Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

INCOTERMS 3) FREE ALONGSIDE SHIP ( FAS ) Satıcının Yükümlülükleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "INCOTERMS 3) FREE ALONGSIDE SHIP ( FAS ) Satıcının Yükümlülükleri"— Sunum transkripti:

1 INCOTERMS 3) FREE ALONGSIDE SHIP ( FAS ) Satıcının Yükümlülükleri
Alıcının Yükümlülükleri Taşıma Sözleşmesi Sigorta sözleşmesi

2 3) FREE ALONGSIDE SHIP ( FAS )
‘‘ Gemi doğrultusunda masrafsız ’’ terimi, satış sözleşmesi konusu malların satıcı tarafından, kararlaştırılan yükleme limanında, alıcı tarafından seçilen geminin doğrultusunda bırakılarak teslim edilmesini ifade eder. Bu andan itibaren mallara ilişkin hasar ve masraflar alıcıya aittir. Tarafların, belirlenen yükleme limanındaki yükleme noktasını açıkça belirlemeleri zorunludur. Çünkü bu noktaya kadar oluşacak masraflar satıcı tarafından karşılanır. FAS terimi, satıcının malları ihracat için gümrüklemesini gerektirir. Malların konteynerde olduğu hallerde, satıcının malları gemi doğrultusunda değil de bir terminalde taşıyıcıya teslim etmesi durumunda FAS terimi uygun olmayıp, FCA terimi kullanılmalıdır. FAS terimi, sadece deniz veya iç su taşımacılığında kullanılır. Satıcı malları ihracat gümrükleme işlemleri tamamlanmış şekilde, alıcı tarafından belirlenen limanda, alıcının belirttiği geminin yanında hazır eder. Malları geminin yanında hazır etmekle satıcının sorumlulukları biter. Bu noktadan itibaren tüm sorumluluklar alıcıya aittir. Alıcı malları gemiye yükletmekten, varış limanında boşaltmaktan, ithalat gümrükleme işlemlerinden, buradan varış noktasına taşımaktan ve malları teslim aldıktan sonra tüm sigorta işlemlerinden sorumludur. Bu terim sadece deniz taşımacılığında kullanılır.

3 3) FREE ALONGSIDE SHIP ( FAS )

4 3) FREE ALONGSIDE SHIP ( FAS )
Satıcının Yükümlülükleri Satıcı, satış sözleşmesi konusu malları, ticari faturayı ve sözleşmenin gerektirebileceği diğer belgeleri sağlamalıdır. Satıcı, hasarı ve masrafları kendisine ait olmak üzere, malların ihracı için gerekli her türlü ihraç iznini veya diğer resmi izinleri almalı, ayrıca malların ihracına ilişkin gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. Malların ambalajsız sevk edilebilme durumu hariç, normal ambalajlamayı yapmak ve ambalajları uygun biçimde işaretlemek, ayrıca gerekli olabilecek kontrol işlemlerinin ( ölçü, tartı, sayım kalite kontrolü, vb. ) masrafları ile ihraç ülkesi mevzuatı uyarınca yükleme öncesi muayene masraflarını ödemek. Satıcı, malları yükleme limanında, alıcı tarafından seçilen geminin doğrultusunda bırakarak teslim etmelidir. Eğer, alıcı tarafından belli bir yükleme noktası belirtilmemiş ise, satıcı belirlenen yükleme limanında kendisine en uygun noktayı seçebilir. Taraflar, teslimin belli bir süre içinde yapılmasını kararlaştırmış ise, alıcı bu süre içinde teslim tarihini seçebilir. FAS teriminde satıcının taşıma ve sigorta sözleşmesi yapma yükümlülüğü yoktur. Satıcı, mallar gemi doğrultusunda teslim edilinceye kadar o mallara ilişkin bütün ziyan ve hasarı, ayrıca mallar teslim edildiği ana kadar mallara ilişkin bütün masrafları üstlenir. Gümrükleme işlemlerine ilişkin masrafları ve ihracat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri ve diğer harçları da satıcı ödemekle yükümlüdür. Satıcı, hasar ve masrafları alıcıya ait olmak üzere, malların yükleme limanında geminin doğrultusunda teslim edildiğini veya geminin malları kararlaştırılan zamanda teslim almadığına dair alıcıya uygun ihbarda bulunmalıdır. Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere, hasarı ve masrafları alıcıya ait olmak koşuluyla, uygulandığı ölçüde, malların ithali ve en son varış noktasına kadar taşınması için alıcının gerek duyduğu, güvenlikle ilgili belgeler de dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belgeyi alıcıya zamanında sağlamalı ve bunların temininde alıcıya yardımcı olmalıdır. Satıcı, alıcının söz konusu bilgi ve belgelerin sağlanması veya bu konularda kendisine yardımcı olduğu sırada alıcının yaptığı bütünü masrafları ve harçları ödemelidir.

5 3) FREE ALONGSIDE SHIP ( FAS )
b) Alıcının Yükümlülükleri Alıcı, satış sözleşmesinde belirtildiği şekilde mal bedelini ödemeli ve her türlü ithal iznini veya diğer resmi izni almalı, malların ithali veya başka bir ülkeden transit geçişi için tüm gümrük işlemlerini tamamlamalıdır. Alıcı, mallar gemi doğrultusunda teslim edildiğinde, onları teslim almalıdır. Alıcı, malların teslim edildikleri tarihten itibaren ve taraflarca üzerinde anlaşılan tarihten veya yeteri kadar önceden belirlenen geminin adını, yükleme noktasını, talep edilen teslim tarihini bildirmemesi veya kendisi tarafından tayin edilen geminin zamanında gelmemesi veya geminin bildirilen tarihten önce yük almayı durdurması nedeniyle teslim için kararlaştırılan zamanın sona erme tarihinden itibaren, mallara ilişkin bütün ziyan ve hasarları üstlenmelidir. Alıcı, malların belirtilen yükleme limanından taşınması için masraflar kendine ait olmak üzere bir taşıma sözleşmesi yapmalıdır. Alıcı, mallar teslim edildiği andan itibaren bu mallara ilişkin, uygulandığı ölçüde, ihracat için gerekli gümrük işlemlerine ait masrafları, ihracat için ödenmesi gerekli tüm resimleri, vergileri ve diğer harçlar dışındaki bütün masrafları ve uygulandığı ölçüde, ithalat için ödenmesi gereken bütün resimleri, vergileri ve malların ithaline ilişkin gümrük işlemlerine ait masrafları ve malların herhangi bir ülkeden transit geçişine ilişkin masrafları ödemelidir. Alıcı geminin adını, yükleme noktasını, gerekli olduğu hallerde kararlaştırılan süre içerisinde seçilen yükleme tarihine ilişkin satıcıya uygun ihbarda bulunmalıdır. Alıcı satıcının masrafları kendisine ait olmak üzere malların teslim edildiğine ilişkin olağan teslim kanıtını kabul etmelidir. Alıcı, tüm zorunlu yükleme öncesi muayene masraflarını ( İhraç ülkesi mevzuatının zorunlu kıldığı muayene masrafları hariç ) ödemelidir. Alıcı, güvenliğe ilişkin herhangi bir bilgi gerekliliği olması durumunda bunu zamanında satıcıya bildirmelidir. Alıcı, bilgi ve belgelerin sağlanması veya bu konularda kendisine yardımcı olduğu sıralarda satıcının yaptığı tüm masrafları ödemelidir. Alıcı, satıcının istemi üzerine, hasarı ve masrafları satıcıya ait olmak üzere uygulandığı ölçüde, malların taşınması, ihracı ve herhangi bir ülkeden geçişi için satıcının gerek duyduğu güvenlikle ilgili belgeler de dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belgeyi zamanında temin etmeli ve bunların sağlanmasında satıcıya yardımcı olmalıdır.

6 3) FREE ALONGSIDE SHIP ( FAS )
c) Taşıma Sözleşmesi Satıcı malları, anlaşmaya varılan tarihte (veya süre içinde) , alıcı tarafından ismi belirtilen limanda ( örneğin : FAS/İzmir, ithalatta FAS/Rusya) ve yine alıcının ismini verdiği geminin yanında, limanda geçerli yöntem uyarınca, ihraç işlemleri tamamlanmış olarak teslim eder. Taşıma sözleşmesini yapmak alıcının sorumluluğundadır.

7 3) FREE ALONGSIDE SHIP ( FAS )
d) Sigorta Sözleşmesi FAS terimi kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde, sigorta sözleşmesinin yapılması için bir tarafın diğerine karşı yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak, mallar terimin öngördüğü biçimde satıcı tarafından yükleme limanındaki geminin yanında hazır bulundurulduğunda teslim yeri ve tarihinden itibaren hasar ve kayıp riskleri alıcının üzerine geçtiğinden bu riskleri güvence altına almak amacıyla gerekli sigortayı yaptırarak kendi çıkarını koruması gerektiği tabiidir. Alıcının isteği üzerine satıcı, sigortayı yaptırması için gerekli bilgiyi alıcıya vermelidir.


"INCOTERMS 3) FREE ALONGSIDE SHIP ( FAS ) Satıcının Yükümlülükleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları