Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN"— Sunum transkripti:

1 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası: 6183 Kanun Kabul Tarihi: 21/07/1953 Resmi Gazete Tarihi: 28/07/1953 Resmi Gazete Sayısı: 8469

2 Temel Bazı Özellikler 6183 Sayılı Kanun İdari/vergi usulü içerisindeki en eski kanunlardan olup mehazı İsviçre İcra İflas Kanunu’dur

3 Asıl varlık sebebi idari işleme re’sen icra yetkisi kazandırmaktır
Temel Bazı Özellikler Asıl varlık sebebi idari işleme re’sen icra yetkisi kazandırmaktır

4 Temel Bazı Özellikler Hem merkezi idare kuruluşları hem de tahsil dairesi olmayan diğer kuruluşlar adına yetkilendirilmiştir.

5 Temel Bazı Özellikler Vergilendirme sürecinde önemli bir aşamadır, zira tahsil aşaması 213 sayılı VUK’da düzenlenmemiştir.

6 Temel Bazı Özellikler Türk kamu hukukunun en kuvvetli kavramlarından olan tahakkuka dayalı idari işlemler barındırır.

7 SİSTEMATİK Kanun 4 ana kısımdan oluşur, ancak halen 3 bölüm işlevseldir: 1. Bölüm : Genel Esaslar 2. Bölüm: Kamu Alacağının Zorla Tahsili 3. Bölüm: Zamanaşımı, Terkin, Yasaklar, Cezalar ve Son Hükümler

8 KAPSAM KANUNUN ŞÜMULÜ: Madde 1 - Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur.

9 VERGİLENDİRME SÜRECİNDEKİ YERİ
Vergilendirme Sürecine Etkisi Diğer Kamu Alacaklarında Olduğu Gibidir 213 SAYILI VUK GEREĞİ: VDO – TARH – TEBLİĞ – TAHAKKUK 6183 SAYILI AATUHK GEREĞİ TAHSİL

10 GENEL HÜKÜMLER TEBLİĞLER VE MÜDDETLERİN HESAPLANMASI: Madde 8 - Hilafına bir hüküm bulunmadıkça bu kanunda yazılı müddetlerin hesaplanmasında ve tebliğlerin yapılmasında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik olunur.

11 ZAMAN BAKIMINDAN SINIRLAR
TAHSİL ZAMANAŞIMI: Madde Amme alacağı, vadesinin rasladığı takvimi yılını takib eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi kanunlarındaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur. Zamanaşımından sonra mükellefin rızaen yapacağı ödemeler kabul olunur.

12 ZAMAN BAKIMINDAN SINIRLAR
ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ: Madde Aşağıdaki hallerde tahsil zamanaşımı kesilir: Ödeme, 2. Haciz tatbikı, 3. Cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda yapılan her çeşit tahsilat. 4. Ödeme emri tebliği, 5. Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalarının bildirilmesi,

13 ZAMAN BAKIMINDAN SINIRLAR
6. Yukardaki 5 sırada gösterilen muamelelerden her hangi birinin kefile veya yabancı şahıs ve kurumlar mümessillerine tatbikı veya bunlar tarafından yapılması, 7. İhtilaflı amme alacaklarında kaza mercilerince bozma kararı verilmesi, 8. Amme alacağının teminata bağlanması, 9. kaza mercilerince icranın tehirine karar verilmesi, 10. İki amme idaresi arasında mevcut bir borç için alacaklı amme idaresi tarafından borçlu amme idaresine borcun ödenmesi için yazı ile müracaat edilmesi, 11. Amme alacağının özel kanunlara göre ödenmek üzere müracaatta bulunulması ve/veya ödeme planına bağlanması.

14 KAMU ALACAĞININ ÖDENMESİ
Madde 37 - Amme alacakları hususi kanunlarında belli edilen zamanlarda ödenir. Hususi kanunlarında ödeme zamanı tesbit edilmemiş amme alacakları Maliye Vekaletince belirtilecek usule göre yapılacak tebliğden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu ödeme müddetinin son günü amme alacağının vadesi günüdür. Amme borçlusu isterse borcunu belli zamanlardan önce ödiyebilir.

15 KAMU ALACAĞININ GÜVENCELERİ
Teminat Kefalet İhtiyati haciz İhtiyati Tahakkuk Rüçhan Hakkı

16 KAMU ALACAĞININ GÜVENCELERİ
6.Amme Alacaklarını Kesip Ödemek Mecburiyetinde Olanlar 7. Reddiyat Sebebiyle Mahsup 8. Tasarrufun İptali Davası 9. Tasfiye Halinde Mesuliyet 10. Ortaklığın Feshini İsteme 11. Şirketlerin Borçları

17 KAMU ALACAĞININ GÜVENCELERİ
YAYGIN SORUN: ŞİRKET BORÇLARINDAN DOĞAN SORUMLULUK VUK M. 10 VE / M. 35 FARKLIDIR

18 ÖDEMEYE ETKİLİ HUSUSLAR
Tecil Ölüm halinde takibin geri bırakılması Gecikme Zammı

19 CEBREN TAHSİL ÖDEME EMRİ: Madde 55 - Amme alacağını vadesinde ödemiyenlere, 7 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları luzumu bir "Ödeme emri" ile tebliğ olunur. Ödeme emrinde borcun asıl ve ferilerinin mahiyet ve miktarları nereye ödeneceği, müddetinde ödemediği veya mal bildiriminde bulunmadığı takdirde borcun cebren tahsil ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olunacağı, gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı kayıtlı bulunur. Ayrıca, borçlunun 114 üncü maddedeki vazifeleri ve bu vazifeleri yerine getirmediği takdirde hakkında tatbik edilecek olan ceza bu ödeme emrinde kendisine bildirilir. Belediye hududu dışındaki köylerde bulunan borçlulara ödeme emirleri muhtarlıkça tebliğ olunur. Ödeme emirlerinin muhtarlığa tevdii tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligat yapılmadığı takdirde ödeme emirleri tebliğ edilmemiş olan borçluların isimleri ödeme emri hüküm ve mahiyetindeki bir "ödeme cetveline" alınarak borçlular borçlarını ödemeye ve mal bildiriminde bulunmaya çağırılırlar. Ödeme cetveli köy ihtiyar kurulu kapısına bir örneği de köyde herkesin görebileceği umumi bir mahalle 10 gün müddetle asılmak suretiyle tebliğ olunur ve cetvelin asıldığı Köy muhtarlığınca münadi vasıtasiyle ilan olunur. Cetvel asılırken ve indirilirken keyfiyet muhtarlıkça zabıt varakasıyle tesbit edilir. Cebren tahsil ve takip ödeme emrinin tebliği veya ödeme cetvelinin indirilmesi tarihinde başlamış olur. Borcunu vadesinde ödemiyenlere ait malları elinde bulunduran üçüncü şahıslardan bu malları 7 gün içinde bildirmeleri istenir.

20 CEBREN TAHSİL HACİZ ve PARAYA ÇEVİRME M. 62 VE M. 100 ARASINDADIR

21 YARGISAL HAKLAR 2576 Sayılı Kanun VERGİ MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ: Madde 6 - (Değişik madde: 24/02/ /2. md.) Vergi mahkemeleri: a) Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları, b) (a) bendindeki konularda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin davaları, c) Diğer kanunlarla verilen işleri, Çözümler.

22 YARGISAL HAKLAR 2577 Sayılı İYUK m. 27/3 Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur.

23 YARGISAL HAKLAR 2577 Sayılı İYUK m. 28/1 Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında, bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir.


"AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları