Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tüm Yerel - Sen Önemli Kazanımlarla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İmza Aşamasında… 01/01/2016 – 31/12/2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tüm Yerel - Sen Önemli Kazanımlarla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İmza Aşamasında… 01/01/2016 – 31/12/2016."— Sunum transkripti:

1 Tüm Yerel - Sen Önemli Kazanımlarla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İmza Aşamasında… 01/01/2016 – 31/12/2016

2 Bir Önceki Sözleşmedeki Maddeler Aynen Korunurken Ek Olarak Yeni Kazanımlar Elde Edildi… Bir Önceki Sözleşmedeki Maddeler Aynen Korunurken Ek Olarak Yeni Kazanımlar Elde Edildi…

3 KAZANIMLARIMIZ YEMEK YARDIMI YAPILACAK Toplu Sözle ş menin 19. Maddesine Yemek Yardımı eklendi. Böylelikle; İ dare tarafından tüm arkada ş larımızın yemek yardımından faydalanması için ba ş latılan çalı ş malar en kısa zamanda tamamlanarak yemek yardımı yapılacak.

4 SOSYAL DENGE TAZMİNATI TUTARI (SDT) KADEMELİ OLARAK ARTACAK Sosyal Denge Tazminatı en üst tavan tutar olacak İ lk 6 ay için enflasyon farkıyla birlikte 843.76 TL alınacak İ kinci 6 ayda enflasyon farkı hariç sosyal denge tazminatı 878.49TL ödenecek Böylece bir önceki sözle ş mede 775 TL alan çalı ş anlar; imzalanacak yeni sözle ş meyle yemek kazanımının yanında ikinci 6 ayda enflasyon farkı hariç sosyal denge tazminatını da 100 TL zamlı alacak. Tavan tutarın üstünde alan İ tfaiye emekçileri 890 TL almaya devam edecek. Tavan tutarın altında kalmaları halinde tavan tutar ödenecek.

5 GÖREV BAŞINDA YARALANMALARDA RAPORLAR KESİNTİYE DAHİL EDİLMEYECEK RAPOR HAKKI 17 GÜN OLDU Görev ba ş ında meydana gelen kaza ve yaralanmalar sonucunda alınacak raporlarda sosyal denge tazminatından kesinti yapılmayacak. Öte yandan 2014 yılında yetkili sendika tarafından imzalanan sözle ş meyle 15 güne dü ş ürülen rapor hakkı 17 güne çıkarıldı. Di ğ er yandan; heyet raporu, kanser, verem vb. uzun süreli tedavi gerektiren hastalıklarla, yatarak tedavi görülen hastalıklarda sosyal denge tutarından kesintiye gidilmemesi hükmü devam edecek.

6 ATAMAYLA GELENLERİN SDT MAĞDURİYETİ GİDERİLDİ Atama yoluyla göreve ba ş layan arkada ş larımıza takip eden aydan itibaren yapılan sosyal denge tazminatı ödemesi uygulamasına son verilerek; bundan böyle kısmı olarak i ş e ba ş ladı ğ ı tarihe göre kapsadı ğ ı günler hesap edilerek maddi haktan faydalandırılacak.

7 ARTIK GÖREVDEN UZAKLAŞTIMALARDA SOSYAL DENGE TAZMİNATI ÖDENEBİLECEK Bir önceki dönem sözle ş mesiyle geçici olarak görevden uzakla ş tırılanların sözle ş meyle verilen haklardan yararlandırılmaması artık son buluyor. Yargı organlarından yürütmeyi durdurma alanların, sosyal denge tazminatı geriye dönük ödenebilecek.

8 YENİ İZİN HAKLARI KAZANILDI Engelli çalı ş anlar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde izinli sayılacaklar. İ dari tatillerde çalı ş tırılmayacaklar. Çalı ş anlardan ş ehit dul ve yetimleri ile anne, baba ve karde ş leri 18 Mart Ş ehitler Gününde, malul gaziler ile e ş leri ise 19 Eylül Gaziler Gününde izinli sayılacaklar.

9 ULAŞIM HAKKI Toplu Sözle ş me komisyonunda yapılan son toplantıda; ula ş ım hakkı ile ilgili sendikamızca Büyük ş ehir Belediye Ba ş kanımız Aziz KOCAO Ğ LU ile ancak son bir görü ş me yapılarak, konunun çözülmesi halinde sözle ş meye madde olarak konulması komisyonca kararla ş tırılmı ş tır.

10 DAYANIŞMA AİDATINA SÖZLEŞMEDE YER VERİLMEDİ Bilindi ğ i üzere daha önceki yetkili sendika tarafından imzalanan sözle ş meye dayanı ş ma aidatı konulmu ş ve ba ş ka bir sendikaya üye çalı ş anlar ile hiçbir sendika üyesi olmayanların sözle ş meden yararlanması o dönem sözle ş meye taraf sendikaya dayanı ş ma aidatı gibi bir para ödemesine ba ğ lanmı ş tı. Sendikamız Danı ş tay’da kazandı ğ ı davayla bu sorunu çözmü ş ve A ğ ustos 2015’ten buyana bu kesintiyi kaldırmı ş tı. Tüm Yerel Sen olarak imza a ş amasındaki sözle ş mede böyle bir kesintiye yer verilmemi ş tir. Tüm emekçiler sözle ş meden üyemiz olsun olmasın e ş it bir ş ekilde aynı ko ş ullarda yararlanacaklardır.

11 SDT FARKLARI EK BORDRO İLE MAAŞLARA YANSITILACAKTIR Ocak ayı maa ş ları hazır oldu ğ undan bir önceki sözle ş meye göre ödenecektir. Tüm Yerel Sen sendikamızın sözle ş meyi imzalaması halinde sözle ş me 1 Ocak’tan geçerli olaca ğ ı için yeni sözle ş meden kaynaklı sosyal denge farkları ek bordroyla yansıtılacaktır.

12 SÖZ YETKİ VE KARAR ÇALIŞANLARINDIR De ğ erli mücadele arkada ş larımız; bize verdi ğ iniz destekle 9 Eylül 2013 yılında çıktı ğ ımız yolda, 2015 Mayıs ayında yetkili sendika olduk. Sendikamızı sözle ş me görü ş melerine taraf yaparak gücümüze güç kattınız. Bize duydu ğ unuz güveni bo ş a çıkarmayarak emekçiler için yapılabilecek en iyi sözle ş me metnini son a ş amaya kadar getirdik. Bu noktada; her zaman söyledi ğ imiz gibi söz yetki ve karar sizlerindir. Üyelerin ve tabanın sesi olan i ş yeri temsilcilerimizle yaptı ğ ımız toplantıda tüm temsilcilerimiz bilgilendirilmi ş ve oy birli ğ iyle sözle ş menin imzalanması kararla ş tırılmı ş ayrıca imza a ş amasındaki sözle ş medeki kazanımlar siz de ğ erli üyelerimize açıklanmı ş tır. Üyelerimizin olumlu görü ş leri üzerine sözle ş menin belirtilen kazanımlarla imzalanması a ş amasına gelinmi ş tir. Bizler tüm kazanımların takipçisi olarak bir an önce hayata geçirilmesi için sizden aldı ğ ımız tüm gücümüzle mücadeleye devam etme kararlılı ğ ındayız.

13 GÜN EMEKÇ İ LER İ N HAKLARINA SAH İ P ÇIKAN SORUNLARINI ÇÖZEN TÜM YEREL SEN’DE B İ RLE Ş ME GÜNÜDÜR!

14 YAŞASIN EMEK MÜCADELEMİZ YAŞASIN TÜM YEREL SEN YAŞASIN BİRLEŞİK KAMU İŞ


"Tüm Yerel - Sen Önemli Kazanımlarla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İmza Aşamasında… 01/01/2016 – 31/12/2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları