Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISLAHATLAR- AYAKLANMALAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISLAHATLAR- AYAKLANMALAR"— Sunum transkripti:

1 ISLAHATLAR- AYAKLANMALAR
ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR- AYAKLANMALAR

2 3. Osmanlı Devleti’nde toplumsal yasaklar koyan padişah …… ………………’tır.
1. Osmanlı Devleti’nde Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmak isteyen ilk padişah …… ………………’dır. 2. Genç Osman saray ile halk arasındaki kopukluğu gidermek için …………… …………… yapmıştır. 3. Osmanlı Devleti’nde toplumsal yasaklar koyan padişah …… ………………’tır. 4. Osmanlı’da sadrazamlığa bazı koşullar öne sürerek gelen tek devlet adamı ………………… ……………… …… ‘dır. II. Osman halktan evlilik IV. Murat Köprülü Mehmet Paşa

3 5. Osmanlı Devleti’nde Duraklama Dönemi’nde Yükselme
Devri denilen dönem …………………… Dönemi’dir. 6. Şehzadelerin sancaklarda yetiştirilmesine son verilmesi- ne …………… ………… denilir. 7. İstanbul isyanlarını ……………… askerleri çıkarmıştır. 8. Celali isyanlarını tımarları ellerinden alınan ……………………… çıkarmıştır. Köprülüler Kafes usulü Kapıkulu Tımarlı sipahil.

4 . I. Ahmet 9. Ekber ve erşad uygulaması …… …………… zamanında uygu- lanmaya başlanmıştır. 10. ………… …………… ‘tan itibaren devşirme kanuna aykırı olarak Yeniçeri Ocağı’na asker alınmaya başlanmıştır. 11. Duraklama Dönemi’nde saray dışı evlenme geleneğini tek- rar başlatan ……… ………… ’dır. 12. Duraklama Dönemi’nde halkın çıkardığı isyanlara …………… …………… denilmiştir. III. Murat II. Osman Celali isyanları

5 16. 17. yüzyıl Osmanlı ıslahatlarında ……………… örnek alınma- mıştır. 17.
13. Osmanlı Devleti’nde Celali isyanları ……… yüzyılda yoğun olarak yaşanmıştır. 14. Sultan III. Ahmet Dönemi’nde çıkarılan …………… ve kanunu ile Osmanlı tahtına hanedanın en yaşlı ve aklı başında olan üyesinin geçmesi sağlanmıştır. 15. Ulufe dağıtımındaki aksaklıklar ve cülus bahşişlerinin zamanında verilmemesi ………………………… isyan etmelerine yol açmıştır. yüzyıl Osmanlı ıslahatlarında ……………… örnek alınma- mıştır. 17. ekber erşad Yeniçerilerin Avrupa

6 . Celali 17. Anadolu isyanlarına ……………isyanları, Kapıkulu isyanlarına da ……………… veya ………………… isyanları denir. 18. IV. Murat Dönemi’nde …………… …… tarafından devletin so- runlarının anlatıldığı bir rapor hazırlanmıştır. 19. Duraklama Devri’nde ıslahat yapan padişahlar, ………………… ve …………………… ‘tır. 20. Duraklama Dönemi’nde halktan sıkça alınan olağanüstü hal vergisine ……………… denilirdi. Merkez İstanbul Koçi Bey II. Osman IV. Murat avarız

7 . 21. Medrese eğitiminin bozulmasına neden olan küçük yaşta öğretmen alma sistemine ………… ………………… denilmiştir. 22. …… ………… zamanında, şehzadelerin sancaklarda görev yapma geleneğine son verilmiştir. 23. Duraklama Dönemi’nden itibaren devletin ………… paraya ihtiyaç artınca tımarlar ……………… verilmeye başlamıştır. 24. Devlet halk ilişkisinin zedelenmesine yol açan …………… isyanları sonucunda kazalar ve köyler büyük zarara uğramıştır. Beşik ulemalığı I. Ahmet nakit iltizam Celali

8 25. Celali isyanlarına; …………………………… Karayazıcı Kalenderoğlu
örnek gösterilebilir. 26. Mevcut siyasi ve hukuki düzeni sürdürmeyi amaç edinen düzeltim hareketlerine ……………… denilir. 27. ……………… …………… Osmanlı Devleti’nde karşılıksız para miktarının artmasına ve ilk defa enflasyonun görülmesine neden olmuştur. Karayazıcı Kalenderoğlu Vardar Ali Paşa Abaza Mehmet Paşa ıslahat Coğrafi Keşifler

9 28. XVII. yüzyıl ıslahatçıları; ……………………………
olarak sayılabilir. 29. IV. Mehmet’e karşı Yeniçerilerin aylıklarının ayarı düşük parayla verilmesini gerekçe göstererek çıkardıkları ve devlet görevlilerinin idamı ile sona eren ayaklanmaya ……………… ………………… denilir. Kuyucu Murat Genç Osman IV. Murat Tarhuncu Ahmet Köprülü Mehmet Kemankeş Kara Mustafa Vakayı Vakvakiye

10 32. Duraklama ıslahatları ……………… bağlı kalmıştır.
İltizam Tımarlı 30. ……………… sisteminin yaygınlaştırılması nedeniyle ……………… sipahilerin sayısı azalmıştır. 31. I. Ahmet Dönemi’ndeki en önemli ıslahat; taht kav- galarını azaltmak amacıyla ……………… hukukunda deği- şiklik yapılmasıdır. 32. Duraklama ıslahatları ……………… bağlı kalmıştır. 33. Duraklama Dönemi’nde çıkarılan isyanların amacı …………… değiştirmek değildir. 34. IV. Murat Dönemi’nde İstanbul’da büyük yangınların çıkması …………… kullanımının yasaklanmasında etkili olmuştur. veraset kişilere rejimi tütün

11 37. İstanbul isyanlarını …………………… çıkarmıştır.
Taht kavgalarını 35. Ekber ve erşad sisteminin getirilmesinde ………… …………… önlemek amaçlanmıştır. 36. Duraklama Dönemi’nde başarılı çalışmalarından dolayı …………………… ailesine uzun yıllar sadrazamlık görevi verilmiştir. 37. İstanbul isyanlarını …………………… çıkarmıştır. 38. Genç Osman’ın ………… ……………… ‘nı kaldırma düşüncesi Osmanlı tarihindeki ilk ciddi ıslahat girişimidir. 39. Osmanlı tarihinde ilk ıslahat hareketleri ……… yüzyılda başlamıştır. Köprülüler kapıkulları Yeniçeri Ocağı 17.


"ISLAHATLAR- AYAKLANMALAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları