Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 HEDEF 2023 KENTSEL DÖNÜŞÜMLE AFETLERE HAZIR TÜRKİYE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 HEDEF 2023 KENTSEL DÖNÜŞÜMLE AFETLERE HAZIR TÜRKİYE."— Sunum transkripti:

1 1 HEDEF 2023 KENTSEL DÖNÜŞÜMLE AFETLERE HAZIR TÜRKİYE

2  Riskli Yapıların Tespiti  İtiraz ve Yıkım Süreci  Anlaşma ve Yeniden Yapım Süreci 2 Sunu Başlıkları

3 Riskli Yapıların Tespiti 3

4 4 Muhtemel bir afet anında yıkılma ve ağır hasar görme ihtimali bulunan ve böylece içinde yaşayanların can güvenliği bakımından riskli olan binaların tespitinin yapılarak, bu binalardan insanların tahliyesini sağlamak ve bu binaların yerine can ve mal güvenliğini temin edecek sağlıklı ve güvenli yapıların yapılmasını sağlamaktır. 6306 sayılı Kanunun Amacı

5 Kanun ve İlgili Mevzuat  6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun  6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeli ği 5

6 Riskli Yapı 6306 sayılı Kanun’da; “Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı” olarak tanımlanmıştır. 6

7 Riskli Yapı Tespiti; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan yapılar ile hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılar hakkında yapılır. Riskli Yapı Tespiti 7

8 İnşaat halinde olup ikamet edilmeyen yapılar ile metruk olması veya bir kısmının yıkılması sebepleriyle yapı bütünlüğü bozulmuş olan yapılar riskli yapı tespitine konu edilmez. 8 Riskli Yapı Tespiti

9 Riskli Yapıların Tespiti Başvurusu 9 Yapı maliki, binasının risk durumunu tespit ettirmek için, tapu ve kimlik fotokopisi ile Bakanlıkça lisanslandırılmış olan kurum veya kuruluşlara başvurur.

10 Riskli Yapı Tespitinde Yetkili Kurum ve Kuruluşlar 10 RİSKLİ YAPI TESPİTİ Lisanslandırılmış Kurum ve Kuruluşlar Belediyeler Müdürlüklerimiz İl Özel idareleri

11 Lisanslandırma İş ve İşlemleri 11  Riskli yapı tespit raporunun hazırlanmasında görev alacak mühendislerde aranan şartlar :  İlgili meslek odalarına üyeliklerinin devam ediyor olması,  Mesleklerinde fiilen en az beş yıl çalışmış olmaları ve bu hususları belgelendirmeleri,  Bakanlıkça veya Bakanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlarca düzenlenecek eğitim programlarına katılmaları, eğitim sonunda yapılacak yazılı sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alarak katılım belgesi almış olmaları,

12 Riskli Yapı Tespitinde Kurum ve Kuruluşlar 12 Vatandaşlarımız www.csb.gov.tr adresinden binalarının risk tespitini yaptırabilecekleri kurum ve kuruluşları öğrenebileceklerdir.www.csb.gov.tr Ülke genelinde 1050 adet kurum ve kuruluş lisanslı olup, lisanslandırma işlemleri halen devam etmektedir.

13  Lisanslı kurum ve kuruluşların lisanslarının iptal edilmesi durumları:  Lisans başvurusunda gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunulması,  Lisanslandırma şartlarının kaybedilmesi,  Taahhüde ve gerçeğe aykırı olarak, risksiz bir yapının riskli veya riskli bir yapının risksiz olarak tespit edilmesi veyahut mevcut olmayan bir yapı hakkında riskli yapı tespit raporu hazırlanması,  Riskli yapı tespiti neticesini etkilemeye yönelik olarak, yapıya ilişkin verilerin eksik ve yanlış alınarak hesaplama yapılması sebebiyle daha önce yazılı olarak uyarılmış olması,  Riskli yapı tespitini sürüncemede bırakacak şekilde, 7 nci maddenin dördüncü fıkrasındaki otuz günlük süre içinde, riskli yapı tespit raporundaki eksikliklerin düzeltilerek raporun Müdürlüğe sunulmaması, Lisanslandırma İş ve İşlemleri 13 Yukarıdaki fiillerin oluşması durumunda 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

14 Riskli Yapıların Tespiti 14 Riskli Yapılar; Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar hükümleri kapsamında yapılacak çalışmalara göre tespit edilir.

15 15 Riskli Yapıların Tespiti ve Bildirimi Lisanslı kurum veya kuruluşlar tarafından hazırlanan riskli yapı tespit raporu, incelenmek üzere 10 iş günü içerisinde Müdürlüğe gönderilir.

16 Riskli Yapıların Denetimi Rapor Müdürlük tarafından incelenir. Eksik veya yanlış hazırlanmış olan raporlar düzeltilmesi için lisanslı kuruluşa iade edilir. (Geri Bildirim) 16 Lisanslı kuruluş, riskli yapı tespit raporunda Müdürlük tarafından tespit edilen eksik ve yanlış hususları, geri bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde düzelterek, Müdürlüğe sunmak zorundadır. Müdürlük

17 İnceleme sonucunda riskli bulunan yapılar 10 iş günü içinde tapu müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. İlgili yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış raporlar kabul edilir ve ARAAD. net sistemi üzerinden onaylanır. Müdürlük 17 Riskli Yapıların Denetimi

18 Riskli Yapıların Maliklere Bildirim Süreci 18 İlgili tapu müdürlüğünce, söz konusu yapı ile ilgili olarak tapu kütüğüne “riskli yapı” belirtmesi işlenir ve durum hak sahiplerine tebliğ edilir. Tapu Müdürlüğü

19 19 Hak sahiplerine yapılacak olan tebligatta, “yapının riskli olarak tespit edildiği, tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde riskli yapı tespitine karşı Müdürlüğe itiraz dilekçesi verilebileceği, idarece belirlenecek süre içinde yapının yıktırılması gerektiği” hususları yer alır. Riskli Yapıların Maliklere Bildirim Süreci Tapu Müdürlüğü

20 20 İtiraz ve Yıkım Süreci

21 İtiraz Süreci 21 Tapu tarafından yapılan tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde malikler veya kanuni temsilcileri tarafından riskli yapı tespitine karşı İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvurulur.

22 İtirazın Değerlendirilmesi 22 TEKNİK HEYET (7 Üye) Üniversitelerden 4 Üye Bakanlık Teşkilatından en az ikisi İnşaat Mühendisi 3 Üye

23 Yıkım Süreci 23 Riskli olduğu kesinleşen yapıların yıktırılması için Müdürlük tarafından İdaresine (Belediye veya İl Özel İdaresi) yazı yazılır.

24 Yıkım Süreci. İlgili idare tarafından tebligat yoluyla riskli olarak tespit edilen taşınmazın maliklerine 60 günden az olmamak üzere süre verilerek yapının yıktırılması istenir.. Yapı maliklerinin müracaatı üzerine, idare tarafından yıkım ruhsatı düzenlenir. 24

25 25 Yıkım Süreci ve Yıkım Ruhsatı İdare tarafından, maliklerden en az birinin başvurusu ile ‘yıkılacak yapının tahliye edildiğine ve elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin kapatıldığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış belgelerin sunulmasına istinaden’ diğer maliklerin muvafakatı aranmaksızın, 6 iş günü içerisinde düzenlenir.

26 Yıkım Süreci. Verilen süre içinde yapının yıktırılıp yıktırılmadığı kontrol edilir ve yapı yıktırılmamış ise “yapının idari makamlarca yıktırılacağı” belirtilerek 30 günden az olmak kaydıyla ek süre verilir. 26

27 . Verilen süreler içinde, riskli yapıların maliklerince yıktırılmaması halinde, riskli yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulması ilgili kurum ve kuruluşlardan istenilir ve maliklere verilen süreler içinde riskli yapıların yıktırılmadığı mülki amire bildirilir. 27 Yıkım Süreci

28 . Söz konusu riskli yapıların tahliyesi ve yıktırma işlemleri, yıktırma masrafı öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere, mahalli idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılır veya yaptırılır. 28 Yıkım Süreci

29 29 Riskli Yapının Güçlendirilmesi 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilen binaların, talep edilmesi halinde yıktırılması yerine güçlendirilmesi de mümkündür.

30 Risk yapı tespiti talebi Tespit yapılması ve rapor haz. Tapuya bildi. ve maliklere tebligat gön. İtiraz süreci Rapor inceleme ve onayı Riskli yapının yıkımı ve kontrolü Yıkım sonrası anlaşma (15. md.) Yeni uygulama Açık artırma Teknik heyet inceleme RİSKLİ YAPI SÜRECİ 30

31 31 Anlaşma ve Yeniden Yapım Süreci

32 32 Anlaşma ve Yeniden Yapım Süreci Üzerindeki bina yıkılarak arsa haline gelen parselin malikleri tarafından değerlendirilmesi esastır.

33 33 Anlaşma ve Yeniden Yapım Süreci Parsellerin tevhit edilmesine Münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına Yeniden bina yaptırılmasına Payların satışına Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine  Yapılacak uygulama kapsamında, malikler tarafından, karar verilebilir.

34 34 TOPLANTI SÜRECİ Bütün maliklerce oy birliği ile karar verilememiş ise;. Riskli yapı değeri malikler tarafından, SPK değerleme kuruluşlarına tespit ettirilir.. Maliklerden birinin istemi üzerine, bütün malikler toplantıya çağrılır.. Toplantıda oybirliği ile anlaşmaya varılamazsa, yapılacak uygulamaya sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.

35 35. Alınan karar tutanağa bağlanır ve karara katılan maliklerce imzalanır. Bu karar, karara katılmayanlara ve toplantıya iştirak etmeyenlere noter vasıtasıyla tebliğ edilir.. Tebliğde; 15 gün içinde kararı kabul etmeyenlerin arsa paylarının anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, satış gerçekleşmezse Bakanlıkça Hazine adına alınacağı belirtilir. Açık Artırma Usulü

36 36  Anlaşmaya katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, Bakanlıkça rayiç değeri tespit ettirilerek -bu değerden az olmamak üzere- anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. Bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir. Açık Artırma Usulü

37 37 Paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya göre uygulama gerçekleştirilir. Anlaşma ve Yeniden Yapım

38 38 6306 sayılı Kanun’da “Bu Kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen alan” olarak tanımlanmıştır. Rezerv Yapı Alanı

39 39 Rezerv yapı alanları ;  Riskli alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapılarda ikamet edenlerin nakledileceği konut ve işyerleri olarak,  Riskli alanlarda ve bu alanlar dışındaki riskli yapılarda ikamet etmeyen kişilere satışı yapabilecek her türlü yapı ile gelir ve hasılat getirecek her türlü uygulamada kullanılmak amacıyla, oluşturulur.  6306 sayılı Kanun kapsamında bugüne kadar 49 adet rezerv yapı alanı belirlenmiştir. Rezerv Yapı Alanı


"1 HEDEF 2023 KENTSEL DÖNÜŞÜMLE AFETLERE HAZIR TÜRKİYE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları