Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİREYSEL FARKLILIKLAR VE ÇOKLU ZEKA. Bireysel Farklılıklar Zeka Sosyo-ekonomik düzey Kültür Cinsiyet.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİREYSEL FARKLILIKLAR VE ÇOKLU ZEKA. Bireysel Farklılıklar Zeka Sosyo-ekonomik düzey Kültür Cinsiyet."— Sunum transkripti:

1 BİREYSEL FARKLILIKLAR VE ÇOKLU ZEKA

2 Bireysel Farklılıklar Zeka Sosyo-ekonomik düzey Kültür Cinsiyet

3 Çoklu zeka teorisi nedir?  Çoklu zeka teorisi; zekanın tek bir boyutta olmadı ğ ını, aksine her bireyin farklı derecelerde, çe ş itli zekalara sahip oldu ğ unu öne sürüyor.  Her ö ğ rencinin bireysel farklılıklarını de ğ erlendirmeyi baz alan bir yöntemdir.

4 Çoklu zeka teorisi nedir?  Çoklu zeka teorisi; zekanın tek bir boyutta olmadı ğ ını, aksine her bireyin farklı derecelerde, çe ş itli zekalara sahip oldu ğ unu öne sürüyor.  Her ö ğ rencinin bireysel farklılıklarını de ğ erlendirmeyi baz alan bir yöntemdir.

5 E ğ itim sistemimiz daha çok Spearman’ ın zeka tanımından etkilenmi ş tir. ‘’özel yetenekler varsa vardır, deste ğ e ihtiyaç yoktur. Yoksa yoktur, e ğ itim yoluyla yapılacak bir ş ey yoktur’’ mantı ğ ıyla hareket edilmi ş ve sayısal ve sözel alanlar dı ş ındaki yetenekler yok sayılmı ş tır.

6 ÇOKLU ZEKA TEORİSİ Teoriyi 1983 yılında, psikolog Haword Gardner “Framer of Mind” adlı kitabında anlattı. Gardner’ın ortaya koydu ğ u bu teoriyle, o zamana kadar gelen, zeka ile ilgili mitler yıkılmı ş oldu.

7 Yıkılan Teoriler;  Bunlardan biri, tek bir zeka oldu ğ uydu.  Di ğ eri, zekanın do ğ u ş tan sabit oldu ğ u, fazla bir de ğ i ş iklik gösteremeyece ğ iydi.

8 Gardner’ e göre zeka, ya ş am boyu kar ş ıla ş ılan farklı durumlarda problemleri çözme ve yeni ürünler ortaya çıkarma kapasitesidir. Zeka de ğ i ş en dünyada ya ş amak ve de ğ i ş ime uyum sa ğ lamak amacıyla her insanda kendine özgü bulunan yetenekler ve beceriler bütünüdür.

9 Çoklu zeka kuramı; zekanın tek bir boyutta olmadı ğ ını, aksine her bireyin farklı derecelerde, çe ş itli zekalara sahip oldu ğ unu öne sürer. Bu kuramın temel ilkelerini yaratıcı biçimde kullanıp, her ö ğ rencinin bireysel farklılıklarına de ğ er veren ve bunları güçlendiren programlar hazırlayabilmeleri için olanak sa ğ lar.

10 Zekaya İlişkin Eski Anlayış Zeka do ğ u ş tan kazanılır, sabittir ve bu nedenle de asla de ğ i ş tirilemez. Zeka, niceliksel olarak ölçülebilir ve tek bir sayıya indirgenebilir. Zeka, tekildir. Zeka, gerçek hayattan soyutlanarak (yani, belli zeka testleri ile) ölçülür. Zeka, ö ğ rencileri belli seviyelere göre sınıflandırmak ve onların gelecekteki ba ş arılarını tahmin etmek için kullanılır..

11 Zekaya İlişkin Yeni Anlayış Bir bireyin kalıtımla birlikte getirdi ğ i zeka kapasitesi iyile ş tirilebilir, geli ş tirilebilir, de ğ i ş tirilebilir. Zeka, herhangi bir performansta, üründe veya problem çözme sürecinde sergilendi ğ inden sayısal olarak hesaplanamaz. Zeka, ço ğ uldur ve çe ş itli yollarla sergilenebilir. Zeka, gerçek hayat durumlarından veya ko ş ullarından soyutlanamaz. Zeka, ö ğ rencilerin sahip oldukları gizli güçlerini veya do ğ al potansiyellerini anlamak ve onların ba ş armak için uygulayabilecekleri farklı yolları ke ş fetmek için kullanılır.

12 Gardner’a göre; “.......bütün çocuklar bu zekâ türlerine çe ş itli düzeylerde sahip olarak do ğ arlar, bu zekâ türlerinden bazılarına daha çok e ğ ilimleri olabilir.” Zekâ türleri çe ş itli yöntemlerle geli ş tirilebilir.

13 Çoklu Zeka Teorisinin İlkeleri İ nsanlar çok farklı zeka türlerine sahiptir. Örnek:Bir futbolcu hem Görsel - Mekansal hem de Kinestetik – Bedensel Zekasını etkili bir biçimde kullanabilir. Bu zekalara ek olarak Sosyal Zekayı da güçlü olarak kullandı ğ ında ba ş arılı bir teknik direktör olabilir. Her insan aktif olarak kullandı ğ ı zekaları ile özel bir karı ş ıma sahiptir. Her insanın kendine özgü bir zeka profili vardır. Zekaların her biri insanda farklı bir geli ş im sürecine sahiptir. İ nsandaki zekalar tanımlanabilir ve geli ş tirilebilir.

14 Her bir zeka hafıza, dikkat, algı ve problem çözme açısından faklı bir sisteme sahiptir. Bir zekanın kullanımı esnasında di ğ er zekalardan da faydalanılabilir. Ki ş isel altyapı, kültür, kalıtım, inançlar zekaların geli ş imi üzerinde etkiye sahiptir. Ş u anda bilinen zeka türlerinden daha farklı zekalar da olabilir.

15

16 Çoklu Zeka Alanlarının Gelişimini Etkileyen Faktörler Çoklu zeka geli ş imini: Kristalle ş tirici Deneyimler Felce U ğ ratıcı Deneyimler Olmak üzere iki anahtar süreçten söz etmek mümkündür.

17 Kristalleştirici Deneyimler Kristalle ş tirici deneyimler, bir bireyin yeteneklerinin ve potansiyellerinin geli ş iminde “dönüm noktaları” sayılabilecek tecrübeleri içerirler. Örne ğ in, Albert Einstein için bu deneyim, be ş ya ş ında iken babasının ona hediye etti ğ i basit bir manyetik pusula ile ba ş lamı ş tır. Einstein’a göre, bu ya ş antısı onda içinde ya ş adı ğ ımız evrenin gizemlerine kar ş ı büyük miktarda merak ve ke ş if iste ğ i uyandırmı ş tı. Gerçekte, bu deneyim Einstein’ın uyuyan dehasını harekete geçirdi ve onu yirminci yüzyıl dü ş ünce dünyasının önemli bir figürü haline getirecek bulu ş lar yolculu ğ una ba ş lattı.

18 Felce Uğratıcı Deneyimler Felce u ğ ratıcı deneyimler, kristalle ş tirici deneyimlerin aksine bir bireyde var olan zeka potansiyellerini söndüren, körelten veya yok eden tecrübeleri içerirler. Felce u ğ ratıcı deneyimler, genellikle bir bireyin belli bir zeka alanının sa ğ lıklı geli ş mesini engelleyen utanma, a ş a ğ ılanma, suçluluk duygusu, korku ve kızgınlık gibi olumsuz duygularla doludur. Örne ğ in, son sanatsal kreasyonunu bir ş eyi ba ş armı ş olmanın verdi ğ i büyük bir heyecan ve co ş ku ile ö ğ retmenine göstermeye çalı ş an bir ö ğ renciyi, ö ğ retmen onu sınıf arkada ş ları önünde a ş a ğ ılar ve küçük dü ş ürürse, muhtemelen bu ö ğ retmen o ö ğ rencinin görsel-uzaysal zeka alanının geli ş iminin sona ermesine de neden olmu ş olur.

19 Aynı ş ekilde, bir müzik enstrümanını daha çok küçük ya ş larda ö ğ renmeye çabalamakta iken ebeveynlerinden birinin sürekli olarak “gürültü yapmayı kes!” tepkisiyle kar ş ıla ş an bir çocu ğ un asla bir daha herhangi bir müzik enstrümanının yanına dahi yakla ş mayaca ğ ını tasavvur etmek de çok zor olmasa gerek. Bu ba ğ lamda, çoklu zeka teorisi, bir bireyin çe ş itli zeka alanlarının geli ş iminde en az “kalıtım” kadar (hatta bazen kalıtımdan da daha çok) bireyin içinde ya ş adı ğ ı ekolojik ve kültürel “çevre”nin önemli bir rol oynadı ğ ını savunmaktadır.

20 Ye ş il Saplı Kırmızı Çiçek Bir sabah Küçük çocuk okuldayken Ö ğ retmeni seslenmi ş : - "Bugün resim yapaca ğ ız. " Küçük çocuk çok sevinmi ş. Resim yapmayı çok severmi ş. Her türlü resim yapabilirmi ş : Aslanlar, kaplanlar, tavuklar, inekler, trenler ve tekneler. Mum boyalarını çıkarmı ş ve ba ş lamı ş çizmeye ama ö ğ retmeni: - "Bekleyin! Daha ba ş lamayın." diye ba ğ ırmı ş. Herkes hazırlanana kadar beklemi ş ler. - " Ş imdi Çiçek resmi yapaca ğ ız." demi ş ö ğ retmeni, Küçük çocuk sevinmi ş. Çiçek resmi yapmayı çok severmi ş. Güzel güzel çiçekler yapmaya ba ş lamı ş. Pembe, portakal rengi ve mavi rengarenk çiçekler. Ama ö ğ retmeni - "Bekleyin! Ben size nasıl yapaca ğ ınızı gösterece ğ im." demi ş. Tahtaya bir çiçek resmi çizmi ş. Sapı ye ş il, kendisi kırmızıymı ş. - " İş te böyle. Tamam ş imdi ba ş layabilirsiniz." demi ş ö ğ retmeni. Küçük çocuk ö ğ retmeninin çizdi ğ i çiçe ğ e bakmı ş. Sonra da kendi çiçe ğ ine. Kendi çizdi ğ i çiçe ğ i daha fazla sevmi ş. Ama bunu söylememi ş. Ka ğ ıdın öteki yüzünü çevirmi ş ve ö ğ retmeninkine benzer bir çiçek çizmi ş. Ye ş il saplı kırmızı renkli bir çiçek. Ba ş ka bir gün küçük çocuk kapıyı kendi ba ş ına açabilmeyi ba ş ardı ğ ında ö ğ retmeni ; - "Bugün hamur çalı ş aca ğ ız." demi ş.

21 Küçük çocuk çok sevinmi ş. Hamurla oynamayı çok severmi ş. Hamurdan çe ş itli ş eyler yapabilirmi ş : Yılanlar, kardan adamlar, filler, fareler, arabalar, kamyonetler ve hamurunu yo ğ urmaya ba ş lamı ş. Ama ö ğ retmeni; - "Bekleyin! Daha ba ş lamayın." diye ba ğ ırmı ş ve herkes hazırlanana kadar beklemi ş ler. - " Ş imdi tabak yapaca ğ ız." demi ş ö ğ retmeni Küçük çocuk çok sevinmi ş Tabak yapmayı çok severmi ş. Çe ş itli boyalarda ve ş ekillerde tabaklar yapmaya ba ş lamı ş. Ama ö ğ retmeni; - "Bekleyin!. Ben size nasıl yapılaca ğ ını gösterece ğ im." demi ş ve herkese derin bir tabak nasıl yapılır göstermi ş. - " İş te böyle. Tamam ş imdi ba ş layabilirsiniz." demi ş ö ğ retmeni. Küçük çocuk bir ö ğ retmeninin yaptı ğ ı taba ğ a bakmı ş, bir de kendi yaptı ğ ı. Kendi yaptı ğ ı taba ğ ı daha çok be ğ enmi ş. Ama bunu kimseye söylememi ş. Hamurunu tekrar top haline getirmi ş ve ö ğ retmeninkine benzer bir tabak yapmı ş. Bu derin bir tabakmı ş. Çok geçmeden küçük çocuk beklemeyi ö ğ renmi ş İ zlemeyi de. Ö ğ retmeninkine benzer ş eyler yapmayı da Çok geçmeden Kendine özgü ş eyler yaratamaz olmu ş. Daha sonra küçük çocuk ve ailesi ba ş ka bir ş ehirde yeni bir eve ta ş ınmı ş lar. Ve küçük çocuk ba ş ka bir okula gitmek zorunda kalmı ş. Bu okul di ğ er okuldan daha da büyükmü ş. Dı ş arıdan içeriye açılan bir kapısı da yokmu ş. Oldukça büyük basamaklardan çıkmak zorundaymı ş. Sınıfına ula ş mak için bir de uzun bir koridordan yürümek zorundaymı ş.

22 Daha ilk gün Ö ğ retmeni; - "Bugün resim çizece ğ iz." demi ş. Küçük çocuk çok sevinmi ş. Ö ğ retmeninin komut vermesini beklemi ş. Ama ö ğ retmen hiçbir ş ey söylememi ş, sadece sınıfın içinde, ö ğ rencilerin arasında gezinmi ş. Küçük çocu ğ un yanına gelince, - "Resim çizmek istemiyor musun?" diye sormu ş - " İ stiyorum" demi ş küçük çocuk - "Ne çizece ğ iz" diye sormu ş küçük çocuk Ö ğ retmeni; - "Buna sen karar vereceksin" demi ş. - "Nasıl çizece ğ im?" diye sormu ş küçük çocuk - "Nasıl istersen öyle" demi ş ö ğ retmeni. - "Hangi renkle boyayaca ğ ız?" diye sormu ş küçük çocuk - "Hangi renkle istersen onla" demi ş ö ğ retmeni - "E ğ er herkes aynı resmi çizerse, aynı renkle boyarsa kimin yaptı ğ ını nasıl anlayabilirim?" demi ş ö ğ retmeni - "Bilmiyorum!" demi ş küçük çocuk. Ve pembe, portakal rengi ve mavi çiçekler yapmaya ba ş lamı ş. Yeni okulunu çok sevmi ş ön kapıdan sınıfa bir kapısı olmasa bile!

23 Teorinin eğitim ve eğitim sistemine uyarlanması sırasında hangi prensiplere dikkat edilmelidir?  Zeka ö ğ retilebilir.  Her insanın güçlü zekaları vardır.  Her insanın zayıf zekaları vardır.  Zayıflıklar güçlendirilebilir.  Ki ş inin zekası parmak izi kadar e ş sizdir.

24 Gardner’ e göre, Zekanın geli ş iminde destekleyici ve engelleyici çevresel etkenler : 1-Kaynaklara ula ş ım ş ansı : Aile çok fakirse çocuk keman, piyano gibi müzikal zekayı geli ş tirebilecek enstrümanlara ula ş amadı ğ ından bu zekanın güçlenmesi, geli ş mesi zorla ş abilir. 2-Tarihsel, kültürel faktörler : Okulda matematik ve fen’e dayalı programlar önemseniyorsa, ö ğ rencinin mantık, matematik zekası geli ş ebilir. 3- Co ğ rafi faktörler : Köyde yeti ş mi ş bir çocuk apartmanda büyümü ş bir çocu ğ a oranla bedensel zekasını daha çok geli ş tirebilir.

25 4-Ailesel faktörler : Ressam olmak isteyen bir çocu ğ un ailesi avukat olmasını istiyorsa çocu ğ un dil zekası desteklenecektir. 5-Durumsal faktörler : Kalabalık bir ailede büyümü ş ve kalabalık bir ailede ya ş ayan bireyler do ğ alarında sosyallik olmadıkça kendilerini geli ş tirmek için daha az zamana sahip olurlar.

26 ÇZK ile birlikte e ğ itimde fırsat e ş itli ğ inin de sınırları geni ş lemi ş olmu ş tur.

27 SÖZEL ZEKA

28 Sözel Zeka,  Dili etkili bir biçimde kullanma  Kelimelerle ve seslerle düşünme  Dildeki karmaşık anlamları kavrayabilme  İnsanları ikna edebilme  Dildeki farklı yapıları fark edebilme  Yeni yapılar oluşturabilme  Farklı dilsel kalıplarla ilgilenme  Becerisidir.

29 Sözel zekası kuvvetli olan öğrenciler;  Farklı sesleri dinleme ve tepkide bulunma  Diğer insanların sesini, yazısını taklit etme  Dinleyerek, yazarak, konuşarak öğrenme  Okuduğunu anlama, özetleme  Dinleyiciyi konuşma ile etkileme  Dilbilgisi kurallarını etkili bir biçimde kullanma  Kelime dağarcığı zengindir.

30 Sözel Zeka Becerileri,  Etkili okuma becerisi  Kendini ifade edebilme becerisi  Etkin dinleme becerisi  Etkili konuşma becerisi  Yazma becerisi

31 SÖZEL –DİLSEL ZEKAYA SAHİP OLANLAR HANGİ MESLEKLERE SAHİP OLABİLİRLER? ÖĞRETMENEDEBİYATÇI GAZETECİOYUN YAZARI YAZAREĞİTİM BİLİMCİ ŞAİRKOMEDYEN ÇEVİRMENROMANCI AVUKAT YAYINCI

32 Sözel-Dilsel Zekaya Sahip İnsanlar İçin Etkili Öğretim Araçları Dinleme Etkinlikleri Öykü Okuma ve Sesli Okuma Etkinlikleri Ş iir Dinletileri Anlatım-Konu ş ma Etkinlikleri

33 Matematiksel-Mantıksal Zeka,  Sayılarla çalışma  Muhakeme etme  Tümevarım ve tümdengelim teknikleri ile düşünebilme  Soyut ve sembolik problemleri çözebilme  Karmaşık ilişkileri kavrayabilme  Becerisidir.

34 Matematiksel zekası kuvvetli olan öğrenciler;  Neden-sonuç ilişkilerini çok iyi kurarlar.  Somut cisimleri soyut sembolik ifadelere dönüştürebilirler.  Mantıksal problem çözümlerinde başarılıdırlar.  Hipotezler kurar ve sınarlar.  Bulmaca ve zeka oyunlarını severler.

35 Matematiksel zekası kuvvetli olan öğrenciler; Miktar tahminlerinde bulunurlar. Grafik ya da şekiller halinde verilen bilgileri yorumlarlar. Bilgisayar programları hazırlarlar.

36 Matematiksel-Mantıksal zeka becerileri, Sınıflandırma yapabilme Tahminlerde bulunabilme Sıralama yapabilme Hipotezler oluşturabilme ve sınayabilme Neden-sonuç ilişkileri oluşturabilme Muhakeme yapabilme Becerilerini içerir.

37 MATEMATİKSEL ZEKAYA SAHİP OLANLAR HANGİ MESLEKLERE SAHİP OLABİLİRLER? BİLİM ADAMIBİLGİSAYAR PROGRAMCISI MATEMATİKÇİDOKTOR MÜHENDİSARAŞTIRMACI GENETİK BİLİMCİEKONOMİST MUHASEBECİ

38 GÖRSEL ZEKA ESRA EROL

39 Görsel zekası kuvvetli olan öğrenciler;  Resimler ve ş ekillerle dü ş ünür. Hayalinde gördü ğ ü resimleri anlatabilir.  Harita, tablo ve diyagramları anlayabilir.  Çok hayal kurar. Sanat ve Proje aktivitelerini, görsel sunu ş ları sever.  Okurken kelimelerden çok resimlerden anlar.  Tasarım, çizim ve görsellikten zevk alır.  Ö ğ renmede daha çok sanat, video, filmler, bulmacalar ve haritalardan yararlanır.

40 Görsel zekası kuvvetli olan öğrenciler;  Kolaylıkla yön bulma becerisine sahiptir.  Dinlediklerinden zihinsel objeler hayaller, resimler üretir. Ö ğ rendi ğ i bilgileri hatırlamada bu zihinsel resimleri kullanır.  Üç boyutlu ürünler hazırlamaktan ho ş lanır. Origami ve maketler hazırlar.  Bir objenin farklı açılardan perspektifini anlayabilir, onu zihninde canlandırabilir. Ö ğ rendi ğ i bilgileri somut ve görsel sunu ş lara dönü ş türür.

41 GÖRSEL- UZAMSAL ZEKAYASAHİP OLANLAR HANGİ MESLEKLERE SAHİP OLABİLİRLER KAŞİFGEZGİN MİMARFOTOĞRAFÇI MÜHENDİSRESSAM MEKANİKTOPOLOJİST HEYKELTRAŞDEKORATÖR GEMİCİGEOMETRİ UZMANI SANTRAÇ UZMANI

42 Görsel ve Mekansal Zekâ ile Öğrenme Etkinlikleri Karikatür çizme. Yap-boz hazırlama. Konu ş ulan ya da okunan ş eyin resmini yapma. Hikayenin resmini çizme. Kamerayla kayıt yapma. Video izleme. Resimlerden yararlanarak tahminde bulunma. Slayt hazırlama. Reklam veya ilan hazırlama.

43 MÜZİKAL ZEKA

44 Müzikal-ritimsel Zeka Sesler, notalar, ritimlerle dü ş ünme, farklı sesleri tanıma ve yeni sesler, ritimler üretme becerisidir

45 Müzikal zekası kuvvetli olan öğrenciler;  Notasını görmedi ğ i müzi ğ i tanır. Melodileri tanır. Enstrüman çalar, koroda söyler.  Çalı ş ırken tempo, ritim tutar. Seslere kar ş ı duyarlıdır.  Ş arkıları kolaylıkla ö ğ renir. Ş arkı söyleme, mırıldanma ve dinlemeyi sever.  Ö ğ renmede müzik, teyp-recorder, kasetler ve ritimlere ihtiyaç duyar.

46 Müzikal zekası kuvvetli olan öğrenciler;  Müzi ğ i ya ş amında kullanmak için fırsatlar olu ş turur.  Müzi ğ i hareketlerle birle ş tirerek farklı figürler ortaya çıkarabilir.  Orijinal müzik kompozisyonları olu ş turabilir.

47 MÜZİKSEL-RİTMİK ZEKAYA SAHİP OLANLAR HANGİ MESLEKLERE SAHİP OLABİLİRLER? KOPOZİTÖRTİYATROCU KORİSTŞARKICI MÜZİK ÖĞRETMENİSÖZ YAZARI BESTECİ MÜZİK ALETİ YAPIMCISI BANDO ELEMANI UDİ, GİTARİST, SAZ VB. MARKET DİSK JOKEY

48 Müziksel - Ritmik Zekâ ile Öğrenme Etkinlikleri Tekerlemeler söyleme. Ritim yaratma. Konuyla ilgili müzik dinleme. Mırıldanma. Okurken ya da yazarken tempo tutma. Kelimeleri, kavramları ya da formülleri ritimlere yerleştirme. Şarkı söyleme. Kafiye bulma. Konudaki duygu ya da düşüncelerle ilgili beste yapma veya şarkı sözü yazma. Konuyu müzik eşliğinde sunma. Müzik aleti yapma veya kullanma.

49 BEDENSEL ZEKA DİDEM YAVUZ

50 Bedensel Zeka  Bedensel zeka;aklın ve vücudun fiziksel performansla birle ş tirilerek belli bir amaca yönelik faaliyetlerin sergilenebilmesi yetene ğ idir.  Bedensel zeka; ki ş inin kendisini ifade etmesinde ve bir ş eyler yaratmakta bedenini kullanma yetene ğ idir.  Bedensel zeka koordinasyon,denge,güç,esneklik,hız gibi bazı fiziksel yetenekleri ve bu yeteneklerin hepsinin bir arada i ş lenmesini sa ğ layan devimsel nitelikteki bazı özel becerileri de içermektedir.

51 Bedensel zekası kuvvetli olan öğrenciler;  Duygularını belirgin olarak vücut diliyle ifade ederler.  El becerileri iyidir.  İ nsanlara, canlı ve cansız varlıklara dokunmaktan ho ş lanırlar.  Bir veya birden fazla sportif faaliyetlerde ba ş arılıdırlar.  Bir yerde uzun süre kalındı ğ ında hareket etmeye, kımıldamaya veya ritim tutmaya ba ş lar, yerinde duramazlar.

52 Bedensel zekası kuvvetli olan öğrenciler;  Ba ş kalarının jestlerini, mimiklerini ve yüz ifadelerini kolaylıkla taklit ederler.  Gördü ğ ü her nesneye dokunarak, inceleme ve analiz etme e ğ ilimindedirler.  Ko ş mayı, sıçramayı, güre ş meyi ve benzeri fiziksel aktiviteleri yapmayı severler.  Motor beceri yetene ğ i gerektiren etkinliklerde ba ş arılıdırlar.  Çamurla oynamayı ve ya di ğ er dokunsal nitelikteki deneyimlere ve etkinliklere katılmayı sever.

53 Bedensel Zekayı Öğrenme Yolları;  Zihinle bedeni birle ş tirerek, mimiklerle, vücudu geli ş tirerek  Dokunarak  Dans ederek,  Üç boyutlu tasarımlar olu ş turarak ö ğ renme

54 BEDENSEL-KİNETİKSEL ZEKAYA SAHİP OLANLAR HANGİ MESLEKLERE SAHİP OLABİLİRLER? ATLETDANSÇI AKTÖRMİM SANATÇISI BALERİNCERRAH HEYKELTRAŞKAREOGRAF PANDOMİMCİSİHİRBAZ

55 Bedensel -Kinestetik Zekaya Sahip İnsanlar İçin Etkili Öğretim Araçları Drama Etkinlikleri: Oyun Etkinlikleri: Alan Gezileri:

56 Sosyal Zeka

57 Sosyal Zeka  İ nsanlarla birlikte çalı ş abilme,  Sözel ve bedensel zeka dilini etkili bir biçimde kullanarak çok farklı karakterlere sahip insanlarla kolaylıkla ileti ş im kurabilme,  İ nsanları yönetebilme,  Onlarla uyumlu çalı ş abilme ve insanları ikna edebilme becerisidir.

58 Sosyal zekası kuvvetli olan öğrenciler;  Arkada ş ları ya da akranları içinde sosyalle ş irler.  Grup içerisinde do ğ al bir lider görünümündedirler.  Problemi olan arkada ş larına ö ğ üt verirler.  Organizasyonların, komitelerin ba ş elemanlarıdırlar.  Di ğ er insanlara bir ş eyler anlatmaktan ho ş lanırlar.  Arkada ş ları onun fikirlerine de ğ er verirler.

59 Sosyal zekası kuvvetli olan öğrenciler;  Dı ş arıda iken kendi ba ş ının çaresine bakabilirler.  En az bir veya birden fazla yakın arkada ş ları vardır.  Ba ş kalarıyla birlikte çalı ş mayı ve oyun oynamayı severler.  Arkada ş larını sık sık ararlar.  Ba ş kaları daima onlarla birlikte olmak isterler.  Ba ş kalarına kar ş ı empati kurar ve onları önemserler.

60 SOSYAL ZEKASI KUVVETLİ OLANLARIN SAHİP OLABİLECEĞİ MESLEKLER NELERDİR? İŞ ADAMI SOSYOLOG ÖĞRETMEN DOKTOR ORGANİZATÖR TALK SHOWCU POLİTİKACI PAZARLAMACI SATICI SOSYAL ÇALIŞMACI DANIŞMAN HEMŞİRE ANTROPOLOGPARTİ LİDERİ

61 Kişiler Arası - Sosyal Zekaya Sahip İnsanlar İçin Etkili Öğretim Araçları Grup Çalı ş maları Sınıf Bulu ş maları

62 KİŞİSEL- İÇSEL ZEKA

63 İçsel Zeka İ nsanın kendi duygularını, duygusal tepki derecesini, dü ş ünme sürecini tanıma, kendini de ğ erlendirebilme ve kendisiyle ilgili hedefler olu ş turabilme becerisidir.

64 İçsel zekası kuvvetli olan öğrenciler;  Özgürlü ğ üne dü ş kündür. Bireysel çalı ş malardan zevk alır.  Kendisi hakkında dü ş ünmeyi sever. Kendi ilgi ve becerilerinin farkındadır.  Ba ş arı ve ba ş arısızlıklardan zevk alır. Kendini sever ve kendisiyle gurur duyar.  Yalnız kalmaktan ho ş lanır. Kendi iç dünyasını dü ş ünür.  Hedefler olu ş turma ve hayallerden zevk alır.

65 İçsel zekası kuvvetli olan öğrenciler;  Ö ğ renirken ki ş isel çalı ş malar, kendini de ğ erlendirme ve ki ş isel farkındalı ğ a ihtiyaç duyar.  Ya ş adıkları her olay veya deneyim üzerinde çok fazla dü ş ünürler.  Kendi içlerinde bir de ğ er ve anlayı ş sistemi olu ş tururlar.  Her ş eyde kendilerinden bir ş ey ararlar.  Ya ş am felsefelerini olu ş turmaya yönelik bir arayı ş içindedirler. Ya ş amlarında motivasyon kaynakları, hedefleridir.

66 Öğrenme Yolu  Yo ğ unla ş arak  Duygu ve dü ş üncelerinin farkına vararak  Ruhsal gerçekliklerin farkına vararak  Dü ş ünmeyi dü ş ünerek  Benli ğ ini geli ş tirerek  Özgün bireysel etkinlikler yaparak ö ğ renme.

67 İçsel Zekanın Öğretim Sürecinde Kullanımı  Günlük tutma  Ne hissetti ğ ini açıklama  Gazete makalesi yapma  Kendi kendini de ğ erlendirme  Kısa zamanlı hedefler belirleme  Bireysel projeler

68 İÇSEL ZEKASI OLANLARIN SAHİP OLABİLECEĞİ MESLEKLER NELERDİR? PSİKOLOGİLAHİYATÇI DİNİ LİDERPOLİTİK LİDER ARAŞTIRMACISANATÇI KURAMCIZANAATÇI FELSEFECİYAZAR ŞAİRRESSAM

69 Kişisel - İçsel Zekaya Sahip İnsanlar İçin Etkili Öğretim Araçları Günlük Yazma Etkinlikleri Duygu İ fadesi

70 DOĞA ZEKASI

71 Doğa Zekası Do ğ adaki tüm canlıları tanıma, ara ş tırma ve canlıların yaratılı ş ları üzerine dü ş ünme becerisidir.

72 Doğa zekası kuvvetli olan öğrenciler;  Ara ş tırmalar yapmayı sever.  Do ğ adaki canlıları incelemekten ho ş lanır.  İ nsanın varolu ş unun nedenlerini ve kendi varolu ş unu dü ş ünür.  Do ğ adaki hemen her canlının ya ş amına ilgi duyarlar.  Farklı canlı türlerinin isimlerine kar ş ı dikkatlidirler, çiçek türleri hayvan türleri onlar için çok çekicidir.

73 Doğa zekası kuvvetli olan öğrenciler;  Seyahat etmeyi, belgeseller izlemeyi severken, do ğ a ve gezi dergilerini incelemekten ho ş lanırlar.  Kendilerine özgü etkinlikler düzenlerler do ğ ayla her ş eyi payla ş ırlar.  Do ğ adaki bitki türlerine kar ş ı duyarlıdırlar.  Do ğ anın insanlar üzerindeki ya da insanın do ğ a üzerindeki etkisi ile ilgilenirler.

74 Öğrenme Yolu Do ğ ayı ve do ğ ada olup bitenleri gözlemleyebilme yetene ğ i kazanarak, kendisinin de bu dünyanın bir parçası oldu ğ unun farkına vararak ö ğ renme.

75 Doğa Zekasının Öğretim Sürecinde Kullanımı Okul dı ş ı geziler Deneyler yapma Bitkileri ve hayvanları inceleme Müzelere gitme Laboratuar çalı ş maları yapma

76 DOĞA ZEKASI OLANLAR HANGİ MESLEKLERE SAHİP OLABİLİRLER? ZİRAAAT MÜHENDİSİJEOLOG ÇİÇEKÇİVETERİNER ZOOLOGÇEVRE BİLİMCİ BAHÇIVANPEYZAJ MİMARİ BİYOLOGASTRONOM PET SHOP SAHİBİBİTKİ BİLİMCİ

77 Doğa Zekasına Sahip İnsanlar İçin Etkili Öğretim Araçları Bilimsel haberler ve gazeteler her ders için kullanılabilir. Yapılan gözlemlerin anlatılması ve uzun süreli fen deneyleri yapılabilinir. Küçük ya ş gruplarında sınıfta ku ş gibi hayvanların ve bitkilerin bulunması ve bunların sorunlulu ğ unun çocuklara verilmesi gerekir

78 Ö ğ rencilerdeki baskın çoklu zekâ alanlarının belirlenmesinde ö ğ rencileri gözlemek, belge toplamak, okul kayıtlarını incelemek, di ğ er ö ğ retmenlerle ileti ş ime girmek, velilerle görü ş mek ve ö ğ rencilere sormak gibi yöntemler kullanılabilir. Di ğ er bir yol ise ö ğ retmenlerin farklı çoklu zekâ alanlarını ortaya koyabilecek etkinlikleri ö ğ renme ortamlarına ta ş ıyarak ö ğ rencilerin bunlardan hangisine yöneldi ğ ini gözlemesidir. Tabi ki bu yollarla toplanan bilgiler sadece ö ğ rencilerin zekâ alanları ile ilgili bir fikir olu ş turulmasına katkıda bulunur. Fakat bu bilgilerin ö ğ retmenler tarafından nasıl bir ö ğ retim programı içerisinde kullanılaca ğ ı büyük önem ta ş ımaktadır.


"BİREYSEL FARKLILIKLAR VE ÇOKLU ZEKA. Bireysel Farklılıklar Zeka Sosyo-ekonomik düzey Kültür Cinsiyet." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları