Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. 2 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı 01.Eylül.2008 01.Eylül.2008 tarihi itibariyle vadesi dolmuş, 30.Ekim.2008 30.Ekim.2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. 2 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı 01.Eylül.2008 01.Eylül.2008 tarihi itibariyle vadesi dolmuş, 30.Ekim.2008 30.Ekim.2008."— Sunum transkripti:

1 1

2 2 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı 01.Eylül.2008 01.Eylül.2008 tarihi itibariyle vadesi dolmuş, 30.Ekim.2008 30.Ekim.2008 tarihine kadar ödenmemiş Vergi dairelerince tahsil edilen Devlete ait Tüm Tüm amme alacakları, KAPSAM

3 3 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı KAPSAMA KAPSAMA GİRMEYEN BORÇLAR

4 4 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı 2008 yılı geçici vergileri ile bu vergilere ilişkin damga vergileri, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu uyarınca daha önce, • Büyükşehir Belediyeleri, • Belediyeler, • Bunlara bağlı kuruluşlar, • Sermayesinin %50'sinden fazlası büyükşehir belediyelerine veya belediyelere ait şirketlerin, yapılandırılan borçları

5 5 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı 5228 sayılı Kanunun geçici 6. maddesi uyarınca 31.12.2004 tarihi itibariyle spor kulüplerinin tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan borçları,

6 6 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı (ANADOLU YAKLAŞIMI) 5569 sayılı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Mali Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunun (ANADOLU YAKLAŞIMI) 3 üncü maddesi uyarınca, finansal yeniden yapılandırma sözleşmelerini imzalamış KOBİ'lerin, 31/10/2006 tarihine kadar vadesi geldiği halde ödenmemiş bulunan ve yirmi dört aya kadar tecil edilip tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan borçlar,

7 7 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun uyarınca; VUK hükümlerine göre ikmalen, re'sen ve idarece tarh edilen vergi, resim, harçlar, fon payı ve bunlara bağlı vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarından yargılama süreci içinde yer alanlar için uzlaşılıp 18 taksitte ödenmek üzere taksitlendirilen borçlar,

8 8 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun uyarınca; ecrimisil Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların kullanılması nedeniyle ödenmemiş olan ecrimisil alacaklarından Davadan vazgeçme koşuluyla uzlaşılıp taksitlendirilen borçlar,

9 9 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı 5766 Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca spor kulüplerinin, tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan borçlar,

10 10 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Ve rgi dairelerince tahsil edilip de tamamı genel bütçe dışındaki ilgili kurumlara aktarılan (yüksek öğrenim harç kredisi, öğrenim kredisi gibi) alacaklar,

11 11 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı 30 Ekim 2008 tarihi itibarıyla VUK’nun 371 inci ve 376 ncı maddesi çerçevesinde tahakkuk eden borçlar da taksitlendirilmeyecektir. Ancak, anılan maddelerdeki şartların ihlal edilmiş olması sonucu oluşan vade tarihlerinin 1 Eylül 2008 tarihi veya bu tarihten önceki bir tarih olması halinde bu borçlar da anılan Tebliğ kapsamında taksitlendirilecektir.

12 12 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı 1 Eylül 2008 Vergi mahkemelerinin tarhiyatı tasdik ya da tadilen tasdik kararları üzerine mükellefe tebliğ edilen Mahkeme Kararına göre belirlenen vade tarihinin 1 Eylül 2008 tarihinden önceki bir tarih olması halinde bu borçlar taksitlendirilecektir. Bu nedenle mükelleflerin üst yargı mercilerindeki ihtilaflarından vazgeçmesi şartı aranılmayacaktır.

13 13 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı • Mahkemelerce verilen yürütmeyi durdurma kararları nedeniyle tahsili durdurulan amme alacakları, mükelleflerin talepleri halinde taksitlendirilecektir.

14 14 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı BAŞVURU SÜRESİ 28 Kasım 2008Cuma 28 Kasım 2008 Cuma günü mesai saati bitimine kadar,

15 15 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı BAŞVURU ŞEKLİ Vergi dairelerinden veya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden (www.gib.gov.tr) temin edilebilecekwww.gib.gov.tr dilekçe dilekçe ile başvurulmalıdır.

16 16 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Başvurular posta yoluyla da yapılabilecektir. Dilekçelerinin • T aahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, • Adi posta ile gönderilmesi halinde ise vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih, başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır. POSTA İLE BAŞVURU

17 17 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı 18 ay Aralık/2008 18 ayda Mükelleflere borçlarını ödemeleri için ilk taksit Aralık/2008 ayından başlamak üzere 18 ayda ve 18 eşit taksitte ödeme imkanı tanınmıştır. TECİL SÜRESİ

18 18 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Başvuruda bulunan mükelleflerin borç asıllarına, vade tarihlerinden tecil talep tarihine kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı hesaplanarak toplam borç tutarı belirlenecektir. BORÇ TUTARININ TESPİTİ

19 19 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı YILLIK % 3 TECİL FAİZİ ORANI

20 20 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı TEMİNAT UYGULAMASI 50.000.- YTL’yı aşmayan tutarlar için teminat aranılmayacaktur, 50.000.-YTL’yı aşan tutarlarda gösterilecek teminat aşan kısmın yarısı kadar olacaktır.

21 21 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı DAHA ÖNCE YAPILAN TECİLLER % 24 % 3 30.Ekim.2008 30.Ekim.2008 tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının, bu tarihten sonra bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, mükelleflerin başvuru şartı aranmaksızın %3 mükelleflerin başvuru şartı aranmaksızın 30 Ekim 2008 tarihine kadar geçen süre için önceki oranlar, sonraki taksit süresi içi n se yıllık %3 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

22 22 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı DAHA ÖNCE YAPILAN TECİLLER % 24 % 3 Önceden tecil edilen alacaklara ilişkin verilen tecil süresi 18 aylık taksit süresinden daha fazla ise; %24  Mayıs 2010 ayından sonra ödenecek taksitlere müracaat tarihinden 30.10.2008 tarihine kadar yıllık %24, %3  30.10.2008 - 31 Mayıs 2010 tarih aralığına yıllık %3,  01.06.20 10 tarihinden itibaren de bu dönemdeki tecil faiz oranı uygulanacaktır

23 23 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı DAHA ÖNCE YAPILAN TECİLLER 18 aydan dilekçe Önceden tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan ve kalan taksit sayısı 18 aydan az olan mükelleflerin süre bakımından yeni düzenlemeden yararlanmak istemeleri halinde 28 Kasım 2008 tarihine kadar bağlı oldukları vergi dairesine dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Mayıs 2010 Bu durumda kalan borçlar için verilecek tecil süresi Mayıs 2010 ayını geçemeyecektir. ARTANTAKSİTSAYISI

24 24 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı DEĞERLENDİRİLMEKTE OLAN TECİL TALEPLERİ 28 Kasım 2008 30 Ekim 2008’den önce yapmış oldukları tecil talepleri değerlendirme aşamasında olan mükelleflerin yeni düzenlemeden yararlanmak istemeleri halinde 28 Kasım 2008 tarihine kadar yazılı olarak ilgili vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir

25 25 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Tecil Taksitlerinin Süresinde Ödenmemesi cebren takip  Tecil edilen borçların taksit ödeme süresi içerisinde ödenmemesi halinde tecil ihlal edilmiş olacak ve tecil edilen amme alacakları cebren takip ve tahsil edilecektir.

26 26 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Tecil Taksitlerinin Süresinde Ödenmemesi en fazla 2 taksitin 5 iş günü  Ancak mükellefler taksitlendirme süresi içerisinde tecilin geçerli sayılması yönünde talepte bulunursa vergi daireleri bu talepleri değerlendirecek, en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesi ve ödenmeyen taksitlerin kendilerine yapılacak tebligattan itibaren 5 iş günü içinde ödenmesi halinde tecil geçerli sayılacaktır.

27 27 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Tecil Taksitlerinin Süresinde Ödenmemesi izleyen ayın sonuna kadar  Son taksitin ödenmemesi halinde, mükellefler tecilin geçerli sayılması için en geç son taksit ödeme süresini izleyen ayın sonuna kadar talepte bulunmalı ödenmemiş taksit tutarı ile tecil faizini aynı sürede ödemelidirler. sayılmayacaktır.  Bu tarihten sonra yapılacak başvurular üzerine tecil geçerli sayılmayacaktır.

28 28 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı AYRICA

29 29 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Taksitlendirilen alacaklar için mükelleflere;  Ödenecek taksit tutarlarını,  Tecil faizi tutarlarını,  Taksitlerin vade tarihlerini (taksit vade tarihinin her ayın son iş günü olduğu belirtilecektir) gösteren yazı tebliğ edilecektir.

30 30 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı bankaya Mükellefler ödeme planlarında gösterilen ve vadesi geçmemiş olan taksitlerini, tecil faizleri ile birlikte bankaya ödeyebileceklerdir.

31 31 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Mükelleflerin MTV borçları da taksitlendirilebilecektir. Birden fazla taşıtı olan mükellefler bu durumda her bir taşıt itibarıyla ayrı ayrı talepte bulunmaları gerekmektedir.

32 32 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı %10 Borçları taksitlendirilen mükelleflere,  Tecil ve taksitlendirilen borçlarının % 10'unun ödemiş olması,  Vadesi geçmiş başkaca borcunun bulunmaması, şartlarıyla vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair yazı verilecektir.

33 33 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı  Mirasçılar,  Kanuni temsilciler,  Ortaklar gibi asıl amme borçlusu dışında amme borçlusu sayılan kişiler de bu düzenlemeden sorumlu oldukları tutar için yararlanabileceklerdir.

34 34


"1. 2 Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı 01.Eylül.2008 01.Eylül.2008 tarihi itibariyle vadesi dolmuş, 30.Ekim.2008 30.Ekim.2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları