Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN CAN RAMAZAN KÖSE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN CAN RAMAZAN KÖSE"— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN CAN RAMAZAN KÖSE 1121202019
ÇOKLU ZEKA KURAMI HAZIRLAYAN CAN RAMAZAN KÖSE

2 Çoklu Zeka Teorisi Nedir ?
Çoklu zeka teorisi, bütün çocukların sahip oldukları doğal ve gizil güçleri, potansiyelleri ve yetenekleri bulmayı ve onları geliştirmeyi vurgulayan bir eğitim felsefesi ortaya atmaktadır.

3 Prof. GARDNER zekayı yeniden tanımladı
Prof. GARDNER zekayı yeniden tanımladı. Ona göre zeka, değişen dünyada yaşamak ve değişimlere uyum sağlamak amacıyla her insanda kendine özgü bulunan yetenekler ve beceriler bütünüdür, yaşadığınız toplumda faydalı şeyler yapabilme kapasitesidir.

4 HOWARD GARDNER’a göre zekanın özellikleri:
Her insan kendi zekasını artırma ve geliştirme yeteneğine sahiptir. Zeka aynı zamanda değiştirilmekle kalmaz. Aynı zamanda öğretilebilir. Zeka insandaki beyin ve zihin sistemlerinin birbiriyle etkileşimi sonucu ortaya çıkan çok yönlü bir olgudur. Zeka çok yönlülük göstermesine rağmen kendi içinde bir bütündür . Her insan çeşitli zeka alanlarının tümüne sahiptir.

5 Gardner’a göre, Zekanın gelişiminde destekleyici ve engelleyici çevresel etkenler :
1-Kaynaklara ulaşım şansı: Aile çok fakirse çocuk keman, piyano gibi müzikal zekayı geliştirebilecek enstrümanlara ulaşamadığından bu zekanın güçlenmesi, gelişmesi zorlaşabilir 2-Tarihsel, kültürel faktörler : Okulda matematik ve fen’e dayalı programlar önemseniyorsa, öğrencinin mantık, matematik zekası gelişebilir.

6 3- Coğrafi faktörler : Köyde yetişmiş bir çocuk apartmanda büyümüş bir çocuğa oranla bedensel zekasını daha çok geliştirebilir 4-Ailesel faktörler : Ressam olmak isteyen bir çocuğun ailesi avukat olmasını istiyorsa çocuğun dil zekası desteklenecektir. 5-Durumsal faktörler : Kalabalık bir ailede büyümüş ve kalabalık bir ailede yaşayan bireyler doğalarında sosyallik olmadıkça kendilerini geliştirmek için daha az zamana sahip olurlar.

7 Bu teoriye göre yetişen bireyler ilerde nasıl özelliklere sahip olacaklardır ?
çevresiyle doğru ve kişilikli ilişkiler kuran, bilgiyi bulacak, seçecek, işleyecek, üretecek donanıma sahip, aktif, araştıran, ifade eden, ürün ortaya koyan,

8 Kendilerini çok iyi tanıyan,
Kendilerine güvenen, Tartışabilen, Muhakeme edebilen, Çevresini doğru algılayabilen, Karar verebilen, Kedisine ve diğerlerine ait hak ve sorumlulukların bilincinde. Gibi özelliklere sahiptirler.

9 Zeka Türleri Sözel/Dilsel Zeka Mantıksal/Matematiksel Zeka
Görsel/Uzamsal (Mekânsal) Zeka Bedensel/Devin duyusal Zeka Müziksel Zeka Sosyal (Kişilerarası) Zeka İçsel Zeka Doğa Zekası Olmak üzere sekiz gruba ayrılır.

10 1.Sözel / Dilsel Zeka Sözel/dilsel zeka; şiir, mizah, hikaye anlatma, gramer, mecazlar, teşbihler, soyut ve simgesel düşünme, kavram oluşturma ve kelime yazma gibi karmaşık olasılıkları içeren dil üretim sorumluluğudur. İnsanın sözel/dilsel zekası, konuşulan kelimenin, okunan şiirin, yazılan ya da tartışılan fikir ya da düşüncelerin farkındadır. Bu yönden gelişmiş insanlar okuma, yazma, konuşma ve tartışma gibi konularda başarılıdırlar ve şiir, mizah, hikaye anlatma, tartışma ve yaratıcı yazım konularında da isteklidirler.

11 Sözel / Dilsel Zekaya Sahip Kişiler Hangi Meslek Dallarına Yönelebilirler ?
ÖĞRETMEN EDEBİYATÇI GAZETECİ OYUN YAZARI YAZAR EĞİTİM BİLİMCİ ŞAİR KOMEDYEN ÇEVİRMEN ROMANCI AVUKAT YAYINCI

12 2.Mantıksal / Matematiksel Zeka
Bu zeka, kavramları tanıma, sayılar ve geometrik şekiller gibi soyut sembollerle çalışma, bilginin belirgin parçaları arasında ilişkiler kurma ve/veya bu parçalar arasındaki farklı bağıntıları görme kapasiteleri gerektirir. Bu yönde gelişmiş olan insanlar, nesneleri tanımlamada, analiz etmede ve matematik/bilim gibi konularda problem çözmede başarılıdırlar ve benzer şeyleri eşleştirme, karışık resimlerden şekil çıkarma, matematik, bilim, bulmaca ve problem çözme gibi konulardan hoşlanırlar.

13 BİLGİSAYAR PROGRAMCISI
Mantıksal / Matematiksel Zekaya Sahip Kişiler Hangi Meslek Dallarına Yönelebilirler ? BİLİM ADAMI BİLGİSAYAR PROGRAMCISI MATEMATİKÇİ DOKTOR MÜHENDİS ARAŞTIRMACI GENETİK BİLİMCİ EKONOMİST MUHASEBECİ

14 3. Görsel / Uzamsal (Mekânsal) Zeka
Resim, grafik ve heykel gibi görsel sanatlar; denizcilik, harita yapımcılığı ve mimarlık gibi yüzey ve onun içinde bilginin kullanımını gerektiren durumlar; ve farklı derinlik ve açılardan objeler tasarlama yeteneği gerektiren satranç gibi oyunlar görsel/mekânsal zeka ile ilgilidir. Bu zekanın temelindeki anahtar duyu, görme duyusu ve buna bağlı olarak şekiller tasarlama ve zihinde resimler yaratma yeteneğidir.

15 Bu yönde gelişmiş olan insanlar, zihinlerinde resimler yaratır ve bunları çizerler. Bununla birlikte yaratıcılıkları, renkleri kullanma ve harita okuma yetenekleri ile iyi bir hayal güçleri vardır. Çizim, resim, heykel yapımı ve zihinlerinde nesneler tasarlamayı severler.

16 Görsel / Uzamsal Zekaya Sahip Kişiler Hangi Meslek Dallarına Yönelebilirler ?
KAŞİF GEZGİN MİMAR FOTOĞRAFÇI MÜHENDİS RESSAM MEKANİK TOPOLOJİST HEYKELTRAŞ DEKORATÖR GEMİCİ GEOMETRİ UZMANI SANTRAÇ UZMANI

17 4.Bedensel / Devin duyusal Zeka
Bedensel/devin duyusal zeka, duygularını, vücudu kullanarak ve bir oyun oynayarak ya da yeni bir ürün yaratarak ifade etme yeteneğidir. Eğitimin önemli bir bölümünde yaparak öğrenme, uzun zamandır kabul görmektedir. Bu yönde gelişmiş olan insanlar, spor yapmayı ve dans etmeyi severler. Bunun yanı sıra ellerini iyi kullanırlar, vücut kontrol ve koordinasyonunda başarılıdırlar. Aktörler gibi insanlar, insan ruhunu derinden etkilemek için vücudun kavrama, anlama ve iletişim kurmadaki sonsuz olanaklarını en iyi şekilde kullanan insanlardır.

18 Bedensel / Devin duyusal Zekaya Sahip Kişiler Hangi Meslek Dallarına Yönelebilirler ?
ATLET DANSÇI AKTÖR MİM SANATÇISI BALERİN CERRAH HEYKELTRAŞ KAREOGRAF PANDOMİMCİ SİHİRBAZ

19 5. Müziksel Zeka Müziksel zeka, ritmik ve tonal kavramları tanıma ve kullanma ile çevreden gelen seslere, insan seslerine ve müzik aletlerine karşı duyarlılık kapasitelerini içerir. Alfabede öğrendiklerimizin bir çoğu bu zeka ve “A-B-C Şarkısı” sayesindedir. Bu yönde gelişmiş olan insanlar, bir müzik aleti çalmaktan, mırıldanmaktan, şarkı bestelemek ve bunu seslendirmekten hoşlanırlar

20 Müziksel Zekaya Sahip Kişiler Hangi Meslek Dallarına Yönelebilirler ?
KOPOZİTÖR TİYATROCU KORİST ŞARKICI MÜZİK ÖĞRETMENİ SÖZ YAZARI BESTECİ MÜZİK ALETİ YAPIMCISI BANDO ELEMANI GİTARİST, SAZ VB.

21 6.Sosyal Zeka Bu zeka insanlar arasındaki ilgi farklarını ortaya koyar. Örneğin ruh halleri, huyları, yönelimleri ve amaçlarındaki zıtlıklar gibi. Bu zekanın daha ileri bir şekli, kendini başkalarının yerine koyma ve onların niyet ve arzularını  anlayabilmedir. Bir şekli de başkalarının duygu, korku, önsezi ve inançlarıyla özdeşleşebilmedir. Bu yönde çok gelişmiş olan insanlar, genellikle danışmanlar, öğretmenler, terapistler, politikacılar ve dini liderlerdir .

22 Sosyal Zekaya Sahip Kişiler Hangi Meslek Dallarına Yönelebilirler ?
İŞ ADAMI SOSYOLOG ÖĞRETMEN DOKTOR ORGANİZATÖR POLİTİKACI PAZARLAMACI SATICI SOSYAL ÇALIŞMACI DANIŞMAN HEMŞİRE ANTROPOLOG PARTİ LİDERİ

23 7.İçsel Zeka İçsel zeka, insanın duygularını, duygusal tepki derecesini, düşünme sürecini tanıma, kendini yansıtma ve öz benliğini anlama yetisi ve önsezisi gibi kendi iç görünüşünü bilmesidir.  Başka bir deyişle içsel zeka, bizim kendi bilincimizin farkında olmamıza, kendi kendimizi tanımamıza olanak sağlar; bu, bizim kendimize dönme ve kendimizi izleme aşamasıdır. Bu yönde gelişmiş olan insanlar, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama, yoğunlaşma, konsantre olma ve nesne ötesi düşünme konularında başarılıdırlar ve meditasyon yapmaktan hoşlanırlar. Gardner’a göre bu zeka çok özeldir ve dil, müzik, sanat, dans, semboller ve kişilerarası iletişim gibi tüm diğer zeka türlerini kapsar.

24 İçsel Zekaya Sahip Kişiler Hangi Meslek Dallarına Yönelebilirler ?
PSİKOLOG İLAHİYATÇI DİNİ LİDER POLİTİK LİDER ARAŞTIRMACI SANATÇI KURAMCI ZANAATÇI FELSEFECİ YAZAR ŞAİR RESSAM

25 8.Doğa Zekası Doğa [naturalist] zekası, kayalar ve çimler ile flora ve fauna çeşidi de dahil olmak üzere, bitkileri, mineralleri, hayvanları, dünyayı, dağları, denizleri, mevsimleri vb. tanıma ve sınıflandırma yeteneğidir . Bu zeka türünde gelişmiş olan insanlar izcilik-dağcılık yapmaktan, jeolojiden, astronomiden, doğa tarihi müzeleri ile ulusal parkları ve hayvanat bahçelerini gezmekten ve balık tutmaktan hoşlanırlar.

26 Doğa Zekasına Sahip Kişiler Hangi Meslek Dallarına Yönelebilirler ?
ZİRAAAT MÜHENDİSİ JEOLOG ÇİÇEKÇİ VETERİNER ZOOLOG ÇEVRE BİLİMCİ BAHÇIVAN PEYZAJ MİMARİ BİYOLOG ASTRONOM PET SHOP SAHİBİ BİTKİ BİLİMCİ

27


"HAZIRLAYAN CAN RAMAZAN KÖSE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları