Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI hacettepe.edu.tr TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TAHAKKUK ŞEFLİĞİ SUNUMU 2012

2 TAHAKKUK ŞEFLİĞİNİN GÖREVLERİ
TAHAKKUK ŞEFLİĞİNİN GÖREVLERİ Mali Yılı Bütçe Kanunu ve Bütçe Uygulama Talimatları ile Serbest bırakma oranları dahilinde, Başkanlığın sorumluluğu altındaki harcamaların ve ödeneklerin takibini yapmak.

3 TAHAKKUK ŞEFLİĞİ Taşıt Kiralama. Personel Servis Kiralama.
Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri. Akaryakıt ve Yağ Giderleri. Satınalma Müdürlüğü ve Sermaye Giderlerine ait İhale İşlem Dosyası Faturalarının Tahakkuklarının Yapılmasını Sağlamak.

4 TAHAKKUK ŞEFLİĞİ Telefon, Su, Elektrik, ve Doğalgaz Faturalarının incelenerek Ödeme Emri Belgesinin Düzenlenmesini Sağlamak. Üye Olunan Uluslararası Kuruluşların Üyelik Aidatları. Temsil Ağırlama Giderleri. Memurların Öğle Yemeğine Yardım Giderleri için Ödeme Emri Belgesinin Düzenlenmesini Sağlamak.

5 TAHAKKUK ŞEFLİĞİ Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi ve Basın İlan Kurumu Aracılığı ile Resmi ve Çeşitli Gazetelerde Yayımlanan İlan Giderleri Faturalarının Takibini yapmak Harcama Yetkililerinden Onayının Alınması ve Ödeme Emri Belgesinin Düzenlenmesini Sağlamak.

6 TAHAKKUK ŞEFLİĞİ Avans ve Kredilere Muhasebe İşlem Fişi Hazırlamak ve daha sonra Ödeme Emri Belgesi Düzenlemek. Rektörlük Makamı tarafından belirlenen Personelin Yurtiçi Geçici, Sürekli ve Yurtdışı Görev Yollukları ve Kurslara Katılma Giderleri Ödeme Emri Belgesinin düzenlenmesini sağlamak.

7 İLGİLİ MEVZUAT 6245 Sayılı Harcırah Kanunu.
Yurtdışı Gündeliklerine Dair Bakanlar Kurulu Kararı. K.K.T.C. Verilecek Gündeliklere Dair Bakanlar Kurulu Kararı.

8 Y O L L U K L A R Yurtiçi Gündelikler her yıl yürürlükte bulunan Bütçe Kanunun (H) Cetvelinde 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 33.Maddesi Hükümlerince belirtilen tutarlara göre hesaplanarak verilir. Memur ve Hizmetlilerden Ek Göstergeli ve Kadro Derecelerine Göre Yolluk Ödemesi Yapılır. Onaylarda belirtilen (Yolluk ve Yevmiye Uçak Bileti dahil ) ödeme yapılır.

9 2012 Yılında Verilecek Gündelik ve Tazminat Tutarları

10 GEÇİCİ GÖREV HARCIRAHI
Bir görevin yerine getirilmesi amacıyla geçici olarak yurt içinde veya yurtdışında başka bir yere gönderilenlere, Yeni ve eski memuriyetleriyle ilgili olarak bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde karar çıkanlara , Memuriyet merkezlerinin dışındaki bir göreve vekaleten gönderilenlere, Geçici mahkeme kararı ile gönderilenlere yolluk ödenir.

11 GEÇİCİ GÖREV GÜNDELİĞİNDE
AZAMİ SÜRE Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla yevmiye verilemez. İlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir. 90 veya 180 günlük süresi içinde başka bir görevlendirme olması durumunda, söz konusu görevlendirmede yevmiye ödenmez. Yolluk Ödemelerinde 6245 Sayılı Harcırah kn.56.maddesi uyarınca 6ay içinde müracaat edenlere harcırah ödenir.

12 YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREVLE KONAKLAMA BEDELİ
6245 Sayılı Harcırah Kanununun 5335 sayılı Kanunla değişik 33 üncü maddesinin (d) bendinde; “Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin %50 arttırımlı miktarı ayrıca ödenir.” hükmü yer almıştır. Buna göre, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkrasına göre gündelik ödenen denetim elemanları hariç olmak üzere, bu Kanuna göre gündelik ödenenlerden yurt içinde yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, gündeliklerinin % 50 artırımlı miktarı esas alınır, Ancak bu miktar, belge bedelini aşamaz ve her görevlendirme için ilk on gün ile sınırlıdır.

13 SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU 6245 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, sürekli görev yolluğu; Bulunduğu yerden başka bir yere atananlara, eski görev yerinden, Geçici görevle ve vekaleten başka yerde bulundukları sırada asıl memuriyet mahallerinden başka yere atananlara, eski görev yerinden itibaren yolluk ödenir.Emekli olan kişiler kamu görevlileri kararı 9. maddesi uyarınca 375 sayılı kan.hük.kar.1.mad.(D) fıkrası kapsamında ödenmekte olan tazminat memur aylık katsayı hesaplanarak ödeme yapılır emekli yolluğu 970,60 TL.dir.

14 YURTİÇİNDE YER DEĞİŞTİRME MASRAFI
6245 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre; Yurt içinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin; Kendisi için yurt içi gündeliğinin yirmi katı, Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurt içi gündeliğinin on katı ödeme yapılır. Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurt içi gündeliğinin yüzde beşi olarak hesaplanır.

15 YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME
Yurtdışına veya sürekli görevle yurtdışında iken başka ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye’den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için ödenecek gündelikler, Gündelik miktarları % 50 artırılması suretiyle hesaplanır. Gideceği ülkenin para cinsinden ,Merkez Bankası Kuru baz alınarak TL. cinsinden yevmiye ödenir.İsteklere göre Avans veya dönüşte kişilere ödeme yapılır.

16 YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERDE
YATAK ÜCRETİ Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40’ını aşması halinde aşan kısmın % 70’i ayrıca ödenir.

17 YOLLUK ÖDEMELERİNDE İSTENEN BELGELER
Yurtiçi,Yurtdışı ve Sürekli yolluklarının ödenmesinde duruma göre aşağıdaki belgeler aranır. Görevlendirme onayı, Yönetim Kurulu Kararı, Yurtiçi / Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi Kişinin doldurması gereken harcama Beyannamesi Emekli onayı, Ayrılış Bildirimi. Yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura. Harcırah Kanununda aksine hüküm bulunmadıkça gidip gelmeye en uygun ve kullanılması uygun yol ve taşıt araçları üzerinden verilir.(örnek) Uçak,Taksi,Otobüs biletleri istenir.

18 ELEKTRİK, SU ve DOĞALGAZ - Üniversitemiz Merkez ve Beytepe kampusleri’ne ait elekrik,su,doğalgaz faturaları üst yazı ekinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından Başkanlığımıza gelmesi. –Faturaların takibinin yapılması ve Ödeme Emri Belgesi düzenlenerek ilgili Kurumlara Ödemesini sağlamak.

19 TELEFON - Üniversitemiz Merkez ve Beytepe Kampuslerine ait Telefon Faturalarının Ankara İl Telekom Müdürlüğünden elden alınması. zarfların açılması ,Birimler bazında kontrol edilerek üst yazı ile fatura fotokopileri ile birlikte bölümlere gönderilmesi. -Bölümlerden gelen yazılara istinaden resmi görüşmelerin ödenmesi için tahakkuk aşamasına getirilmesini sağlamak ilgili kuruma ödemesini yapmak.

20 TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ MEMURLARIN ÖĞLE YEMEĞİNE YARDIM, - Üniversitemiz resepsiyon ve kuruluş kutlamalarında yapılan harcamaların tutar faturası ve katılan kişi listesi S.K.S. Dairesi Başkanlığından , Başkanlığımıza gelmesi. - Ödemelerin yapılabilmesi için Başbakanlıktan müsaade alınması (Strateji Gel.Dai.Başk.)alınır. Yemek yardımı 3 er aylık serbest bırakma oranında Harcama Yetkilisince onayları alındıktan sonra yılda 4 defa ödeme yapılır.

21 Çeşitli Birimlerden gelen evrakların Başkanlığımız kanalı ile şefliğimize havale edilmesi, yapılan tetkik ve araştırmalar sonucuna istinaden bölümlere yazı ile cevap verilmesi. Örnek -Hacizler-Mahkeme Kararları-Kişi Alacakları (Hukuk Müşavirliği)

22 Teşekkür ederiz. Saygılarımızla


"2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları