Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ nsan Kaynakları Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Şule Aydın Turan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ nsan Kaynakları Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Şule Aydın Turan."— Sunum transkripti:

1 İ nsan Kaynakları Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Şule Aydın Turan

2 İ nsan Kaynakları Yönetimi İ htiyaç duyulan sayı ve nitelikte insanı bulmak, seçmek, yerleştirmek, işe alıştırmak, işte tutmak, beklenen performansı gerçekleştirmelerini sa ğ lamak

3 İ nsan Kaynakları Yönetimi Esasında Hedefleri ◦ En iyilerin firmada çalışmayı istemesini sa ğ lamak ◦ Eldeki çalışanlara bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı sa ğ lamak ◦ Becerikli çalışanların başka işletmelere geçişini önlemek

4 İ nsan Kaynakları Yöneticisi İ nsan Kaynakları yöneticisinin ◦ Komuta ◦ Kurmay ve ◦ İ şlevsel yetkisi var. İ K politikalarının uygulayıcıları di ğ er yöneticiler

5 İ K’nın fonksiyonları Planlama ◦ İ K Planlaması  Gereken nitelikte VE sayıda işgücünü istenen zaman ve yerde bulundurma çabası.  Bütün yöneticilerin beklentileri temelinde, geçmiş yıllarda gerçekleşmiş trendler temelinde, yazılımlar yardımıyla  İ ş gücü envanteri  Personel dönüşüm oranı (iş gücü devir oranı)

6 İ K’nın fonksiyonları ◦ İ ş Analizi, İ ş Tanımları, İ ş Gerekleri  İ ş analizi, yapılan farklı işlere ilişkin bilgilerin toplanması, de ğ erlendirilmesi, yorumlanması (üretimciler, ikcılar, sendikalar, işi yapanlar için önemli)  İ K planlamada, işe alım-yükseltme-atamalarda, e ğ itim kararlarında, performans de ğ erlemede, adil ücret sistemi için gerekli  İ şin seçilmesi, soru formunun hazırlanması, bilgilerin toplanamsı ve de ğ erlendirilmesi  İ ş tanımı: iş analizinin özeti  İ ş gerekleri: çalışana düşenler

7 İ K’nın fonksiyonları Kadrolama ◦ Ölçü: işe alınan çalışanın en kısa zamanda beklenen performansı göstermesi ◦ Bulma, seçme, yerleştirme  Bulma: nitelikli adayların başvurmasını sa ğ lama (aday havuzu)  Terfi politikası, ücret politikası, istihdam politikası etkili  Kişisel başvurular, çalışanların önerileri, duyurular, danışmanlık firmaları, İ ŞKUR, websiteler, meslek kuruluşları  Seçme  Adayların başvurusu ile başlar  Ön görüşme, testler, görüşme, referans kontrolü, sa ğ lık kontrolü, ilk yönetici ile görüşme ve karar  Yerleştirme

8 İ K’nın fonksiyonları Yetiştirme ve geliştirme ◦ Oryantasyon  Çalışanın en kısa sürede üretken hale getirilmesi  Firmanın tanıtımı, hakların açıklanması, iş ile ilgili bilgiler, tanıştırma ◦ E ğ itim ve geliştirme  E ğ itim: bilgi ve beceriyi arttırma; Çalışanın bilgi, beceri düzeyini arttırarak işin gereklerine uydurma çabası  Geliştirme: bir alanda yeni bilgi ve beceri kazanma  İ ş başı e ğ itim : yaparak ö ğ renme, çıraklık, iş de ğ iştirme, sorumluluk verme  İ ş dışı e ğ itim: seminerler, simulasyonlar, rol oynama, örnek olay vb.

9 İ K’nın fonksiyonları Kariyer planlaması  Kariyer: kişinin meslek hayatı boyunca edindi ğ i tecrübe ve faaliyetlerin toplamı  Kariyer planlama?  Hangi mevkilere ulaşmak istiyorum, bu mevkilere ulaşmak için neler yapmalıyım, ne tür özelliklere sahip olmalıyım?

10 İ K’nın fonksiyonları De ğ erleme ve ödüllendirme ◦ Performans de ğ erleme ◦ Disiplin ◦ Temel ücret  İ şçi «ücret» memurlar «maaş»  Ücret neden önemli  Çalışanlar açısından  Firma açısından  Aynı işyerinde çalışanlar, farklı işi yapanlar, farklı iş yerlerinde benzer işi yapanların, farklı tecrübelere sahip olanların, aynı işi yaptı ğ ı halde farklı yo ğ unlukta çalışanların ücretleri nasıl farklılaşacak?  Ücret ödeme sistemleri  Do ğ rudan: zaman esaslı ya da yapılan işe göre  Doalylı: yakacak, çocuk, barınma yardımları vb  İ ş gücü maliyetinin önemli bir kısmı: vergiler ve sosyal güvenlik ödemeleri ◦ Özendirici sistemler ◦ Ödüller

11 İ K’nın fonksiyonları Endüstri İ lişkileri ◦ Toplu pazarlık ◦ Personel hakları Koruma ve geliştirme ◦ İ şgören sa ğ lı ğ ı ◦ İ ş güvenli ğ i


"İ nsan Kaynakları Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Şule Aydın Turan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları