Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU DERS NOTLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU DERS NOTLARI"— Sunum transkripti:

1 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU DERS NOTLARI
Abdulkadir DEMİRAL Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Devlet Muhasebe Uzmanı

2 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
KANUNUN KAPSAMI: Merkezi yönetim kapsamındaki idareler Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Özel Bütçeli İdareler Mahalli İdareler Özel kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküller Tarafından ödenecek harcırah bu kanun hükümlerine tabidir. Harcırah hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödenir. İSTİSNALAR Cumhurbaşkanının memleket iç ve dışındaki seyahatleri dolayısiyle gerçekleşen bilcümle masrafları bu kanun hükümlerine tabi tutulmaksızın ödenir. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

3 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
TANIMLAR: Harcırah: Bu Kanuna göre ödenmesi gereken; Yol masrafı, Gündelik, Aile masrafı, Yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını ifade eder. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

4 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
Aile fertleri: Memur ve hizmetlinin; Harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşini, Bakmakla yükümlü olduğu alt ve üst soyunu, Bakmakla yükümlü olduğu erkek ve kız kardeşlerini, ifade eder. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

5 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
Bagaj: Memur ve hizmetlinin mensup olduğu kuruma veya şahsına ait olup, resmi vazife için kullanılabilecek eşya ile yolcunun bu seyahati için ihtiyacı bulunan şahsi eşyasından mutat surette taşınması mümkün olanları; ifade eder. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

6 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin; Asıl görevli olduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller İkametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri; Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri; ifade eder. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

7 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
HARCIRAH VERİLECEK KİMSELER: Bu Kanunda belirtilen hallerde: -Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara; -Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere; - Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine; - Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine; - Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere; - Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere; - Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere; - Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye’de bırakacakları aile fertlerine; - Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine; - Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere; Harcırah verilir. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

8 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
HARCIRAH TÜRLERİ Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

9 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
HARCIRAHIN UNSURLARI: Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

10 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
Yol Masrafı: Yurt içinde yol masrafı; - muayyen tarifeli nakil vasıtaları ile seyahatte, bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yer alan tarife üzerinden bilet parası ve - muayyen tarifeli olmıyan nakil vasıtalarıyla seyahat halinde ise beyan edilen mutat ve ekonomik olan taşıtlara ait hakiki yol masrafından oluşur. Muayyen tarifeli olmayan taşıtlarla seyahatte, “Mutat ve ekonomik olan taşıt” dan maksat, iki mahal arasında mutat olarak otomobil, otobüs gibi taşıtlar işlemekte ise bunlardan ucuz olanıdır. (1) sayılı cetvele göre müstehak bulundukları mevki ücretinden fazla bir şey ödenmemek şartıyla, daha pahalı mevki ile seyahat edilebilir. Muayyen tarifeli taşıtlarda yemeksiz bilet ücreti; yemeksiz biletin temini mümkün olmadığı hallerde ise yemekli bilet ücreti ödenir. Özel otomobilleriyle seyahat edenlere, müstehak oldukları taşıt ücreti ile bu taşıta göre geçecek günler için verilmesi gereken gündelikten fazla ödeme yapılmaz. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

11 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
Yurtdışında Yol Masrafı: Yurtdışında sürekli ve geçici görev yolculuklarında, ekspres ve yataklı vagon ücreti dahil olmak üzere, tren, vapur veya uçak bilet bedeli yol masrafı olarak ödenir. Ayrıca, buna istasyon, liman veya terminal ile ikamet yeri arasındaki taşıt ve hamal ücreti ilave olunur. Yurtdışında özel otomobilleriyle seyahat edenlere müstehak oldukları taşıt ücreti ile bu taşıta göre geçecek günler için verilmesi gereken gündelikten fazla ödeme yapılmaz Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

12 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
Tren ve vapurla yapılacak yurtdışı görev yolculuklarında; Aylık dereceleri 4 ve daha yukarı olanlara birinci mevki, 4 üncü dereceden aşağı olanlara ikinci mevki üzerinden; Uçakla yapılacak yolculuklarda ise, Milli Güvenlik Konseyi Üyeleri, Yasama Organı Başkanı, Yasama Organını temsil etmekle görevlendirilen Yasama Organı Üyeleri, Başbakan, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı, Orgeneral ve Oramiraller, Yargıtay, Danıştay Başkanları ile Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı . Sayıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Diyanet İşleri Başkanları ile bunların resmi çağrıya uyarak yolculuğa katılan eşlerine, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri, Başbakanlık Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve merkezde sürekli görevde bulunanlar dışındaki büyükelçilere birinci, bunların dışındakilere turist sınıfı üzerinden yol gideri ödenir. Bu maddeye göre verilecek yol masrafı yolculuk yapılacak taşıtların Türkiyedeki aktarmasız hareket yerinden ve memuriyet merkezi bu yer ile sınır arasında bulunanlar için taşıtın güzergahında memuriyet merkezine en yakın durak yerinden itibaren hesap olunur. Memuriyet merkezinden aktarmasız hareket yerine veya en yakın durak yerine kadar olan yolculuklar hakkında bu Kanunun yurtiçi yolculuklarına ait hükümleri uygulanır. Yurtdışından yurtiçine dönüşte aynı esaslara uyulur. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

13 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
Yevmiye: Kanuna tabi kurumlarca verilen bir görevin ifası maksadıyla memuriyet mahalli dışına gönderilenlere yolda geçen sürelerle görevin devam ettiği sürelerde yevmiye verilir. Yolda geçen sürelerin her tam günü için 1 yevmiye, yolculuğun devam eden her 24 saat kesri için 1 yevmiye ödenir. Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık derecesi esas alınır. Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir. Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 üncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur. Sözleşmeli olarak çalıştırılıp da sözleşmelerinde verilecek harcırah belirtilmiş olan kimseler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

14 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
Yurt içinde; Bu Kanun gereğince verilecek yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanunları ile tespit olunur. (Bütçe Kanununa Ekli (H) cetveli ile belirlenmektedir.) Yurt Dışında; Bu Kanun gereğince verilecek yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tayin olunur Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

15 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
Aile Masrafı: Aile masrafı, aile fertlerinden her biri için memur veya hizmetlilerin bu Kanuna göre müstehak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden oluşur. Ancak, özel taşıt kiralanması suretiyle gidilmesi zorunlu olan yerlere memur veya hizmetli ile birlikte seyahat eden aile fertleri için ayrıca taşıt ücreti ödenmez. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

16 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
Yer Değiştirme Masrafı: Yurtiçinde Yurtiçi yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin; Sabit Unsur; a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı, b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz), Değişken Unsur c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi, Olarak hesaplanır. Değişken unsurun hesabında dikkate alınacak yol Yurtiçinde, iki mahal arasında mutat olan, gidip gelmeye elverişli en kısa kara ve deniz yolu Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

17 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
YURTDIŞINDA Yurtdışı yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin; Sabit Unsur; a. Kendisi için yurtdışı gündeliğinin yirmi katı, b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurtdışı gündeliğinin otuziki katını aşamaz), Değişken Unsur; c. Her kilometre veya denizmili başına yalnız kendisi için yurtdışı gündeliğinin binde yedisi, Olarak hesaplanır. Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, aynı şehirde ikamet eden her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

18 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
HARCIRAH HESABINDA ESAS TUTULACAK YOL: Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir. Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır. Bu yol ve taşıt, yolculukta geçen süreye göre memur veya hizmetli ile ailesi için ödenmesi gereken gündelik ve taşıt ücretleri toplamı dikkate alınarak memur veya hizmetlinin mensup bulunduğu dairece tespit olunur. Birinci fıkraya göre takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin gereğine göre zorunlu olması halinde, bu yol ve taşıt aracına ilişkin masrafların kabulü merkezde ita amiri veya bu durumda olan amirlerin, taşrada memur veya hizmetlinin mensup olduğu kurumun ita amiri durumunda olan kimsenin veya mahallin en büyük askeri ve mülki amirinin önceden verilmiş yazılı bir emri bulunmasına bağlıdır. Ancak, işin veya hizmetin gerekli kıldığı durumlarda uçak kiralamak suretiyle seyahat edilebilmesi, seyahatin yurtiçinde olması ve bu seyahatle ilgili Bakanın veya misafiri yabancı Bakanın bizzat katılması hallerinde mümkündür. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

19 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
SÜREKLİ GÖREV HARCIRAHININ MEBDEİ: Daimi vazife harcırahı: Naklen veya tahvilen başka bir mahalle gönderilenlere, bu tayinleri sırasında mezunen başka bir mahalde bulunsalar dahi, eski memuriyetleri mahallinden; Muvakkat vazife ile veya vekaleten bir yerde bulundukları esnada asli vazife mahalli değişenlere eski memuriyetleri mahallinden; İtibaren verilir. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

20 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
HARCIRAH ÇEŞİDİNE GÖRE HARCIRAH VERİLMESİNİ GEREKTİRİR DURUMLAR VE HARCIRAHIN HESABINA DAHİL EDİLECEK UNSURLAR Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

21 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU Yol Masrafı, Yevmiye, Aile Masrafı ve Yer Değiştirme Masrafının Birlikte Verilmesini İcabettiren Haller: Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar; Kadro dolayısiyle açıkta kalan veya vekalet emrine alınan memurlara açık aylıklarını Türkiye dahilinde tesviye ettirecekleri yere kadar; Asilin vüruduna kadar muvakkaten gönderilmiş olmayıp da vekalet namı altında asaleten gönderilen ve vekalet müddeti belli olmıyan kumandan ve memurlara vazife mahallerine kadar. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

22 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
YURTİÇİ / YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU Yol Masrafı: Sadece Memur için hesaplanacak mutat taşıt ücreti Yevmiye: Sadece Memur için hesaplanacak yolda geçen sürelere ait yevmiye Seyahat günlerine ait yevmiyeler, seyahat edilen vasıtanın hareket saatinden gidilecek yere varış saatine kadar gelen her 24 saat için hesap olunur. Bu süreden az devam eden seyahatler bir gün itibar olunur. Seyahat müddetinin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

23 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
Aile Masrafı: Memur ve hizmetlinin; Harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi, Bakmakla yükümlü olduğu alt ve üst soyu Bakmakla yükümlü olduğu erkek ve kız kardeşlerinin, Taşıt ücretleri ile yolda geçen süreler için hesaplanacak yevmiyelerinin toplamı Aile Masrafını oluşturur. Aile masrafının hesabında herhangi bir sayı sınırlaması olmaksızın harcırah almaya müstehak tüm aile fertleri için aile masrafı hesaplanır ve ödenir. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

24 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
Yer Değiştirme Masrafı: (YURTİÇİ) Yurtiçi yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin; Sabit Unsur; a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı, b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz), Değişken Unsur; c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi, Olarak hesaplanır. Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

25 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
YURTDIŞINDA Yurtdışı yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin; Sabit Unsur; a. Kendisi için yurtdışı gündeliğinin yirmi katı, b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurtdışı gündeliğinin otuziki katını aşamaz), Değişken Unsur; c. Her kilometre veya denizmili başına yalnız kendisi için yurtdışı gündeliğinin binde yedisi, Olarak hesaplanır. Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, aynı şehirde ikamet eden her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

26 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
YURTİÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMELERİNDE ARANACAK BELGELER (MYHBY) Madde 23 –Yurtiçi sürekli görev yolluklarının ödenmesinde; Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı, Yurtiçi / Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 28), Resmi mesafe haritasında gösterilmeyen yerler için yetkili mercilerden alınacak onaylı mesafe cetveli, ödeme belgesine bağlanır. Kamu görevlilerinden emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve terhis olunan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına mevzuatları gereğince verilen tazminatların ödenmesinde ise yetkili makamın onayı ödeme belgesine bağlanır. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

27 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
Yurtdışı sürekli görev yolluğu Madde 26- Yurtdışı sürekli görev yolluklarının ödenmesinde; Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı, Yurtiçi / Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 28), ödeme belgesine bağlanır. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

28 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur: 1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadiyle muvekkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere; 2. Yeni ve eski memuriyetlerine mütaallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasıl olanlara; 3. Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekaleten gönderilenlere; 4. Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere (yalnız gidiş ve dönüşleri için); 5. Muvakkat kaza salahiyeti ile gönderilenlere. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

29 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU UNSURLARI İkametgah veya görev yeri ile istasyon iskele ve durak arasındaki nakil aracı ücretleri (taksi-dolmuş) Hamal ve bagaj ücretleri (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) Yol masrafı Yolda geçen sürelere ait yevmiye Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.(2011 bütçe kanununa göre %50 artırımlı olarak uygulanır) Gündeliklerini Kanunun 33/b maddesine göre alan müfettiş ve benzerlerinin teftiş ve denetim işi için gidilen geçici görevlerine münhasır olmak üzere ve herhangi bir süre sınırı bulunmaksızın , yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak üzere, gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

30 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

31 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
Geçici görev mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok yedi günü için yevmiye verilebilir. Hastanede yatırılmak suretiyle tedavi masraflarının kurumlarınca ödenmesi halinde bu günler için yevmiye verilmez. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

32 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMELERİNDE ARANACAK BELGELER (MYHBY) Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde duruma göre aşağıdaki belgeler aranır. a) Yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde; Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı, Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27), Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura , ödeme belgesine bağlanır. b) Denetim elemanlarının yurtiçi geçici görev yolluklarının ödenmesinde; Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek: 27), Özel şahıslardan ev veya pansiyon kiralama halinde, ilk ödemede kira sözleşmesinin aslı, sonraki ödemelerde ise onaylı örneği; kira ödemesinin banka hesabına yatırılmak suretiyle yapılmış olması halinde ayrıca banka makbuzu, Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

33 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
GEÇİCİ GÖREV GÜNDELİĞİNİN VERİLEBİLECEĞİ AZAMİ SÜRE: Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler: Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir. Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz. Gündelikleri 33 üncü maddenin (b) fıkrasına göre tespit edilenlerle,... hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

34 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
MEMURİYET MAHALLİ DIŞINA GÖNDERİLENLERİN GÜNDELİĞİ: Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden; buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

35 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
MEMURİYET MAHALLERİ İÇİNDE YOL MASRAFI: Memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere görev ile gönderilenlerin yol masrafı mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden verilir. Acele ve zorunlu hallerde, daire amirinin onayı ile, mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu taşıt için yapılan masraf yol masrafı olarak ödenir Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

36 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
EHLİYET TESPİTİ, İMTİHAN VE HAVA DEĞİŞİMİ İÇİN BAŞKA YERE GÖNDERİLENLER: Memurlar, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel ve kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlardan memuriyet mahalli dışına; a. Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenir. b. Hava değişimi maksadıyla gönderilenlere gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ile yalnız yolda geçen süre için gündelik ödenir. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

37 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
YATACAK YERİ BULUNMIYAN MAHALLERDE MUVAKKAT VAZİFE: Şehir ve kasaba haricinde, yatacak yeri bulunmayan ve böyle bir yeri bulunan mahalle bir nakil vasıtası ile gidilip gelinmesi zaruri olan yerlere muvakkat vazife ile gönderilenlere, her gün için bu mahalden en yukarı köy, kasaba veya şehire kadar gidiş ve geliş mütat nakil vasıtası ücreti ödenir. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

38 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU Yurtdışı sürekli görev yolluğunun hesaplanmasına ilişkin esaslar Kanunda yer aldığı halde Kıbrıs ve diğer yurtdışı geçici görevlerde harcırahın hesaplanma usulleri ve ödenecek miktarların tespiti her yıl yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararlarıyla belirlenmektedir. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

39 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
YURTDIŞINDA VERİLECEK GÜNDELİKLERİN MİKTARI: Bu Kanun gereğince verilecek yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tayin olunur. Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir b. Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

40 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU HESAPLAMA ESASLARI Yurtdışına veya yurtdışındayken başka bir yere, sürekli veya geçici görevle ya da tedavi için gönderilenlere ülkeler itibarıyla Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen miktarda yevmiye verilir. Birden fazla ülkeyi kapsayan yurtdışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır. Geçici görevle yabancı ülkeye gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya diğer resmi kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı taktirde bu ödemeler gündeliklerden indirilir. Yurtdışına veya sürekli görevle yurtdışındayken başka ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye’den veya sürekli görevli bulundukları ülkelerden her çıkışlarında seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek ücretler, o ülkeye ilişkin gündelik miktarının %50 artırılması suretiyle hesaplanır. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

41 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü ile sınırlı olmak kaydıyla yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin yukarıdaki şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin %40’ını aşması halinde aşan kısmın %70’i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin; I-III nolu sütunlarda gösterilen unvanlar için %100’ünden, IV-VI nolu sütunlarda gösterilen kadrolarda bulunanlar için %80’inden, VII-X nolu sütunlarda bulunanlar için %70’inden, fazla olamaz. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

42 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMELERİNDE KULLANILACAK BELGELER (MYHBY) Madde 25-Yurtdışı geçici görev yolluklarının ödenmesinde; Görevlendirme yazısı veya harcama talimatı, Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek : 27), Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura, ödeme belgesine bağlanır. Yatacak yer temini için alınan faturanın dairesince onaylanmış tercümelerinin de ödeme belgesine bağlanması gerekir. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

43 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
DAİMİ VEYA MUVAKKAT VAZİFE HALİNDE YOLDA VEYA VAZİFEYE BAŞLAMADAN VEFAT EDENLERİN HARCIRAHI: Daimi veya muvakkat bir vazife ile bir tarafa gönderilenler yolda veya yeni vazife mahallinde işe başlamadan vefat eyledikleri takdirde ölüm mahalline kadar olan harcırahları hesap ve buna peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunmuş olan nakil vasıtaları bilet ücretleri ilave olunur. Bu suretle tahakkuk edecek istihkak, verilmiş olan avanstan ziyade ise fazlası tasviye olunur, noksan ise farkı geri alınmaz. Ancak muvakkat vazife ile yabancı memleketlere gönderilenlerden vefat edenlerin bu suretle uhdelerinde bırakılacak fark, bunların bu kanuna göre müstahak bulundukları dış yevmiyelerin on günlüğüne tekabül eden miktarından fazla olamaz. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

44 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
Yeni memuriyet mahallinde işe başlamadan veya yolda vefat halinde veyahut göreve başladıktan sonra vefat halinde aile harcırahı Yurtiçinde daimi memuriyetle bir mahale tayin olunup da yolda veya yeni memuriyet mahallinde işe başlamadan evvel vefat eden memur veya hizmetli, ailesini birlikte götürmüş bulunuyor ise harcıraha müstehak aile efradına ölümün vukubulduğu mahalden itibaren ve ailesini birlikte götürmemiş ise bunlara vefat tarihinde bulundukları mahalden itibaren, 45 inci madde esaslarına göre harcırah verilir. Yabancı bir memlekete daimi vazife ile tayin olunup da yolda veya yeni memuriyet mahallinde işe başlamadan evvel veyahut vazifesine başladıktan sonra vefat eden memur veya hizmetli, ailesini beraberinde götürmüş bulunuyor ise harcıraha müstahak aile efradına ölümün vukubulduğu mahalden itibaren ödenecek harcırah 46 ncı madde esaslarına göre belirlenir. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

45 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
BAŞKA YERDE BIRAKILAN AİLE EFRADI: Memur veya hizmetli tarafından tayin veya naklolunduğu mahalle götürülmiyerek ikamet maksadiyle ve topluca bu mahalden başka bir yere gönderilen aile efradı için yeni memuriyet mahalline kadar hesaplanacak harcırahı tecavüz etmemek ve bilahare bu mahalle celplerinde bir şey verilmemek şartiyle bu yerlere kadar ve mütaakıp tayin ve nakillerde de memur veya hizmetlinin bulunduğu yerden yeni vazife mahalline kadar hesaplanacak miktarı tecavüz etmemek kaydiyle aile efradının bulundukları yerden yeni memuriyet mahalline kadar harcırah verilir. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

46 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
MEMLEKET İÇ VE DIŞINDA MÜCBİR VEYA ZATİ SEBEPLER VE VAHİM HASTALIKLAR YÜZÜNDEN YOLA DEVAM EDEMEME HALİNDE YEVMİYE: Madde 40 - Aktarma ve karantina beklemek, alınan bir emir üzerine yola devam edememek veya yol kapanmak gibi mücbir sebeplere müstenit tevakkuf günlerinin her biri için yevmiye verilir. Hastalık yüzünden olsa dahi zati sebeplere dayanan tevakkuf günleri için yevmiye verilmez. Ancak, ani ve ağır bir hastalık veya şahsi kusurlardan mütevellit olmayan bir kaza dolayısiyle yola devam etmesinin hayatı için tehlike arzettiği hastane heyeti sıhhiye raporu ilebulunmıyan yerlerde resmi tabip raporiyle tebeyyün eden memur ve hizmetlilere yolculuk yapabilecek hale gelinceye kadar yevmiye verilir. Bu hastalıkları dolayısiyle hastanelere yatarak tedavi paraları daireleri tarafından ödenenlere yevmiye verilmez. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

47 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
İZAMINDAN SARFINAZAR OLUNANLARIN HARCIRAHLARI: Madde 26 - Daimi veya muvakkat vazife ile bir tarafa izamları takarrür ettikten sonra gönderilmelerinden sarfınazar edilenler harcırah almamış ve hareket etmemiş bulundukları takdirde kendilerine bir şey verilmez. Ancak daimi vazife ile bir tarafa gönderilmeleri takarrür edip de harcırahları ödendikten sonra izamlarından sarfınazar olunanlara bu kanuna göre müstahak bulundukları yer değiştirme masrafını tecavüz etmemek şartiyle harcırah hesabına esas tutulan aylık veya ücretleri tutarının 1/4 ü nispetinde bir tazminat verilmekle beraber peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunmuş olan tren, vapur ve tayyare bileti ücretleri gibi yol masrafları da bu tazminata ilave olunur. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

48 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
Hareket ettikten sonra izamından sarfınazar olunanlara, gönderilmelerinden sarfınazar olunduğuna dair emrin kendilerine tebliğ edildiği mahalle ve oradan da asıl vazife mahallerine veya başka bir mahalle tayin veya izam kılınmakta iseler bu son mahalle kadar hisap olunacak harcırahları kendilerine tesviye olunur ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunmuş olan bilet ücretleri de yol masrafına ilave olunur. Harcırahlarına mahsuben para ödenmiş olup da muvakkat vazife ile bir tarafa gönderilmelerinden sarfınazar edilmiş olanlara, yalnız peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunmuş olan bilet ücretleri ödenir. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

49 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA KURSLARA KATILANLARA VERİLECEK GÜNDELİK: Madde 37 Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir. Bu maksatla yabancı memleketlere gönderilenlere özel anlaşmaları gereğince, yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir. Yurtiçinden veya yurtdışından sağlanan burslara dayanılarak veya aylıkları transfer edilmek suretiyle staj ve öğrenim amacıyla yurtdışına gönderilenlere bu madde hükmü uygulanmaz. Bunlara ilgili kanun hükümlerine göre müstehak oldukları ödeme yapılır. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

50 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
MİSAFİR VE ZİYARETÇİLERE: Madde 51 Devletin misafiri veya ziyaretçisi olarak yahut başka bir resmi görevle Türkiye’ye gelen yabancılara refakat etmekle görevlendirilen memurlara, memuriyet ve aslı sıfatları ne olursa olsun ilgili makamlarca verilecek görev emirlerinde belirtilen refakat şekil ve vaziyetine göre tanzim edilecek müfredatlı hesap pusulasına istinaden yol, ikamet, yemek, içmek ve teferruatı için yaptıkları masraf ödenerek başkaca harcırah verilmez. Ancak, misafir ve ziyaretçilere katılmak veya bunları karşılamak üzere başka mahalle gidenler ile bunlardan ayrıldıktan sonra asıl memuriyet mahalline dönenlere gidiş ve dönüşleri için bu Kanuna göre müstehak oldukları yol masrafı ve gündelik verilir. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

51 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
CENAZE NAKİL MASRAFLARI: Madde 55 - Daimi veya muvakkat bir vazife ile yabancı memleketlerde bulunanlardan bu yerlerde veya yolda vefat edenlerin cenaze teçhiz ve tekfin masrafları ile Hükümet tarafından görülecek lüzuma veya aileleri tarafından vukubulacak talebe istinaden cenazelerinin Türkiye’de her hangi bir mahalle kadar olan nakil masrafları kurumlarınca ödenir. Yurt içinde daimi veya muvakkat bir vazife ile bir tarafa izam kılınanlardan yolda veya muvakkat vazife mahallinde vefat edenler hakkında da yukarki fıkra hükmü uygulanır. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

52 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
HARCIRAH ALABİLMEK İÇİN MÜRACAAT MÜDDETİ: a) (...) açıkta kalan ve vekalet emrine alınan memurlara (...) vazifelerinden ayrıldıkları; b) İşten el çektirilmek suretiyle vekalet emrine alınan memurlardan men'i muhakeme kararı alan veya beraat edenler veyahut haklarındaki takibat afla ortadan kaldırılanlara, haklarında verilen kararın kesbi katiyet ettiği; Tarihlerinden itibaren 6 ay zarfında müracaat edenlere bu kanuna göre müstehak oldukları harcırah verilir. Müracaata mani bir mücbir sebebin vukuu halinde bu müddet mücbir sebebin zail olduğu tarihten itibaren başlar. Bu müddetlerin geçmesinden sonra müracaat edilmesi halinde harcırah verilmez. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

53 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
HARCIRAHIN SURETİ TEDİYE VE MAHSUBU: Harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin nakli sırasında peşin olarak verilir. Harcırahın tam miktarının önceden tayin ve tespitinin mümkün olmadığı hallerde yetecek miktarda para avans olarak verilir. Harcırahını kati olarak veya avans suretiyle alanlardan zati sebepler yüzünden daimi veya muvakkat vazife mahallerine 15 gün içinde hareket etmeyenler (...) aldıkları parayı derhal iade etmeye mecburdurlar. Aile için harcırah itasında ilgililerin verecekleri beyan kağıtları esas tutulur. Bu beyan kağıdında harcırahın tahakkuk ettirilebilmesi için lüzumlu malümat gösterilir. Daimi memuriyetle bir yere gönderilenler gidecekleri mahalle varış tarihinden ve muvakkat vazife ile gönderilenler de memuriyetleri mahalline dönüş tarihlerinden itibaren bir ay zarfında harcırah beyannamelerini, evrakı müspiteleri ile birlikte dairesi amirine tevdi ederler. Memurun kendisinden evvel veya sonra hareket eden ailesi için avans para verildiği takdirde bu bir aylık müddet, ailenin evvel gitmesi halinde memur veya hizmetlinin yeni vazifesi mahalline varış tarihinden ve sonra gitmesi halinde de bunların memur veya hizmetli nezdine muvasalatları tarihinden itibaren hesap olunur. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

54 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
Beyannameyi alan daire amirleri bunu vize ettikten sonra taşrada mahallin en büyük malmemuruna ve merkezde de alakadar mali mercie vermekle mükelleftirler. Vakı masraf verilen avans paradan ziyade ise fazlası tesviye ve az ise farkı re’sen istirdat olunur. Evrakı müspite tedariki mümkün olmayan hallerde bu imkansızlığın sebepleri ile vakı masrafın hesabı alakadar tarafından mensup olduğu daire amirine yazılı olarak bildirilir. İmkansızlık sebepleri dairesince varit ve muhik görüldüğü ve masrafın hesabında bir fazlalık bulunmadığı neticesine varıldığı takdirde avans bu hesaba göre mahsup olunur. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

55 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
Alındıkları tarihten itibaren tahakkuk ettirilecek faizleri de dahil olmak üzere birinci fıkra gereğince derhal iade edilmeyen paralarla harcırahlarını avans olarak alıp da bu zimmetlerinin mahsubu için muktazi evrakı üçüncü fıkrada yazılı müddetler zarfında teslim etmeyenlerin bu borçları bu evrakı verdikleri zaman harcırah istihkakları ayrıca tahakkuk ettirilip ödenmek üzere aylık, ücret veya kabili haciz sair istihkaklarının yarısı bu borçları tamamen kapanıncaya kadar ve hüküm alınmaya hacet kalmaksızın re’sen istirdat olunmak suretiyle tahsil olunur. Harcırah itası ve avansların mahsubu muamelelerinde aksi sabit oluncaya kadar memurun beyanına itibar olunur. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

56 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
HİLAFI HAKİKAT BEYANNAME VERENLER: Madde 60 - Bu kanuna göre tahakkuk edecek, istihkakın miktarını artıracak şekilde maddi hatalar hariç hilafı hakikat beyanname verenler hakkında, mensup oldukları kurumların inzibat, memurin, müdürler komisyonları gibi salahiyetli heyet ve makamlarının kararı ile ve işlenen suçun mahiyet ve şümülüne göre rütbe veya sınıf tenzili veya ihraç cezalarından her hangi biri tatbik olunur ve bu gibilerin bu suretle aldıkları fazla harcırah, Devlet özel idare ve belediyelerce Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre ve bu kanuna tabi diğer kurumlarca da umumi hükümlere tevfikan tahsil olunur Suçlu hakkında idarece ittihaz olunan inzıbati kararlar cezai takibata mani olmayıp bu gibiler hakkında ayrıca hukuku amme davası ikame ve kanuni takibat icra olunur. Madde 61 - Bu kanuna göre ödenecek istihkaklar borç için haczedilemez. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

57 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
YOLLUKLARLA İLGİLİ MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİNDE YER ALAN DİĞER HÜKÜMLER Madde 27- Yolluklarla ilgili giderlerin ödenmesinde; a)Takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının zorunlu olduğu hallerde, yetkili makamdan alınacak onayın veya raporun, b)Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu biletinin; bilette kayıtlı gidiş-dönüşten birisinin kullanılmaması nedeniyle biletin iadesi gerektiği takdirde gerçekleşen seyahat ücretini gösteren belgenin; yabancı heyet ve temsilcilerin ülkelerine dönüşlerinde uçak biletlerinin kendilerine verilmesi halinde ise söz konusu giderlerin tutarı ile kurumca karşılandığını belirten ve ilgili birim yetkilisince imzalanan belgenin, c)Taksi ile yapılan seyahatlerde (belediye hudutları dahilindeki taksi ücretleri hariç) fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişinin, Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

58 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
d) Geçici görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde görevlendirme yazısı veya harcama talimatının; sürekli görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde ise atama onayının, e) Görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine sınav için gönderilenler ile yurtiçinde mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlerin söz konusu sınav veya kursa katıldığını gösteren belgenin, f) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununda belirtilen nedenlerden dolayı yola devam edememe halinde, gecikilen günlere ait gündeliklerin ödenebilmesi için, bu durumu kanıtlayan mülki veya askeri mercilerden alınacak belgenin, g) Sürekli görevle başka bir yere atananların atamalarından vazgeçildiği takdirde, buna ilişkin onay ve ödenecek tazminat miktarını gösteren onaylı cetvel ile alınmış olan taşıt biletlerinin, Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı

59 6245 sayılı Harcırah Kanunu Ders Notları
h) Geçici görevle başka bir yere görevlendirilip, sonradan görevlendirilmelerinden vazgeçilenlerin alınmış olan bilet ücretlerinin ödenmesinde, buna ilişkin yazı ile taşıt biletlerinin, ödeme belgesine bağlanması gerekir. Denetim, kurs, yarışma, gösteri veya benzeri işler nedeniyle toplu olarak yapılan seyahatlerde, geçici görev yolluğu bildirimleri yerine Toplu Seyahatler Yolluk Bildirimi (Örnek : 29) düzenlenir. Abdulkadir DEMİRAL Devlet Muhasebe Uzmanı


"6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU DERS NOTLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları