Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GRUP VE İLETİŞİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GRUP VE İLETİŞİM."— Sunum transkripti:

1 GRUP VE İLETİŞİM

2 Grup sözcüğü en genel anlamda çoğulluk ifade eder
Grup sözcüğü en genel anlamda çoğulluk ifade eder. Gruplar, iki ve daha fazla kişinin ortak bir amaç doğrultusunda etkileşim ve iletişimde bulunmaları ile ortaya çıkan sosyal varlıklardır. Birbirleriyle etkileşimde bulunan psikolojik olarak birbirlerinin varlığından haberdar olan ve kendini bir grup olarak algılayan küçük veya büyük insan toplulukları olarak tanımlamak mümkündür. Aile, sınıf, okul gruba örnek olabilir, çünkü bu insanların ortak bir amacı vardır ve aralarında sürekli bir etkileşim vardır.

3 Kişiler arasında iletişim olmaksızın "grup"tan söz etmek mümkün değildir. Gruptan söz edebilmek için insanların "bir arada" veya "yan yana" bulunmaları yeterli değildir; aralarında bir etkileşim veya iletişim de mutlaka bulunmalıdır. "Grup" ile "kalabalığı" birbirinden ayıran temel faktör, iletişimdir. Aralarında iletişim bulunmayan bir insan topluluğu ancak bir "kalabalıktır.. Örneğin; sinema izleyicileri arasında etkileşim olmadığı için grup değillerdir. Bir grubu oluşturmak için bireylerin yan yana bulunmaları ya da ortak mekanda olmaları yeterli değildir.

4 Grup çeşitleri 1-İçerik ya da işlevlerine göre gruplar
2-İlişkinin yakınlık derecesine göre gruplar -Birincil Gruplar -İkincil Gruplar 3-Örgütlenme biçimine göre gruplar -Biçimsel Gruplar -Biçimsel olmayan gruplar

5 Grup çeşitleri 1-İçerik ya da işlevlerine göre gruplar
Grupların çoğu yerine getirdikleri işlevlere göre farklılaşan bir içeriğe sahiptir. Örneğin, öğrenci grupları öğrencilerden oluşan ve öğrencilik kapsamındaki işlerle uğraşan bir özellik taşır. Bunun gibi, belli bir iş yerinde çalışanlar, belli bir düşünceyi gerçekleştirmek isteyenler gruplar oluştururlar.

6 Grup çeşitleri 2-İlişkinin Yakınlık Derecesine Göre Gruplar
Birincil Gruplar:Bu tür gruplarda ilişkiler yüz yüzedir. Birincil grup birbirlerine güvenen, sıcak bir ortamda yaşayan, karşılıklı dayanışma içinde bulunan sınırlı sayıdaki bireylerden oluşur. Üyeler düzenli olarak bir araya gelirler; karşılıklı ilişkiler kendiliğinden oluşur; grup üyeleri yalnızca kendilerini değil öbür üyeleri de düşünürler. Bu grupların üye sayısı azdır. Birincil gruba örnek olarak komşu, işyeri, akraba, oyun grupları verilebilir. Bu grubun en yalın örneği ailedir. Aile içinde ilişkiler çıkar gözetilmeksizin karşılıklı dayanışma çerçevesinde ve özverili olarak sürer.

7 2-İlişkinin Yakınlık Derecesine Göre Gruplar İkincil Gruplar
Üyeleri arasındaki ilişkilerin daha biçimsel ve kişisellikten uzak olduğu gruplardır. İkincil gruplarda düzenli bir ilişki ve öbür üyeleri kollayan bir anlayış yoktur. Burada da ilişkiler yüz yüzedir, ancak bu grupların büyük olması nedeniyle kişisel ilişkiler yoktur ve iletişim kitlesel amaçlarla gerçekleşir. Örneğin, siyasi partiler, işçi ve işveren örgütleri, çeşitli dernekler, profesyonel örgütler ikincil gruplara girer. Buralardaki ilişkiler daha soğuk ve uzaktır. Birincil grup ve ikincil grup, bireyin inançları, değerleri ve davranışları üzerinde birbirinden farklı düzeylerde etkiler yaratır. Bir ailenin etki derecesi ömür boyu sürer. Oysa üye olduğumuz bir derneğin davranışlarımıza etkisi zaman zaman bir araya gelindiğinde kendini sınırlı olarak gösterir.

8 3-Örgütlenme Biçimine Göre Gruplar Biçimsel (Formel) Gruplar
Yapıları kesin çizgilerle tanımlanmış, hedefleri açıklıkla belirlenmiş, roller ve statülerin sınırları açıkça çizilmiş, işleyiş süreçleri ve sorumlulukları kesinlikle denetlenen yüksek bir örgütlenme özelliği gösteren ast üst ilişkilerinin bulunduğu gruplardır. Bu gruplara biçimsel bir örgüt yapısını her türlü ayrıntılarıyla oturtmuş işletme birimlerini örnek verebiliriz. İşletmelerde bireyler arasındaki ilişkiler belli bir basamaksal yapıya göre oluşmuştur. Bu yapıda astlar ve üstler bulunur. Siyasal erkin işleyişi de böyle bir yapıya sahiptir. Başbakanlık, Bakanlıklar, Genel Müdürlükler biçiminde örneklenen bu yapıda ilişkiler de biçimseldir. Biçimsel gruplar belli ekonomik, toplumsal ve siyasal hedefleri yerine getirmek için oluşturulmuş ikincil gruplardır.

9 3-Örgütlenme Biçimine Göre Gruplar Biçimsel Olmayan (İnformel) Gruplar
Bunlar birincil gruplar gibidir. Yapısal olarak oldukça gevşek, çok açık olarak tanımlanmış amaç ve hedefleri olmayan, karşılıklı ilişkilerde biçimsellikten uzak ve yazılı olmayan kurallara göre işleyen gruplardır. Bunlar toplumsallaşmaya yardım eder. Bu gruplar bireylerin değerleri ve etkinlikleri üzerindeki yoğun etkileri nedeniyle, tüketici davranışı yönünden daha büyük önem kazanmaktadır. Örneğin aile, komşu, işyeri, akraba biçimsel olmayan ve aynı zamanda birincil nitelikte sayılan gruplardır . 

10 GRUPLARDA İLETİŞİM MODELLLERİ Gruplardaki iletişim bazen belirli bir kişi etrafında yoğunlaşırken, bazen mesaj bütün grup üyeleri arasında serbestçe dolaşır. Tekerlek Tipi İletişim Modeli Merkezde bulunan bir grup üyesi herkesle ile iletişim kurabilmektedir. Ancak grubun diğer tüm üyeleri, yalnızca ortadaki kişi ile onun vasıtasıyla diğerleri ile iletişim kurabilmektedir. Kısacası tüm iletişim kanalları, merkezdeki bir üye üzerinde odaklanmaktadır. Bu da grubun lideri niteliğini taşır.

11 Y TİPİ İLETİŞİM MODELİ Y Tipindeki iletişim modelinde somut bir merkezi yapılanma vardır. Ancak bu merkezileşme tekerlek modelindeki kadar ağırlıkta değildir. Y tipi iletişim modeline göre gruptaki üç ayrı kişiyle iletişim kurabilen tek bir kişi vardır. Bu tek kişi genellikle grubun lideri olarak ortaya çıkmaktadır. Grubun iletişim yapısı basit problemlerin çözümünde hızlı ve doğru karar alınmasında etkili kabul edilirken, karmaşık problemlerde ise yavaş ve yanlış karar alınmasına neden olabilir. Daha az sayıdaki iletişim kanalına sahip olan bu modelde, öndelik tatmini, merkezileşme derecesi, hız, kişisel tatmin ve basit problemlerde doğruluk derecesi yüksek, grup tatmini ile iletişim kanal sayısı düşüktür.

12 ZİNCİR TİPİ İLETİŞİM MODELİ
Zincir tipi iletişim modelinde tüm üyeler birbirleriyle iletişim kurabilmektedirler. Ancak bu iletişim belli birtakım kısıtlılıklar içerisinde gerçekleşir. Uçtaki üyeler kendi üst ya da altındakiyle, ortadaki üye ise alt ve üstündeki iki kişiyle iletişim kurabilir. Karmaşık problemlerde hızlı ve doğru karar alınmasında etkilidir. Basit problemlerde hızlı ve doğru karar alınmasında etkilidir. Basit problemlerde ise yavaş ve yanlış kararlar alınmasına neden olur. En ortada oturanın konumu doğal olarak daha merkezi olacak ve ortadaki grup üyesi bir bakıma grup lideri işlevini görecektir. Zincir modelinde iletişim, üyelerin birbirine yakınlık derecesine göre işlendiğinden, grubun bazı üyeleri yalıtılmış durumda kalabilir.

13 DAİRE TİPİ İLETİŞİM MODELİ Tüm üyeler eşit durumdadır
DAİRE TİPİ İLETİŞİM MODELİ Tüm üyeler eşit durumdadır. Her biri kendine en yakın durumda olan kişilerle iletişim kurabilmekte ve diğerleriyle ilgili bilgileri yine onlar aracılığıyla alabilmektedir. Grupta belirgin bir liderden bahsedilemez. Bireylerin herhangi biri iletişimi başlatabilir. Bu modelde de karmaşık problemlerde hızlı ve doğru karar alınmasında etkilidir. Basit problemlerde ise yavaş ve yanlış kararlar alınmasına neden olur. Grup üyelerinin birbiriyle iletişim olanaklarının bir hayli fazla olduğu daire modelinde, sadece bir tek kişinin tüm üyelerle iletişim kurması çok zordur.

14 TÜM KANAL İLETİŞİM MODELİ (SERBEST MODEL) Her bir üye gruptaki diğer üyelerle doğrudan ve gerektiğinde teke tek iletişim kurabilmektedir. Tüm kanal iletişim modeli biçimsel yapının olmadığı ya da çok da belirleyici olmadığı, amaç konusunun açık olmadığı ya da grup amacı konusunda belirli birtakım tartışmaların olduğu, bilinen tarzda grup liderinin olmadığı ya da değişiklik gösterebildiği ve daha çok biçimsel olmayan gruplarda görülebilen bir iletişim modeli olarak karşımıza çıkar. Yaratıcılığın önemli olduğu durum ve görevlerle karşı karşıya olan gruplarda bu model çok yararlı olabilir. Ayrıca, yüz yüze ve doğrudan iletişim gerektiren, karmaşık ve zihinsel yönü daha ağırlıklı görevlere sahip gruplarda da bu model önemidir.

15 TEŞEKKÜRLER……..

16 KAYNAKLAR 1- Yetim, A. A. Ve Cengiz, R. (2012). İletişim ve Spor
KAYNAKLAR 1- Yetim, A.A. Ve Cengiz, R. (2012). İletişim ve Spor. Berikan Yayınevi, 2- Demiray, U., Eroğlu, E., Gökdağ, D., Tuna, Y., Ünlü, S., Yılmaz, A. , Yüksel, H. (2008). Etkili İletişim. Pegem Akademi, Ankara. 3- Yüksel, H., Künüçen, H., Demiray, E., Uztuğ, F., Onursoy, S., Vural, İ., Arslan., B., Arslan, E., Ecevit, F, Özen, Ö., Demiray, U., (2009). Genel İletişim, Pegem Akademi, Ankara. 4-Büyükonat, T. (1998). Başarılı Antrenörlük. Beyaz Yayınları, İstanbul. 5-Işık, M. (2010). Genel ve Teknik İletişim. Eğitim akademi yayınları, Konya. 6- Gökçe, O. (2013). İletişim. Çizgi Kitabevi, Konya. 7-Gürgen, H. (1997). Örgütlerde İletişim Kalitesi. Der Yayınları, İstanbul. 8-Vural, İ. (2012). İletişim. Pegem Akademi, Ankara. 9-İletişim Bilgisi, (2009). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. 10- İletişim Bilgisi, (2014). Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. 11-http://notoku.com/toplumsal-gruplarin-cesitleri/#ixzz3unshwphv


"GRUP VE İLETİŞİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları