Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Muhtarlık Askı Süreci

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Muhtarlık Askı Süreci"— Sunum transkripti:

1 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Muhtarlık Askı Süreci
Nisan 2007 Türkiye İstatistik Kurumu

2 İçerik Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Hakkında Genel Bilgiler
Muhtarlık Askı Sürecinin Amacı ve Yasal Dayanağı Listelerin Hazırlanma Kriterleri Askı Sürecinde Kullanılacak Listeler Askı Listelerinin Kontrolü Sonrasında Karşılaşılabilecek Durumlar Adres Beyan Formu ve Hatalı Adres Bildirim Formu Muhtarlıklar ve Kayıt Bürolarında Yapılacak Çalışmalar

3 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin (ADNKS) amacı; Ülke genelindeki tüm adres bilgilerinin tutulacağı bir “Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)” oluşturmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile ülkemizde ikamet eden yabancıların ikamet adreslerini MERNİS veri tabanındaki nüfus kütükleri ile eşleştirmek, Ülkemizdeki tüm yerleşim yerlerinde, bütün yapıların güncel adresleri ile bu adreslerde ikamet eden kişiler hakkında bilgiye ulaşabilmek.

4 Yasal Dayanak ADNKS’nin yasal dayanağını; Nüfus Hizmetleri Kanunu,
Türkiye İstatistik Kanunu (ilgili hükümleri), Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik, Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği, Genelgeler; Başbakanlık Genelgesi, İçişleri Bakanlığı Genelgesi, TÜİK Genelgeleri (1,2,3,4 ve 5 nolu genelgeler) oluşturmaktadır.

5 Nüfus Hizmetleri Kanunu
Adrese dayalı bir nüfus kayıt sisteminin kurulmasına ilişkin yasal düzenleme, 29/04/2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Nüfus Hizmetleri Kanunu” ile yapılmıştır. Bu Kanun ile, ADNKS’yi kurma görevi; Türkiye İstatistik Kurumu’na, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.

6 Sistem Nasıl Kuruldu? Ulusal Adres MERNİS Veri Tabanı Türkiye’de
yaşayan yabancı uyruklu kişiler MERNİS Ulusal Adres Veri Tabanı TC Kimlik no ile Ulusal Adres Veri Tabanının EŞLEŞTİRİLMESİ Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu kişiler ile Ulusal Adres Veri Tabanının EŞLEŞTİRİLMESİ Yurtdışında Yaşayan T.C. Vatandaşları ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ

7 Sistemin Getirdiği Yenilikler
Daha güvenilir ve zamanlı istatistik üretilmesi Kamu hizmetlerinin planlanması Güncel bilgiye göre yasal uygulamaların yürütülmesi Kamu kaynaklarının etkin kullanımı Ulusal düzeyde adreslerde standart sağlama İnsan gücü ve zaman tasarrufu Kaynak israfının önlenmesi Yerleşim yeri bazında güncel bilgiye erişim Yerel düzeyde yapılacak çalışmalarda hedef kitlenin belirlenmesi; Sağlık hizmetleri, Eğitim hizmetleri, Sosyal hizmetler, Konut, ulaşım, haberleşme, su, elektrik konularında planlama yapılması Kent bilgi sisteminin alt yapısının oluşturulması, Bölgesel yatırımların planlanması. Nüfus büyüklüğüne bağlı olarak; Belediye olma, Milletvekili dağılımı, Belediyelerin İller Bankası’ndan pay alması, vb. nüfusa bağlı olan kanunların yürütülmesinde kayıt sistemindeki güncel bilgilerin kullanılması. Yerleşim yeri bazında; nüfus büyüklüğü, yaş ve cinsiyet, doğum, ölüm, evlenme, boşanma göç, okullaşma vb. nüfusun niteliklerine ilişkin temel istatistiklerin daha kısa zaman aralıklarında üretilmesi.

8 Uygulama Aşamaları Numaralama Çalışması ve Ulusal Adres Veri Tabanının
Oluşturulması Ulusal Adres Veri Tabanının Kontrolü Muhtarlık Askı Süreci İkamet Adreslerinin Belirlenmesine Yönelik Alan Uygulaması Adresler ile T.C. Kimlik No Eşleştirilmesi

9 Muhtarlık Askı Süreci Ülke genelinde, ikamet adresinin belirlenmesine yönelik alan uygulaması ve veri girişi tamamlanan illerde, 20 Nisan 2007 tarihinden itibaren, ilgili yürütme komitesi kararıyla muhtarlık askı süreci başlatılmıştır. Bu süreçte, ülkemizde ikamet eden T.C. vatandaşları ile yabancı uyruklu kişilere ait bilgiler, mahalle ve köy muhtarlıklarında askıya çıkarılacaktır.

10 Muhtarlık Askı Süreci Kurumsal yerlerde yazılan kişiler ayrıca listelenecek ve bu bilgiler ilgili kuruma gönderilmek suretiyle teyidi alınacaktır. 60 gün süre ile askıda kalacak listeler, ülkemizde ikamet eden kişiler tarafından, muhtarlıklarda,kayıt bürolarında veya internet adresinden kontrol edilerek, gerekli görülen değişiklikler yapılacaktır.

11 Muhtarlık Askı Sürecinin Amacı
Numaralama çalışması ve ikamet adreslerinin belirlenmesine yönelik alan uygulaması sırasında adreslerde meydana gelen hataların ve eksikliklerin giderilmesi, Alan uygulaması sırasında çeşitli nedenlerle bilgi formu uygulanmamış kişilerin sisteme dahil edilmesi, Alan uygulaması sonrasında ikamet adresi değişen kişilerin, yeni adreslerinin sisteme girilmesi.

12 Yasal Dayanak 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici 2. maddesinin (f) fıkrasında: “Elde edilen kayıtlar, mahalle ve köy muhtarlıklarında altmış gün süreyle askıya çıkartılır. Askı süresince, itirazlar üzerine yapılacak inceleme sonucunda TÜİK Başkanlığı tarafından temin edilen bilgilere göre kayıtlarda gerekli düzeltmeler yapılır.”

13 Kullanılacak Listelerin Hazırlanma Kriterleri
Kalite kontrol çalışması sonucunda, “bu adreste ikamet ediyor”(1 kodu) ve “geçici olarak başka bir yerde”(6 kodu) kodunu alanlar dışındaki kayıtlar (başka bir yerde ikamet ediyor, yurtdışında yaşıyor, öldü”, ayrıldı)listede yok. Mükerrer ikamet adreslerinde (hane yada kurumsal) “en son beyan tarihi” esas alındı. Beyan tarihi bulunmayan kayıtlarda, veri giriş tarihi beyan tarihi olarak dikkate alındı.

14 Kullanılacak Listelerin Hazırlanma Kriterleri
En son beyan tarihi aynı olan mükerrer kayıtlarda, “veri giriş tarihi” esas alındı. Resmi kayıtlarda yurtdışında görünen kişiler listede yer almadı. 1 Ekim 2006 tarihinden günümüze kadar gerçekleşen doğum ve ölümler, MERNİS kayıtlarından ADNKS’ye aktarıldı. Kurumsal yerlere ilişkin askı listeleri alınmadı. Bu listeler, teyit için ilgili kurumlara gönderilecek.

15 Listelerin bulunacağı yerler
Muhtarlık Askı Listesi : Tüm köy ve mahalle muhtarlıklarında Adres Takip Listesi : Kayıt bürolarında ve Yürütme komitelerince uygun görülecek muhtarlıklarda. İtiraz başvuruları,sadece Adres Takip Listelerinin bulunduğu yerlerde kabul edilecektir!

16 Muhtarlık Askı Sürecinde Kullanılacak Listeler
Muhtarlık Askı Sürecinde iki tür liste kullanılacaktır: Muhtarlık Askı Listesi Adres Takip Listesi

17 Muhtarlık Askı Listesi
Kişilerin ikamet adreslerini kontrol edeceği listedir (en fazla 100 sayfa ve nüfustan oluşmaktadır): Belirli bir muhtarlıkta ikamet edenlerin soyadından, adres kodundan ve doğum tarihinden sıralı. Aynı soyadı ve adres koduna sahip olan kişiler alt alta sıralı. Aynı adreste ikamet eden ama farklı soyadına sahip olan hanehalkı üyeleri listede kendi soyadlarının bulunduğu bölümde yer almakta.

18 Adres Takip Listesi İlgili muhtarlık sınırları içindeki tüm adreslerin yer aldığı listedir. İlgili mahalledeki tüm adresleri (arsa, tahsis ve imara açılan arsa hariç Form C’deki tüm adresleri) kapsayacak şekilde düzenlendi. Cadde/sokak ismi, dış kapı numarası, iç kapı numarası, soyadı ve doğum yılına göre sıralı. Bir adreste ikamet eden kişilerin tamamı toplu olarak görülebilmekte. Adreste ikamet eden kimse yok ise, adresin sadece nitelik bilgisi bulunmakta.

19 Adres Takip Listesi Bu liste kullanılarak;
Adreslerin niteliği (işyeri, konut, vb.), Adresin dolu/boş olma durumu, Adreste haneden olmayan başka kişi/kişilerin de ikamet ediyor görünüp görünmediği, Adresin UAVT’de kayıtlı olup olmadığı, kontrol edilecek.

20 Muhtarlık Askı Listelerinin Kontrolünde Karşılaşılabilecek Durumlar
Hanedeki kişilerin tamamı doğru adreste Haneden fert ayrıldı İkamet adresi değişti Hanehalkı fertleri ADNKS’de kayıtlı değil (Hanehalkının tamamı veya bazı fertleri) Hanenin ikamet adresi hatalı I II III IV V

21 I. Durum: Hanedeki kişilerin tamamı doğru adreste

22 Muhtarlık Askı Listelerinin Kontrolünde Karşılaşılabilecek Durumlar
Hanedeki kişilerin tamamı doğru adreste Haneden fert ayrıldı İkamet adresi değişti Hanehalkı fertleri ADNKS’de kayıtlı değil (Hanehalkının tamamı veya bazı fertleri) Hanenin ikamet adresi hatalı I II III IV V

23 II. Durum: Haneden Fert Ayrıldı
Evlenme, Boşanma, Ölüm, Yurt içindeki veya yurtdışındaki başka bir yerleşim yerine taşınma, gibi nedenlerle hanehalkı yapısının değiştiği durumlar ile nüfusun artırılmasına yönelik olarak, hanelerinde ikamet etmeyen kişilerin kayıtlı bulunduğu durumlar.

24 II. Durum: Haneden Fert Ayrıldı

25 Muhtarlık Askı Listelerinin Kontrolünde Karşılaşılabilecek Durumlar
Hanedeki kişilerin tamamı doğru adreste Haneden fert ayrıldı İkamet adresi değişti Hanehalkı fertleri ADNKS’de kayıtlı değil (Hanehalkının tamamı veya bazı fertleri) Hanenin ikamet adresi hatalı I II III IV V

26 III. Durum: İkamet adresi değişti
Taşınma, Evlenme-boşanma, Daha önce kurumsal bir adreste yazılmış olma, Bilgisi dışında başka bir yerleşim yerinde kayıt edilmiş olma, gibi olaylar nedeniyle hanenin tamamının veya bazı fertlerinin ikamet adresinin değiştiği durumlar

27 III. Durum: İkamet adresi değişti

28 Muhtarlık Askı Listelerinin Kontrolünde Karşılaşılabilecek Durumlar
Hanedeki kişilerin tamamı doğru adreste Haneden fert ayrıldı İkamet adresi değişti Hanehalkı fertleri ADNKS’de kayıtlı değil (Hanehalkının tamamı veya bazı fertleri) Hanenin ikamet adresi hatalı I II III IV V

29 IV. Durum: Hanehalkı Fertlerinin ADNKS’de Kayıtlı Olmaması
Doğum, Haneye bilgi formu uygulandıktan sonra nüfusa kayıt olunması, Bilgi formu uygulanması sırasında yurtdışında bulunulması, Çeşitli nedenlerden dolayı bilgi formu uygulanmamış olması gibi hususlara dayalı olarak ADNKS’de kayıtlı olmama

30 IV. Durum: Hanehalkı Fertlerinin ADNKS’de Kayıtlı Olmaması

31 Muhtarlık Askı Listelerinin Kontrolünde Karşılaşılabilecek Durumlar
Hanedeki kişilerin tamamı doğru adreste Haneden fert ayrıldı İkamet adresi değişti Hanehalkı fertleri ADNKS’de kayıtlı değil (Hanehalkının tamamı veya bazı fertleri) Hanenin ikamet adresi hatalı I II III IV V

32 V. Durum: Hanenin İkamet Adresi Hatalı
Hanenin ADNKS’de kayıtlı adresinin; İç kapı numarasının, Dış kapı numarasının, Cadde/sokak adının hatalı olduğu durumlar. Örneğin; aynı binadaki hanelere uygulanmış bilgi formlarındaki adres etiketlerinin iç kapı numaraları bakımından hatalı olması.

33 V. Durum: Hanenin İkamet Adresi Hatalı

34 İtiraz Başvurularında Kullanılacak Formlar
Adres Beyan Formu Hatalı Adres Bildirim Formu

35 Adres Beyan Formu ADNKS’de kayıtlı olmayan (ilk defa kayıt edilecekler), İkamet adres değişikliği yapan, Hanelerine fert/fertler katılan, Hanelerinden fert/fertler ayrılan, Hanehalkı üyelerinden birinin/birkaçının ikamet adresi hatalı olan, Hanesinde hanehalkı üyesi olmayan kişi/kişiler kayıtlı olan, hanehalkları tarafından doldurulacak.

36 Adres Beyan Formu ÖNEMLİ!
Adres Beyan Formu, yukarıdaki durumlardan etkilenmeyenler dahil, hanede ikamet eden tüm fertleri kapsayacak şekilde doldurulacak! ve Formla ilgili tüm işlemler, beyan eden kişilerin kimlik belgeleri görülerek yapılacaktır!

37 Adres Beyan Formunun Bölümleri
Bölüm I

38 Adres Beyan Formunun Bölümleri
Bölüm II UYARI! Kişinin beyanı, bu soruya vereceği cevap doğrultusunda incelenecek ve ADNKS’ye işlenecektir. Beyanın niteliğine göre ispatlayıcı belge isteneceğinden, bu bölümün doğru olarak doldurulmasına azami özenin gösterilmesi gerekmektedir.

39 Adres Beyan Formunun Bölümleri
Bölüm III

40 Adres Beyan Formunun Bölümleri
Beyan Bilgilerinin Onaylanması ve teslimi

41 Adres Beyan Formunun Bölümleri
Bölüm IV -birinci kısım-

42 Adres Beyan Formunun Bölümleri
Bölüm IV -ikinci kısım-

43 Adres Beyan Formunun Bölümleri

44 Adres Beyan Formunun Bölümleri
Değerlendirme

45 Adres Beyan Formuna İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Tüm hanehalkı üyeleri için doldurulacak, Adı, soyadı, kimlik numarası, cinsiyeti, doğum tarihi, baba adı, anne adı, nüfusa kayıtlı olunan il ve ilçe adı bilgileri, nüfus cüzdanındaki bilgilere uygun olarak doldurulacak, Sadece daimi ikamet adresleri için doldurulacak, Beyanlar 18 yaşından büyük hanehalkı sorumlusu/üyesi tarafından, kayıt bürosuna veya yürütme komitelerince uygun görülen muhtarlıklara yapılacak, Form, beyanda bulunan kişinin kimlik belgesi görüldükten sonra teslim alınacak,

46 Adres Beyan Formuna İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Beyanda bulunan kişi, Adres Beyan Formu ile Adres Takip listesinin ilgili alanlarını imzalayacak, İkamet etmedikleri bir adreste, başkaları tarafından kendi bilgileri dışında beyan edildiklerini iddia eden kişilerden, bu duruma ilişkin yazılı şikayet dilekçesi alınacak, Şikayet dilekçeleri, yürütme komiteleri tarafından, kişilerin itiraz ettikleri adresten sorumlu yürütme komitesine, yasal işlem yapılmak üzere gönderilecek, Alan kontrolü sırasında, öngörülenler dışında farklı bir durumla karşılaşılırsa; bu durum, ilgililerce tutanak altına alınarak, beyan formuna eklenecek,

47 Adres Beyan Formuna İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Resmi kayıtlarda göre yurtdışında ikamet ediyor gözüken, ancak ikamet adreslerinin Türkiye olduğunu beyan eden kişilerin formları, formla beraber teslim edecekleri, ikamet adreslerinin Türkiye olduğunu ifade eden bir dilekçe ile birlikte işleme alınacak, Beyan edilen adresin, UAVT’de bulunmadığı veya işyeri vb. bir yer olarak gözüktüğü durumlarda da Adres Beyan Formu doldurulacak; kayıt işlemi, adresin alanda doğruluğu kontrol edilip, belediye veya özel idarelerce UAVT’ye işlendikten sonra yapılacak.

48 Adres Beyan Formuna Eklenmesi Gereken Belgeler
Askı listelerindeki kayıt sayısı toplamı ’in altında olan ilçe merkezleri, beldeler ve köylerde (il merkezleri hariç); ADNKS’ye kayıtlı hanenin ikamet adresinin farklı iki yerleşim yeri (il merkezi, ilçe merkezi, bucak ve köy) arasında değişmesi veya Başka bir yerleşim yerindeki adreste kayıtlı kişi/kişilerin haneye katılması durumlarında,

49 Adres Beyan Formuna Eklenmesi Gereken Belgeler
1 Ekim 2006 tarihinden sonraki adres değişikliğini gösteren: Doğum, ölüm, evlenme, boşanma veya evlat edinmeye ilişkin belge, Vergi levhası, SSK bildirgesi, tayin veya emeklilik belgesi, Kazanılan veya bitirilen eğitim kurumunu gösterir belge, Yurtdışından kesin dönüş yapıldığını gösteren belge,

50 Adres Beyan Formuna Eklenmesi Gereken Belgeler
1 Ekim 2006’dan sonra önceki ikamet adresinden ayrıldığını gösterir; mahalle muhtarlığı, jandarma veya polis karakollarından alınmış onaylı belge, ilgili beyan formuna eklenecektir. Beyanın niteliği dikkate alınarak, belirtilenlere eşdeğer nitelikteki diğer belgeler de kabul edilebilecektir. Belgelendirilmeyen beyanlar işleme alınmayacaktır.

51 Adres Beyan Formuna Eklenmesi Gereken Belgeler
DİKKAT! ADNKS’ye ilk defa kayıt yaptıran, aynı yerleşim yeri içinde adres değişikliği yaptığını beyan eden haneler ile fert ayrılan haneler sadece Adres Beyan Formu dolduracak, bu beyan sahiplerinden ilave belge istenmeyecektir.

52 Beyan Edilen Adreslerin Adres Takip Listesinden Kontrolü
Adres Beyan Formunda belirtilen adresin Adres Takip Listesinden kontrolü sonucunda; Beyan edilen adres listede yoksa, Beyan edilen adreste, başka bir hanehalkı kayıtlıysa, Beyan edilen adres, konut niteliği taşımayan işyeri gibi bir yer olarak görünüyorsa, en az iki kayıt bürosu görevlisi tarafından alan kontrolü yapılacaktır.

53 DİKKAT! Beyan edilen adresin başka bir hanehalkının ikinci konutu olarak sistemde kayıtlı olduğu (bu durum sadece sistem kontrolü sırasından belirlenebilir) tespit edilen durumlar için de alan kontrolü yapılacaktır.

54 Alan Kontrolünde Karşılaşılabilecek Durumlar
Hanehalkının ikamet adresini hatalı bildiği, alanda böyle bir adres bulunmadığı tespit edilebilir. Adres Beyan Formu ile beyan edilen yeni adresin, Adres Takip Listesinde yer almamasına rağmen, fiilen mevcut olduğu tespit edilebilir. Adres Beyan Formu ile beyan edilen yeni adreste aslında başka bir hanehalkının yaşadığı tespit edilebilir.

55 Alan Kontrolünde Karşılaşılabilecek Durumlar
Adres Beyan Formu ile beyan edilen adreste, Adres Takip Listesine göre başka bir hanehalkının ikamet ediyor gözükmesine rağmen, söz konusu beyanın doğru olduğu tespit edilebilir (kayıtlardaki hanehalkı taşındığı halde bu değişikliği bildirmemiş veya hanehalkı sisteme yanlış kayıt edilmiş olabilir). Adres Beyan Formu ile beyan edilen yeni adresin aslında içinde insan yaşamayan işyeri veya benzeri bir yer olduğu, yani hanehalkının ikamet adresini hatalı olarak bildiği tespit edilebilir.

56 Alan Kontrolünde Karşılaşılabilecek Durumlar
Adres Takip Listesinde işyeri veya benzeri bir yer olarak görünen yeni beyan adresinin aslında konut olduğu ve hanehalkının burada ikamet ettiği, ancak çeşitli nedenlerden (UAVT’ye veri giriş hatası, değişen adresin niteliğinin UAVT’ye işlenmemiş olması gibi) dolayı Adres Takip Listesinde işyeri veya benzeri bir yer olarak göründüğü tespit edilebilir. Adres Takip Listesinde işyeri veya benzeri bir yer olarak görünen yeni beyan adresinin fiili olarak da belirtilen nitelikte olduğu ve hanehalkının gerçekten burada (içinde insan yaşayan işyeri veya benzeri bir yer) ikamet ettiği tespit edilebilir.

57 Alan Kontrolü Sonucu Alan kontrolü sonucunda yapılan tespitler, Adres Beyan Formunun son sayfasındaki değerlendirme bölümündeki sonuç kısmına yazılarak, imza altına alınacaktır. Yapılan tespit sonucunda; Beyan uygun görülür ise, Adres Beyan Formunun veri girişi yapılacak, Beyan uygun bulunmaz ise, ADNKS’de herhangi bir değişiklik yapılmayacak ve ilgili hanehalkına bilgi verilecek.

58 Hatalı Adres Bildirim Formu
Aynı köy veya mahalle sınırları içindeki; İç kapı, Dış kapı, Cadde/sokak hataları için doldurulacak.

59 Hatalı Adres Bildirim Formunun Bölümleri
Bölüm I

60 Hatalı Adres Bildirim Formunun Bölümleri
Bölüm II

61 Hatalı Adres Bildirim Formunun Bölümleri
Bölüm III

62 Hatalı Adres Bildirim Formunun Bölümleri
Bölüm IV

63 Hatalı Adres Bildirim Formunun Bölümleri

64 Hatalı Adres Bildirim Formuna İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Hatalı Adres Bildirim Formunda belirtilen adresin niteliği ve UAVT’de kayıtlı olup olmadığı, Adres Takip Listesinden kontrol edilecek. Beyan edilen adresin numaralama çalışması sonucunda adres bilgileri (cadde, sokak, dış ve iç kapı numarası) değişen bir yerleşim yeri içinde olup olmadığı değerlendirilecek. Beyanlar 18 yaşından büyük hanehalkı sorumlusu/üyesi tarafından, kayıt bürosuna veya yürütme komitelerince uygun görülen muhtarlıklara yapılacak. Form, beyanda bulunan kişinin kimlik belgesi görüldükten sonra teslim alınacak. Beyanda bulunan kişi, Hatalı Adres Bildirim Formu ile Adres Takip listesinin ilgili alanlarını imzalayacak.

65 Hatalı Adres Bildirim Formuna İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Askı listesindeki adresin doğru olduğuna karar verildiği durumlarda (özellikle numaralama çalışması yenilenen yerleşim yerlerinde kişilerin yeni adreslerini bilmemeleri ve eski adreslerini beyan ettiği vb. durumlar), ADNKS’de herhangi bir değişiklik yapılmayacak, hanehalkına bilgi verilecek. Alan kontrollerinde Hatalı Adres Düzeltme Formu kullanılacak. Bu form, iç kapı hatalarında ilgili binadaki tüm adresler; dış kapı hatalarında ise ilgili cadde/sokaktaki tüm binalar için sistemdeki bilgiler kullanılarak oluşturulacak. Alan kontrolü sonucunda, adres hatası tespit edilirse; söz konusu hataların, Hatalı Adres Düzeltme Formu üzerine işlenerek, ADNKS’de düzeltilmesi sağlanacak.

66 Mahalle/Köy Muhtarlıkları Tarafından Yapılacak Çalışmalar
TÜİK sorumluları tarafından verilecek eğitimlere katılmak. Eğitim sonunda, Muhtarlık Askı Listelerini ve varsa diğer evrakları (yürütme komitelerince belirlenen itiraz başvurularının yapılabileceği muhtarlıklar) tutanak karşılığı teslim almak. Muhtarlık bürolarını, 60 günlük Muhtarlık Askı Süreci boyunca, haftanın her günü mesai saatleri içinde açık bulundurmak. Muhtarlık Askı Listelerini herkes tarafından görülebilecek uygun bir yere asmak ve askı süresi boyunca bunların güvenliğini sağlamak. Askı süresince, kişilerin bilgilendirilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak.

67 Mahalle/Köy Muhtarlıkları Tarafından Yapılacak Çalışmalar
Askı listesine itiraz başvurularının yapılacağı yerin adresinin, Genelge 5 ekindeki “duyuru” ile birlikte, listenin bulunduğu mekanlara ve yürütme komitesinin uygun gördüğü diğer yerlerde asılmasını sağlamak. İkamet adresinde veya hanehalkı fertlerinde hata/eksiklik tespit eden, askı listesinde kaydını bulamayan ya da sisteme hiç kayıt edilmemiş kişileri başvuru için ilgili kayıt bürosuna yönlendirmek. İtiraz başvurularını işleme almak. (bu çalışma, sadece yürütme komitelerince belirlenecek muhtarlıklar tarafından yürütülecek ve bunlar kayıt bürolarınca yapılacak başvuru işlemlerinin tamamından sorumlu olacaktır)

68 Mahalle/Köy Muhtarlıkları Tarafından Yapılacak Çalışmalar
Askı süresinde ikamet adreslerini kontrol edip, gerekli düzeltmeleri yapmamış olan kişilere, listelerdeki adreslerin doğru kabul edileceğini bildirmek. 20 Nisan 2007 tarihinden sonra köy veya mahallelerinden ayrıldığı için belge düzenledikleri kişilerin; T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, ayrıldığı adres ve ayrılış tarihi bilgilerini içeren listeleri, bağlı bulundukları il/ilçe yürütme komitelerine düzenli olarak bildirmek. Askı süreci sonunda, muhtarlık askı listesini ve varsa diğer evrakları (ekli belgeleriyle birlikte), kayıt büro sorumlusuna tutanak karşılığı teslim etmek.

69 Kayıt Büroları Tarafından Yapılacak Çalışmalar
TÜİK sorumluları tarafından verilecek eğitimlere katılmak. Adres Beyan Formunu veya Hatalı Adres Bildirim Formunu doldurmada zorlanan kişilere yardımcı olmak. Kayıt bürolarını, muhtarlık askı süreci (60 gün) boyunca, haftanın her günü mesai saatleri içinde açık tutmak. Askı sürecinin, Genelge 5 ve “Muhtarlık Askı Süreci Uygulama El Kitabı”ndaki esas ve usuller çerçevesinde yürütülmesini sağlamak. Genelge 5 ekindeki “duyuru”nun askı listelerinin bulunduğu mekanlara ve yürütme komitesinin uygun gördüğü diğer yerlere asılmasını sağlamak.

70 Kayıt Büroları Tarafından Yapılacak Çalışmalar
ADNKS’de kayıtlı olup olmadıkları hakkında kimliklerini ibraz eden kişilere bilgi vermek: Kayıt bürosunun sorumluluk alanındaki bir adreste kayıtlı ise, açık adresi, Müracaat ettiği kayıt bürosunun sorumluluk alanı dışındaki bir adrese kayıtlı ise, sadece kayıtlı olduğu il ve ilçe adı bilgileri, Resmi kayıtlarda yurtdışında yaşıyor görünüyor ise, ülke ve şehir bilgileri. Sadece ikinci konutta yazıldıkları için Muhtarlık Askı Listesinde olmayan kişilere, kimliklerini ibraz ettikleri takdirde bilgi vermek, İtiraz başvurularının, “Adres Beyan Formu veya Hatalı Adres Bildirim Formu aracılığıyla yapılmasını sağlamak. Bu formları teslim almak.

71 Kayıt Büroları Tarafından Yapılacak Çalışmalar
Adres Beyan Formları ile Hatalı Adres Bildirim Formlarını teslim alırken; Beyanda bulunan hanehalkı sorumlusunun/üyesinin nüfus cüzdanının aslını, Beyana ilişkin imzaların olup olmadığını, Formların eksiksiz olarak doldurulup doldurulmadığını, Gereken adres değişikliği belgelerinin Adres Beyan Formuna eklenip eklenmediğini ve bu belgelerin Genelge 5’te belirtilen kriterlere uyup uymadığını, Resmi kayıtlarda yurtdışında yaşadığı görünenler ile kendi bilgisi dışında, ikamet etmediği bir adreste başkaları tarafından beyan edildiğini iddia eden kişilere ait dilekçelerin Adres Beyan Formu ekinde olup olmadığını kontrol etmek.

72 Kayıt Büroları Tarafından Yapılacak Çalışmalar
Adres Beyan Formu veya Hatalı Adres Bildirim Formu dolduran kişilerin; adı, soyadı ve formu doldurma tarihini Adres Takip Listesinin ilgili alanlarına yazarak, imzalarını atmalarını sağlamak. Kişilerin, Muhtarlık Askı Listesi ile Adres Takip Listesine yönelik kontrolleri sonucunda yapacakları itiraz başvurularını; değerlendirmek, kontrol etmek ve uygunsa ADNKS’ye kayıt etmek. Numaralama ile ilgili durumlarda biri belediye personeli olmak üzere en az iki kayıt bürosu görevlisi ile gerektiğinde adreslerin alan kontrolünü yapmak. Yapılan kontroller sonucunda veri girişine uygun bulunmayan formları dolduran kişilere durum hakkında bilgi vermek.

73 Kayıt Büroları Tarafından Yapılacak Çalışmalar
Veri girişi sırasında, formlardaki kişi ve bu kişilerle ilişkilendirilmiş adres bilgilerini, ADNKS’deki güncel bilgilerle (muhtarlık askı sürecinde basılı askı ve adres takip listelerinde olabilecek değişiklikler) karşılaştırarak nihai kontrolü sağlamak. (ADNKS ile basılı formlardaki bilgiler arasında itilaf olması halinde, sistemdeki bilgiler geçerli kabul edilecektir.) Veri girişi sırasında tespit edilen çelişkili durumların alanda kontrol edilmesini sağlamak ve bu kontroller sonucunda beyan edilen bilgilerin doğru olduğu belirlenirse veri girişini yapmak, aksi hallerde ilgili hanelere bilgi vermek.

74 Kayıt Büroları Tarafından Yapılacak Çalışmalar
Askı süreci sonunda, Askı Listeleri ile varsa Adres Takip Listeleri , Adres Beyan Formları ve Hatalı Adres Bildirim Formlarını, ekli belgeleri ile birlikte tutanak karşılığında muhtarlardan teslim almak. Muhtarlık Askı Listeleri , Adres Takip Listeleri , Adres Beyan Formları, Hatalı Adres Bildirim Formları ile bu formlara ekli belge ve tutanakları imha edilinceye kadar güvenli bir ortamda saklamak.

75 Türkiye İstatistik Kurumu
TEŞEKKÜR EDERİZ… Nisan 2007 Türkiye İstatistik Kurumu


"Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Muhtarlık Askı Süreci" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları