Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi SERTİFİKA PROGRAMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi SERTİFİKA PROGRAMI."— Sunum transkripti:

1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi SERTİFİKA PROGRAMI

2 ÜNİTE - 11 ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ www.albayrakegitim.com2

3 ÜNİTE KAZANIMLARI 1.Öğretim yöntemi kavramını tanımlar 2.Öğretimde kullanılan yöntemleri fark eder 3.Öğretim yöntemlerinin etkili kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususları açıklar 4.Öğretim yöntemlerini yararları ve sınırlılıkları bakımından karşılaştırabilir 5.Öğretim yöntemleri için örnek etkinlikler geliştirebilir www.albayrakegitim.com3

4 ÜNİTE İÇERİĞİ 1.Yöntem nedir? 2.Öğretmenin yöntem seçimini etkileyen hususlar nelerdir? 3.Öğretimde kullanılan belli başlı yöntemler –Düz anlatım –Tartışma –Örnek olay –Gösterip yaptırma yöntemi –Bireysel çalışma yöntemi www.albayrakegitim.com4

5 Öğretim yöntemi nedir? "Öğretim yöntemi; Öğrencileri belirlenen hedeflere en etkili şekilde ulaştırmak için izlenen yol’ dur. Yöntem; « öğretimde hedeflenen amaçlara ulaşmak için kullanılacak tekniklerin işlenecek konunun, araç-gereç ve kaynakların bütünlük oluşturacak biçimde örgütlenerek sunulmasını sağlayan bir öğretme yoludur Yöntem, strateji doğrultusunda belirlenirken, öğretim tekniği seçimine de kaynaklık eder www.albayrakegitim.com5

6 Öğretimde yöntem seçimini etkileyen faktörler nelerdir? 1.Konunun hedef ve kazanımları 2.İçeriğin yapısı ( konunun özelliği ) 3.Öğrenci grubunun büyüklüğü 4.Öğrenci özellikleri ve hazırbulunuşluğu 5.Zaman 6.Öğretim ortamının durumu ve imkanlar 7.Maliyet 8.Öğretmen yeterlilikleri (becerisi ) www.albayrakegitim.com6

7 www.albayrakegitim.com7

8 DÜZ ANLATIM (TAKRİR) YÖNTEMİ www.albayrakegitim.com8

9 DÜZ ANLATIM (TAKRİR) YÖNTEMİNİN ÖZELLİKLERİ 1.Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. 2.Öğretmenlerin en fazla kullandıkları yöntemdir. 3.Öğretmenden öğrenciye doğru tek yönlü bir iletişim söz konusudur. 4.Anlatım yöntemi, işlenmekte olan konuların bir sıra ve düzene göre konuşma yoluyla açıklanması ve öğretilmesi olarak tanımlanır. 5.Daha çok alt düzey hedef davranışları kazandırmak amacıyla kullanılır www.albayrakegitim.com9

10  Derse giriş yaparken (yeni konu anlatımı),  Dersi özetlerken  Diğer yöntemler için zaman ve şartlar uygun olmadığında,  Sözel bilgilerin öğrenciye aktarılmasında,  Öğrenme güçlüğü çekilen bölümlerin açıklanmasında kullanılır.  Kısa zamanda çok bilgi aktarılması gerektiğinde,  Kalabalık gruplara yönelik,  Zaman kısa olduğunda,  İçerik yoğun olduğunda,  Öğretmenin diğer yöntem bilgisi eksikliği www.albayrakegitim.com10 Düz Anlatım Yönteminin Kullanıldığı yerler

11  İçerik anlamlı bir sıra ile ve bilinenden bilinmeyene, somuttan soyuta, genelden özele doğru verilmelidir  Konunun özel hedefleri ve gerekçesi öğrencilere önceden açıklanmalıdır.  Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri dikkate alınmalıdır.  Anlatım resim, şema, grafik ve görsel araç-gereçlerle (materyallerle) desteklenmelidir.  Öğrenci yaşantılarına uygun somut örnekler verilmelidir www.albayrakegitim.com11 Etkili Kullanım ilkeleri

12  Kesintisiz olarak ilkokulda 5, ortaokulda 10, lisede 15 dakikayı geçmeyen konuşmalar yapılmalı  Anlatım sonunda bir özet ve değerlendirme yapılır.  Gerekli yerlerde öğrenciye söz hakkı verilmeli  Vücut dili ve ses etkili kullanılmalıdır  Basit, kısa ve tam cümleler kullanılmalıdır.  Zaman zaman espiriler yapılmalı, derste olumlu bir hava estirilmelidir www.albayrakegitim.com12 Etkili Kullanım ilkeleri

13  Zamanın kısa, öğrenci grubu kalabalık ve konu yoğunsa uygun bir yöntemdir.  Diğer yöntemlere göre zaman, emek ve masraf bakımından daha ekonomiktir.  Sözel – dilsel öğrenen öğrenciler için etkilidir.  Öğrencilere dinleme ve not alma becerisi kazandırır.  Soyut kavramların öğretilmesinde işe yarar.  Sürpriz bir durumla karşılaşma endişesi olmadığından öğretmene güven verir www.albayrakegitim.com13 YARARLARI

14 SINIRLILIKLARI  Öğrenciler sıkılabilirler.  Uzun süreli kullanma bıkkınlığa ve ilginin azalmasına neden olur.  Duyuşsal ve psikomotor hedef davranışları kazandırmada etkisizdir.  Öğrenciler hazırcılığa alışır.  Özellikle çocuk psikolojisine uygun değildir.  Bireysel farklılıklar dikkate alınmadığı için öğrencilerin ilgi ve İhtiyaçlarına cevap vermeyebilir.  Bilgiler öğretmenin anlattığı ile sınırlı kalır ve öğrenciler ezberciliğe alışır www.albayrakegitim.com14

15 TARTIŞMA YÖNTEMİ www.albayrakegitim.com15

16 TARTIŞMA YÖNTEMİ Tartışma ; iki ya da daha fazla kişinin belli bir konuda kendi düşüncelerini sergileme yoluyla fikir alışverişinde bulunmasıdır. Demokratik bir ortam oluşturmak için kullanılan bir yöntemdir. Bir konu üzerinde öğrencileri düşünmeye yöneltmek ve düşüncelerini almak amacıyla kullanılır Öğrencilerin, sorgulama, analiz, fikir alışverişinde bulunma ve bir konuyu derinlemesine düşünme ve inceleme becerileri gelişir www.albayrakegitim.com16

17  Tartışmanın amaç ve kapsamı iyi belirlenmeli, öğrenciler önceden hazırlanmalıdır.  Tartışmanın kuralları önceden belirlenmelidir.  Öğretmen grup üyesi gibi davranmalı, bazende lider gibi müdahale etmelidir  Tartışmayı önceleri öğretmen yönetmeli, daha sonraki zamanlarda grup içinden öğrencilerinde yönetmesi sağlanmalıdır.  Belirli aralıklarla "ÖZET" yapılmalıdır.  Tartışmanın bireylerle ve onların kişiliği ile değil, sorunlarla ilgili olduğu unutulmamalıdır www.albayrakegitim.com17 ETKİLİ KULLANIM İLKELERİ

18  Tartışmanın dışına çıkılmasına izin verilmemelidir.  Tartışma sistemli ve planlı olmalıdır.  Tartışmaya dersin tümü ayrılmamalıdır.  Tartışmaya tüm öğrenciler dahil edilmelidir www.albayrakegitim.com18 ETKİLİ KULLANIM İLKELERİ

19  Tartışma Yönteminin Yararları  Demokratik bir yöntemdir. Öğrencilere kendini ifade etme şansı tanıdığı için ‘öğrenilenlerin daha kalıcı olması sağlanır.  Öğrencilerin bir gruba ait olma duygusu (panel, forum)gelişir. Benimseme, reddetme, eleştirel düşünme becerileri geliştirme yeterlilikleri kazandırır.  Soru sorma, hızlı cevap verme gibi sözel iletişim becerileri gelişir.  Demokratik düşünme ve yaşam tarzını öğrenir.  Bir problem ya da konunun değişik yönlerini görür.  Öğrenciler başkalarının fikirlerine saygılı olmayı öğrenirler www.albayrakegitim.com19

20  Tartışma Yönteminin Sınırlılıkları  Her öğrencinin tartışmalara katılımı aynı olmayabilir.  Tartışma iyi yönetilmezse, farklı görüşleri savunan öğrenciler arasında, rekabet ve yarışma gibi olumsuz duygular gelişir, sınıf düzeni bozulur.  Uzun zaman alır ve kalabalık sınıflarda etkili bir şekilde kullanılamaz.  Öğrenciler hazırlıklı değilse, iyi sonuç alınamaz.  Konuşmaları konu üzerinde tutmak oldukça zordur.  Grup tartışmasını sonuçlandırmak güçtür.  Çekingen öğrenciler pasif kalabilir www.albayrakegitim.com20

21 www.albayrakegitim.com21 ÖRNEK OLAY ( VAKA iNCELEMESİ ) YÖNTEMİ

22 ÖRNEK OLAY YÖNTEMİ Günlük hayatta karşılaşılan örnek bir olayın sınıf ortamında tartışılıp çözülmesi yoluyla öğrenmenin sağlanmasıdır. Bu yöntemle; öğrencileri gelecekte karşılaşacakları sorunlara ve problemlere hazırlamak esas amaçtır Bu yöntemde; olayın nedenleri, nasıl olduğu tartışılıp çözüme kavuşturulur Daha çok duyuşsal ve bazen de bilişsel davranışların öğretiminde kullanılır www.albayrakegitim.com22

23 Bu yöntemde, örnek olay bir metin, resim ya da film ile öğrencilere gösterilmeli, sonuçlarının ne olacağı tartışılarak alternatif çözüm yolları ortaya konmaya çalışılmalıdır Öğrenciler örnek olayı okur, seyreder, anlar, yorumlar, analiz eder ve değerlendirip çözüm önerilerini ortaya koyarlar. Örnek olay yöntemi; kavrama ve üstü düzeyindeki hedef davranışları kazandırmak amacıyla kullanılır www.albayrakegitim.com23

24 www.albayrakegitim.com24 Örnek Olay Uygulaması

25  Örnek olayda temel bir sorun olmalıdır.  Örnek olay içeriği ders içeriğine ve hedeflerine uygun olmalıdır  Örnek olay, öğrencilerin gelişim seviyelerine uygun olmalıdır.  Örnek olay, metin, resim ya da video olarak öğrencilere sunulmalıdır.  Örnek olay güncel ve hayatın içinden seçilmelidir www.albayrakegitim.com25 Etkili Kullanım İlkeleri

26 www.albayrakegitim.com26  Öğretmen hazırladığı sorularla tartışmayı yönetmeli ve yönlendirmelidir.  Öğrencilerin yanlış çözümlemelere girmeleri önlenmelidir.  İlke ve sonuçlar görüş birliğine dayalı olarak belirlenmelidir.  Örnek olayda ayrıntılar iyi belirlenmiş olmalıdır. Çünkü, bu ayrıntılardan öğrenciler sonuç çıkaracaktır. Etkili Kullanım İlkeleri

27 YARARLARI  Öğrencilerin karar verme, seçme ve sonuca ulaşma ile ilgili yaşantı geçirmesi sağlanır.  Empatik bakış açısı gelişir.  Öğrencileri ders kitabı ve öğretmen gibi geleneksel kaynakların dışında da kaynaklardan yararlanmaya özendirir ve yöneltir.  Kişisel sorunları, kişisel olmayan bir yaklaşımla çözme becerisi kazandırır. Problemleri kişiselleştirmeden çözümünü sağlar.  Öğrencilerin araştırma ve problem çözme becerisi gelişir www.albayrakegitim.com27

28 www.albayrakegitim.com28  Öğrencilerin analitik ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirir.  Öğrencilerin örnek olay sürecinde, konuyu analiz etme ve yorumlama yeteneği gelişir.  Öğrenciler olayların, sorunların neden-sonuçları üzerinde bütüncül bir bakış açısı edinirler. YARARLARI

29 Sınırlılıkları  Örnek olayın hazırlanması ve uygulanması zaman alabilir.  Öğretmenin dersten önce iyi hazırlanması gerekir.  Amaca uygun örnek olay bulmak ve yazmak zor olabilir.  Kalabalık sınıflarda uygulama güçtür.  Eğer çözümü zorsa öğrenciler çözüm ortaya koymada zorlanabiir  Problem çözme, tartışma ve eleştirel düşünme alışkanlıkları yeterince gelişmemiş sınıflarda uygulanamaz www.albayrakegitim.com29

30 GÖSTERİP YAPTIRMA YÖNTEMİ www.albayrakegitim.com30

31 www.albayrakegitim.com31 Gösterip Yaptırma Yöntemi Bir deneyin yapılmasını yada bir işlemin uygulanmasını, araç gerecin çalıştırılmasını, önce gösterip açıklayarak, sonra da öğrenciye alıştırma ve uygulama yaptırarak kazandırmanın amaçlandığı ortamlarda kullanılan bir öğretim yöntemidir.

32 www.albayrakegitim.com32

33 Özellikleri –Gösteri yöntemi öğretmen merkezli, aynı zamanda da öğrenci merkezlidir. –Öğrencilere psikomotor beceriler kazandırmada daha etkilidir. –Öğrenciler yaparak ve yaşayarak öğrenirler www.albayrakegitim.com33

34 www.albayrakegitim.com34 Dikkat Edilecek Hususlar 1.Yapılacak işler önceden ayrıntılı bir şekilde planlanmalıdır, araç gereç hazırlanmalıdır 2.Öğrencilere gösterinin amacı açıklanmalıdır 3.Gösteri tüm sınıfın görebileceği bir ortamda yapılmalıdır 4.Gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır 5.Süre ve zaman belirtilmelidir. 6.Gösteri sırasında öğrencilerin dikkatlerini ve ilgileri canlı tutulmalıdır. 7.Öğrenciye yeterli zaman ve beceri kazanması için uygulama yapma fırsatı verilmelidir.

35 www.albayrakegitim.com35 Yöntemin Yararları 1. Yaparak yaşayarak öğrenme temelli olduğu için kalıcı öğrenmeler gerçekleşir. 2.Öğrenciler hem görerek hem de işiterek öğrenirler 3. Psiko-motor becerilerin ve uygulama düzeyindeki davranışların kazandırılmasında uygun bir yöntemdir. 4.Öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini çekerek öğrenmeyi kolaylaştırır. 5.Zamandan ve malzemeden dolayı ekonomiktir. 6.Sözel ifadelerle anlatılması zor olan kavram, olgu veya olaylar bu yöntemle daha anlaşılır hale gelir.

36 www.albayrakegitim.com36 Yöntemin Sınırlılıkları 1.Zaman alıcı olabilir. 2.Kalabalık sınıflarda uygulanması zor olur. 3.Araç gereç kullanımı zor ve maliyetli olabilir. 4.Üst düzey bilişsel ve duyuşsal öğrenmelerin gerçekleşmesi zor olabilir.

37 Bireysel Çalışma Yöntemi www.albayrakegitim.com37

38 Bireysel çalışma, bir öğrencinin bir konuyu yaparak- yaşayarak öğrenme yoludur. Her öğrenci öğrenme durumunu kendine göre ayarlar. Öğrenme, öğrencinin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına uygun olarak yapılır. Araştırma yoluyla ve tam öğrenme yoluyla öğretme yaklaşımlarında, ayrıca uygulama, analiz ve sentez düzeylerindeki davranışları kazandırmada kullanılır www.albayrakegitim.com38

39 Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Amaç iyi belirlenmeli, Zaman en iyi şekilde planlanmalı Planlı, düzenli ve etkili çalışma alışkanlığı kazandırılmalı Gerektiğinde rehberlik ( yardım) edilmeli Öğrenci cesaretlendirilmeli Seviye ye uygun çalışma (araştırma) konuları verilmeli www.albayrakegitim.com39

40 ÖRNEK SORULAR www.albayrakegitim.com40

41 1) Aşağıdaki öğrenmelerin hangisinin gerçekleştirilmesinde gösterip yaptırma yönteminin kullanımı uygun değildir? A) Öğretim programını öğelerine ayırma B) Kurallarına uygun yüzebilme C) Yardımla aracı hareket ettirebilme D) Yeni bir sürüş tekniği geliştirebilme E) Kasadan takla atma hareketini izleyebilme www.albayrakegitim.com41

42 2) Aşağıdakilerden hangisi tartışma yönteminin yararlarından biri değildir? A) Etkili konuşma becerisi kazandırma B) Düşünme becerilerinin gelişimini sağlama C) Demokratik yaşama alışkanlığını kazandırma D) Kısa zamanda belirlenmiş içeriği sunma E) Yeni fikirlerin üretilmesine olanak sağlama www.albayrakegitim.com42

43 3) Gösterip yaptırma yöntemi aşağıdaki durumlardan hangisi için en uygun olur? A) Zihin kas koordinasyonu gerektiren öğrenmelerde B) Eleştirel düşünme becerilerini geliştirmede C) Problem çözme becerisini günlük yaşama aktarmada D) Bilimsel düşünme alışkanlığını kazandırmada E) Sorumluluk duygusunu geliştirmede www.albayrakegitim.com43

44 4) Tartışma yönteminin en önemli dezavantajı aşağıdakilerden hangisidir? A) Uzun süre gerektirmesi B) Öğrencide çatışma fikri uyandırması C) Tartışma düzeninin sağlanmaması D) Tartışmanın hedeften sapması E) Küçük yaş gruplarında uygulanamaması www.albayrakegitim.com44

45 5) Gösterip yaptırma yönteminin uygulanışı sırasında birtakım güvenlik önlemlerinin alınmasının en önemli gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrenme ortamlarının sınıf dışında olması B) Gösterip yaptırmanın uzun süre gerektirmesi C) Öğrenme sürecinin bedensel aktiviteye dayalı olması D) Becerinin bilen biri tarafından sergilenmesi gereği E) Yüksek maliyetli bir öğretim süreci olması www.albayrakegitim.com45

46 6) Aşağıdakilerden hangisi tartışma yönteminin kullanılışı sırasında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir? A) Demokratik bir sınıf ortamı oluşturulmalıdır. B) Ders süresinin tamamı tartışmaya ayrılmamalıdır. C) Önkoşul öğrenmelerdeki eksiklik giderilmelidir. D) Tartışma sınıfın en çalışkan öğrencileriyle yapılmalıdır. E) Tartışma zamanı sınırlanmalıdır www.albayrakegitim.com46

47 7) Aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisi bir öğrencinin bir konuyu kendi başına öğrenmek istediğinde en etkili yöntemdir? A) Tartışma B) Bireysel çalışma C) Örnek olay D) Problem çözme E) Gösterip yaptırma www.albayrakegitim.com47

48 8) Aşağıdakilerden hangisi bireysel çalışma yöntemi için söylenemez? A) Araştırma yoluyla öğretim sürecinde ve tam öğrenme modelinde etkili olarak kullanılır. B) Her öğrenci öğrenme sürecini kendine göre düzenler. C) Her öğrenci kendi öğrenmesinden sorumludur. D) Her öğrenci öğrenmesini kendi hızında gerçekleştirir. E) Sosyalleşme, sorumluluk alma ve paylaşma gibi duyuşsal alan öğrenmeleri için etkili bir yöntemdir www.albayrakegitim.com48

49 9) Aşağıdakilerden hangisi gösterip yaptırma yönteminin en önemli özelliğidir? A) Öğretmen merkezlidir. B) Ders öncesinde hazırlık gerektirir. C) Beceri geliştirmede kullanılır. D) Yaratıcı düşünmeyi geliştirir. E) Sözel ifade becerisini geliştirir www.albayrakegitim.com49

50 9) Aşağıdakilerden hangisi tartışma yönteminin özelliklerinden biri değildir? A) Öğrencilerin konuya dikkatini çekmek için kullanılır. B) Öğretmen-öğrenci etkileşimi üst düzeydedir. C) Kavrama düzeyi hedeflerin gerçekleşmesinde etkilidir. D) Demokratik birey özellikleri kazandırır. E) Öğreniciler arası fikir alış verişi gerçekleşir www.albayrakegitim.com50

51 10) Aşağıdakilerden hangisi anlatım yönteminin sınırlılıklarından biri değildir? A) Öğretmen etken, öğrenci pasiftir. B) Bireysel ilgiler ve gereksinimler dikkate alınmaz. C) Öğrencileri ezberciliğe alıştırır. D) Dönüt alınmadığı için öğrencileri tanımak zorlaşır. E) Özet bilgiler sunulabilir www.albayrakegitim.com51

52 11) Öğretmenin örnek olay kullanımı ile ilgili aşağıdaki davranışlarından hangisi doğru değildir? A) Örnek olayla ilgili temel ayrıntılara yer vermesi B) Örnek olayı kendisinin sınıfa sunması C) Gerçeğe benzeyen örnek olaylar yazması D) Örnek olayla ilgili tartışma etkinliklerine yer vermesi E) Örnek olayla ilgili çözümü kendisinin sunması www.albayrakegitim.com52

53 TEŞEKKÜRLER www.albayrakegitim.com53


"Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi SERTİFİKA PROGRAMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları