Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

(Harç = Masraf ; Rah = Yol )

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "(Harç = Masraf ; Rah = Yol )"— Sunum transkripti:

1 (Harç = Masraf ; Rah = Yol )
Harcırah (Harç = Masraf ; Rah = Yol )

2 * * Bu slayt, Üniversitenin, ödeneklerin etkin ve verimli kullanılmasını temin etmek üzere aldığı tedbirler saklı kalmak kaydıyla, harcırah mevzuatı genel hükümlerine göre hazırlanmıştır.

3 Kaynaklar 6245 sayılı Harcırah Kanunu
tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘39 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği’ tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar’ ile ‘Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar’ tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’ tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu 3.md 3.fıkra/a bendi ( dönemi için ), Yılı Bütçe Kanunları H Cetveli Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü eğitim dokümanları

4 Harcırah Ödemesi Nedir ?
6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamındaki genel, katma ve özel bütçeli idarelerde, bunlara bağlı sabit ve döner sermayeli kurumlarda, özel kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküllerde harcırah ödenmesini gerektiren bir hizmet yapılması hâllerinde uygulanacak kuralları içeren bir gider kanunu olan 6245 sayılı Kanuna göre harcırah (yolluk) ödemesi, kamu hizmetinin gerektirdiği durumlarda, bu hizmet için görevlendirilen kişilerin katlanacakları giderleri karşılamak üzere yapılan parasal bir idari işlemdir. Başka bir deyişle, görevlendirilen kişilere, katlandıkları zorunlu giderlerin karşılığı olarak yapılan bir ödemedir.

5 Kanunda Geçen Tanımlar
Harcırah: Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçı veya tamamı Kurum: Kanun kapsamındaki daire, idare, banka, teşekkül ve müesseseler Memur: Personel kanunları hükümlerine göre aylık alan kimseler (Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel hariç) Hizmetli: Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personeli, kurumlarda yalnız ödenek karşılığı çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçilerini ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseler

6 Memur Hizmetli Personel kanunlarına göre aylık alan kimseler
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel Kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlar, (TBMM Üyeleri, Belediye Başkanları, İl Genel meclisi üyeleri …) Kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçileri, İş kanunlarına göre işçi sayılan kimseler

7 Aile fertleri: Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında
-evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi, -bakmakla yükümlü olduğu usul ( üstsoy) ve füru (altsoy) (kan bağı şarttır evlatlık ve üvey evlatlar füru sayılmazlar) *657 sayılı Kanuna göre evlenen ya da 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malullükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olmak üzere, kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar -öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç-, burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar ( toplu sözleşme hükümleri uyarınca yılları hariç ) bakmakla yükümlü olunan füru kapsamında değildir. -erkek ve kız kardeşlerini Bagaj: Memur ve hizmetlinin mensup olduğu kuruma veya şahsına ait olup, resmi vazife için kullanılabilecek eşya ile yolcunun bu seyahati için ihtiyacı bulunan şahsi eşyasından mutat surette taşınması mümkün olanları;

8 Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri

9 Büyükşehir Olmayan Yerlerde Memuriyet Mahalli Tanımı
Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların, Belediye sınırları içindeki mahaller Belediye sınırları dışında kalmakla birlikte, yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde olup belediye hizmetlerinden (otobüs, su, doğalgaz, kanalizasyon gibi hizmetler ) yararlanan ve bu hizmetlerin hangi belediye tarafından sağlandığına bakılmaksızın düzenli olarak ulaşım hizmetleri verilen mahaller

10 Büyükşehirlerde Memuriyet Mahalli Tanımı
(6360 sayılı Kanun ile büyükşehir belediyelerinin sınırı il mülki sınırı olarak belirlenmiştir.) İl mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ; İlçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler, İlçe belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki yerler,

11 Bütünlük Arz Eden Yerler İle Bu Yerlerin Devamı Niteliğinde Olan Yerlerin Belirlenmesi
39 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği uyarınca ; Yerleşim özellikleri bakımından konut, işyeri, meydan, okul, kamu binaları gibi resmi ve özel bütün yapıların topluca bulunduğu İnsanların yerleşmek amacıyla bir arada yaşadığı Aralarında boşluk bulunmayan yerler ile bu bütünlüğün kesintisiz olarak devam ettiği yerler.

12 Kurum Servis Araçları İle Gidilen Yerler
39 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği uyarınca, Kurumlarınca sağlanan servis araçları veya bu mahiyetteki taşıt araçları ile ulaşım sağlanan (her gün gidiş dönüş olmak üzere) yerler de memuriyet mahalli olarak belirlenmiştir. Ancak ; 21 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği uyarınca, Arızi olarak kurumlara ait taşıt araçları ile gidilip gelinen yerler memuriyet mahalli dışında kabul edilmiş, bu gibi yerlere geçici görevle görevlendirilme halinde (yol gideri hariç) sadece gündelik ödenmesi öngörülmüştür.

13 Harcırahın Unsurları 6245’e göre ödenmesi gereken; yol masrafı,
gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını ifade eder.

14 Yurtiçinde Yol Masrafı
Harcırah, bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir. Görev yolculuklarının kendilerine tahsis edilen kamu araçları ile yapıldığı durumlarda yol giderinin ödenmeyeceği tabidir.​ Yurtiçi görevlere gidenlerden yolculuklarını  özel otomobilleriyle yapanlara müstahak oldukları taşıt ücreti, yol gideri olarak verilecektir. Görevlendirme onayında yer alması koşuluyla uçakla seyahat edilmesi ve buna ilişkin yol giderinin ödenmesi mümkündür.​

15 Memuriyet Mahalli İçinde Yol Masrafı
Memuriyet mahalli içerisinde bir görevin yerine getirilmesi için memur ve hizmetlilerin geçici olarak görevlendirilmeleri mümkün olabilmektedir.​ Bu görevlendirmelerde gündelik ödenmesi mümkün bulunmamakta sadece, mutat taşıt ücreti ödenebilmektedir. ​ Ancak yapılacak işin aciliyetine göre veya zorunlu hallerde özel araç gideri de ödenebilmektedir. ​ Özel araçların kullanılabilmesi daire amirinin onayı ile mümkün olabilmektedir.​

16 Yol Masrafına İlişkin 1 Nolu Cetvel
I inci Sütun II inci Sütun III üncü Sütun Görev unvanları veya aylık dereceleri Muayyen tarifeli taşıt ile seyahat (Vapur-Tren), (Eks­pres ve kuşet ücretleri dahil) Gayrimuayyen tarifeli taşıtlarla seyahat 1.Yurt dışı seyahat­lerde uçaklarda birin­ci sınıf üzerinden seya­hat giderleri ödenenler. (Bkz. 29. md.) Yataklı vagon farkı dahil ol­duğu halde birinci mevki bi­let ücreti. Yapılan hakiki yol masrafı. 2.Aylık dereceleri 1 olan memur ve hizmetliler ile 33'üncü maddenin (b) bendi­ne dahil olanlar. Yataklı vagon farkı dahil ol­duğu halde birinci mevki bilet ücreti. Mutad ve ekonomik olan ta­şıtlara ait yol masrafı ve icap ve zaruret halinde kullanıla­cak diğer taşıtlara göre hakiki yol masrafı 3.Yukarıda yazılı olanların dışında kalan aylık dereceleri 2-4 olanlar Birinci mevki bilet ücreti. Mutad ve ekonomik olan ta­şıtlara ait hakiki yol masrafı. 4.Aylık dereceleri 5 ve daha aşağı derece olan me­mur ve hizmetliler. İkinci mevki bilet ücreti. Mutad ve ekonomik olan taşıtlara ait hakiki yol masrafı.

17 Cetvele İlişkin Açıklamalar
1. Cetvelin 1, 2 ve 3'üncü sıralarında gösterilenler uçakla seyahat edebilirler. Diğerlerinin uçakla seyahati zorunlu hallere münhasır olmak ve dairelerince lüzum gösteril­mesi veya tasvip olunması ile mümkündür. 2. Muayyen tarifeli olmayan taşıtlarla seyahatte, "Mutad ve ekonomik olan taşıt" dan maksat, iki mahal arasında mutad olarak otomobil, otobüs gibi taşıtlar işlemekte ise bunlardan ucuz olanıdır. 3. Yukarıdaki cetvele göre müstehak bulundukları mevki ücretinden fazla bir şey ödenmemek şartıyla, daha pahalı mevkii ile seyahat edilebilir. 4. Muayyen tarifeli taşıtlarda yemeksiz bilet ücreti, yemeksiz biletin temini mümkün olmadığı hallerde ise yemekli ücreti ödenir. 5. Özel otomobilleriyle seyahat edenlere, müstehak oldukları taşıt ücreti ile bu taşıta göre geçecek günler için verilmesi gereken gündelikten fazla ödeme yapılmaz.

18 Harcırah Hesabında Esas Tutulacak Aylıklar
Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık derecesi esas alınır. Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (Ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4. derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez. Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir.

19 Memur / Hizmetli Olmayanların Harcırahları
Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4. dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur. Ancak, ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü üzerine, bu gibi kimselerden icap edenlere 4. dereceden daha yüksek memurlara ödenebilecek yol masrafı ve gündelik verilebilir. Sözleşmeli olarak çalıştırılıp da sözleşmelerinde verilecek harcırah belirtilmiş olan kimseler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.

20 Gündeliklerin Belirlenmesi
Yurt içi gündelikler; Her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenir. (H Cetveli) Yurtdışı gündelikler; Maliye Bakanlığının teklifi üzerine her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir.

21 01.01.2016-31.03.2016 Tarihlerinde Yurtiçinde Verilecek Gündelik Miktarları
Memur ve Hizmetlilerden Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek kadrolarda bulunanlara ,92 Ek göstergesi 5800 (dahil)-8000 (hariç) kadrolarda bulunanlara 42,72 Ek göstergesi 3000 (dahil)-5800 (hariç) kadrolarda bulunanlara 40,05 Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlara 35,24 Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 34,18

22 Geçici Görev Harcırahı
Kanun kapsamında yer alan kurumlara ait bir görevin yerine getirilmesi amacıyla geçici olarak yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenler, Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir göreve vekaleten gönderilenlere ödenen Yol Gündelik Bagaj ve hamal İkametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki taşıt gideri,​ Konaklama giderlerinden tamamı ya da bir kaçını içerir.

23 Konaklama Gideri Geçici görevle başka yere gönderilenlerden,
yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirmeleri koşuluyla ve belge bedelini aşmamak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı “konaklama gideri” olarak ayrıca ödenir. 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu uyarınca, konaklamaya ilişkin olarak 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan gündeliklerin % 50 artırımlı olarak uygulanmasına devam edilecektir.

24 Geçici Görev Gündeliğinin Verileceği Azami Süreler
Yurt içinde Yurtdışında Bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla olmamak üzere; İlk 90 gün için tam Takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir İlk 180 gün tam Müteakip günler için 2/3 oranında ödenir

25 Geçici Görev Gündeliğinin Verileceği Azami Süreler
Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz. Kanunun 42. maddesinde belirtilen istisnalar saklıdır.

26 Bir Günden Az Süreli Görevlendirmeler
Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat ) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir. Gecenin tanımı Türk Ceza Kanununda yapılmıştır. ‘Güneş battıktan bir saat sonra başlayan ve güneşin doğmasından bir saat öncesine kadar devam eden süre’

27 Ehliyet Tespiti İçin Görevlendirilenlere Verilecek Gündelik
Memuriyet mahalli dışına görevlerine ait mesleki yeterlilik için gönderilenlere gidiş dönüş için yol masrafı, gündelik ile gönderildikleri yerde geçen sürenin en fazla 7 gün için gündelik verilir.

28 Yurtiçi ve Yurtdışında Kurslara Katılanlara Verilecek Gündelik
Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir. Bu maksatla yabancı memleketlere gönderilenlere özel anlaşmaları gereğince, yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir. Yurtiçinden veya yurtdışından sağlanan burslara dayanılarak veya aylıkları transfer edilmek suretiyle staj ve öğrenim amacıyla yurtdışına gönderilenlere bu madde hükmü uygulanmaz. Bunlara ilgili kanun hükümlerine göre müstehak oldukları ödeme yapılır.

29 Geçici Görevli Bulunulan Yerde Hastalananların Yevmiyeleri
Geçici görevin yürütüldüğü yerde hastalanmaları sebebiyle görevini yerine getiremeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok yedi günü için gündelik verilebilir. Hastanede yatırılmak suretiyle tedavi masraflarının kurumlarınca ödenmesi halinde bu günler için gündelik verilmez.

30 Sürekli veya Geçici Görev Halinde Yolda Veya Göreve Başlamadan Vefat Edenlerin Harcırahı
Yurt içinde veya dışında bir göreve gönderilenler, yeni görev yerlerine intikalleri sırasında yolda veya yeni görev yerlerinde işe başlamamış oldukları halde yeni vazife mahallerinde vefat ettikleri takdirde; a- Eski görev yerlerinden ölüm mahalline kadar olan harcırahları hesap edilir. Hesaplanan tutara ölen personelin yeni görev yerine gitmek için ödemiş olduğu ve kısmen veya tamamen geri alınması mümkün bulunmayan nakil vasıtası bilet ücreti eklenir. b- Yeni görev yerine hareketinden önce harcırah avansı alınmışsa ve yukarıdaki şekilde hesaplanan harcırah tutarı bu avanstan az ise, avans ile harcırah arasındaki fark geri alınmaz. Fazla ise, eksik kalan kısım ödenir. Geçici görevle başka memleketlere gönderilenlerden vefat edenlerin bu şekilde hesaplanan farkları, bunların dış yevmiyelerinin 10 günlüğüne tekabül eden miktarı geçemez.

31 Yatacak Yeri Bulunmayan Mahallerde Geçici Görevlendirme
Şehir ve kasaba dışında, yatacak yeri bulunmayan, zorunlu olarak yatacak bir yeri olan en yakın mahalle gidilip gelinme mecburiyeti bulunan yerlere geçici görevle görevlendirilenlere, her gün için, bu mahalden, yatacak yeri olan en yakın mahalle kadar gidiş ve geliş mutat nakil vasıtası ücreti ödenir.

32 Görev Mahallini Terketmek Mecburiyetinde Kalanlar
Harp zaruretleri ve olağanüstü haller dolayısiyla memuriyet mahallerini terketmeye mecbur olan memur ve hizmetlilerden kurumlarınca gösterilen mahalle veya memuriyet merkezine en yakın il veya ilçe merkezine gidenlere o mahallere kadar bu Kanun hükümleri gereğince yol masrafı ve gündelik verilir. Ancak, bunlar bu mahallere aileleri ile birlikte gelmiş iseler kendilerine aile masrafı ile yer değiştirme masrafı da ödenir. Bunların memuriyet mahallerine dönüşlerinde aynı şekilde harcırah verilir.

33 Görevlendirmelerinden Vazgeçilenler
Sürekli veya geçici bir görev ile bir yere gönderilmeleri durumu hasıl olup, gönderilmelerinden vazgeçilenler, harcırah almamış ve hareket etmemişlerse kendilerine bir ödeme yapılmaz. Ancak, sürekli görev ile bir yere gönderilmeleri durumu hasıl olup, harcırahları ödendikten sonra gönderilmelerinden vazgeçilenlere, sayılı kanuna göre müstahak oldukları yer değiştirme masrafını aşmamak şartıyla, harcırah hesabına esas tutulan aylık veya ücretleri tutarının ¼’i nispetinde bir tazminat ödenir. Buna, peşin ödenmiş ve iadesi mümkün olmayan tren, vapur veya uçak bileti ücreti gibi yol masrafları da ilave edilir.

34 Görevlendirmelerinden Vazgeçilenler
Harcırahlarına mahsuben avans ödenmiş olup, geçici görev ile bir yere gönderilmeleri hasıl olanlardan, gönderilmelerinden vazgeçilenlere yalnızca peşin ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız olan bilet ücretleri ödenir. Hareket ettikten sonra gönderilmelerinden vazgeçilenlere, vazgeçmeye dair emrin kendilerine tebliğ edildiği mahalle ve oradan da asıl görev yerlerine veya başka bir yere tayin edildilerse bu son mahalle kadar hesaplanacak harcırahları kendilerine ödenir. Buna, bilet ücretleri de eklenir.

35 Seyahat Günlerine İlişkin Yevmiyeler
Seyahat günlerine ait yevmiyeler, seyahat edilen vasıtanın hareket saatinden gidilecek yere varış saatine kadar geçen her 24 saat için bir gün esas alınır. Bu süreden az devam eden seyahatler bir gün itibar olunur. Seyahat müddetinin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır.

36 Sürekli Görev Harcırahı
Sürekli görev yolluğu, yurt içinde veya yurt dışında sürekli bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere eski görev mahallinden yeni görev yerlerine gitmelerine ve aynı zamanda kendilerine ve ailelerine ait ev eşyalarının taşıtılmasına ilişkin giderlere karşılık verilmektedir. Memurun harcıraha hak kazanan aile efradından sadece yeni ikamet mahalline götüreceği kimseler için harcırah ödenmesi mümkündür. Yurt içinde veya yurt dışında sürekli bir göreve naklen atananlara sürekli görev yolluğu olarak yol gideri, yol gündeliği, aile gideri ve yer değiştirme gideri ödenir.

37 Yer Değiştirme Masrafı
Yurtiçinde yer değiştirme gideri memur veya hizmetlinin;​ Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,​ Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz) Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi olarak hesaplanır. (değişken unsur)​ Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine yapılacak yer değiştirme giderinin değişken unsuru olarak  hesaplanacak miktarın yarısı ödenir. ​

38 Yer Değiştirme Masrafı
Eşlerden birine yer değiştirme giderinin değişken unsurunun yarısının ödenmesi sadece aynı yerde görev yapan eşlerin her ikisinin de aynı yere atanmaları halinde uygulanmaktadır.​ Eşlerin aynı yerden aynı yere atanmaları farklı zamanlarda (altı ay, bir yıl..)​ olmuş olsa da uygulama aynı olacaktır.​

39 Sürekli Görev Harcırahı Örnek Hesaplama
Ankarada görevli olan evli, 5 çocuklu, eşi 5. derecede memur olarak çalışan ve kendisi 3. derecede bulunan bir Memur, 1. dereceli Fakülte Sekreteri olarak Samsuna atanıyor. Memurun kendisine ve eşine ödenecek sürekli görev harcırahı VERİLER: Gündelik : 5. derece : 34,18 TL. 3. derece : TL 1. derece : TL (Ek göstergesi 3000 puan) Yol Gideri (Ankara-Samsun) : TL. Km. (Ankara-Samsun) : 414 km. Kendisi için: 1-Yol Gideri (Ankara-Samsun) : TL. 2-Yol Gündeliği : TL. 3-Yer değiştirme gideri: a)Sabit unsur :40.05x20 = TL. b)Değişken unsur :40.05x414x0.05 = 829,04 TL

40 Sürekli Görev Harcırahı Örnek Hesaplama
Aile Fertleri için: 4) Yol gideri :45.00x5(çocuk sayısı)= TL. 5) Yol gündeliği :40.05x5(çocuk sayısı)= 200,25 TL. 6) Sabit :40.05x10x4 = TL. (40 katını geçemeyeceğinden) Kendisine ödenecek sürekli görev harcırahı=1+2+3(a+b)+4+5+6 45+40, , , = 3.742,34 TL. Eşine kurumunca ödenecek sürekli görev harcırahı: 1-Yol Gideri (Ankara-Samsun) : TL 2-Yol Gündeliği : TL. 3-Yer değiştirme gideri : a)Sabit unsur :34.18x20 = 683,60 TL. b)Değişken unsur :34.18x414x0.05 = 707,52 TL. 707,52:2= 353,76 TL Eşine ödenecek sürekli görev harcırahı= 1+2+3(a+b) = 45+34,18+683,60+353,76= 1.116,54 TL.

41 Emekli Olanlara Ödenen Tazminat
31/7/ /1 md. ile emekli olanlara ödenmekte olan sürekli görev yolluğu uygulaması yürürlükten kaldırılmıştır. Bunun yerine, 375 sayılı KHK 1. maddesine (D) bendi eklenerek Bu Kararnamenin (A) bendi kapsamına giren personel ile tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ve kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerden; Emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, Haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, Emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere Bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına,

42 Emekli Olanlara Ödenen Tazminat
Damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tâbi tutulmaksızın (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat ödenmesi uygulaması getirilmiştir. yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi gereğince işçiler hariç (12.105) gösterge rakamı (13.558) olarak uygulanmaktadır.

43 Yurtdışı Geçici Görev Harcırahı
Yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülke, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre her mali yıl itibariyle Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir.​ 2016 yılında uygulanacak esaslar tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar’ ile ‘Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar’ ile belirlenmiştir.

44 Yurtdışı Geçici Görev Harcırahı
Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir.​ Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek miktarı, yabancı devlet, uluslararası kuruluş, resmi veya özel diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate almak suretiyle, ekli cetvelde gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik ödeyebilirler. Ancak, bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.​

45 Yurtdışı Geçici Görev Harcırahı
Bu Karar hükümlerine göre yurtdışına geçici görevle gönderilenlere, Türkiye’den her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, ekli cetveldeki miktarların % 50 artırılması suretiyle hesaplanır.​

46 Yurtdışı Geçici Görev Harcırahı
Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin, %50 artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40’ına kadar olan miktar için bir ödeme yapılmaz. %40’ını aşması halinde ise aşan kısmın sadece % 70’i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin;​ I-III nolu sütunlarda gösterilen unvanlarda bulunanlar için %100’ünden IV-VII nolu sütunlarda gösterilen kadrolarda bulunanlar için %70’inden,​ fazla olamaz.

47 Yurtdışı Geçici Görev Harcırahı
Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idarelerince cetvelde yer alanların yurtdışına geçici görevlendirmelerinde; görevin önem ve özelliği ile görev yeri itibariyle oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı dikkate alınmak ve belgelendirilmek suretiyle görevlendirme süresince; Ek göstergeleri genel müdür düzeyinde (6400 ek gösterge) bulunan yöneticilerin (rektör, rektör yardımcısı, dekan, dekan yardımcısı görevlerini yürütenler) Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, ilgili Bakan onayı alınmak şartıyla yukarıdakilerin dışında kalan diğer personelin,​ konaklama bedelinin ilgilinin gündeliklerinin yüzde kırkını aşan kısmının tamamı ödenebilir.

48 Yurtdışı Geçici Görev Harcırahı
Ancak, yıl içinde yapılan görevlendirmeler sonucunda konaklama bedeli için idare bütçesinden bu kapsamda yapılacak yıllık harcama tutarının toplamı idare bütçesinin ekonomik kodunda yer alan yurtdışı geçici görev yolluğu kesintili başlangıç ödeneğinin %30’unu aşamaz.

49 Yurtdışı Geçici Görevlerde Yapılan Ek Giderler
2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu E Cetvelinin 32.maddesinde Yurtdışı geçici görev yolculuğunun zorunlu kıldığı belge ve işlem giderleri, çalışma ve toplantının gerektirdiği kaydiye, aidat ve gidere katılma gibi ödemeler idare bütçelerinin ilgili tertiplerinden ödenir. hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu süresince de geçerlidir.

50 Yurtdışı Geçici Görev Harcırahı Yevmiye ve Konaklama Örnek Hesaplama
Eczacılık Fakültesi Dekanı A.B.D’de düzenlenen bir kongreye katılmak üzere 8 gün görevlendiriliyor. Kararın 4. maddesinin 2. fıkrasına göre ödenecek konaklama bedeli Örnek-1 Yurtdışı gündeliği : 117 $ Günlük Konaklama gideri : 80 $ Görevlendirme süresi: 8 gün Artırımlı gündelik : 117 $ x 1,5 = 175,50 $ (İlk on gün için %50 artırımlı) Artırımlı gündeliğin %40 ı : 175,50 $ x %40 = 70,20 $ %40 ı aşan kısım : 80 $ - 70,20 $ = 9,80 $ İlk on gün için günlük konaklama giderinin, %50 artırımlı gündeliğin %40 ını aşması halinde aşan kısmın %70 i ödeneceğinden, 9,80 $ x %70 = 6,86 $ Ödenecek konaklama gideri : 6,86 $ x 8 = 54,88 $ olacaktır. Aynı örnekte görevlendirme süresinin 12 gün olması durumunda ise; Ödenecek konaklama gideri: 6,86 $ x 10 = 68,60 $ (10 günden sonraki 2 gün için ödeme yapılmaz) (Anayasa Mahkemesinin konaklamada on gün sınırına ilişkin 2015/108 sayılı İptal Kararı 6245 sayılı Kanunun 33. maddesine ilişkindir. Yurtdışı Görevlendirmeler ise 34.maddeye istinaden yapılmaktadır.)

51 Yurtdışı Geçici Görev Harcırahı Yevmiye ve Konaklama Örnek Hesaplama
Maden Fakültesinde öğretim üyesi aylık kadro derecesi 2 olan doçent 8 gün süreyle İtalya’da görevlendiriliyor. Yurtdışı gündeliği : 92 Euro Günlük Konaklama gideri : 400 Euro Görevlendirme süresi : 8 gün Artırımlı gündelik : 92 Euro x 1,5 = 138 Euro Artırımlı gündeliğin %40 ı : 138 $ x %40 = 55,20 Euro %40’ın aşan kısmı : 400 Euro – 55,20 Euro = 344,80 Euro Aşan kısmın %70 i : 344,80 Euro x %70 = 241,36 Euro Görevliye 4. maddenin 2. fıkrası gereğince yapılan hesaplama sonucunda 241,36 Euro ödenmesi gerekirken, aynı maddenin (b) bendi gereğince konaklama bedeli için getirilen sınırlama (gündeliklerin % 70 ini aşamama) nedeniyle ilgiliye konaklama bedelinin ödenmesinde artırımlı gündeliğin %70 inin alınması gerekir. Dolayısıyla konaklama bedeli günlük 138 Euro x %70 = 96,60 Euro olarak ödenebilecektir.

52 Yurtdışı Yevmiye ve Konaklama Tutarlarının Çevrilmesinde Esas Alınacak Döviz Kurları
Harcırah için avans verilmiş ise; avansın TL cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avans mahsup işlemlerinde ise, ilgiliye ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır. Harcırah için avans verilmemiş ise; yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Müstahak olunan harcırahın verilen avans tutarından fazla olması halinde, fazla olan kısım için yine T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınır.

53 KKTC’deki Görevlendirmeler
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar (1/1/ /12/2016 Döneminde Verilecek Gündelik Miktarları) a) Aylık/kadro derecesi 1 olanlar 104,98 TL b) Aylık/kadro derecesi olanlar 87,47 TL c) Aylık/kadro derecesi olanlar ,01 TL Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçici görevle gönderilen ve bu Karar hükümlerine göre gündelik ödenenlerden, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere, gündeliklerinin yarısına kadar olan kısmı yatacak yer ücreti olarak ödenir. Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek miktarı, resmi veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate almak suretiyle, belirlenen gündelik miktarlarından daha düşük miktarda gündelik ödeyebilirler. Ancak, bu şekilde ödenecek gündeliklerin ilgililerce kabul edildiğinin görev mahallinden ayrılmadan önce idarelerine yazılı olarak bildirilmesi gerekir.​ Daha aşağı tutarda gündelik belirlenmesi durumunda, yatacak yer ücretinin hesaplanmasında Karardaki yevmiyeler esas alınır.

54 Harcırah Alabilmek İçin Müracaat Müddeti
Açıkta kalan ve vekalet emrine alınan memurlara vazifelerinden ayrıldıkları, İşten el çektirilmek suretiyle vekalet emrine alınan memurlardan men’i muhakeme kararı alan veya beraat edenler veya haklarındaki takibat afla ortadan kaldırılanlara, haklarında verilen kararın kesinlik kazandığı Tarihten itibaren 6 ay zarfında müracaat edenlere müstahak oldukları harcırah verilir.

55 Harcırah Alabilmek İçin Müracaat Müddeti
Bunların dışındaki müracaatlar ise genel zaman aşımına tabidir. İlgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer.

56 Harcırahın Ödenmesi ve Mahsubu
Harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilir. Harcırahın tam miktarının önceden tayin ve tespitinin mümkün olmadığı hallerde yetecek miktarda para avans olarak verilir. Harcırahını kesin ödeme olarak veya avans suretiyle alanlardan kişisel sebeplerle sürekli veya geçici görev mahallerine 15 gün içinde hareket etmeyenler aldıkları parayı derhal iade etmeye mecburdurlar. Kurumlarası nakil suretiyle başka bir yere atanan memurların, eski kurumlarıyla hukuki ve fiili irtibatının kesildiği, hizmetinden artık atandığı kurumun yararlanacak olması ve yaptığı harcamaların yeni kurumunda göreve başlayabilmesi için yapıldığı gerekçeleriyle harcırahın yeni kurumunca ödenmesi gerektiği yönünde Danıştay Daire Kararı bulunmaktadır. Bu Karar, harcırahın hizmetin ilgili bulunduğu Kurum bütçesinden ödenmesi gerektiği hükmüyle de örtüşmektedir.

57 Harcırahın Ödenmesi ve Mahsubu
Sürekli görevle bir yere gönderilenler gidecekleri mahalle varış tarihinden ve geçici görev ile gönderilenler de asıl görev yerlerine dönüş tarihlerinden itibaren bir ay zarfında harcırah beyannamelerini vererek mahsup işlemlerini gerçekleştirmek zorundadırlar. Sürekli görev yolluğunda verilecek harcırah kesin olduğundan mahsup işlemi genellikle söz konusu olmamaktadır. Alındıkları tarihten itibaren tahakkuk ettirilecek faizleri de dahil olmak üzere 15 gün içinde görevli olunan mahalle hareket edilmemesi sebebiyle derhal iade edilmeyen paralarla, harcırahlarını avans olarak alıp, mahsubu için gerekli belgeleri bir aylık süre zarfında teslim etmeyenlerin bu borçları bu evrakı verdikleri zaman harcırah istihkakları ayrıca tahakkuk ettirilip ödenmek üzere aylık ücret veya haczi mümkün diğer istihkaklarının yarısı bu borçları tamamen kapanıncaya kadar ve hüküm alınmaya hacet kalmaksızın re'sen geri alınmak suretiyle tahsil olunur.

58 Gerçeğe Aykırı Beyan Harcırah ödemesi ve avansların mahsubu işlemlerinde aksi sabit oluncaya kadar memurun beyanına itibar edilir. Maddi hatalar hariç olmak üzere harcırah ödemelerini artıracak biçimde ve kasten gerçek dışı bildirimde bulunanlar hakkında işlenen suçun özellik ve çeşidine göre rütbe veya sınıf indirimi veya memuriyetten çıkarma cezalarından birinin uygulanabileceği ve aldıkları fazla harcırahın da kendilerinden tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır. Kasıtlı olarak gerçekdışı bildirimde bulunmak suretiyle hak kazandıkları miktardan fazla harcırah alanlardan, bu miktarın geri alınmasıyla ilgili olarak sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun uygulanır. Bu gibiler hakkında ayrıca kamu davası ve kanuni takibat yapılır.

59 Harcırah Ödemelerinde Eklenecek Harcama Belgeleri
Yurtiçi geçici görev harcırahlarının ödenmesinde; - Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı,                          - Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi , -Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ( konaklanılan gün sayısının belirtilmesi gerekmektedir.) ödeme belgesine eklenir. *2914 sayılı Kanuna tabi akademik personele harcırah ödenmesinin söz konusu olması halinde, 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca ilgili Yönetim Kurulu Kararının ve rektör olurunun alınmış olması şarttır. İlgili mevzuat hükmüne atfen yetki devri yapılmış olup, söz konusu olurlar Üniversitemizde rektör yardımcıları tarafından verilmektedir. Yurtiçi sürekli görev harcırahlarının ödenmesinde; Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı, Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi Resmi mesafe haritasında gösterilmeyen yerler için yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli

60 Harcırah Ödemelerinde Eklenecek Harcama Belgeleri
Yurtdışı geçici görev yolluklarının ödenmesinde; Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı, Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura, ödeme belgesine eklenir.. Yatacak yer temini için alınan faturanın dairesince onaylanmış tercümelerinin de ödeme belgesine bağlanması gerekir. 2914 sayılı Kanuna tabi akademik personele harcırah ödenmesinin söz konusu olması halinde, 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca ilgili Yönetim Kurulu Kararının ve rektör olurunun alınmış olması şarttır. İlgili mevzuat hükmüne atfen yetki devri yapılmış olup, söz konusu olurlar Üniversitemizde rektör yardımcıları tarafından verilmektedir.

61 Harcırah Ödemelerinde Eklenecek Harcama Belgeleri
Yolluklarla ilgili giderlerin ödenmesinde; Takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının zorunlu olduğu hallerde, yetkili makamdan alınacak onayın veya raporun, Uçakla yapılan seyahatlerde elektronik yolcu biletinin; bilette kayıtlı gidiş- dönüşten birisinin kullanılmaması nedeniyle biletin iadesi gerektiği takdirde gerçekleşen seyahat ücretini gösteren belgenin; yabancı heyet ve temsilcilerin ülkelerine dönüşlerinde uçak biletlerinin kendilerine verilmesi halinde ise söz konusu giderlerin tutarı ile kurumca karşılandığını belirten ve ilgili birim yetkilisince imzalanan belgenin, Taksi ile yapılan seyahatlerde (belediye hudutları dahilindeki taksi ücretleri hariç) fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişinin,

62 Harcırah Ödemelerinde Eklenecek Harcama Belgeleri
Görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine sınav için gönderilenler ile yurtiçinde mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlerin söz konusu sınav veya kursa katıldığını gösteren belgenin, Kanununda belirtilen nedenlerden dolayı yola devam edememe halinde, gecikilen günlere ait gündeliklerin ödenebilmesi için, bu durumu kanıtlayan mülki veya askeri mercilerden alınacak belgenin, Geçici görevle başka bir yere görevlendirilip, sonradan görevlendirilmelerinden vazgeçilenlerin alınmış olan bilet ücretlerinin ödenmesinde, buna ilişkin yazı ile taşıt biletlerinin, Denetim, kurs, yarışma, gösteri veya benzeri işler nedeniyle toplu olarak yapılan seyahatlerde, geçici görev yolluğu bildirimleri yerine Toplu Seyahatler Yolluk Bildirimi (Örnek: 29) düzenlenir.


"(Harç = Masraf ; Rah = Yol )" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları