Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ"— Sunum transkripti:

1 TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ
HAFTA 6

2 İçerik Örgün Eğitim Okul Öncesi Eğitim İlköğretim Ortaöğretim
Yükseköğretim Yaygın Eğitim Türk Eğitim Sisteminin Örgütsel Yapısı Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütü Bakanlık Makamı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Birimler Sürekli Kurulları Taşra Örgütü İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Görev Alanları Yurtdışı Eğitim Teşkilâtı Bağlı Kuruluşlar Milli Eğitim Akademisi Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Temel Sistem Olarak Okulun Yapısı ve İşleyişi Okul Yönetimi Okulda Kurullar ve Komisyonlar Okulun Denetimi İçerik

3 TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI 1739 SAYILI YASA İLE BELİRLENMİŞTİR.

4 A. Okul Öncesİ Eğİtİm İlk yasal düzenleme Osmanlı İmparatorluğu zamanında yılında çıkarılan Tedrisat-ı İbtidaiyye Kanunu’dur. 1952 yılında çıkarılan Ana Okulları Yönetmeliği ve 1961 yılında çıkarılan 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu okul öncesi eğitimde o tarihe kadar yapılan en kapsamlı düzenlemedir. 1962’de çıkarılan Ana Okulları ve Sınıfları Yönetmeliği’ne göre okul öncesi eğitim kurumları; Anaokulları, Ana sınıfları, Yuvalar ve Yurtlar olarak dört grupta ele alınmıştır. 1973 yılında yürürlüğe giren 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile okul öncesi eğitim örgün eğitim sistemi içine alınmıştır. 1992 yılında Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Günümüzde okul öncesi eğitim kurumlarının işleyişleri yılında çıkarılan ve 2007 yılında bazı maddeleri değiştirilen Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği ile sağlanmaktadır.

5 1. Kapsam Okul Öncesi Eğitim
Okul-öncesi eğitim; ilköğretim çağına gelmemiş ay grubundaki çocuklar kapsayan ve son yıllarda zorunlu olması yönünde uygulamaların yapıldığı bir eğitim düzeyidir. Talim terbiye kurulunun 12/08/2012 tarih ve 36 sayılı genelgesinde 0-36 ay çocuklar için de bir eğitim programı hazırlamış ve eğitim yılında 10 ilde pilot uygulamasına başlanmıştır. Okul Öncesi Eğitim

6 2. Amaç ve Görevler Okul Öncesi Eğitim
Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, Onları ilköğretime hazırlamak, Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak, Çocuklara hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışlarını kazandırmak, Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır. Okul Öncesi Eğitim

7 B. İlköğretİm İlköğretimle ilgili bazı önemli yeniliklerin ve yasal düzenlemelerin ortaya çıkması 1824 yılında başlamıştır. İlköğretimin tarihsel gelişimi süreci içinde bu güne kadar çıkarılan çeşitli yasalarla ilköğretimin süresi ve zorunlu eğitim yaşı ile ilgili sürekli değişiklikler yapılmıştır. 1997 yılında çıkarılan 4306 sayılı yasa ile zorunlu eğitim 8 yıla çıkarılmış ve uygulama başlatılmıştır. Son olarak 2012 yılında 30/3/2012 tarih ve 6287 sayılı yasa ile zorunlu eğitim ve ilköğretim yeniden düzenlenmiştir (ilk okul/4+ orta okul/4). İlköğretimin kapsam, amaç ve görevleri ile kuruluşu, sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile düzenlenmiştir.

8 1. Kapsam İlköğretim 6-13 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır (1739 S.K., 1973; Md.22). İlköğretim kurumları; dört yıl süreli ve zorunlu ilkokullar ile dört yıl süreli, zorunlu ve farklı programlar arasında tercihe imkân veren ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarından oluşur. Ortaokullar ile imam-hatip ortaokullarında lise eğitimini destekleyecek şekilde öğrencilerin yetenek, gelişim ve tercihlerine göre seçimlik dersler oluşturulur (6287 SK, 2012, Md. 9; 1739 SK’nın Md. 25 değiştirilmiş) ilköğretim

9 2. Amaç ve görevler ilköğretim
Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek. ilköğretim

10 C. Ortaöğretim ORTAöğretİm
Bugünkü anlamda ortaöğretim düzeyinde okulların kurulmaya başlanması Osmanlı İmparatorluğu’nda yılından itibaren ilköğretime dayalı olarak öğrenci almaya başlayan askeri okulların, öğretmen okullarının (1848) kurulmasına kadar uzanmakla birlikte, bugünkü ortaöğretim sisteminin oluşumu Cumhuriyet döneminde gerçekleşmiştir. 22 Mart 1926 tarihinde çıkarılan 789 sayılı yasa ile (Maarif Teşkilatına Dair Kanun) ortaöğretim okullarının süresi üç yıl olarak belirlenmiştir. 1952 yılında ortaöğretim okullarının süresi dört yıla çıkarılmış, daha sonra 1955 yılında tekrar üç yıla indirilmiştir. 2004–2005 öğretim yılına kadar en az üç yıl süreli olan okullar 2005–2006 öğretim yılından itibaren en az 4 yıl eğitim veren okullara dönüştürülmüştür. 2012’den itibaren ortaöğretim zorunlu hale getirilmiştir. “MADDE 26- Ortaöğretim, ilköğretime dayalı, dört yıllık zorunlu, örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. Bu okulları bitirenlere ortaöğretim diploması verilir.” 1955 yılından itibaren kolej olarak adlandırılan ve bazı derslerin yabancı dilde okutulduğu liseler kurulmuş ve bu liseler Temmuz 1975’ten itibaren “Anadolu Lisesi” olarak adlandırılmıştır. ORTAöğretİm

11 1. Kapsam Ortaöğretim okulları en az dört yıl süreli ( sınıflar) genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları olup, yaş grubu öğrencileri kapsamaktadır. Bazı okullar, yabancı dil hazırlık sınıfı dâhil 5 yıl sürelidir. Son zamanlarda açılan Sosyal Bilimler Lisesi bu tür bir okuldur. Hem genel hem de mesleki ve teknik ortaöğretimde çok geniş bir okul çeşitliliği vardır. 30’un üzerinde okul türü bulunmaktadır. ORTAöğretim

12 2. Amaç ve görevler ORTAöğretim
Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak, Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de hayata hazırlamaktır. Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır. ORTAöğretim

13 D. Yükseköğretim YÜKSEKöğretim
Yüksek öğrenim liselerden sonra üniversite sınavına giren ve başarılı olan öğrencilerin tercih esasına göre üniversitelere yerleştirilmeleri esaslı olarak yürütülmektedir. Ülkemizde devlet ve vakıf üniversiteleri yüksek öğretim düzeyinde eğitim vermektedir. Yüksek öğretim, ortaöğretime dayalı en az iki yıllık yüksek öğrenim veren eğitim kurumlarının tümünü kapsar. YÜKSEKöğretim

14 YÜKSEKöğretim 1.Amaç ve görevler
Öğrencileri ilgi ve kabiliyetleri ölçüsünde yurdumuzun bilim politikasına ve çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre yetiştirmek, Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak, Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren bütün sorunları, hükümet ve kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle öğretim ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını toplumun yararlanmasına sunmak ve hükümetçe istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini bildirmek, Araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan her türlü yayınları yapmak, Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini sözle, yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmaktır. YÜKSEKöğretim

15 2. Kuruluş YÜKSEKöğretim
Üniversiteler TBMM onayı ile kurulur ve yükseköğretim kurumları ile ilgili tüm hususlar, özel kanunlarla belirlenir. Yükseköğretim kurumları şunlardır: 1. Üniversiteler 2. Yüksek Teknoloji Enstitüleri 3. Fakülteler 4. Enstitüler 5. Yüksekokullar 6. Konservatuarlar 7. Meslek yüksekokulları 8. Uygulama ve araştırma merkezleri YÜKSEKöğretim

16 1. Kapsam, amaç ve görevler
1. Okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak, 2. Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine uymalarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak, 3. Milli kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yapmak, 4. Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak, 5. Boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, 6. Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkânlar hazırlamak, 7. Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Yaygın eğitim

17 E. YaygIn Eğİtİm Yaygın eğitim, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, herhangi bir basamağında bulunan veya bu basamakların birinden ayrılmış olan bireylere ilgi ve gereksinme duydukları alanda örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar. Yaygın eğitim, genel ve mesleki-teknik olmak üzere iki temel bölümden meydana gelir. Halk eğitim merkezlerinde açılan kurslar, pratik sanat okulları ile resmi ve özel kurum ve işyerlerinde hizmet içi eğitim faaliyetleri yaygın eğitim sistemini oluşturur.

18 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI
Merkez örgütü Taşra örgütü Yurtdışı örgütü Bağlı kuruluşlar Milli Eğitim Bakanlığı taşrada 81 il ve 923 ilçede örgütlenmiştir. MEB’in yurt dışında 21 eğitim müşavirliği ve 18 ataşeliği olmak üzere 39 ülkede temsilciliği bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kuruluşlar Milli Eğitim Akademisi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüdür.

19

20 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI
1.1. BakanlIk MakamI 1.  Bakan 2.  Müsteşar 3.  Müsteşar Yardımcıları Bakan, Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetiyle, millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir. Müsteşar, Bakanın yardımcısı olup Bakanlık hizmetlerini Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına, yıllık programlara ve mevzuat hükümlerine uygun olarak Bakan adına düzenler ve yürütür. Hizmetlerin yürütülmesinde Müsteşara yardımcı olmak üzere 7 müsteşar yardımcısı görevlendirilebilir. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

21 1.2. Talİm ve Terbİye Kurulu BaşkanlIğI
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, doğrudan bakana bağlı bir karar organıdır. Eğitimle ilgili hemen her konuda bakana yardımcı olmakta, görüş vermekte, eğitim sorunları ile ilgili araştırmalar yapmakta veya yaptırmaktadır. Görevleri; Eğitim sistemini, eğitim plan ve programlarını, bütün ders araç ve gereçlerini araştırmak, geliştirmek ve uygulama kararlarını onaylatmak üzere bakanlık makamına sunmak, Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim programları ile ders kitapları, yardımcı kitaplar, öğretmen kılavuz kitapları geliştirmek ve uygun görülenleri karara bağlamak, Eğitim öğretimi geliştirme ve değerlendirme ile ilgili görev ve hizmetleri yürütmek, yasama organı üyelerince veya diğer bakanlıklarca hazırlanan eğitim ve öğretime ilişkin yasa öneri ve tasarıları hakkında görüş bildirmek, MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

22 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI
1.3. Ana Hİzmet Bİrİmlerİ Merkez örgütünde eğitim-öğretim için yönetsel kararlar üreten üretim alt sistemleridir. On beşi genel müdürlük, biri de başkanlık olarak belirlenen 16 ana hizmet birimi vardır. 1. Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü 2. İlköğretim Genel Müdürlüğü 3. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 4. Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 5. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü 6. Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü 7. Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü 8. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 9. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü 10. Yükseköğretim Genel Müdürlüğü 11. Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 12. Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü 13. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 14. Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü 15. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 16. Okul içi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

23 1.4. DanIşma ve Denetİm Bİrİmlerİ
Danışma ve denetim birimleri, Bakana gerekli konularda yardımcı bilgi üreten birimlerdir. Ayrıca, doğrudan veya dolaylı olarak Bakan adına eğitim sisteminin denetimini de yapan bu birimler şunlardır: 1. Teftiş Kurulu Başkanlığı 2. Strateji Geliştirme Başkanlığı 3. Hukuk Müşavirliği 4. Bakanlık Müşavirleri 5. İç Denetim Birimi Başkanlığı 6. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

24 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI
1.5. YardImcI Bİrİmler Millî Eğitim Bakanlığı merkez örgütünde on dört yardımcı hizmet birimi kurulmuştur. Bir genel müdürlük, bir sekreterlik, bir müdürlük ve diğer on biri ise daire başkanlığı düzeyinde teşkilâtlandırılan yardımcı hizmet birimleridir. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

25 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI
1.5. YardImcI Bİrİmler Personel Genel Müdürlüğü Yayımlar Dairesi Başkanlığı Hizmet içi Eğitim Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı İşletmeler Dairesi Başkanlığı Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Orta Öğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çıraklık, Meslekî ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı Savunma Sekreterliği Özel Kalem Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

26 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI
1.6. Süreklİ Kurullar Oluşumu ve çalışma yöntemleri ayrı yönetmeliklerle düzenlenen bu kurullar şunlardır: 1. Millî Eğitim Şurası 2. Müdürler Kurulu 3. Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu 4. Öğrenci Disiplin Kurulları 5. Özel İhtisas Komisyonları  Bu kurullardan Millî Eğitim Şurası, Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur. Gerekli görülen eğitim ve öğretim ile ilgili konuları tetkik etmek ve teklif niteliğinde kararlar almakla görevlidir. Müdürler Kurulu ise bakan tarafından verilen konularla, sorumlu birimlerce çözümlenmesinde güçlük çekilen ve uygulamada koordinasyonu gerektiren konularda tavsiye niteliğinde kararlar almak üzere, bakanlık merkez teşkilatını oluşturan birimlerin en üst amirlerinden oluşan bir kuruldur. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

27 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI
2. TAŞRA ÖRGÜTÜ Millî Eğitim Bakanlığı taşrada 81 il ve 923 ilçede örgütlenmiştir. Her ilde millî eğitim müdürlüğü; merkez ilçe hariç her ilçede ilçe millî eğitim müdürlüğü bulunmaktadır. İlçe millî eğitim müdürlükleri görev ve hizmetleri açısından, il millî eğitim müdürlüklerine karşı sorumludur. Bunlar il ve ilçe bazında eğitim hizmetlerini yürütürler. İl ve ilçe millî eğitim müdürlükleri; hizmetin özelliklerine göre şubeler, bürolar ile sürekli kurul ve komisyonlardan oluşur. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

28 Mİllİ Eğİtİm Müdürlüklerİ örgüt ve organİzasyon yapIsI
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

29 Mİllİ eğİtİm müdürlüklerİnİn görev alanlarI şöyle gruplandIrIlmIştIr;
Yönetim hizmetleri Personel hizmetleri Eğitim-öğretim hizmetleri Bütçe-yatırım hizmetleri Araştırma-plânlama-istatistik hizmetleri Teftiş-rehberlik-soruşturma hizmetleri Sivil savunma hizmetleri MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

30 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI
İl ve İlçe mİllİ eğİtİm müdürlüklerİnde bulunmasI gereken başlIca bölümler şunlardIr; 1) Özlük 2) Atama 3) İnceleme Soruşturma ve Değerlendirme 4) Kültür 5) Eğitim-Öğretim ve Öğrenci işleri 6) Program Geliştirme 7) Hizmet içi Eğitim 8) Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri 9) Okulöncesi Eğitim 10) Özel Eğitim ve Rehberlik 11) Okul İçi Beden Eğitimi Spor 12) Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler 13) Burslar ve Yurtlar 14) Özel Öğretim Kurumları 15) Sağlık İşleri 16) Yaygın Eğitim 17) Çıraklık ve Meslekî Teknik Eğitim 18) Araştırma, Plânlama ve İstatistik 19) Bütçe-Yatırım ve Tesisler 20) Eğitim Araçları ve Donatım 21) Arşiv ve İdare Bölümü 22) Sivil Savunma Hizmetleri 23) Basın ve Halkla İlişkiler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

31 İl Mİllİ Eğİtİm Müdürlüğünün personel İle İlgİlİ olarak;
il emrine atanan öğretmenler ve il içindeki nakiller ile ilgili önerileri valilik onayına sunmak, ilk ve orta derecedeki okullar ile eğitim kurumlarına yönetici atama işlemlerini yürütmek, il dışı nakil isteme dilekçelerini bakanlığa göndermek gibi görevleri vardır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin ise; gereksinim halinde vekil ve ücretli öğretmen görevlendirmesiyle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğüne öneride bulunmak, göreve gelmeyen öğretmenlerin derslerinin boş geçmemesi için gerekli önlemleri almak gibi görevleri vardır. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

32 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI
3. YurtdIşI Örgütü Türk  milli kültürünün dış ülkelerde korunması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile ilgili eğitim ve öğretim hizmetlerini  düzenlemek üzere, Millî Eğitim Bakanlığı yurtdışı teşkilâtları oluşturulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı yurtdışında Eğitim Müşavirlikleri ve Eğitim Ataşelikleri olarak örgütlenmiştir. Dış ülkelerin genel, mesleki ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim gelişmelerini takip etmek ve ülkemize aktarımını sağlamak ve ülkemizin eğitim bilim faaliyetlerini yurtdışında tanıtmak üzere bu birimler faaliyet göstermektedir. Bu birimler ayrıca, yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının eğitim-öğretimle ilgili bütün işlemlerini yürütmektedirler. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

33 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI
3. YurtdIşI Örgütü Washington, Berlin, Viyana, Brüksel, Kopenhag, Paris, Tiflis, Lahey, Londra, Bern, Stockholm, Kahire, Riyad, Moskova, Lefkoşa, Bakü, Almatı, Bişkek, Taşkent ve Aşgabat'ta olmak üzere 20 Eğitim Müşavirliği; New York, Los Angeles, Berlin, Köln, Mainz, Münster, Münih, Nürnberg, Stuttgard, Düseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Sydney, Strazbourg ve Lyon'da olmak üzere 18 Eğitim Ataşeliği faaliyet göstermektedir. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

34 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI
D. BağlI Kuruluşlar 1. Milli Eğitim Akademisi Milli Eğitim Akademisi ile öğretmen, müfettiş, okul müdürü ve yöneticilere öğretim üyeleri aracılığıyla kaliteli hizmetiçi eğitim verilmesi ve akademideki öğretim üyelerinin yapacağı araştırmalarla da eğitim sistemine destek sağlanması amaçlanmaktadır MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

35 Temel Sistem Olarak Okulun Yapısı ve İşleyişi
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

36 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI
Okul Yönetimi Okul Müdürü: Okul, demokratik eğitim-öğretim ortamında diğer çalışanlarla birlikte müdür tarafından yönetilir. Okul müdürü, ders okutmanın yanında kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, program ve emirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye, okulu düzene koymaya ve denetlemeye yetkilidir. Müdür Başyardımcısı: Müdür başyardımcısı, ders okutmanın yanında müdürün en yakın yardımcısıdır. Müdürün olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder. Müdür başyardımcısı, okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma, eğitici etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul müdürü tarafından verilen görevleri yapar. Müdür Yardımcısı: Müdür yardımcıları ders okutmanın yanında okulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim, öğrenci, personel, tahakkuk v.b gibi işleriyle ilgili olarak müdüre karşı sorumludurlar. Müdür Yetkili Öğretmen: Bağımsız müdürlüğü bulunmayan ilköğretim okullarında sınıf öğretmenlerinden biri, müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirilir. Müdür yetkili öğretmen, müdürün görev, yetki ve sorumluluklarını üstlenir. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

37 Okulda yönetimsel olarak yapılan işlemler
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

38 Okulda Kurullar ve Komisyonlar
A. Öğretmenler Kurulu Öğretmenler kurulu; ders yılı başında, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve okul yönetimince gerek duyulduğunda toplanır. Öğretmenler kurulu toplantılarında alınan kararlar tutanakla tespit edilir ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır, katılmayanlar tutanakta belirtilir. Öğretmenler kurulu toplantısında okulda kurulması gereken tüm kurul ve komisyonlara seçim yapılır. Kurulda alınan kararlar oy çokluğuna dayalı olarak alınır ve kararların kaç kişiye karşılık kaç kışı tarafından alındığı tutanakta belirtilir. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

39 Okulda Kurullar ve Komisyonlar
B. Şube Öğretmenler Kurulu Şube öğretmenler kurulu, aynı sınıfa veya şubeye derse giren öğretmenlerin, o sınıftaki öğrencilerle ilgili bilgilerini paylaşmaları ve her öğrencinin mümkün olan en iyi şekilde yetişmesi için yapılması gerekenleri tartışarak karara bağlamaları için yapılan toplantılardır. Şube Öğretmenler Kurulları genellikle öğretim yılının başında ortasında ve sonunda olmak üzere bir yılda en az üç kez yapılır. Kurullara, her sınıfın sınıf rehber öğretmeni başkanlık eder. Toplantının gündemi okul idaresine önceden bildirilir ve toplantı için olur alınır. Kurulda her öğretmen her öğrenci ile ilgili görüş ve düşüncelerini dile getirmeli, bu bilgileri verirken kullandığı dayanakları kurula açıklamalı ve bu görüşler tutanaklara geçirilmelidir. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

40 Okulda Kurullar ve Komisyonlar
C. Zümre Öğretmenler Kurulu Zümre öğretmenler kurulu, 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıflarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa branş öğretmenlerinden, 6, 7 ve 8. sınıflarda ve ortaöğretim kurumlarında aynı branş öğretmenlerinden oluşur. Zümre öğretmenler kurulu, okul müdürlüğünce yapılacak planlamaya uygun olarak öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, okul müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısının veya branş öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır. Zümre toplantıları, bir okulda aynı dersi veya aynı sınıfları okutan öğretmenlerin; ders, sınıf veya alanla ilgili ortak kararlar alması ve stratejiler geliştirmesi için yaptıkları toplantılardır. Temel amaç, sorunların tespiti ve ortak çözüm yollarının araştırılmasıdır. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

41 Okulda Kurullar ve Komisyonlar
D. Öğretmenler İlköğretim okullarında dersler sınıf veya branş öğretmenleri tarafından okutulur. Öğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara göre plânlamak, okutmak, bunlarla ilgili uygulama ve deneyleri yapmak, ders dışında okulun eğitim-öğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve emirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. İlköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarında özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen beden eğitimi, müzik, görsel sanatlar, din kültürü ve ahlâk bilgisi, yabancı dil ve bilgisayar dersleri branş öğretmenlerince okutulur. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

42 Okulda Kurullar ve Komisyonlar
E. Okulda Çalışan Diğer Personel İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre, okulun türüne ve büyüklüğüne ve imkânlarına bağlı olarak; büro memuru, hesap işleri memuru, ambar memuru, ayniyat ve depo memuru, döner sermaye memurları, kütüphane memuru, sağlık personeli, şoför, aşçı, aşçı yardımcısı, kaloriferci, bahçıvan, gece bekçisi, teknisyenler, diğer yardımcı personel görevlendirilebilir. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

43 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI
Okulun Denetimi Milli Eğitim Bankalığından iki farklı teftiş sistemi vardır. bakanlık müfettişliği ve ilköğretim müfettişliğidir. Bakanlık müfettişleri Bakan adına görev yaparlar. Tüm eğitim kurumlarında (okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim) denetleme, soruşturma, inceleme yapmakla yetkilidir. İlköğretim müfettişleri ise taşra örgütleri içinde yer almıştır. İlköğretim Müfettiş Yardımcılığına müracaat edebilmenin şartlarından biri, ilköğretimde en az 5 yıl öğretmenlik veya yöneticilik yapmaktır. Ayrıca "çocuk gelişimi ve eğitimi", "alan öğretmenliği", "eğitimde psikolojik hizmetler", "eğitim yönetimi teftişi ve planlaması" veya bunlardan birine denkliği onaylanmış yükseköğrenim görmüş olmak da aranan şartlardandır. Okul müdürlerinin denetim rolleri vardır. Okul müdürleri, okulun işleyişinden birinci derecede sorumlu olarak uygulamaları denetleme ve değerlendirme görevleri vardır. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

44 Yararlanılan Kaynaklar
Akyıldız, S. ve Özmen, H. (Baskıda). Türk Milli Eğitim Sisteminin Yapısı ve İşleyişi, Eğitim Bilimine Giriş Ders Kitabından… Başaran, İ. E. (1993). Türkiye Eğitim Sistemi. Ankara: Gül Yayınevi. Gözübüyük, Ş. (1983). Yönetim Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi. MEB, (2000) Yılı Başında Eğitim. Ankara: MEB Yayınevi. MEB, (2010). Milli Eğitim Bakanlığı İstatistikleri, Örgün Eğitim. Ankara: MEB Yayınevi. Resmi Gazete, Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Tarih: , Sayı: Resmi Gazete, Milli Eğitim Temel Kanunu, Tarih: , Sayı: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1982. Resmi Gazete, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Tarih: , Sayı: Resmi Gazete, Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği, Tarih: Sayı: elge.pdf Bu sununun hazırlanmasında katkılarından dolayı sayın Dr. Güneş’e teşekkürü bir borç biliriz…


"TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları