Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bölüm 7: Türk Millî Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Dr. Oğuz ÇETİN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bölüm 7: Türk Millî Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Dr. Oğuz ÇETİN"— Sunum transkripti:

1 Bölüm 7: Türk Millî Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Dr. Oğuz ÇETİN
PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Bölüm 7: Türk Millî Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Dr. Oğuz ÇETİN

2 İçerik Örgün Eğitim Okul Öncesi Eğitim İlköğretim Ortaöğretim
Yükseköğretim Yaygın Eğitim Türk Eğitim Sisteminin Örgütsel Yapısı Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütü Bakanlık Makamı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Birimler Sürekli Kurulları Taşra Örgütü İçerik

3 İçerik İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Görev Alanları
Yurtdışı Eğitim Teşkilâtı Bağlı Kuruluşlar Milli Eğitim Akademisi Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Temel Sistem Olarak Okulun Yapısı ve İşleyişi Okul Yönetimi Okulda Kurullar ve Komisyonlar Okulun Denetimi İçerik

4 Türk milli eğitim sisteminin genel yapısı 1739 sayılı yasa ile belirlenmiştir.

5 A. Okul Öncesi Eğitim İlk yasal düzenleme Osmanlı İmparatorluğu zamanında yılında çıkarılan Tedrisat-ı İbtidaiyye Kanunu’dur. 1952 yılında çıkarılan Ana Okulları Yönetmeliği ve 1961 yılında çıkarılan 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu okul öncesi eğitimde o tarihe kadar yapılan en kapsamlı düzenlemedir. 1962’de çıkarılan Ana Okulları ve Sınıfları Yönetmeliği’ne göre okul öncesi eğitim kurumları; Anaokulları, Ana sınıfları, Yuvalar ve Yurtlar olarak dört grupta ele alınmıştır. 1973 yılında yürürlüğe giren 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile okul öncesi eğitim örgün eğitim sistemi içine alınmıştır. 1992 yılında Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Günümüzde okul öncesi eğitim kurumlarının işleyişleri yılında çıkarılan ve 2007 yılında bazı maddeleri değiştirilen Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği ile sağlanmaktadır.

6 1. Kapsam Okul-öncesi eğitim; ilköğretim çağına gelmemiş 3-5 yaş grubundaki çocuklar ( aylar) kapsayan ve son yıllarda zorunlu olması yönünde pilot uygulamaların yapıldığı bir eğitim düzeyidir.

7 2. Amaç ve Görevler Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, Onları ilköğretime hazırlamak, Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak, Çocuklara hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışlarını kazandırmak, Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.

8 B. İlköğretİm İlköğretimle ilgili bazı önemli yeniliklerin ve yasal düzenlemelerin ortaya çıkması 1824 yılında başlamıştır. İlköğretimin tarihsel gelişimi süreci içinde bu güne kadar çıkarılan çeşitli yasalarla ilköğretimin süresi ve zorunlu eğitim yaşı ile ilgili sürekli değişiklikler yapılmıştır. Nihayet yılında çıkarılan 4306 sayılı yasa ile zorunlu eğitim 8 yıla çıkarılmış ve uygulama başlatılmıştır. İlköğretimin kapsam, amaç ve görevleri ile kuruluşu, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile düzenlenmiştir.

9 1. Kapsam İlköğretim 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır (1739 S.K., 1973; Md.22).

10 2. Amaç ve görevler Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek.

11 C. Ortaöğretim Bugünkü anlamda ortaöğretim düzeyinde okulların kurulmaya başlanması Osmanlı İmparatorluğu’nda yılından itibaren ilköğretime dayalı olarak öğrenci almaya başlayan askeri okulların, öğretmen okullarının (1848) kurulmasına kadar uzanmakla birlikte, bugünkü ortaöğretim sisteminin oluşumu Cumhuriyet döneminde gerçekleşmiştir. 22 Mart 1926 tarihinde çıkarılan 789 sayılı yasa ile (Maarif Teşkilatına Dair Kanun) ortaöğretim okullarının süresi üç yıl olarak belirlenmiştir. 1952 yılında ortaöğretim okullarının süresi dört yıla çıkarılmış, daha sonra 1955 yılında tekrar üç yıla indirilmiştir. 2004–2005 öğretim yılına kadar en az üç yıl süreli olan okullar 2005–2006 öğretim yılından itibaren en az 4 yıl eğitim veren okullara dönüştürülmüştür. 1955 yılından itibaren kolej olarak adlandırılan ve bazı derslerin yabancı dilde okutulduğu liseler kurulmuş ve bu liseler Temmuz 1975’ten itibaren “Anadolu Lisesi” olarak adlandırılmıştır.

12 1. Kapsam Ortaöğretim okulları en az dört yıl süreli (9.-12.sınıflar) genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları olup, yaş grubu öğrencileri kapsamaktadır. Bazı okullar, yabancı dil hazırlık sınıfı dâhil 5 yıl sürelidir. Son zamanlarda açılan Sosyal Bilimler Lisesi bu tür bir okuldur. Hem genel hem de mesleki ve teknik ortaöğretimde çok geniş bir okul çeşitliliği vardır. 30’un üzerinde okul türü bulunmaktadır.

13 2. Amaç ve görevler Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak, Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de hayata hazırlamaktır. Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır.

14 D. Yükseköğretim Yüksek öğrenim liselerden sonra üniversite sınavına giren ve başarılı olan öğrencilerin tercih esasına göre üniversitelere yerleştirilmeleri esaslı olarak yürütülmektedir. Ülkemizde devlet ve vakıf üniversiteleri yüksek öğretim düzeyinde eğitim vermektedir. Yüksek öğretim, ortaöğretime dayalı en az iki yıllık yüksek öğrenim veren eğitim kurumlarının tümünü kapsar.

15 1.Amaç ve görevler Öğrencileri ilgi ve kabiliyetleri ölçüsünde yurdumuzun bilim politikasına ve çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek, Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak, Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren bütün sorunları, hükümet ve kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle öğretim ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını toplumun yararlanmasına sunmak ve hükümetçe istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini bildirmek, Araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları yapmak, Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle, yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmaktır.

16 2. Kuruluş Üniversiteler TBMM onayı ile kurulur ve yükseköğretim kurumları ile ilgili tüm hususlar, özel kanunlarla belirlenir. Yükseköğretim kurumları şunlardır: 1. Üniversiteler 2. Yüksek Teknoloji Enstitüleri 3. Fakülteler 4. Enstitüler 5. Yüksekokullar 6. Konservatuarlar 7. Meslek yüksekokulları 8. Uygulama ve araştırma merkezleri

17 1. Kapsam, amaç ve görevler
1. Okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak, 2. Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak, 3. Milli kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak, 4. Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak, 5. Boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, 6. Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkânlar hazırlamak, 7. Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

18 E. YaygIn Eğİtİm Yaygın eğitim, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, herhangi bir basamağında bulunan veya bu basamakların birinden ayrılmış olan bireylere ilgi ve gereksinme duydukları alanda örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar. Yaygın eğitim, genel ve mesleki-teknik olmak üzere iki temel bölümden meydana gelir. Halk eğitim merkezlerinde açılan kurslar, pratik sanat okulları ile resmi ve özel kurum ve işyerlerinde hizmet içi eğitim faaliyetleri yaygın eğitim sistemini oluşturur.

19 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI
Merkez örgütü Taşra örgütü Yurtdışı örgütü Bağlı kuruluşlar Milli Eğitim Bakanlığı taşrada 81 il ve 923 ilçede örgütlenmiştir. MEB’in yurt dışında 21 eğitim müşavirliği ve 18 ataşeliği olmak üzere 39 ülkede temsilciliği bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kuruluşlar Milli Eğitim Akademisi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüdür.

20 Milli Eğitim Bakanlığı Örgüt şeması

21 1.1. BakanlIk MakamI 1.  Bakan 2.  Müsteşar 3.  Müsteşar Yardımcıları Bakan, Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetiyle, millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Müsteşar, Bakanın yardımcısı olup Bakanlık hizmetlerini Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına, yıllık programlara ve mevzuat hükümlerine uygun olarak Bakan adına düzenler ve yürütür. Hizmetlerin yürütülmesinde Müsteşara yardımcı olmak üzere 7 müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir.

22 1.2. Talİm ve Terbİye Kurulu BaşkanlIğI
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, doğrudan bakana bağlı bir karar organıdır. Eğitimle ilgili hemen her konuda bakana yardımcı olmakta, görüş vermekte, eğitim sorunları ile ilgili araştırmalar yapmakta veya yaptırmaktadır. Görevleri; Eğitim sistemini, eğitim plan ve programlarını, bütün ders araç ve gereçlerini araştırmak, geliştirmek ve uygulama kararlarını onaylatmak üzere bakanlık makamına sunmak, Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim programları ile ders kitapları, yardımcı kitaplar, öğretmen kılavuz kitapları geliştirmek ve uygun görülenleri karara bağlamak, Eğitim öğretimi geliştirme ve değerlendirme ile ilgili görev ve hizmetleri yürütmek, yasama organı üyelerince veya diğer bakanlıklarca hazırlanan eğitim ve öğretime ilişkin yasa öneri ve tasarıları hakkında görüş bildirmek,

23 1.3. Ana Hİzmet Bİrİmlerİ 1. Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü
Merkez örgütünde eğitim-öğretim için yönetsel kararlar üreten üretim alt sistemleridir. On beşi genel müdürlük, biri de başkanlık olarak belirlenen 16 ana hizmet birimi vardır. 1. Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü 2. İlköğretim Genel Müdürlüğü 3. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 4. Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 5. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 6. Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü 7. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü 8. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 9. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü 10. Yükseköğretim Genel Müdürlüğü 11. Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 12. Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü 13. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 14. Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü 15. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 16. Okul içi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı

24 1.4. DanIşma ve Denetİm Bİrİmlerİ
Danışma ve denetim birimleri, Bakana gerekli konularda yardımcı bilgi üreten birimlerdir. Ayrıca, doğrudan veya dolaylı olarak Bakan adına eğitim sisteminin denetimini de yapan bu birimler şunlardır: 1. Teftiş Kurulu Başkanlığı 2. Strateji Geliştirme Başkanlığı 3. Hukuk Müşavirliği 4. Bakanlık Müşavirleri 5. İç Denetim Birimi Başkanlığı 6. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

25 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI
1.5. YardImcI Bİrİmler Millî Eğitim Bakanlığı merkez örgütünde on dört yardımcı hizmet birimi kurulmuştur. Bir genel müdürlük, bir sekreterlik, bir müdürlük ve diğer on biri ise daire başkanlığı düzeyinde teşkilâtlandırılan yardımcı hizmet birimleridir. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

26 1.5. YardImcI Bİrİmler Personel Genel Müdürlüğü
Yayımlar Dairesi Başkanlığı Hizmet içi Eğitim Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı İşletmeler Dairesi Başkanlığı Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Orta Öğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı Savunma Sekreterliği Özel Kalem Müdürlüğü

27 1.6. Süreklİ Kurullar Oluşumu ve çalışma yöntemleri ayrı yönetmeliklerle düzenlenen bu kurullar şunlardır: 1. Millî Eğitim Şurası 2. Müdürler Kurulu 3. Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu 4. Öğrenci Disiplin Kurulları 5. Özel İhtisas Komisyonları  Bu kurullardan Millî Eğitim Şurası, Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur. Gerekli görülen eğitim ve öğretim ile ilgili konuları tetkik etmek ve teklif niteliğinde kararlar almakla görevlidir. Müdürler Kurulu ise bakan tarafından verilen konularla, sorumlu birimlerce çözümlenmesinde güçlük çekilen ve uygulamada koordinasyonu gerektiren konularda tavsiye niteliğinde kararlar almak üzere, bakanlık merkez teşkilatını oluşturan birimlerin en üst amirlerinden oluşan bir kuruldur.

28 Bakan’a BağlI kuruluşlar
Millî Eğitim Akademisi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü,

29 2. TAŞRA ÖRGÜTÜ Millî Eğitim Bakanlığı taşrada 81 il ve 923 ilçede örgütlenmiştir. Her ilde millî eğitim müdürlüğü; merkez ilçe hariç her ilçede ilçe millî eğitim müdürlüğü bulunmaktadır. İlçe millî eğitim müdürlükleri görev ve hizmetleri açısından, il millî eğitim müdürlüklerine karşı sorumludur. Bunlar il ve ilçe bazında eğitim hizmetlerini yürütürler. İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri; hizmetin özelliklerine göre şubeler, bürolar ile sürekli kurul ve komisyonlardan oluşur.

30 Mİllİ Eğİtİm Müdürlüklerİ örgüt ve organİzasyon yapIsI

31 Mİllİ eğİtİm müdürlüklerİnİn görev alanlarI şöyle gruplandIrIlmIştIr;
Yönetim hizmetleri Personel hizmetleri Eğitim-öğretim hizmetleri Bütçe-yatırım hizmetleri Araştırma-plânlama-istatistik hizmetleri Teftiş-rehberlik-soruşturma hizmetleri Sivil savunma hizmetleri

32 İl ve İlçe mİllİ eğİtİm müdürlüklerİnde bulunmasI gereken başlIca bölümler şunlardIr;
1) Özlük 2) Atama 3) İnceleme Soruşturma ve Değerlendirme 4) Kültür 5) Eğitim-Öğretim ve Öğrenci işleri 6) Program Geliştirme 7) Hizmet içi Eğitim 8) Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri 9) Okulöncesi Eğitim 10) Özel Eğitim ve Rehberlik 11) Okul İçi Beden Eğitimi Spor 12) Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler 13) Burslar ve Yurtlar 14) Özel Öğretim Kurumları 15) Sağlık İşleri 16) Yaygın Eğitim 17) Çıraklık ve Meslekî Teknik Eğitim 18) Araştırma, Plânlama ve İstatistik 19) Bütçe-Yatırım ve Tesisler 20) Eğitim Araçları ve Donatım 21) Arşiv ve İdare Bölümü 22) Sivil Savunma Hizmetleri 23) Basın ve Halkla İlişkiler

33 İl Mİllİ Eğİtİm Müdürlüğünün personel İle İlgİlİ olarak;
il emrine atanan öğretmenler ve il içindeki nakiller ile ilgili önerileri valilik onayına sunmak, ilk ve orta derecedeki okullar ile eğitim kurumlarına yönetici atama işlemlerini yürütmek, il dışı nakil isteme dilekçelerini bakanlığa göndermek gibi görevleri vardır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin ise; gereksinim halinde vekil ve ücretli öğretmen görevlendirmesiyle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğüne öneride bulunmak, göreve gelmeyen öğretmenlerin derslerinin boş geçmemesi için gerekli önlemleri almak gibi görevleri vardır.

34 3. YurtdIşI Örgütü Türk  milli kültürünün dış ülkelerde korunması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile ilgili eğitim ve öğretim hizmetlerini  düzenlemek üzere, Millî Eğitim Bakanlığı yurtdışı teşkilâtları oluşturulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı yurtdışında Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşelikleri olarak örgütlenmiştir. Dış ülkelerin genel, mesleki ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim gelişmelerini takip etmek ve ülkemize aktarımını sağlamak ve ülkemizin eğitim bilim faaliyetlerini yurtdışında tanıtmak üzere bu birimler faaliyet göstermektedir. Bu birimler ayrıca, yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının eğitim-öğretimle ilgili bütün işlemlerini yürütmektedirler.

35 3. YurtdIşI Örgütü Washington, Berlin, Viyana, Brüksel, Kopenhag, Paris, Tiflis, Lahey, Londra, Bern, Stockholm, Kahire, Riyad, Moskova, Lefkoşa, Bakü, Almatı, Bişkek, Taşkent ve Aşgabat'ta olmak üzere 20 Eğitim Müşavirliği; New York, Los Angeles, Berlin, Köln, Mainz, Münster, Münih, Nürnberg, Stuttgard, Düseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Sydney, Strazbourg ve Lyon'da olmak üzere 18 Eğitim Ataşeliği faaliyet göstermektedir.

36 D. Bağlı Kuruluşlar 1. Milli Eğitim Akademisi
2.Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüdür. Milli Eğitim Akademisi ile öğretmen, müfettiş, okul müdürü ve yöneticilere öğretim üyeleri aracılığıyla kaliteli hizmetiçi eğitim verilmesi ve akademideki öğretim üyelerinin yapacağı araştırmalarla da eğitim sistemine destek sağlanması amaçlanmaktadır

37 Temel Sistem Olarak Okulun Yapısı ve İşleyişi

38 Okul Yönetimi Okul Müdürü: Okul, demokratik eğitim-öğretim ortamında diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü, ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. Müdür Başyardımcısı: Müdür başyardımcısı, ders okutmanın yanında müdürün en yakın yardımcısıdır. Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder. Müdür başyardımcısı, okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, eğitici etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. Müdür Yardımcısı: Müdür yardımcıları ders okutmanın yanında okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk v.b gibi işleriyle ilgili olarak müdüre karşı sorumludurlar. Müdür Yetkili Öğretmen: Bağımsız müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında sınıf öğretmenlerinden biri, müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirilir. Müdür yetkili öğretmen, müdürün görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenir.

39 Okulda yönetimsel olarak yapılan işlemler

40 Okulda Kurullar ve Komisyonlar
A. Öğretmenler Kurulu Öğretmenler kurulu; ders yılı başında, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve okul yönetimince gerek duyulduğunda toplanır. Öğretmenler kurulu toplantılarında alınan kararlar tutanakla tespit edilir ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır, katılmayanlar tutanakta belirtilir. Öğretmenler kurulu toplantısında okulda kurulması gereken tüm kurul ve komisyonlara seçim yapılır. Kurulda alınan kararlar oy çokluğuna dayalı olarak alınır ve kararların kaç kişiye karşılık kaç kışı tarafından alındığı tutanakta belirtilir.

41 Okulda Kurullar ve Komisyonlar
B. Şube Öğretmenler Kurulu Şube öğretmenler kurulu, aynı sınıfa veya şubeye derse giren öğretmenlerin, o sınıftaki öğrencilerle ilgili bilgilerini paylaşmaları ve her öğrencinin mümkün olan en iyi şekilde yetişmesi için yapılması gerekenleri tartışarak karara bağlamaları için yapılan toplantılardır. Şube Öğretmenler Kurulları genellikle öğretim yılının başında ortasında ve sonunda olmak üzere bir yılda en az üç kez yapılır. Kurullara, her sınıfın sınıf rehber öğretmeni başkanlık eder. Toplantının gündemi okul idaresine önceden bildirilir ve toplantı için olur alınır. Kurulda her öğretmen her öğrenci ile ilgili görüş ve düşüncelerini dile getirmeli, bu bilgileri verirken kullandığı dayanakları kurula açıklamalı ve bu görüşler tutanaklara geçirilmelidir.

42 Okulda Kurullar ve Komisyonlar
C. Zümre Öğretmenler Kurulu Zümre öğretmenler kurulu, 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıflarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa branş öğretmenlerinden, 6, 7 ve 8. sınıflarda ve ortaöğretim kurumlarında aynı branş öğretmenlerinden oluşur. Zümre öğretmenler kurulu, okul müdürlüğünce yapılacak planlamaya uygun olarak öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, okul müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısının veya branş öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır. Zümre toplantıları, bir okulda aynı dersi veya aynı sınıfları okutan öğretmenlerin; ders, sınıf veya alanla ilgili ortak kararlar alması ve stratejiler geliştirmesi için yaptıkları toplantılardır. Temel amaç, sorunların tespiti ve ortak çözüm yollarının araştırılmasıdır.

43 Okulda Kurullar ve Komisyonlar
D. Öğretmenler İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulur. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim- öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. İlköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar dersleri branş öğretmenlerince okutulur.

44 Okulda Kurullar ve Komisyonlar
E. Okulda Çalışan Diğer Personel İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre, okulun türüne ve büyüklüğüne ve imkânlarına bağlı olarak; büro memuru, hesap işleri memuru, ambar memuru, ayniyat ve depo memuru, döner sermaye memurları, kütüphane memuru, sağlık personeli, şoför, aşçı, aşçı yardımcısı, kaloriferci, bahçıvan, gece bekçisi, teknisyenler, diğer yardımcı personel görevlendirilebilir.

45 Okulun Denetimi Milli Eğitim Bankalığından iki farklı teftiş sistemi vardır. bakanlık müfettişliği ve ilköğretim müfettişliğidir. Bakanlık müfettişleri Bakan adına görev yaparlar. Tüm eğitim kurumlarında (okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim) denetleme, soruşturma, inceleme yapmakla yetkilidir. İlköğretim müfettişleri ise taşra örgütleri içinde yer almıştır. İlköğretim Müfettiş Yardımcılığına müracaat edebilmenin şartlarından biri, ilköğretimde en az 5 yıl öğretmenlik veya yöneticilik yapmaktır. Ayrıca "çocuk gelişimi ve eğitimi", "alan öğretmenliği", "eğitimde psikolojik hizmetler", "eğitim yönetimi teftişi ve planlaması" veya bunlardan birine denkliği onaylanmış yükseköğrenim görmüş olmak da aranan şartlardandır. Okul müdürlerinin denetim rolleri vardır. Okul müdürleri, okulun işleyişinden birinci derecede sorumlu olarak uygulamaları denetleme ve değerlendirme görevleri vardır.

46 Eğitim Sisteminde Öğretmenin Görevleri, Rolleri ve Yeterlikleri Bir Meslek Olarak Öğretmenlik

47 “Bana rütbelerin en yücesi verilmiş bulunuyor” M.K. Atatürk
(Baş öğretmenlik unvanı verildiğinde M.K. Atatürk’ün yaptığı açıklama)

48 Öğretmenlik bir meslek midir?
Bir sanat mıdır? Bilimsel temellere dayalı bir davranış değiştirme mühendisliği midir?

49 Öğretmen kimdir? Öğretmenlik çok eski bir meslek olmasına rağmen, bir meslek olarak kabul görmesi oldukça yenidir. Öğretim, öğrenmenin gerçekleşmesi ve bireyde istenen davranışların gelişmesi için uygulanan süreçlerin tümüdür. Bu süreçleri gerçekleştiren kişiye “öğretmen” denir. Öğretmen; belli konuları, belli bir gruba ya da kişiye öğreten ve davranışlarıyla öğrenen gruba örnek oluşturan kişidir.

50 Öğretmen kimdir? Öğretmen hem eğitim yaşantılarını düzenleme hem de düzenlenen çevrede, eğitim durumunda bir örnek oluşturacak şekilde yer alma konumundadır. Bu nedenle öğretmen hem bir bilim insanı hem de bir sanatkâr olma durumundadır. Çağımızda yaşanan hızlı değişiklikler öğretmenlerin görevlerinde değişiklik ve gelişmelere neden olmaktadır.

51 Öğretmenlik mesleğini tercih eden öğretmen adaylarından hizmet öncesinde aranması gereken özellikler: Öğretmen olma isteği Öğretmenliğe yatkınlık Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı gelişmeye uygun kişilik özelliklerine sahip olmak Öğretmenliğe, öğrenciye, çevreye, sosyal değerlere yönelik olumlu tutuma sahip olmak Hür ve bilimsel düşünce gücüne, araştırma fikrine sahip olmak

52 Öğretmenin Görevleri Görev nedir?
Bir işin gerçekleştirilmesi için bir kişiye iş yükü kapsamı içinde verilen işlem ve eylemlerdir. MEB’e bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabidir. Öğretmenler kamu görevlisi ve devlet memuru statüsünde çalışmaktadır. 657 sayılı kanuna göre öğretmenler, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı olarak adlandırılan memur sınıfında yer almaktadır.

53 Öğretmenlerin Başlıca Görevleri
Her ders yılı başında, eğitim-öğretim sürecini planlama Öğrenme ortamı hazırlama Zümre öğretmenleriyle işbirliği içinde olma Derste yoklama yapma Laboratuar, gezi, deney ve uygulamalarla ilgili müdüre rapor verme Çizelgeye göre nöbet tutma.

54 Öğretmenlerin Başlıca Görevleri
Öğrencilerin notlarını not defterine işleme Öğretmen kurulu toplantılarına katılma Okulun yönetim işlerine yardımcı olma Komisyon, eğitici kol ve sınıf rehberlik çalışmalarına katılma Tören ve milli bayramlara katılma Tebliğler dergisini okuma ve imzalama Verilen diğer görevleri yapma

55 Öğretmenin Başlıca Rolleri
Rol nedir? Toplumda belirli bir statüde ve konumda bulunan bir bireyden göstermesi beklenen davranışlar ya da bireyin görevini yerine getirmesidir. Öğretmene yüklenen roller; kültürlere, toplumlara, zamana ve eğitim anlayışına göre değişiklik göstermektedir.

56 Öğretmenin Başlıca Rolleri
Öğretmenin Öğreticilik/Eğiticilik Rolü Öğretmenin Temsilcilik Rolü Öğretmenin Liderlik Rolü Öğretmenin Sosyal Liderlik Rolü Öğretmenin Model Olma Rolü Öğretmenin Değişimci/Yenilikçi Rolü Öğretmenin Yargıçlık/Hakemlik Rolü Öğretmenin Ana Baba Rolü

57 1. Öğretmenin Öğreticilik/Eğiticilik Rolü
Özel alan bilgisine sahip olma Ders için gerekli materyalleri hazırlama Çeşitli öğretim teknikleri deneme Öğrenmeyi zenginleştirme Sınıfı yönetme Öğrencileri güdüleme Sınıf özelliklerine göre konunun öğretimini planlama Öğrencilere rehberlik yapma

58 1. Öğretmenin Öğreticilik/Eğiticilik Rolü
Program geliştirme çalışmalarına katılma Bilgi ve iletişim teknolojilerini başarılı bir şekilde kullanma Kendi dosyasında düzenli kayıtlar tutabilme Öğrencilere danışmanlık yapma Öğrencileri disipline sokma Sınıfta çeşitli etkinlikler ve konularda karar verme Öğrencilere uygun öğrenme çevresi oluşturma

59 2. Öğretmenin Temsilcilik Rolü
Yeni öğrenmelere açık olma Esnek olma Öğrenci aileleri ile çocukların gelişim süreçlerini tartışma Okul işleyişi ve politikası hakkında bilgili olma Öğrencilerin öğrenmelerini sağlayacak etkinlikler kullanma Kendini geliştirme ile ilgili sorumluluk alma Alan bilgisini güncelleştirme Uygun kıyafet giyme Liderlik rolü üstlenme

60 3. Öğretmenin Liderlik Rolü
Öğrencilere öğrenme arzusu kazandırma Öğrencilerin problemlerini çözebilmesine katkı sağlama Öğrenmenin değerini ve önemini kavratma Öğretme işini sistematikleştirme

61 4. Öğretmenin Sosyal Liderlik Rolü
Öğrenciler ve diğer görevlilerle iyi iletişim kurma Espri anlayışına sahip olma Takımla iyi ilişkiler kurarak çalışma Çocukların yanı sıra yetişkinlerle de iyi iletişim kurma Güç durumları zararsız hale getirmeyi öğrenme Toplumdaki sorunlara çözüm önerileri getirme

62 5. Öğretmenin Model Olma Rolü
Uygun kıyafet giyme Düzenli ve istikrarlı olma Demokratik tutumlar sergileme Söylemlerini davranışlarına yansıtma

63 6. Öğretmenin Değişimci/Yenilikçi Rolü
Eğitim ve toplum alanında gelişmeleri yakından takip etme Değişime ve yeniliklere karşı olumlu tutumlar sergileme Öğrencileri değişime ve yeniliklere hazırlayabilme Eğitim alanındaki değişiklikleri kolay uygulayabilme

64 7. Öğretmenin Yargıçlık/Hakemlik Rolü
Öğrenciler arasında yaşanan sorunları objektif kriterler kullanarak çözümleyebilme. İstenmeyen davranışları adil ve tarafsız davranarak giderebilme. Doğru yargılarda bulunma. Doğru kararlar alabilme.

65 8. Öğretmenin Ana-Baba Rolü
Özellikle okul öncesi ve ilköğretimde Öğrencilere karşı ; İlgi, şefkat ve nasihat gibi davranışlar gösterme Öğrencilere giyimi, yemesi, içmesi gibi etkinlerde yardımcı olma

66 Öğretmenlerin Yeterlik Alanları:
Yeterlik nedir? Bir işi ya da görevi etkili bir şekilde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken özelliklerdir.

67 Shulman öğretmenliğin bilgi temelini yedi kategoride değerlendirmektedir
1- Özel Alan Bilgisi 2- Genel Meslek Bilgisi 3- Eğitim Programı Bilgisi 4- Mesleki Özel Alan Bilgisi 5- Öğrenen Özellikleri Bilgisi 6- Eğitim Sistemi Bilgisi 7- Eğitim hedefleri, değerleri, tarihi ve felsefi temelleri bilgisi

68 Öğretmenlerin Mesleki Yeterlik Alanları:
Eğitme-Öğretme (öğretmenlik meslek bilgisi) Özel Alan Bilgisi Genel Kültür Bilgisi

69 Eğitme-Öğretme Yeterlikleri (Öğretmenlik meslek bilgisi)
Öğrenciyi tanıma Öğretimi planlama Materyal geliştirme Öğretim yapma Öğretimi yönetme Başarıyı ölçme ve değerlendirme Rehberlik yapma

70 Eğitme-Öğretme Yeterlikleri (Öğretmenlik meslek bilgisi)
Temel becerileri geliştirme Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere hizmet etme Yetişkinleri eğitme Ders dışı etkinliklerde bulunma Kendini geliştirme Okulu geliştirme

71 Genel Kültür Bilgisi Olay ve olguları farklı disiplinlerin kavramlarını kullanarak açıklayabilme Farklı disiplinlere ilişkin bilgilerin konu alanı ile bağını kurma Öğrencileri genel kültür yaşantılarını geliştirmeye özendirme

72 Özel Alan Bilgisi Temel bilgileri, kavramları, ilkeleri değişik biçimlerde açıklama Farklı görüş, kuram, öğrenme yolları, araştırma ve inceleme yöntemlerini açıklama Öğretim malzemelerini değerlendirme ve seçme Alanında araştırmalar yaparak bilgi üretme

73 Özel Alan Bilgisi Öğrencileri alanla ilgili sorular sormaya, düşünceleri farklı perspektiflerden görmeye ve bilgi üretmeye özendirecek programları kullanma ve özendirme Öğrencinin gerekli bilgi ve becerileri başka alanlarla ilişkilendirmesine olanak verecek disiplinler arası öğretim deneyimleri yaratma Alana ilişkin sorunları tanıma, çözüm yolları arama, uygun çözüm yolunu seçme, uygulama ve değerlendirme

74 Meslek nedir? Meslek: Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş, sürekli uğraş. Meslekler; Gelişmemiş toplumlarda göreneksel olarak babadan oğula geçer, Az gelişmiş toplumlarda usta-çırak ilişkisiyle öğrenilir, Gelişmiş toplumlarda örgün eğitimle edinilmektedir. Öğretmenlik Mesleği: Öğretmenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli öğretme işi veya sürekli öğretme görevi.

75 Meslek olarak öğretmenlik…
Çağdaş toplumlarda meslekler belirli diploma gerektiren profesyonel bir uğraş niteliği taşımaktadır. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre: Öğretmenlik; devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlanmaktadır.

76 Bir iş ya da meslek olma özelliği kazanması için gerekli kriterler
Bilimsel kuramlara dayalı bir bilgi temeli, Hizmet sunmayı hedefleme, Görevde benzersizlik, Mesleki eğitim ve yetiştirme standartları üzerinde kontrol, Uzun bir mesleki sosyalleşme süresi, Diploma ya da sertifika, Mesleğe kabul kuruluşlarının meslek üyelerince oluşturulmuş olması,

77 Bir iş ya da meslek olma özelliği kazanması için gerekli kriterler
Mesleğe ilişkin yasama süreci üzerinde etkide bulunma, Yüksek prestij, kazanılmış potansiyel ve güç, Mesleki özerklik, Uygulama normları ve mesleki etik, Güçlü bir mesleki kimlik duygusu, Mesleğe bağlılık temelinde süreçte yer alma.

78 Öğretmenliğin meslekleşmesini sağlayan başlıca koşullar nelerdir?

79 Öğretmenliğin meslekleşmesini sağlayan başlıca koşullar
Örgün mesleki eğitimden geçme / uzmanlık bilgisine sahip olma Mesleksel kültüre sahip olma Mesleğe girişte belirli bir seçim ve denetimden geçme Toplumca ve devletçe meslek olarak tanınma ve kabul görme Mesleğin gerektirdiği temel değerler ya da meslek etik kurallarına sahip olma

80 Öğretmenliğin meslekleşmesini sağlayan başlıca koşullar
Meslek kuruluşları biçiminde örgütlenme Öğretmenlik mesleğinin çıkarlarını, özlük haklarını ve toplumsal saygınlığını koruma yollarından biri öğretmenlerce kurulmuş meslek örgütleridir. 1961 – Anayasada sendika kurma haklarının memurlara verilmesi 1965 – Türkiye Öğretmenler Sendikası’nın kurulması (TÖS) 1971 – Devlet memurlarının sendika kurma haklarının engellenmesi ve alternatif olarak derneklerin kurulması 1990’dan sonrası – Yeni sendikaların kurulması

81 Mesleki etik nedir? Bütün mesleki uğraşıların iyi ve doğruya yönlendirilmesi konusunda ilkeler koyan, meslek üyelerinin kişisel arzularını sınırlayan, belli bir çizginin dışına çıkmalarını önlemeye çalışan, mesleki idealleri geliştiren ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan bir ilkeler dizgesidir.

82 Öğretmenlerin sahip olması gereken temel ahlaki ve etik değerler
Profesyonellik, Hizmette sorumluluk, Adalet, eşitlik, Sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlanması, Yolsuzluk yapmama, Dürüstlük, doğruluk ve güven (samimi olma), Tarafsızlık (dinsel ve politik inançlar), Başkalarına saygı, Kaynakların etkili kullanımı (zamanın etkili kullanılması)

83 Etik dışı davranışlar Öğrencilerin azarlanması (Acaba!!!)
Öğrencileri küçük düşürme, taciz etme Öğrenci çalışmalarının yanlı değerlendirilmesi Sınav sorularının bir öğrenciye önceden verilmesi Öğretmenin öğrencilere zararlı ve amaç dışı bilgiler vermesi

84 Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri Nelerdir?

85 Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri
Öğretmenlik sevgi ve özveri mesleğidir. Öğretmenlik insana şekil verme mesleğidir. Öğretmenlik tüm ülkelerde en yaygın olarak görülen mesleklerden biridir. Öğretmenlerin çoğunluğu devlet memurudur. Öğretmenlik mesleğini genellikle kadınlar tercih etmektedir. Öğretmenler en az lisans mezunu olmak zorundadır.

86 Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri
Öğretmenlik statüsü çok yüksek değil, ancak saygın bir meslektir. (Toplumda mesleklerin statüsünü düşüren ya da yükselten üç önemli faktör vardır. Bunlar toplumda o mesleğe duyulan ihtiyaç, o mesleğin sahibine sağladığı yaşama standartların yüksekliği ve mesleğe duyulan saygınlıktır (Gökçe, 1994, s. 86). Öğretmen içinde yaşadığı toplumun liderlerinden biridir. Öğrenci velilerine ve topluma karşı sorumludur. Öğretmenlerin çalışma ortamları çoğunlukla sınıf, atölye, laboratuar gibi eğitsel ortamlardır. Öğretmenlerin, öğretme görevi yanında idare ve yönetim görevleri de vardır.

87 Öğretmenlik Mesleğinin Temel Özellikleri
Kariyer yönetimi açısından öğretmenlik mesleği değerlendirildiğinde; Öğretmenlikte üst pozisyon ve makamlar azdır. (7 Temmuz 2004, uzman ve baş öğretmen) Öğretmenlik mesleğinde yatay kariyer olanakları çok azdır. Öğretmenlerde uzmanlık alanını geliştirme çalışmaları çok azdır. Meslekte yükselme yolları açık ve az seçeneklidir. Meslekte yükselme nesnel değil, kıdeme dayalı ve öznel koşullara göre yapılmaktadır.

88 Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar
Sınıf disiplinini sağlama Öğrencileri motive etme Öğrencilerin çalışmalarını değerlendirme Velilerle ilişkilerini sürdürme Sınıf çalışmalarını düzenleme Eksik ve yetersiz olan araç ve gereci sağlama Öğrencilerin kişisel sorunlarını bilme Meslektaşları ile ilişkiler Dersi planlama

89 Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar
Fazla ders yükünden dolayı derse hazırlanmakta zorlanma Farklı öğretme yöntemleri kullanma Okul politikalarının ve kurallarının farkında olma Öğrencilerin öğrenme düzeylerini tespit etme Ders konuları bilgisi Kırtasiye işlerinin çokluğu Yöneticilerle ilişkiler Okuldaki araç gereç yetersizliği

90 Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar
Yavaş öğrenenlerle ilgilenme Farklı ve düşük sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerle ilgilenme Ders kitaplarını ve programları kullanmada etkililik Boş zamanlarının olmaması Rehberlik ve destek yetersizliği Kalabalık sınıflar

91 Öğretmenlik Mesleğinin Yasal Dayanakları
Atatürk ilkeleri Anayasa Devlet memuru personel yasası Eğitim ve öğretmenlikle ilgili yasalar İlgili yönetmelikler Hükümet programları Kalkınma planları Milli Eğitim Şuraları

92 Türkiye'de Öğretmenlik Mesleğinin Durumu
1982 yılında çıkartılan yasa hükmündeki kararname ile öğretmen yetiştiren tüm yükseköğretim kurumları üniversitelerin yapısında toplanmıştır. Üniversiteler bu tarihten başlayarak öğretmen yetiştirme göreviyle doğrudan yetkili kılınmıştır. öğretim yılında ilköğretim I. devreye öğretmen yetiştiren eğitim yüksek okullarının öğrenim süresi dört yıla çıkartılmıştır. Ülkemizde öğretmenlik mesleğine giriş milli eğitim bakanlığının denetimindedir.

93 Mesleki yapılanma Türkiye'de öğretmenlerin mesleki örgütlenme hareketleri 1908 yılına kadar dayanmaktadır. Ancak öğretmenler gerçek anlamda mesleki örgütlenme haklarını, 1961 anayasası ile elde etmişler ve Türkiye öğretmenler sendikasını (TÖS) kurmuşlardır. 1971 yılında devlet memurlarının sendika kurma hakları ellerinden alınınca, öğretmenler dernek kurma yoluna gitmişler ve çeşitli dernekler altında örgütlenmişlerdir. Bu dernek öğretmenler arasında dayanışmayı sağlamaktan daha çok kamplaşmaya yol açtığı gerekçesiyle 12 Eylül 1980 harekatından sonra kapatılmıştır. 1990’lı yıllardan sonra öğretmenler yeniden sendikalar kurarak örgütlenme çalışmalarını başlatmışlardır.

94 Yararlanılan Kaynaklar
Akyıldız, S. ve Özmen, H. (Baskıda). Türk Milli Eğitim Sisteminin Yapısı ve İşleyişi, Eğitim Bilimine Giriş Ders Kitabından… Başaran, İ. E. (1993). Türkiye Eğitim Sistemi. Ankara: Gül Yayınevi. Gözübüyük, Ş. (1983). Yönetim Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi. MEB, (2000) Yılı Başında Eğitim. Ankara: MEB Yayınevi. MEB, (2010). Milli Eğitim Bakanlığı İstatistikleri, Örgün Eğitim. Ankara: MEB Yayınevi. Resmi Gazete, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Tarih: , Sayı: Resmi Gazete, Milli Eğitim Temel Kanunu, Tarih: , Sayı: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1982. Resmi Gazete, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Tarih: , Sayı: Resmi Gazete, Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği, Tarih: Sayı: Bu sununun hazırlanmasında katkılarından dolayı sayın Dr. Güneş’e teşekkürü bir borç biliriz…


"Bölüm 7: Türk Millî Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Dr. Oğuz ÇETİN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları