek Programlarına başvuru yapılamaz.

53 Kar Amacı Güden 5449 Sayılı Kanunun 19. maddesinin (d ve e) bendinde belirtilen amir hükümler uyarınca Ajansa katkı payı ödemelerini başvuru tarihi itibari ile tamamen yerine getirmeyen Belediyeler, İl Özel İdareleri ile Ticaret ve Sanayi Odaları Trakya Kalkınma Ajansı’na proje desteği için başvuruda bulunamaz ve proje ortağı olamazlar.

54 Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu
Başvuru sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler. Ortak, desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda veya menfaat elde ederek, bunun karşılığında yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan, Destek Yönetimi Kılavuzunda gösterilen ortaklık beyannamesini imzalayan ve ilgili başvuru belgelerinde açıkça belirtilen gerçek veya tüzel kişilerdir. Başvuru sahibinin ortakları projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına katılabilecek ve yaptıkları masraflar destek yararlanıcısının yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir.

55 İştirakçiler Başvuranların ve ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar da projeye, o projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini arttırmak amacıyla, iştirakçi olarak katılabilirler. İştirakçi kuruluşlar, projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenecektir. Ancak yaptıkları harcamalar, uygun maliyet olarak değerlendirilmez.

56 Kar Amacı Güden Alt Yükleniciler / Taşeronlar
Ortak veya iştirakçi olmayıp, projede yer alan bazı faaliyetlerin ihale edildiği kuruluşlardır. Alt yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler, standart destek sözleşmesi EK IV’teki kurallara tabidir. Siyasi partiler ve bunların alt birimleri, hiçbir şekilde başvuru sahibi, proje ortağı ya da iştirakçi olarak proje başvurusunda bulunamazlar, proje uygulamalarında yer alamazlar.

57 Kar Amacı Güden Proje Konuları:
Programın amacının gerçekleştirilmesinde katkıda bulunacak, program önceliklerinden en az birinin kapsamına giren projeler, uygun proje olarak kabul edilecektir.

58 Kar Amacı Güden Öncelik 1:
- İşletmelerde katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesini sağlayacak yeni teknik/teknolojilerin kullanılması ve Ar-Ge altyapısının güçlendirilmesi, - İşletmelerde verimlilik artışına yönelik olarak makine ve teçhizat alımı,

59 Kar Amacı Güden Öncelik 1 :
- Ar-Ge ve inovasyon altyapısının geliştirilmesine yönelik olarak laboratuar, atölye vb. ortamların oluşturulması, - Yeni teknoloji transferi yapılması, - İşletmelerin üretim ve iş akış süreçlerinin modernizasyonu,

60 Kar Amacı Güden Öncelik 1 :
- İşletmelerin üretim ve iş akış süreçlerinin modernizasyonu, - İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması,

61 Kar Amacı Güden Öncelik 1 :
- E-ticaret gibi yeni pazarlama araçlarının ve modern pazarlama tekniklerinin kullanılması, - Patent, marka, endüstriyel tasarım ve faydalı model gibi sınaî mülkiyet haklarının elde edilmesinin veya korunmasının sağlanması,

62 Kar Amacı Güden Öncelik 1
Üretimde izlenebilirlik sistemlerinin kurulması, - Ortak kullanımı yönelik makine parkları, soğuk hava depoları ve laboratuar gibi alanlarının kurulması ve geliştirilmesine ilişkin çalışmalar,

63 Kar Amacı Güden Öncelik 1
Bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesine yönelik Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ile verim arttırıcı teknolojilerin kullanılması, - Vb.

64 Kar Amacı Güden Öncelik 2:
- Üretim süreçlerinin çevreye duyarlı hale getirilmesini sağlayacak proses ve iyileştirmelerin yapılması, - Atık önleme, atık ve emisyon azaltma ve geri dönüşüm gibi çevre dostu faaliyetler,

65 Kar Amacı Güden Öncelik 2:
- Atık ısının tekrar kullanımına yönelik faaliyetlerin yapılması, - Rüzgâr, biyogaz ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı,

66 Kar Amacı Güden Öncelik 2:
Enerji verimliliğine yönelik olarak üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, - Vb.

67 Kar Amacı Güden Öncelik 3:
- Taşınmaz tarihi ve kültürel yapıların rehabilite edilerek turizm amaçlı kullanılmasına yönelik faaliyetler, - Otel, butik otel ve pansiyon gibi konaklama işletmelerinin hizmet kalitesinin iyileştirilmesine, kapasite arttırımına ve tanıtımlarına yönelik faaliyetler,

68 Kar Amacı Güden Öncelik 3:
Yamaç paraşütü, dalış ve trekking gibi doğa sporlarının geliştirilmesine yönelik faaliyetler, - Eko-agro ve eno turizmin geliştirilmesine yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetleri,

69 Kar Amacı Güden Öncelik 3:
Turizm hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve süreç planlama faaliyetleri, - Bölgeye özgü motif ve el sanatlarının tanıtılması ve pazarlanması gibi yanında ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik faaliyetler,

70 Kar Amacı Güden Öncelik 3:
Bölgenin tarihi, doğal ve kültürel öğelerinin tanıtılması, pazarlanması ve markalaştırılmasına yönelik faaliyetler, - Vb.

71 Kar Amacı Güden Program öncelikleri altında sayılan proje ve faaliyet örnekleri, başvuru sahiplerine örnek olmaları amacıyla sunulmuş olup, desteklenecek proje ve faaliyetler bu örneklerle sınırlı değildir. İçerik açısından mali destek programının öncelikleri kapsamında olup, yukarıda sayılmayan proje ve faaliyetler için de başvuruda bulunulabilir.

72 Kar Amacı Güden Bununla birlikte, tüm projeler her koşulda meri mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir: - Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler, - Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,

73 Kar Amacı Güden Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi, - %15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi,

74 Kar Amacı Güden - Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler,
- Sadece araç alımı, - Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları,

75 Kar Amacı Güden - Gayrimenkul yatırımları,
- Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar, Eğitim veya kurslar için bireysel burslar,

76 Kar Amacı Güden -Birincil tarım faaliyetleri (bitkisel üretim, canlı hayvan alımı vb.) - Toptan ve perakende ticarete yönelik faaliyetler,

77 Kar Amacı Güden Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara maddi veya ayni hibe veya kredi sağlamak için), Daha büyük bir projenin parçası olmayan salt akademik tez, araştırma ve fizibilite çalışmaları,

78 Kar Amacı Güden Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler, - Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler.

79 Kar Amacı Güden Bu programda bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki genel koşullar aranmaktadır: Trakya Kalkınma Ajansı’nın talep etmesi durumunda nihai denetim maliyetleri hariç olmak üzere, projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi, Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması; maliyet etkinliği sağlaması, Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi, Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi gerekir.

80 Kar Amacı Güden Uygun Maliyetler
Uygun doğrudan maliyetler ve uygun dolaylı maliyetler olmak üzere, iki türlü uygun maliyet bulunmakta olup, aşağıda tanımlanmaktadır:

81 Kar Amacı Güden a. Uygun doğrudan maliyetler:
Uygun doğrudan maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir: Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maaliyetler (piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır)2

82 Kar Amacı Güden a. Uygun doğrudan maliyetler:
- Proje ile ilgili olarak yapılan faaliyetin önemi ve kapsamına uygun yolculuk ve gündelik giderler,3 Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni makine, ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,

83 Kar Amacı Güden a. Uygun doğrudan maliyetler:
Sarf malzemesi maliyetleri, - Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.),

84 Kar Amacı Güden a. Uygun doğrudan maliyetler:
Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin %30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri (yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanmasına ilişkin yapım işleri uygun maliyet değildir),

85 Kar Amacı Güden Denetim maliyetleri 4,
- Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.), - Görünürlük maliyetleri,

86 Kar Amacı Güden b. Uygun dolaylı maliyetler
Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri vb.) karşılamak üzere projenin toplam uygun maliyetlerinin %4’ünü aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.

87 Kar Amacı Güden Uygun olmayan maliyetler
Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri aşağıda sıralanmaktadır: - Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler, - Borçlar; zarar veya borç karşılıkları,

88 Kar Amacı Güden Uygun olmayan maliyetler -Faiz borcu,
- Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, - Arazi veya bina alımları, - İkinci el makina ve ekipman alımları,

89 Kar Amacı Güden Uygun olmayan maliyetler Kur farkından doğan zararlar,
- Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri,5 ( Danışmanlık ve Kırtasiye giderleri hariç )

90 Kar Amacı Güden Uygun olmayan maliyetler
Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler, Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler,

91 Kar Amacı Güden Uygun olmayan maliyetler
Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlar için yapılacak ödemeler, - Projeyle ilgisi olmayan harcamalar,

92 Kar Amacı Güden Başvuruların teknik ve mali değerlendirilmesini takiben, sözleşmenin imzalanmasından önceki kontrol sürecinde, gerekli durumlarda bütçede değişiklik yapılabilecektir. Kontroller, başvuru sahibinin ilave açıklama yapmasını ve Trakya Kalkınma Ajansı’nın destek tutarında indirim yapmasını gerektirebilir.

93 Kar Amacı Güden Öngörülen Zaman Çizelgesi
Değerlendirme sonuçları hakkında başvuru sahiplerini bilgilendirmek için Ajansın planladığı tarih 24/12/2010’dur. Bu tarih kesin olmayıp, proje sayısına göre değişebilecektir.

94 Kar Amacı Güden Destek kararını takiben, verilecek destek miktarı ve uygulamaya ilişkin ilke ve kurallar, Başvuru sahibi ile Ajans arasında imzalanacak bir sözleşmeye bağlanır. Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarından, her bir proje için sözleşmede öngörülen toplam destek miktarının %10’u teminat alınır.

95 Kar Amacı Güden Sözleşmeler, başvuru sahiplerine yapılacak tebliğden itibaren en geç 10 gün içerisinde imzalanır. Başvuru sahiplerinin bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde destek kararı iptal edilir. Bunların yerine, öngörülen toplam destek bütçesiyle sınırlı olmak koşuluyla, yedek listede yer alan başvuru sahipleri sözleşme imzalamak üzere en yüksek puanlı projeden başlamak üzere sözleşme imzalamaya davet edilir. Yedek listeden davet usulünde de yukarıdaki hükümler aynen uygulanır.

96 Kar Amacı Güden Ödemeler: Sözleşmede belirtilen süre içerisinde, kabul edilebilir nitelikteki teminat şartının yararlanıcı tarafından yerine getirilmiş olması kaydıyla, destek miktarının %40’ı, yararlanıcıya ait sözleşmede belirtilen banka hesabına ön ödeme olarak aktarılır. Ajans tarafından ön ödeme sonrasında yapılacak diğer ödemeler, hakediş esasına göre gerçekleştirilir. Buna göre, ön ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının eş finansman tutarının usulüne uygun harcandığını gösteren belgelerin ara/nihai raporlarla birlikte Ajansa sunulması, ilgili raporların Ajans tarafından incelenip uygun bulunması ve onaylanmasından sonra; (sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde) ara ödemede destek miktarının %40’ı ve son ödemede %20’si destek yararlanıcısının banka hesabına 30 gün içerisinde aktarılır. Yararlanıcı tarafından ilgili raporlar sunulmadan ve usulüne uygun ödeme talebinde bulunulmadan, yararlanıcıya hiçbir ödeme yapılmaz.

97 Kar Amacı Güden Raporlar:
Yararlanıcılar, uygulama sürecinde, projede kaydedilen ilerleme ve gerçekleşmeleri içeren raporlar sunmak zorundadır. Bunlar; sözleşmede belirtilen dönemlerde sunulacak yararlanıcı beyan raporları, ara raporlar ve proje faaliyetlerinin tamamlanmasını takiben sunulacak nihai rapor ile projenin etkilerinin değerlendirilebilmesi amacıyla sunulacak proje sonrası değerlendirme raporundan oluşmaktadır. Ayrıca Ajans, yararlanıcıdan ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilir.

98 Kar Amacı Güden Başvuruların teslim alınması için son tarih
Başvuruların teslim alınması için son tarih 03/12/2010 saat 17:00’dır. Son başvuru zamanından sonra alınan başvurular, hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

99 Kar Amacı Güden Daha fazla bilgi almak için www.trakyaka.org.tr
E-posta adresi : Faks : 0 (282) Ve Abdi KÖSEM

100 Kar Amacı Güden SABRINIZ VE YAPACAĞINIZ KATILIMLAR İÇİN TEŞEKKÜR EDER,
HİBE MİKTARINIZ IN ÜST LİMİTTEN OLMASINI DİLERİM. Abdi KÖSEM


"T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları