Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Davranış Bilimleri Hafta VII.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Davranış Bilimleri Hafta VII."— Sunum transkripti:

1 Davranış Bilimleri Hafta VII

2 GRUP YAPISI VE DİNAMİĞİ

3 GRUP NEDİR? Birbirleri ile etkileşim durumunda olan, ortak bir amaç ya
da amaçlar için bir araya gelmiş insan kümesi/topluluğudur. Kısaca ; Birbirleriyle etkileşim halinde bulunan, psikolojik olarak birbirlerinin varlığından haberdar olan ve kendisini bir grup olarak algılayan küçük veya büyük insan topluluğudur.

4 NE ZAMAN BİR GRUPTAN SÖZ EDEBİLİRİZ?
Bir gruptan söz edebilmek için ; En az iki kişinin varlığı, Ortak amaç, değer ve normların bulunması, (Bu kişilerin belli bir amaç için toplanmış olmaları ve amaca yönelik işbirliği içinde olmaları) Üyeler arasında bir etkileşimin varlığı ya da en azından birbirlerinin varlığından haberdar olmaları, iletişimin varlığı, Üyelerin kendilerini bir grup olarak algılamaları, Fiziksel yakınlık, Rol ve mevki dağılımı, Bireysel tutum ve davranışların başkaları tarafından etkilenmesi gerekir

5 BAŞLANGIÇ SORULARI Hangi grupların üyesiyiz?
Bu gruplara nasıl üye olduk? Bu gruplara neden üye olduk?

6 Hangi grupların üyesiyiz?
Ailemiz Öğrenci kulüpleri Mezunlar grubu Dernekler Meslek grupları Çalışma grupları …………

7 Bu gruplara nasıl üye olduk?
Grup dışından atandık Grup tarafından seçildik Gönüllü katıldık Anlaşma ya da görev alma zorunluluğu ile gruba üye olduk Kendiliğinden olduk çünkü o grupta doğduk

8 Bu gruplara neden üye olduk? (Grupların işlevleri nelerdir?)
Önemli psikolojik ve sosyal gereksinimlerimizi karşılamak için (Bir yere ait olmak veya başkalarından ilgi görmek gibi). Yalnız başımıza altından kalkamayacağımız işlerin altından kalkmak için (Bir elin nesi var iki elin sesi var). Kendimizi güvencede hissetmek için Olumlu bir sosyal kimlik edinmek için

9 GRUBU OLUŞTURAN NEDENLER NELERDİR?
Birarada Yaşama Gereksinimi İnsanlar yaradılış gereği doğal hatta içgüdüsel olarak diğer insanlarla bir arada yaşama gereksinimi gösterirler. İşbölümü ve dayanışma, Fiziksel gücün yetersizliği, Ussal ve ruhsal yalnızlıktan kurtulmak, Sevgi, yakınlık, ilgi gereksinimleri bu durumun açıklayıcısı olabilir.

10 Benlik-Ego Yansıması Başkalarınca kabul edilme gereksinimi (toplumsal saygınlık) Başkalarınca değer verilme, övülme gereksinimi, Sosyal üretimden en iyi payı alma, Benliği destekleyici diğer ekonomik, toplumsal ve siyasal gereksinimler. Güç Kişisel statü ve söz sahibi olma isteği.

11 Çıkar Dürtüsü Bireysel, ekonomik, toplumsal, siyasal ve psikolojik ereklere ulaşabilmek. Bireysel yeteneklerin bileşimi ile çıkarlara daha kolay ulaşılabilmesi gerçeği. Güvenlik Gereksinimlerin (ekonomik, toplumsal siyasal, psikolojik) karşılanmasında sürekliliğin sağlanması.

12 GRUP NORMLARI Grup üyelerinin gerek grup içi bireysel faaliyetlerinde ve gerekse birbirleri ile karşılıklı ilişkilerinde uydukları kurallar. Grubun amaçlarına doğru faaliyette bulunmasında ve başarılarının artmasında yardım edici ve düzenleyici birer araçtırlar. Ortak değer yargılarıdır. Kişisel düşünce ve duyguları sosyal baskı altına alır. Oluşmaları belli bir süreyi alır.

13 biçiminde gerçekleşebilir.
Oluşan grup değer ve normları bireyin davranış ,ve düşüncelerine baskı yapmakta ve grup üyelerinin davranışlarını değiştirmektedir. Birey gruba uyum sağlamaktadır. Uyma: İtaat Özdeşleşme Benimseme biçiminde gerçekleşebilir.

14 A. GRUBUN BİREY ÜZERİNDEKİ NORMATİF ETKİSİ
GRUBUN BİREYE ETKİSİ – GRUP DİNAMİĞİ A. GRUBUN BİREY ÜZERİNDEKİ NORMATİF ETKİSİ DITES VE KELLY (1956) 1. Grup Çevre seni seçti. Çok seviliyor ve sayılıyorsun. Sana değer veriliyor. Vazgeçilmezsin. 2. Grup Seni isteyenler de var istemeyenler de. Durumun ileride iyileşebilir de kötüleşebilir de. Hakkında kesin bir yargıya varılamadı. 3. Grup Grup seni seçmedi. Grup içinde olman değerli görülmüyor.

15 En az uyma davranışı geliştirenler 1. gruptakilerdir.
Grupça oluşturulan bir statüye yerleştiklerini düşünmektedirler. Güven duygusu içindedirler ve grup tarafından ödüllendirildiklerini sanmaktadırlar. Bu durum Hollander (1958) tarafından öndere atfedilen “kendine özgü davranabilme yetisi” ile açıklanmıştır. Hollander’e göre; önder hem uyma hem uymama davranışları gösterir. Önder, grup normlarına sıkı sıkıya uyarak statüsünü yükseltir ve önder olur. Önderliği kabul edildikten sonra ise bir dereceye kadar grup normundan bağımsız hareket etme özgürlüğüne sahip olur. En fazla uyma davranışı 2. grupta görülmüştür. Orta düzeydeki statülerini korumak hatta bir üst statüye yükselmek için özel bir çaba içine girmişlerdir. Bu davranışlarının temelinde “benimseme ile uyma” yatmaktadır. 3. grupta da 2.’deki kadar olmasa da uyma davranışı görülmüştür. Bu davranışlarının temelinde “itaat ile uyma” yatmaktadır. Bu itaat yani gruba uyar gözükme, gruptan tamamen atılmamak içindir.

16 B. GRUBUN BİREYSEL TUTUM DEĞİŞİMİNE ETKİSİ
Grup, üyelerinde tutum değişimini arttırabilir de engelleyebilir de. Tutum değişimi grup normu doğrultusundaysa, grup bunu arttırıcı yönde rol oynar. Tutum değişimi grup normuna ters düşüyorsa, grup bu değişimi engelleyici rol oynar.

17 C. GRUBUN BİREYİN VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ
Yapılacak İşin Türü ve Grup Performansı : Gruptaki her bireyin katkısının toplanması sonucu ortaya çıkan işler. Bütün üyelerin katkılarının ortalaması alınarak sonuca varıldığı iş türleri. Grubun en iyi üyesinin grubun tüm performansını belirlediği işler. Grubun başarısının grubun en zayıf üyesi ile belirlendiği işler.

18 SOSYAL HIZLANDIRMA Grup içinde birey, yalnız olduğundan daha fazla iş çıkarır. Ancak grup içinde birey sayısal olarak fazla iş çıkarmasına karşın, bu iş nitelikli sayılmaz. Diğer bir deyişle, yapılan işin niteliği düşmektedir. Grup içinde “öğrenme” yavaştır. Başka kişilerin varlığı, kişilerin güdülenme ve faaliyet düzeyini arttırmaktadır. Böyle olunca kişinin yapma eğiliminde olduğu tepkilerini yapma olasılığı artar. Yanlış yapma eğilimi varsa bu da artacaktır. Dolayısıyla niteliksel bir atış ancak basit işlerde olanaklı olur. Grup içinde diğerlerince değerlendirildiğini sanan bireyin verimi artmaktadır. Bu kanı ne kadar güçlüyse verimlilik de o kadar artar.

19 SOSYAL KAYTARMA Bir grupta yer alma, bireyin başkalarının çabasına sırtını dayayarak elinden geleni yapmamasına neden olabilir. Özellikle grupta bulunan insanların emeklerinin toplamı sonucu ortaya bir işin çıkarılacağı durumlarda kaytarma ortaya çıkabilir. Birden çok kişinin emeği geçtiği bir durumda kimin ne ölçüde katkıda bulunduğu ölçülemiyorsa kaytarma olasılığı artmaktadır.

20 ELEŞTİRİSİZ GRUP TARTIŞMASI (BRAINSTORMING)
Grupta yer alan ve değişik statülerde bulunan, değişik işlevler üstlenen farklı kişilikteki bütün üyelerin katıldıkları toplantıda yapılır.

21 Bireyselliğin Yitirilmesi (Kimliksizleşme)
D. SOSYAL KİMLİK Bireyselliğin Yitirilmesi (Kimliksizleşme)

22 GRUP YAPISI VE SÜRECİ İletişim Yapısı Yetkeci-Demokratik Grup Yapısı Etkileşim Süreci Çözümlemesi ve Liderlik Oluşumu Liderlikte Rol Farklılaşması

23 a. İletişim Yapısı (Biçimleri)

24 b. Yetkeci-Demokratik Grup Yapısı
- Merkezileşme (Merkezileşme arttıkça daha yetkeci bir grup düzeni, merkezileşme azaldıkça daha demokratik bir grup düzeni söz konusudur. Bu açıdan, lidersiz daire en demokratik, liderli tekerlek de en yetkeci grup düzeni) Liderlik (Yetkeci düzende; iletişim lidere yapılır, üyeler arası iletişim kısıtlıdır. Demokratik düzende ise üyeler arası iletişim serbesttir. Grup, lidere bağımlı değildir.

25 Lewin’in Araştırması Yetkeci Grup
Elde edilen çıktılar (yapılan iş) nicelik olarak fazladır. Ancak nitelikleri göreceli olarak düşüktür. Üyeler, söz sahibi üyeye karşı uyumlu ve saygılı olmalarına karşın, kendi aralarında geçimsizdirler. Grup üyeleri yapılan çalışmadan memnun kalmamışlardır. Doyumları düşüktür.

26 Demokratik Grup Elde edilen çıktılar (yapılan iş) nicelik olarak düşük düzeydedir. Ancak çıktıların niteliği göreceli olarak yüksektir. Üyeler, birbirleri ile iyi geçinmekte ve birbirlerine yardımcı olmaktadırlar. Grup üyeleri yapılan çalışmadan memnun kalmışlardır. Doyumları yüksektir.

27 c. Etkileşim Süreci Çözümlemesi ve Liderlik Oluşumu
Grup süreci, süregelen grup içi faaliyetlerdir. Bu faaliyetler, grubun amacına yönelik davranışlar ve bununla ilgili etkileşim örüntülerini kapsar. Grup içindeki bütün konuşmalar, çalışmalar, duygusal ve ussal davranışlar vb. gibi tüm faaliyetler, grup sürecini oluşturur.

28 d. Liderlikte Rol Farklılaşması
Liderlikte rol farklılaşması, ne zaman ve hangi koşullar altında görülür ? Yeni kurulmakta olan (yerleşmemiş) gruplarda Üyelerinin yapılan işi tatmin edici bulmadıkları gruplarda

29 LİDERLİĞİN KAVRAMLAŞTIRILMASI
ETKİLEŞİM LİDERLİK MODELİ KİŞİSEL LİDERLİK MODELİ ORTAMSAL LİDERLİK MODELİ FİEDLER’İN ETKİN LİDERLİK MODELİ KARİZMATİK LİDERLİK MODELİ

30 KÜLTÜRÜN ETKİSİ CİNSİYETİN ETKİSİ

31 GRUPLARDA KARAR VERME Riske Girme Uçlara Kayma Gruplarda Uzlaşma
Grup Düşünü

32 Sosyal Çıkmazlar Grup Çıkarları ve Kişisel Çıkarlar
Sosyal Çıkmazların Çözümü

33 İş Ortamlarında Görülen Çatışmalar
ve Çözümü

34 DÖNEM BOYU GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ İLGİ VE KATILIM İÇİN
ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM…


"Davranış Bilimleri Hafta VII." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları