Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ö.T.M.T Temel Kavramlar Öğr. Gör. Özlem BAĞCI 26.04.2017.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ö.T.M.T Temel Kavramlar Öğr. Gör. Özlem BAĞCI 26.04.2017."— Sunum transkripti:

1 Ö.T.M.T Temel Kavramlar Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

2 Teknoloji Bilimsel ya da diğer sistematik bilgilerin pratik alanlara sistemli bir şekilde uygulanmasıdır. Teknoloji, araştırmalar ve kuramsal açıklamalar ile uygulayıcılar tarafından karşılaşılan sorunlar arasında köprü görevi görmektedir.

3 ??? Dikkat ??? Bu köprü kurma işlevi bir teknoloğun
temel kuram ve araştırmaları anlamasını, görevler veya uygulamalar hakkında yeterince bilgi sahibi olmasını, kuramsal açıklamalar ve araştırma bulgularını uygulayıcıların görevlerini tamamlayabilmeleri için kullanabilecekleri bir biçime dönüştürmesini gerektirir.

4 Öğretim Teknolojisi Öğretim teknolojisi, daha etkili bir öğretim sağlamak amacıyla, insan ve maddi kaynakları birlikte kullanarak, öğretme ve öğrenme sürecinin belirli özel hedefler açısından sistematik olarak tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesidir.

5 Eğitim Teknolojisi “İnsanın öğrenmesi” olgusunun tüm yönlerini içeren problemleri sistematik olarak analiz etmek, bunlara çözümler geliştirmek üzere ilgili tüm unsurları işe koşarak uygun tasarımlar geliştiren, uygulayan, değerlendiren ve yöneten karmaşık bir süreçtir.

6 Eğitim Teknolojisi-Öğretim Teknolojisi
Fark var mıdır? Eğitim teknolojisi, öğretme öğrenme süreçleri ile ilgili özgün bir disiplini vurgular. Öğretim teknolojisi ise bir konunun öğretimi ile ilgili öğrenmenin kılavuzlanması etkinliğini ifade eder.

7 Sistem Yaklaşımı Sistem Nedir?
Karşılıklı etkileşim içerisinde bulunan unsurların, tasarlanan amaçları gerçekleştirmek amacıyla bir bütün meydana getirecek şekilde organize edilmesidir. Sistemin parçaları Girdiler ve çıktılardır.

8 Sistem Yaklaşımı Sisteme bir örnek verelim!!!!!
Öğretim bir sistemdir diyebilir miyiz?

9 Öğretimde Sistem Yaklaşımı
Instructional Design Öğretim sisteminin en önemli unsurları; öğrenciler, öğreticiler, öğretim materyalleri ve öğretme-öğrenme ortamıdır.

10 Öğretimde Sistem Yaklaşımı Süreci
Öğretimde sistem yaklaşımının unsurları; analiz, tasarım/geliştirme, değerlendirmedir.

11 Öğretimde Sistem Yaklaşımı Süreci
Analiz Analiz aşamasında; öğretim sonunda öğrencilere kazandırılması istenen amaçlar saptanır. hangi davranışlar kazanılırsa bu amaçlar gerçekleşir? Sorusu cevaplandırılır.

12 Öğretimde Sistem Yaklaşımı Süreci
Tasarım ve Geliştirme Tasarım ve geliştirme aşamasında; öğrencilerin amaçlarda belirtilen davranışlara sahip olma düzeylerini belirleyecek ölçme araçları geliştirilir. nasıl öğretelim? sorusuna cevap aranır.

13 Öğretimde Sistem Yaklaşımı Süreci
Değerlendirme Geliştirilen öğretim plan ve materyallerin değerlendirildiği aşamadır. İki türlü değerlendirme vardır. süreci değerlendirme ve ürünü değerlendirme.

14 Öğretimde Sistem Yaklaşımı Süreci
Sizce süreci değerlendirme ve ürünü değerlendirme ne demektir?

15 İletişim İletişim, iki birim arasındaki mesaj alış-verişi olarak tanımlanabilir. İletişim sürecinin temel öğeleri kaynak, kodlama, mesaj, kanal, kod çözme, alıcı ve geri bildirimdir.

16 İletişim Süreci ve Öğeleri
Kaynak Mesaj Kanal Alıcı Kim Geri Bildirim Ne Etkisi Oldu Kime Hangi Yolla Ne Söyledi Kod Açma Kodlama

17 İletişim Sürecinin Öğeleri Kaynak - Kodlama
Kaynak, iletişim sürecini başlatan kişidir. Öğretimde bu kişi genellikle öğretmendir. Kaynak sahip olduğu bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşmak istediğinde bunları kodlaması gerekir. Kodlama için hangi sembollerin seçildiği önemlidir.

18 İletişim Sürecinin Öğeleri Kaynak - Kodlama
Kodlama niçin önemlidir? Kodlamada ne gibi semboller kullanabilir?

19 İletişim Sürecinin Öğeleri
Mesaj Kodlanan bilginin aldığı fiziki şekle mesaj denir. Kanal Mesajların alıcıya iletilmesini sağlayan araç-gereç ve yöntemlerdir.

20 İletişim Sürecinin Öğeleri Alıcı – Kod Çözme
Alıcı, gönderilen mesajı alan kişidir. Alıcı, kodlanan mesajı alıp çözümleyen birimdir. Alıcıya gelen mesaj nasıl işlenir? Alıcıya iletilen mesaj, duyu organları tarafından alınır, beyne gönderilir ve önceden sahip olunan bilgi, duygu ve becerilerle karşılaştırılarak yorumlanır. Kod çözme, alıcının mesajı yorumlayıp anlamlı bilgilere dönüştürme sürecini içerir. Şifresi çözülen mesaj iletişimi başlatan kişinin istediği amaca ne kadar yakınsa, iletişim o denli etkilidir.

21 İletişim Sürecinin Öğeleri Geri Bildirim (Feedback)
Geri bildirim, tek yönlü iletişim çift yönlü yapar ve kaynağın amaçlanan mesajın alıcı tarafından doğru algılanıp algılanmadığını anlamasına imkan sağlar. Geri bildirim sözel, yazılı veya beden dili yoluyla sözsüz olabilir.

22 İletişimin Bozulmasının Nedeni
İletişim Neden Bozulur? İletişimi bozan, aksatan faktörlere gürültü denir. Gürültü iletişim sürecinin her aşamasında ortaya çıkabilir. İletişim sürecinin her aşaması için örnekler verelim…….

23 İletişimde Etkili Olan Faktörler
İletişim süreci aşamalarına göre; Kaynak-Alıcı Açısından, Mesaj Açısından, Kanal Açısından.

24 Kaynak-Alıcı Açısından
Seçici Algı: Yapılan araştırmalara göre insanlar duygusal olarak neyi duymaya ya da görmeye hazırlarsa (istiyorlarsa) onları duyma ve görme eğilimindedirler. Örnekler verelim.

25 Kaynak-Alıcı Açısından
İletişim Becerilerindeki Bireysel Farklılıklar: Kişilerin temel iletişim becerilerini geliştirme ve uygulama yetenekleri bakımından birbirlerinden farklıdır. Örnek……

26 Kaynak-Alıcı Açısından
Kaynak Güvenirliği: Kaynak ve alıcı arasındaki ilişkilerin temel özelliği birbirlerine güvene dayalı olmasıdır. Kaynak güvenirliği dört ayrı öğeden oluşur: Dürüstlük Uzmanlık İstek Nesnellik

27 Kaynak-Alıcı Açısından
Kaynak Güvenirliği Alanında yeterli bilgi ve deneyime sahip olması kaynağın güvenirliliğini arttırır. Kaynak olarak bir öğretmen öğrencilerine taraflı davranmamalıdır.

28 Kaynak-Alıcı Açısından
Kaynak-Alıcı Benzerliği: Kaynak ve alıcı sosyo-ekonomik durum, ilgiler, değerler ve yetenekler gibi yönlerden kendilerini birbirlerine yakın görürlerse iletişim daha kolay gerçekleşir. Sınıf ortamı için örnekler verelim…..

29 Mesaj Açısından Yaşantı Alanı: Öğretmen öğretme-öğrenme sürecinde alıcı durumda olan öğrencilerin yaşantı alanlarını (bilgi, beceri, yetenek….) dikkate almak ve mesajlarını onların anlayabileceği şekilde iletmek zorundadır. Öğretme-öğrenme süreci açısından yaşantı alanı ne anlama gelir?

30 Mesaj Açısından Yaşantı Alanı
Edgar Dale, öğretimin somuttan soyuta doğru aşamalandırılması gerektiğini önermiştir. Bu öneri doğrultusunda da “yaşantı konisi” adı verdiği öğrenme yaşantılarını seçme ve eğitim durumlarını düzenlemeye yardımcı bir model geliştirmiştir.

31 Mesaj Açısından

32

33 Mesaj Açısından - Yaşantı Alanı
Çilenti (1991) yaşantı konisinin dayandığı bilimsel ilkeleri şu şekilde açıklamıştır: Öğrenme işlemine katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla ise o kadar iyi öğreniriz o kadar geç unuturuz. En iyi öğrendiğimiz şeyler, kendi kendimize yaparak öğrendiğimiz şeylerdir. Öğrendiğimiz şeylerin çoğunu gözlerimiz yardımıyla öğreniriz. En iyi öğretim somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru gidilen öğretimdir.

34 Mesaj Açısından - Yaşantı Alanı
İnsanlar öğrendiklerinin; %83’ ünü görme, %11’ ini işitme, %3,5’ unu koklama, %1,5’ unu dokunma, %1’ ini tatma duyularıyla edindikleri yaşantılar yoluyla öğrenir. Zaman sabit tutulmak üzere insanlar; okuduklarının %10’ unu, işittiklerinin %20’ sini, gördüklerinin %30’ unu, hem görüp hem işittiklerinin %50’ sini, söylediklerinin %70’ ini, yapıp söyledikleri bir şeyin ise %90’ ını hatırlamaktadırlar.

35 Öğretim Analizi Öğretmenin temel görevleri???
Öğretme görevi açısından öğretmen; Ne öğretilecek? Ve nasıl öğretilecek? Sorularına cevap aramalıdır.

36 Öğretim Analizi Ne öğretileceğimizi nasıl belirleriz?
Öğretim amaçlarının saptanması ve bunların analiz edilmesiyle belirleriz. Öğretim amaçları ne demektir? Bir ders, kurs ya da program sonunda öğrencilerin ne yapıyor? Ne biliyor? Olacaklarını belirten genel ve kapsamlı ifadelerdir?

37 Amaçların Sınıflandırılması
Taksonomi ne demektir? Sınıflandırma ve sınıflandırmada kullanılan kurallar demektir. Taksonomi adı verilen bu sınıflama sisteminde, öğrenme ürünleri en basitten karmaşığa, kolaydan zora, birbirinin önkoşulu olacak şekilde aşamalı olarak sınıflandırılmıştır.

38 Amaçların Sınıflandırılması
Bloom ve arkadaşları öğrenme ürünlerini bilişsel, duyuşsal ve psikomotor olmak üzere üç alanda toplayarak tanımlamışlardır.

39 Bilişsel Öğrenmeler Bilişsel öğrenmeler, zihinsel etkinliklerin ağırlıkta olduğu davranışları kapsar. Bunlar hangi davranışlar olabilir?? Bilgiyi tanıma ve hatırlama, onun üzerinde işlemler yapma, kavramlar, genellemeler, kuramlar geliştirme gibi…

40 Bilişsel Öğrenme Düzeyleri
1. Bilgi Bilgi düzeyindeki bir davranış, ezber öğrenmeyi içerir ve olgular, ilkeler ve terimlerin hatırlanmasını gerektirir. Bu kategoride öğrenci davranışları neler olabilir? Gösterilen bir eşyanın ismini söyleme, bir kavramı tanıma, belirli bir nesneyi bir dizi nesne arasından seçip işaretleme gibi.

41 Bilişsel Öğrenme Düzeyleri
2. Kavrama Bu düzeyde, öğrenciden önceden öğrendiklerini yeni bir biçimde, yeni bir düzenlemeyle sunması istenir. Bu kategoride öğrenci davranışları neler olabilir? Bir olayı veya bir tabloyu açıklama, bir nesneyi bir kategori içinde sınıflandırma, iki nesneyi veya olayı karşılaştırma, bir kavramı kendi kelimelerini kullanarak tanımlama, özetleme, orijinal bir örnek verme.

42 Bilişsel Öğrenme Düzeyleri
3. Uygulama Bu düzey, daha önce öğrenilen kuramsal ifadeler ve genellemelerin yeni durumlarda kullanılması ile ilişkilidir.. Bu kategoride öğrenci davranışları neler olabilir? Bir matematik problemini çözmek, bir görevi yerine getirmek, bir dizi kural ve yöntemleri kullanmak, önerilen bir iş planının sonuçlarını tahmin etmek.

43 Bilişsel Öğrenme Düzeyleri
4. Analiz Analiz, edinilen bilgiyi parçalarına ayırma şeklinde tanımlanabilir. Bu kategoride öğrenci davranışları neler olabilir? Bir problem, bütün ya da sistemin organizasyon ve yapısını tanıma, problem, bütün ya da sistemi öğelerine ayırma, bir problem, bütün ya da sistemin öğeleri arasındaki ilişkileri belirleme, bir problem, bütün ya da sistemdeki kuram, ilke ve genellemeleri tanıma gibi davranışları içerir.

44 Bilişsel Öğrenme Kategorileri
5. Sentez Sentez, edinilen bilgileri bir araya getirme olarak tanımlanabilir. Bu kategoride öğrenci davranışları neler olabilir? Öğrencinin bir problemle ilgili öğeleri düzenlemesi, bir problem durumu ile ilgili bir çözüm önermesi, farklı kaynaklardan bilgileri kullanarak kendine özgü bir ürün geliştirmesi davranışlarını kapsar.

45 Bilişsel Öğrenme Düzeyleri
6. Değerlendirme Değerlendirme, belirli bir amaç için verilen materyalin önemi hakkında karar verebilme olarak tanımlanabilir. Bu kategoride öğrenci davranışları neler olabilir? Belirli bir iş, metot, çözüm ya da ürünün değeri hakkında belirli ölçütler kullanarak yargıda bulunmak, belirli bir görüş ya da öneriyi eleştirmek ya da savunmak gibi davranışları içerir.

46 Duyuşsal Öğrenmeler Duyuşsal öğrenmeler, bir nesne, bir olay, bir konuya karşı ilgi, tutum, tavır ve duyu gibi davranışları içerir. Bunlar hangi davranışlar olabilir?? Tercih, hoşlanma veya hoşlanmama, yaklaşma ya da kaçınma eğilimleri gibi… Bir amacı, duyuşsal öğrenme olarak sınıflandırabilmek için, öğrencilerin bir seçim yapması gerekip gerekmediğini belirlememiz gerekiyor.

47 Duyuşsal Öğrenme Düzeyleri
1. Alma Bilgiyi öğrenme isteği olarak tanımlanabilir.. Bu kategoride öğrenci davranışları neler olabilir? Örneğin birey diğerlerini saygı ile dinler, toplumsal sorunlara duyarlılık gösterir, hizmet vermek için taahhüde ihtiyacı olduğunu kabul eder.

48 Duyuşsal Öğrenme Düzeyleri
2. Tepkide Bulunma Bireyin kendi öğrenme sürecine katılımını gösterir. Aktif katılım da denebilir. Bu kategoride öğrenci davranışları neler olabilir? Örneğin; bireyin konuya olan ilgisini göstermesi, sunum yapmaya istekli olması, sınıftaki tartışmalar katılması, başkalarına yardım etmeyi sevmesi vb...

49 Duyuşsal Öğrenme Düzeyleri
3. Değer Verme Bireyin bir değerden bir sözü kabul etmesine kadar uzanan geniş bir çeşitlilik gösterir. Bu kategoride öğrenci davranışları neler olabilir? Örneğin; bireyin demokratik süreçlere inanması, günlük yaşamda bilimin rolüne değer vermesi, başkalarının refahına önem vermesi, bireysel ve kültürel farklılıklara duyarlılık göstermesi vb.

50 Duyuşsal Öğrenme Düzeyleri
4. Örgütleme Bireylerin, farklı değerleri bir araya getirip, kendi aralarındaki sorunları çözerek değerleri içselleştirirken geçirdikleri süreçleri ifade eder. Bu kategoride öğrenci davranışları neler olabilir? Örneğin; bir demokraside özgürlük ve sorumluluk arasındaki dengenin tanınması, bireyin kendi davranışının sorumluluğunu kabul etmesi, meslek etiği ilkelerini kabul etmesi, her bir değerler sistemine ilişkin bir davranış geliştirmesi vb.

51 Duyuşsal Öğrenme Düzeyleri
5. Nitelendirme Bireyin, tutarlı ve belirli bir tutum içerisinde kendi davranışlarını kontrol eden, kendi inançları, fikirleri ve davranışları kapsayan bir değer sistemine sahip olması şeklinde tanımlanabilir. Bu kategoride öğrenci davranışları neler olabilir? Örneğin; bağımsız çalışmada kendine güvenin olması, etik uygulamaya mesleki bir bağlılık gösterme, bireysel, sosyal ve duygusal uyum gösterebilme, iyi sağlık alışkanlıklarını koruma vb.


"Ö.T.M.T Temel Kavramlar Öğr. Gör. Özlem BAĞCI 26.04.2017." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları