Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONULAR 1.Kanun ve Mevzuat 2.Kanunun Amacı 3.Kanundan Nasıl Faydalanacağı 4.Riskli Yapıların Tespiti 5.İtiraz ve Yıkım Süreci 6. Kanunun Sağladığı Finansal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONULAR 1.Kanun ve Mevzuat 2.Kanunun Amacı 3.Kanundan Nasıl Faydalanacağı 4.Riskli Yapıların Tespiti 5.İtiraz ve Yıkım Süreci 6. Kanunun Sağladığı Finansal."— Sunum transkripti:

1

2 KONULAR 1.Kanun ve Mevzuat 2.Kanunun Amacı 3.Kanundan Nasıl Faydalanacağı 4.Riskli Yapıların Tespiti 5.İtiraz ve Yıkım Süreci 6. Kanunun Sağladığı Finansal Destekler 7.Yıkım Sonrası Anlaşma 8. Riskli Alan

3 1.Kanun ve İlgili Mevzuat
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ( tarih ve sayılı RG) Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği ( tarih ve sayılı RG)

4 2. KANUNUN AMACI Kanun, afet riski altındaki alanlar ile riskli yapıların dönüşümünü sağlayarak, Ülke genelinde, sağlıklı, güvenli ve yaşanılabilir çevreler oluşturmak maksadıyla çıkarılmıştır. Afetler neticesinde bir daha can kaybı yaşanmaması ve şehirlerin sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerine dönüştürülmesi hedeflenmiştir.

5 3.KANUNUNDAN NASIL FAYDALANILIR?
Malik Bakanlığımızca lisans verilen ve listesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ile adresinde güncel olarak yayımlanan kurum veya kuruluşlara başvurarak 6306 sayılı kanun kapsamında yapısının riskli olup olmadığı hususunda rapor talep edecektir. Yapının riskli çıkması durumunda Kanun kapsamına girecektir.

6 4.Riskli Yapıların Tespiti

7 Riskli Yapı Tanımı Riskli Yapı 6306 sayılı Kanun’da “riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı” olarak tanımlanmıştır.

8 Riskli Yapı Tespit Sürecindeki Paydaşlar RİSKLİ YAPI
Yapı Malikleri Lisanslandırılmış Kurum Ve Kuruluşlar Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlükleri Tapu Müdürlükleri - Belediyeler

9 Riskli Yapıların Tespit ve Bildirim Süreci
Malik binasının risk durumunu tespit ettirmek için, tapu ve kimlik fotokopisi ile Bakanlıkça lisanslandırılmış kurum veya kuruluşa başvurur. Bina lisanslı kurum veya kuruluş tarafından incelenir ve hazırlanan tespit raporu 7 gün içinde İl Müdürlüğüne gönderilir. Aynı zamanda yapı ile ilgili inceleme ve sonuç bilgileri elektronik ortam üzerinden sisteme işlenir.

10 Riskli Yapıların Tespit ve Bildirim Süreci
İnceleme sonucunda riskli bulunan yapılar 10 gün içinde tapu müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. Yapılan inceleme ve bildirim elektronik ortam üzerinden sisteme işlenir. İlgili yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış raporlar kabul edilir ve sistem üzerinden de onaylanır. Rapor İl Müdürlüğü tarafından incelenir sayılı Kanunda belirtilen yönetmeliğe göre eksik veya yanlış hazırlanmış olan raporlar düzeltilmesi için lisanslı firmaya iade edilir.

11 Riskli Yapıların Tespit ve Bildirim Süreci
*İlgili tapu müdürlüğünce, söz konusu yapı ile ilgili olarak tapu kütüğüne riskli yapı belirtmesi işlenir ve durum hak sahiplerine tebliğ edilir. *Yapılan tebligat İl Müdürlüğüne de yazılı olarak bildirilir. Hak sahiplerine yapılacak olan tebligatta, yapının riskli olarak tespit edildiği, tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde riskli yapı tespitine karşı İl Müdürlüğüne itiraz edilebileceği , aksi taktirde tebligat tarihinden itibaren 60 günden az olmamak üzere idarece belirlenen süre içinde yapının yıktırılması gerektiği hususları yer alır. Tapu Müdürlüğü

12 İtiraz üzerine yeniden rapor tanzim edilmesi gereken haller ve raporun gerçeğe aykırı düzenlendiğinin tespit edilmesi halleri hariç olmak üzere, her yapı için sadece bir adet riskli yapı tespiti raporu düzenlenebilir.

13 5.İtiraz ve Yıkım Süreçleri

14 İtiraz Süreci Yapı Maliki Tapu tarafından yapılan tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde riskli yapı tespitine karşı malikler veya kanuni temsilcileri tarafından İl Müdürlüğüne dilekçe ile başvurulur. Teknik Heyet Teknik heyet tarafından riskli yapı tespit raporu tekrar incelenir, itirazın reddedilmesi halinde yapı riskli yapı olarak kesinleşmiş olur ve yıkım sürecine girilir. İl Md. ve Tapu Md. Yapılan inceleme sonucu itirazın kabul edilerek yapının risksiz bulunması halinde ise İl Müdürlüğünce tapu müdürlüğüne yazı yazılarak yapı üzerindeki riskli yapı belirtmesi kaldırılır.

15 Yıkım Süreci . Riskli olarak tespit edilen taşınmazın maliklerine 60 günden az olmamak üzere süre verilerek yapının yıktırılması istenir. Verilen süre içinde yapının yıktırılıp yıktırılmadığı İl Müdürlüğünce kontrol edilir ve yapı yıktırılmamış ise yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek 30 günden az olmak üzere ek süre verilir.

16 Yıkım Süreci . Verilen süreler içinde maliklerce yıktırılmayan riskli yapıların tahliyesi ve yıktırma işlemleri mahalli idarelerin iştirakiyle mülki amirler tarafından yaptırılır. Yukarıda belirtilen usullerle yıktırılmadığı tespit edilen riskli yapılar Bakanlıkça yazılı olarak İdareye bildirilir. Buna rağmen yıkılmayan yapılar Bakanlıkça yıktırılır.

17 6.KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASINDAN YARARLANANLAR İÇİN FİNANSAL DESTEKLER
1- Tespit Kredisi 2-Yıkım Kredisi 3-Konut ve İşyeri Kredisi 4- Kira Yardımı 5- Diğer İmkanlar

18 1- Tespit Kredileri Açılan kredi peşin olarak Özel Hesaptan hak sahibinin hesabına aktarılır. Kredi tutarının hak sahibinin hesabına aktarıldığı tarihten itibaren 3 ay içerisinde tespitin yaptırılması ve Bakanlığa gönderilmesi zorunludur. Kredinin geri ödeme süresi 24 ay (2 yıl) dır.

19 2- Yıkım Kredileri Verilecek kredinin miktarı, Bakanlık tarafından yayımlanan “Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenecek yapı yaklaşık maliyetinin %1 ini, tebliğde öngörülmeyen yapı sınıfları için ise yapı keşif bedelinin %1 ini geçemez.

20 2- Yıkım Kredileri Açılan kredi peşin olarak Özel Hesaptan hak sahibinin hesabına aktarılır. Kredi tutarının hak sahibinin hesabına aktarıldığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde yıkım işleminin yaptırılarak enkazının kaldırılması ve Bakanlığa bilgi verilmesi zorunludur. Kredinin geri ödeme süresi 24 ay (2 yıl) dır.

21 3- Konut ve İşyeri Kredileri
Anlaşma ile tahliye edilen Yıktırılan veya Kamulaştırılan yapıların maliklerine ve malik olmasalar bile bu yapılarda kiracı veya sınırlı aynî hak sahibi olarak en az bir yıldır ikamet ettiği veya bunlarda işyeri bulunduğu tespit edilenlerden konutunu ve işyerini kendi imkânları ile yapmak veya edinmek isteyenlere Bakanlıkça özel hesaptan kredi verilebilir.

22 3- Konut ve İşyeri Kredileri
Kredi açılabilmesi için, açılacak kredi azami miktarları ile kredinin tahsis öncelikleri; özel hesabın finansman durumu, proje büyüklüğü, inşaat maliyetleri, inşaatların bulunduğu bölgeler dikkate alınarak her yıl Bakanlıkça belirlenir ve ilan edilir.

23 3- Konut ve İşyeri Kredileri
Konutunu veya işyerini kendi imkânları ile yapmak isteyenlere açılan kredinin %25 peşin olarak, geri kalanı da üç eşit taksitte inşaatın ilerleme oranı dikkate alınarak, Özel Hesaptan hak sahibinin hesabına aktarılır. Bağımsız bölüm başına en fazla TL kredi kullanılabilir. Birden fazla konutu veya işyeri olanlar adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı TL’yi geçemez Kredi geri ödemeleri, 2 yıl anapara geri ödemesiz ve 10yıl vadeli olarak gerçekleşecektir. İş yeri için 7 yıl vadeli olarak gerçekleşecektir

24 4- Kira Yardımı Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan binaların; malikleri, kiracıları ve sınırlı ayni hak sahibi olarak bu binaları kullananlar Kanun kapsamında yapılacak yardım ve desteklerden faydalanabilir. ! Kira yardımında geri ödeme yoktur

25 MALİKLER İÇİN KAÇ AY VE NE KADAR KİRA YARDIMI YAPILACAK?
Kastamonu ili için azami 450,00 TL Azami Süre:18 aydır İlk 5 aylık kısmı taşınma masrafı olarak peşin ödenebilir KİRACILARA KAÇ AY VE NE KADAR KİRA YARDIMI YAPILACAK? Kiracılara taşınma masrafları dikkate alınarak bir defaya mahsus olmak üzere kira yardımı yapılır. Kastamonu ili için 900,00 TL

26 ! Aynı kişiye hem kira yardımı ve hem de faiz desteği yapılamaz.

27 YENİ KONUTU KENDİ İMKANLARI İLE YAPMAK İSTEYENLER İÇİN KREDİ DIŞINDA DİĞER KOLAYLIKLAR
6306 sayılı Kanun uyarınca, yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden muaftır. Ayrıca kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralardan da banka ve sigorta muameleleri vergisi alınmaz.

28 Kastamonu’da Kentsel Dönüşüm

29

30 7.Yıkım Sonrası Maliklerin Anlaşması

31 Bu kapsamda, üzerindeki riskli yapının yıkılmasından sonra arsa haline gelen taşınmazlarda;
Parsellerin tevhit edilmesine, Münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, Yeniden bina yaptırılmasına, Payların satışına, Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine, esas karar alınmak üzere, yöneticinin veya denetçinin veya kat maliklerinin üçte birinin istemi üzerine, noter vasıtası ile yapılacak tebligat ile kat malikleri kurulu toplantıya çağrılır ; DEĞERLEME

32 Bu toplantıda yürütülecek uygulamalar konusunda bütün maliklerce oybirliği ile anlaşma sağlanamaması halinde, öncelikle riskli yapının değeri, Sermaye Piyasası Kuruluna kayıtlı olarak faaliyet gösteren lisanslı değerleme kuruluşlarına tespit ettirilir ve bu değer gözetilerek oybirliği ile anlaşmaya çalışılır. DEĞERLEME Necmettin Aslantürk

33 DEĞERLEME ANLAŞMANIN SAGLANAMADIGI DURUMDA;
Oybirliği ile anlaşma sağlanamaması durumunda, yapılacak uygulamaya sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar tutanağa bağlanır ve toplantıda bulunan bütün kat maliklerince imzalanır. 1/3 2/3

34 En az üçte iki çoğunluk ile alınan karar, karara katılmayanlara ve kat malikleri kurulu toplantısına iştirak etmeyenlere noter vasıtasıyla tebliğ edilir ve bu tebliğde, on beş gün içinde bu kararın kabul edilmemesi halinde bağımsız bölümlerine ilişkin arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, Bakanlıkça satın alınacak ve 2/3 çoğunluk ile alınan karar uyarınca değerlendirilecektir.. DEĞERLEME

35 6306 sayılı Kanun kapsamında tesis edilen idari işlemlere karşı dava açılabilir ancak bu davalarda yürütmeyi durdurma kararı verilemez.

36 8.Riskli Alan RİSKLİ ALANLAR NASIL BELİRLENİR?
Riskli alanlar, zemin yapısı ya da üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanlardır. Riskli alanlar Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir. Bakanlar Kurulu Kararı alınabilmesi için hazırlanacak teknik raporun Bakanlığımızca uygun görülmesi ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın görüşünün alınması gerekmektedir

37 Riskli Alanların belirlenmesinde Belediyelere büyük iş düşmektedir
Riskli Alanların belirlenmesinde Belediyelere büyük iş düşmektedir.Çünkü; kendi yetki sınırları içerisinde Risk taşıyan alanların tespitinde ve önerilmesinde bilgi ve doküman bakımından daha geniş bir bilgi birikimine sahiptirler. Riskli Alan önerisinin Bakanlar Kararı ile kabul edilmesinin akabinde Resmi Gazete’de ilan edilir.

38 Bursa, Osmangazi İlçesi, Soğanlı mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve aşağıdaki haritada sınırları gösterilen alan Bakanlığımızın 22/07/2013 tarih ve 4350 sayılı yazısı üzerine, 6306 sayılı Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 2nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/08/2013 tarihinde “riskli alan “ilan edilerek, 06/09/2013 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

39

40

41 Proje alanı: Bursa kent merkezinin kuzey-batısında, Botanik Park’ın güneyinde, doğu-batı aksında; Köstem Sokak ile 1. Çapa Sokak arasında ve güneyde ise 4. Tabak ile sınırlandırılan alanı kapsamaktadır. Riskli alan yaklaşık 6,75 ha büyüklüğünde olup 246 yapı ve 833 bağımsız birim barındırmaktadır. Bu alanda 2 Hizmet Binası, 4 işyeri, 37 karma bina ve 203 konut bulunmaktadır. -Yapıların yaklaşık %29’u iyi, %58’i orta, %11’2 de kötü kalite yapılardır. -Yapıların yaklaşık %94’ü betonarme, %5’i de yığma yapılardır. -Yapıların yaklaşık %3’ü tek katlı, %24’ü iki katlı,%45’i üç katlı, %19’u da dört katlıdır. Bununla birlikte alanda 6 ve 8 katlı yapılarda bulunmaktadır.

42 RİSKLİ ALAN İÇERİSİNDE KALAN
RİSKSİZ BİNALARIN DURUMU NE OLACAK? Riskli alanda risksiz bina bulunması hâlinde, bu binalar uygulama dışı tutulabilecektir. Böyle bir durumda, risksiz binanın bulunduğu alan ayrılabilecek, ayırma imkânı yok ise maliklerin anlaşması hâlinde binanın hâlihazır durumu korunabilecektir. Ancak, uygulama bütünlüğü bakımından gerekmesi hâlinde, risksiz binalar, malikleri ile yapılacak anlaşmalar çerçevesinde yıkılabilecektir.

43 HER TÜRLÜ SORUNUZ İÇİN…ALO 181 HATTI

44 KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
İletişim Engin ÖZTÜRK(Şube Müdürü): /403 Giray ÇARDAK(İnş.Müh.): /401 Ali ARIK(İnş.Müh.): /401 KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

45 KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
TEŞEKKÜR EDERİZ… KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ


"KONULAR 1.Kanun ve Mevzuat 2.Kanunun Amacı 3.Kanundan Nasıl Faydalanacağı 4.Riskli Yapıların Tespiti 5.İtiraz ve Yıkım Süreci 6. Kanunun Sağladığı Finansal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları