Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMLER,ŞİKAYETLER VE YETKİ DEVRİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMLER,ŞİKAYETLER VE YETKİ DEVRİ."— Sunum transkripti:

1 MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMLER,ŞİKAYETLER VE YETKİ DEVRİ

2  Çevreye kirletici etkisi olan/olabilecek faaliyet veya tesislerin:  Mevzuat hükümlerine, yasak ve sınırlamalara uygun faaliyet gösterip göstermediğini kontrol etmek  Çevresel etkileri ile alıcı ortama verdikleri kirlilikleri ölçmek, tespit etmek ve değerlendirmek  Mevzuata uyumu teşvik etmek  Mevzuat ihlalinin tespiti durumunda idari veya adli yaptırım uygulamak ÇEVRE DENETİMİNİN AMACI NEDİR?

3

4   Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kalan serbest ve münhasır ekonomik bölgeler dâhil egemenlik ve yargılama sahaları içerisindeki tüm kara ve deniz alanlarında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamındaki her türlü kirlilik kaynağı ve ihlaller denetime tabidir. DENETİME TABİ TESİS/FAALİYETLER

5   ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin işbirliği ile bir önceki yılın Aralık ayında hazırlanır ve Bakan tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. DENETİM PROGRAMI

6

7   Ortam bazlı (ani denetim) denetimler konusunda Bakanlık ve Bakanlığın yetki verdiği kurum ve kuruluşlar, denetimleri kendilerinin belirlediği programlar çerçevesinde gerçekleştirir.

8

9   Yıllık denetim programına alınan tesis veya faaliyetlere, denetimlerin haberli yapılacak olması durumunda en az bir hafta önce yıllık denetim programına alındıkları bildirilir.  Kaza, ihbar, şikâyet gibi durumlarda, ortam bazlı denetimlerde veya Bakanlığın program dışı denetime gerek gördüğü hallerde denetimin haberli yapılması zorunlu değildir. BİLDİRİM VE HABER VERME

10   ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri  Yetki devri yapılan kurum ve kuruluşlar DENETİM YETKİSİ

11   İhlal durumunda Çevre Kanununun 20. maddesinde belirtilen yaptırımlar uygulanır  Faaliyetin durdurulması  Adli nitelikteki cezalar YAPTIRIMLAR

12   Bakanlığımız tarafından bazı Belediye Başkanlıklarına yetki devri verilmiştir. YETKİ DEVRİ

13   Yetki Devri Çevre Kanununun 12. maddesine göre yapılır. Hangi konularda yetki devri yapılabileceği ilgi konulu genelgelerle belirlenmiştir.

14   Gürültü Kirliliği  Katı Yakıtlar  Bitkisel Atık Yağlar  İnşaat, Yıkıntı Atıkları ve Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliği; Denetim ve İdari yaptırım yetkisi Belediye Başkanlıklarına verilmiştir. Ancak ilimizde herhangi bir yetki devri yapılmamıştır. ÖRNEĞİN;

15   Yetki devri talebinde bulunan belediyenin talep yazısı  Belediyenin adı, adresi ve iletişim bilgileri(telefon, faks ve e-posta adresi)  Teşkilat yapısı  Personel durumu(Çevre denetim biriminin görev alanına giren konular ve her bir konuda çalışan personel sayısının çalışma konuları ile ilişkilendirilerek verilmesi gerekir.) 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE YETKİ DEVRİ YAPILMIŞ/YAPILACAK KURUMLARIN SUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

16   Gürültü  Atık su deşarjı  Koku  Vahşi depolama İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE SIKLIKLA ULAŞAN ŞİKAYETLER

17  İl Müdürlüğümüze gelen bazı şikayetler, belediyelerin görev ve yetkileri kapsamındadır. Bu nedenle yapılacak olan denetimlerle ilgili;  belediyeden görevli bir kişinin eşlik etmesi,  Çevre yönetimi konusunda görevli kişilerin iletişim bilgilerinin Müdürlüğümüze bildirilmesi,  Şikayetlerle ilgili konularda belediyelere yazılan yazılar kapsamında yapılan iş ve işlemlerin müdürlüğümüze bildirilmesi gerekir.

18   Büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak  Katı atıkların kaynakta ayrılması, toplanması, düzenli katı atık depolama tesislerine taşınması  Tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek  Tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak  Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak  Hafriyat atık sahalarını belirlemek BELEDİYELERİN ÇEVRE İLE İLGİLİ BAZI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

19   Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak Organize Sanayi Bölgelerinin kuruluş amaçları arasında yer almıştır. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) nedir, nasıl kurulur?

20   Çevre yönetim sisteminin oluşturulması  Arıtma tesisinin arıtma verimini düşüren atıkların kanalizasyon sistemine verilmemesi  Oluşacak atık sularını belirlenen deşarj standartlarına uygun arıtmak  Katılımcılara atık su bağlantı izin belgesi vermek  Atık yönetim planı hazırlamak  OSB’nin içinde oluşan ambalaj atıklarını çevre mevzuatlarına uygun bir şekilde toplamak, taşımak ve depolamak  Toz, gaz emisyonları ve benzeri atıkların Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği kapsamında bertarafını sağlamak OSB’LERİN ÇEVRE İLE İLGİLİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

21  Hava kirliliği kaynakları  Sanayi  Ulaşım  Isınma İlimizdeki hava kirliliğinin büyük bir kısmını ısınmadan kaynaklı hava kirliliği oluşturmaktadır. HAVA KALİTESİ

22   Kullanılan sobaların ve kalorifer kazanlarının kriterlere uygunluğunun denetlenmesi.  Kaloriferler kazanları ‘‘yetkili kalorifer ateşçisi sertifikası’’ almış kişiler tarafından yakılmalı.  Kaloriferlerin yetkili kişiler tarafından ve usulune uygun yakılıp yakılmadığının denetlenmesi.  Konutlarda kaliteli kömürün kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi ISINMADAN KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİ ÖNLEMEK İÇİN ALINABİLECEK TEDBİRLER

23   Dinlediğiniz için TEŞEKKÜRLER  SELDA AYDIN  SELAY KAĞAR


"MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMLER,ŞİKAYETLER VE YETKİ DEVRİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları