Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AMİNO ASİTLER. Aminoasitler proteinleri oluşturan temel yapı taşlarıdır. Aminoasitlerin kovalent bağlarla uç uca eklenmesiyle oluşturdukları kısa polimer.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AMİNO ASİTLER. Aminoasitler proteinleri oluşturan temel yapı taşlarıdır. Aminoasitlerin kovalent bağlarla uç uca eklenmesiyle oluşturdukları kısa polimer."— Sunum transkripti:

1 AMİNO ASİTLER

2 Aminoasitler proteinleri oluşturan temel yapı taşlarıdır. Aminoasitlerin kovalent bağlarla uç uca eklenmesiyle oluşturdukları kısa polimer zincirlere "peptid", uzun polimer zincirlere ise "polipeptid" veya “protein" ler denilir. Farklı amino asitler, 20 temel amino asitle oluşturulmuş polipeptidlerin daha sonra “farklılaşmaları” ile oluşur.

3 Aminoasitlerin oluşturduğu bir polipeptid zinciri görülmektedir.

4 Amino Asitlerin Yapısı Her amino asitin, bir karboksil ve bir de amino grubu vardır. Bu gruplar birbirlerinden α- karbon adı verilen tek bir C atomuyla ayrılırlar. Amino asitlerin asimetrik merkezleri (asimetrik C atomları) vardır. Amino asitlerin Genel Yapısı H 2 N – C α – H COOH R

5 AMİNO ASİTLER  -Amino karboksilik asitler) COO - H 3 N + – C  – H R  -Amino Asit ( AA ) Yapılarında: Amino (-NH 3 + ) grubu Karboksil (-COO - ) grubu ve Yan zincir ( R ) taşıyan organik bileşiklerdir.

6 Birbirinden farklı 4 atom, atom grubu veya fonksiyonel grup bağlı karbon atomu KİRAL - KARBON Kiral Karbon Atomu (kiralite merkezi) Asimetrik karbon atomu (C  )

7 Besin maddesi olarak aminoasitler: Proteinlerin yapısını oluşturan 20 amino asit arasında 10 tanesi temel amino asitler olarak adlandırılır. Bu amino asitlerin insan vücudu tarafından ihtiyacı karşılayacak düzeyde sentezlenemedikleri için dışarıdan beslenme yoluyla alınmaları gereklidir.

8 COOH H 2 N – C  – H R  -Amino Asit (AA) Protein yapısına katılan tüm AA’ler : “  -AMİNO ASİTLER”dir. Proteinlerin temel yapısını oluştururlar. Doğada : ~ 300 AA Protein yapısında : Sadece 20 AA AMİNO ASİTLER

9  -karbon atomu  -Karbon atomu taşıyan tüm AA lerde (Glisin dışında), en az bir tane C* vardır Glisin  Kiral değil Yan zincir: H atomu Protein yapısındaki 19 standart AA  KİRAL 

10 Glisin hariç (R=-H) tüm amino asitlerin α-C’nu asimetrik C’dur. Çünkü her bir a.a. de α-C atomuna bağlı -H, -COOH, -NH 2 olmak üzere dört farklı grup bağlıdır. H 3 N + – C α – H COO - H Glisin

11 Örnek: ALANİN H 3 N + – C – H COO - CH 3 H – C – + NH 3 COO - CH 3 AYNA Kiral karbon içeren organik bileşiğin ayna hayali kendisi ile üst üste ÇAKIŞMAZ.

12 Temel aminoasitlerDiğerleri İzolösinAlanin LösinAsparagin LisinAspartatik asit MetiyoninSistein FenilalaninGlutamik asit TreoninGlutamin TriptofanGlisin ValinProlin ArgininSerin HistidinTirozin Amino asitlerin bazı Özellikleri Tüm amino asitler optik bakımından aktiftir. Amino asitler polarimetre cihazında ışığı sağa (+; dekstrorotator) ya da sola (-; levoratotor) çevirebilir. Proteinlerden izole edilen amino asitler “+” ya da “–” olabilir. Proteinlerde bunan tüm amino asitler L konfigürasyonu gösterirler.

13 Optik Aktivite: Polarize ışık düzleminin sağa veya sola yönlendirilmesi (+) D - Sağ – saat yönü (-) L – Sol - saat yönünün tersi

14 D ve L izomerler polarize ışık düzlemini, birbirine eşit fakat zıt yönde çevirirler Optik Aktivite Optikçe aktiflik C  içermeyen bileşikler: Optikçe aktif değillerdir.

15 GLİSERALDEHİT( Referans birleşik ) ( C  içeren en küçük yapılı monosakkariddir.) D ve L Asimetrik karbon etrafındaki 4 Grubun konformasyonunu gösterir. L- Gliseraldehit D- Gliseraldehit

16 Amino asitler, hem bir asidik (-COOH) hem de bir bazik gruba (- NH 2 ) sahip olduklarından, amfoter bileşiklerdir. Bunlar çözeltilerinde elektriksel yüklü moleküller halindedirler. Amino asitler, moleküllerinin net elektriksel yüklerinin sıfır olduğu pH’da (nötral pH’da) yani izoelektrik nokta pH’sında Zwitter iyon şeklinde veya diğer bir ifade ile iki kutuplu şekilde bulunurlar. Amino grubu karboksilik asitin asidik hidrojeni alıp, artı yüklü halde iken (-NH 3 + ), karboksilik asit grubu da hidrojenini verdiği için eksi halde bulunur (-COO - ).

17 Hem asit hem baz gibi davranabilen bileşikler Amfoterik } } } Hem pozitif hem negatif yük taşıyan amino asitler Zwitteriyon Dipolar AA } Asit ortamda BAZ Bazik ortamda ASİT Dipolar AA } }

18 AMİNO ASİTLER R grubunun - yapısı -büyüklüğü -elektrik yükü AA lerin hidrofilik/hidrofobik (polar / nonpolar) özellikleri özellik kazanmalarına neden olur. Sudaki çözünürlüklerini etkiler. R:Yan zincirleri ( , ,  …):  -C’a bağlanma sırasına göre adlandırılırlar. AA ler, R’ye göre birbirlerinden farklılaşırlar.

19 AMİNO ASİTLERİN SINIFLANDIRILMASI Protein yapısına giren amino asitler: Standart (primer, normal AA-20 tane) Standart olmayan amino asitler: Modifiye amino asitler Protein yapısına girmeyenler Yapılarına göre de: Genelde R gruplarına göre; Pozitif Negatif nötral polar polar-olmayan

20 STANDART AMİNO ASİTLER Besin değerlerine göre a.a ler (20 tane): Esansiyel amino asitler: Vücudun sentezleyemediği ve besinlerle dışardan alınmaları zorunlu olan amino asitlerdir. (Temel AA ler) İzolösin, Lösin, Lisin, Metiyonin, Fenilalanin, Treonin, Triptofan, Valin, Histidin Esansiyel olmayan amino asitler: Vücutta sentezlenebilen ve dışarıdan besinlerle alınması zorunlu olmayanlara denir. Alanin, Aspartik asit, Glutamik asit, Pirolin Yarı Esansiyel amino asitler: Sistein, Glisin, Serin, Tirozin

21 1-Modifiye amino asitler 2-Protein yapısına girmeyenler STANDART OLMAYAN AMİNO ASİTLER Protein yapısına girdikten sonra yapıları değişen standart AA lerdir. Doğal olarak serbest halde bulunmazlar. Organizmada çeşitli biyolojik Fonksiyonlara sahip olan AA’lerdir.

22 Doğal D-amino asitler: Protein yapısında bulunmazlar. Bazı peptid yapılarında bulunurlar. - antibiyotikler - bakteri hücre duvarı Sentetik AAler D – konfigürasyon }

23 STANDART AMİNO ASİTLERİN SINIFLANDIRILMASI STANDART AMİNO ASİTLERİN SINIFLANDIRILMASI Standart 20 amino asit Yan zincir (R) in özelliğine göre, farklı şekillerde sınıflandırılabilirler: Polarite: hidrofobik / hidrofilik veya yüklü Yük: pozitif veya negatif Kimyasal özellik: fonksiyonel gruplar Yapı: alifatik, aromatik veya heterohalkalı

24

25 ALİFATİK ZİNCİRLİ AMİNO ASİTLER Dallanmış zincirli Halkalı 1- Glisin 2-Alanin 3- Valin 4- Lösin 5- İzolösin 6-Prolin Düz zincirli

26 GLİSİN (  -Amino asetik asit ) H 2 N – C – H COOH H ALİFATİK ZİNCİRLİ AMİNO ASİTLER COOH H 2 N – C  – H CH 3 ALANİN (  -Amino propiyonik asit ) Tüm AA ler içinde en küçük ve çok yönlü olan Glisin, Protein yapısı içinde, nötr, alifatik, hidrofobik, polar olmayan, mono karboksilli veya mono amino grubu içeren bir AA dir. Protein yapılarının oluşmasında önemi büyüktür. Protein yapısı içinde, Nötr, alifatik, hidrofobik, polar olmayan, mono karboksilli veya mono amino grubu içeren bir AA dir.

27 ALİFATİK ZİNCİRLİ AMİNO ASİTLER CH 3 H 2 N – C  – H COOH CH VALİN (  -Amino izovalerik asit) H 2 N – C  – H COOH H – C  – CH 3 CH 2 İZOLÖSİN (  -Amino,  -metil valerik asit) H 2 N – C  – H COOH CH 2 CH CH 3 CH 3 LÖSİN (  -Amino izokaproik asit) Dallanmış zincirli amino asitler CH 3

28 Valin, Lösin ve İzolösin: Protein yapısı içinde, Nötr, dallanmış zincirli, hidrofobik, polar olmayan, mono karboksilli veya mono amino grubu içeren AA lerdir.

29 ALİFATİK ZİNCİRLİ AMİNO ASİTLER Glisin Alanin Valin Lösin İzolösin Glisin  Alanin  Valin  Lösin  İzolösin sıralamasına göre R grubu gittikçe büyüdüğünden, AAler daha çok hidrofobik özellik kazanır. Hidrofobik A.A. ler protein yapısı içerisinde, su ile temas etmeyecekleri bir ortamda Bulunurlar.

30 Yan zincirin N atomuyla kovalent bağ yaptığı halkalı yapıda bir amino asittir. Halkalı olmasına rağmen, alifatik özelliktedir. Nötr, hidrofobik, nonpolar, mono karboksilli veya mono amino grubu içeren AA dir. Prolin C  – H COOH CH 2 H 2 N H2CH2C CH 2 HALKALI AMİNO ASİTLER

31 COOH H 2 N – C  – H  CH 2 FENİLALANİN Aromatik TİROZİN AROMATİK ZİNCİRLİ AMİNO ASİTLER COOH H 2 N – C  – H  CH 2 NH TRİPTOFAN Aromatik COOH H 2 N – C  – H  CH 2 OH Aromatik, -OH grubu içeren

32 YAN ZİNCİRİNDE HİDROKSİL GRUBU TAŞIYAN AMİNO ASİTLER SERİN -OH’lı, polar H 2 N – C  – H COOH  CH 2 OH TREONİN -OH’lı, polar H 2 N – C  – H COOH  CH 2 - OH CH 3

33 YAN ZİNCİRİNDE HİDROKSİL GRUBU TAŞIYAN AMİNO ASİTLER Serin ve Treonin Zayıf polar özellik gösteren yan zincirleri nedeniyle, daha hidrofilik özelliktedirler. Hidrojen bağı yaparlar.

34 YAN ZİNCİRİNDE TİYOL GRUBU TAŞIYAN AMİNO ASİTLER SİSTEİN S’lü, zayıf polar özellik, hidrofilik H 2 N – C  – H COOH  CH 2 SH METİYONİN S’lü, nonpolar, alifatik tamamen hidrofobik özelliktedir. H 2 N – C  – H COOH  CH 2  CH 2 S – CH 3

35 ASİDİK (NEGATİF YÜKLÜ) YAN ZİNCİRLİ AMİNO ASİTLER VE AMİDLERİ ASPARAGİN Polar, asidik, birden fazla –COOH içeren H 2 N – C  – H COOH  CH 2 H 2 N – C =O ASPARTİK ASİT Asidik, birden fazla –COOH içeren H 2 N – C  – H COOH  CH 2 COOH

36 ASİDİK (NEGATİF YÜKLÜ) YAN ZİNCİRLİ AMİNO ASİTLER VE AMİDLERİ GLUTAMİN polar H 2 N – C  – H COOH  CH 2 CH 2 H 2 N – C=O GLUTAMİK ASİT Asidik, birden fazla –COOH içeren H 2 N – C  – H COOH  CH 2 CH 2 COOH

37 Asparagin ve Glutamin Yan zincirlerinde yük taşımazlar. Fakat amid grupları nedeniyle polar özellik gösterirler. ASİDİK YAN ZİNCİRLİ AMİNO ASİTLERİN AMİDLERİ

38 ASİDİK YAN ZİNCİRLİ AMİNO ASİTLER Aspartik asit ve Glutamik asit Sahip oldukları 2 -COOH grubu nedeniyle, pH 7.0’de net negatif yüke sahiptirler (Asidik amino asitler)  Hidrofilik Protein yapısında da negatif yüklü olarak bulunurlar.

39 BAZİK ( POZİTİF YÜKLÜ ) YAN ZİNCİRLİ AMİNO ASİTLER  CH 2  CH 2  CH 2 NH C = NH H 2 N – C  – H COOH ARGİNİN bazik, birden fazla –NH grubu içeren H 2 N– C  – H COOH  CH 2 N N H HİSTİDİN bazik, birden fazla –NH grubu içeren H 2 N – C  – H COOH  CH 2  CH 2  CH 2  CH 2 NH 2 LİSİN bazik, birden fazla –NH grubu içeren NH 2

40 BAZİK YAN ZİNCİRLİ AMİNO ASİTLER Histidin, Arginin ve Lisin : bazik Sahip oldukları 2.amino grubu nedeniyle pH 7.0’de net pozitif yüke sahiptirler (Bazik amino asitler)  Hidrofilik Protein yapısında da pozitif yüklü olarak bulunurlar

41 Amino Asitlerin İyonizasyonu İyonize AAler, ortam pH’sına göre Asidik Bazik Nötral özellik kazanırlar. Amino Asitler, sulu çözeltilerinde iyonize olurlar.

42 Nötral sulu ortamlarda COOH H 2 N – C – H R COO - H 3 N + – C – H R Zwitteriyon form (dipolar iyon) Net yük: 0 Non- iyonik form Net yük: 0 Asit ortamda BAZ Bazik ortamda ASİT Dipolar AA } }

43 H 3 N + – C – H COOH R Dipolar Amino asit (zwitteriyon) Asidik ortamda + H + Dipolar AA, asidik ortamda BAZ gibi davranır (proton alır) H 3 N + – C – H COO - R dipolar iyon net yük: 0 diprotik iyon net yük: +1

44 H 2 N – C – H COO - R Dipolar Amino asit (zwitteriyon) Bazik ortamda Dipolar AA, bazik ortamda ASİT gibi davranır (proton verir) + OH - H 3 N + – C – H COO - R dipolar iyon net yük: 0 anyonik iyon net yük: -1 + H 2 O

45 Amino Asitlerin Fiziksel Özellikleri Amino asitlerin, Ortalama molekül ağırlığı: 110 g/mol Oda sıcaklığında: Katı-kristal formda Erime ve bozunma: 200 º C 


"AMİNO ASİTLER. Aminoasitler proteinleri oluşturan temel yapı taşlarıdır. Aminoasitlerin kovalent bağlarla uç uca eklenmesiyle oluşturdukları kısa polimer." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları