Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU VE UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU VE UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU VE UYGULAMALARI
KIZILCAHAMAM TOPLANTISI T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Mali Mevzuat Eğitimi 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU VE UYGULAMALARI Kemal KUL Mali Hizmetler Uzmanı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Aralık 2015 1

2 Sunum Planı 1 Harcırah Kanunu Hükümleri 2 Örnekler 3 Soru ve Cevaplar
4 Bu sunumda katılımcılara, öncelikle 6245 Sayılı Harcırah Kanunu hükümleri hatırlatılacaktır. Daha sonra ise harcırahla ilgili örnekler verilerek hesaplamaların nasıl yapıldığı anlatılacaktır. En son olarak da soru ve cevaplar bölümünde olası sorular cevaplandırılarak katılımcıların uygulamada karşılaşabilecekleri sorunların çözümüne katkı sağlanacaktır. 2

3 Harcırah Kanunu Hükümleri
1 1 Harcırah Kanunu Hükümleri 3

4 Harcırah Nedir? Harç: (Arapça) gider Rah : (Farsça) yol Yol gideri
Harcırah; asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından dolayı yapacakları ek masraflara karşılık olarak yapılan ödemelerdir. Yol gideri 4

5 Harcırah Nedir? Harcırah (Yolluk)
Harcırah Kanununa göre ödenmesi gereken; Yol gideri, Gündelik, Aile gideri ve Yer değiştirme giderinden birini, birkaçını veya tamamını ifade eder. 5

6 Kanunun Kapsamı Nedir? GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ
Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu idareleri Sosyal Güvenlik Kurumları Mahalli İdareler - Genel Bütçe - Özel Bütçe - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar -Türkiye İş Kurumu Genel Müd. - Sosyal Güvenlik Kurumu - Belediyeler - İl Özel İdareleri - Bunlara Bağlı, Kurdukları veya Üye Oldukları Birlik ve İdareler GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 6

7 Kanunun Kapsamı Nedir? Özel Kanunlarla Kurulmuş banka ve teşekküller tarafından ödenecek harcırah Kanun hükümlerine tabidir.(EXİMBANK,KİK.İDT vb.) Köy idareleri hariç tutulmuştur. Ayrıca Cumhurbaşkanının yurt içinde ve yurt dışındaki seyahatleri dolayısıyla gerçekleşen masrafları bu kanun hükümlerine tabi tutulmaksızın ödenir. 7

8 Memuriyet Mahalli Nedir?
Memuriyet mahalli (yeni) : Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri; 8

9 Memuriyet Mahalli Nedir?
Söz konusu düzenleme ile büyükşehir belediyelerinde il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla; Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler, İlçe belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller, Kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler, memuriyet mahalli olarak belirlenmiştir.

10 Bütünlük Arz Eden Yerlerden Ne Kastediliyor?
Yerleşim özellikleri bakımından konut, işyeri, meydan, okul, kamu binaları gibi resmi ve özel bütün yapıların topluca bulunduğu ve insanların yerleşmek amacıyla bir arada yaşadığı aralarında boşluk bulunmayan yerler ile bu bütünlüğün kesintisiz olarak devam ettiği yerlerin dikkate alınması gerekir.

11 Olası durumları örneklerle açıklayalım..
Olası Durumlar Neler Olabilir? Olası durumları örneklerle açıklayalım.. Görevlendirmelerde karşılaşılabilecek durumlar şunlar olabilir; 1. Aynı ilçe içerisinde görevlendirme yapılması; Bütünlük arz eden yerlere görevlendirme yapılması. Bütünlük arz etmeyen yerlere görevlendirme yapılması. 2. Farklı ilçeler arasında görevlendirme yapılması;

12 Memuriyet Mahalli Nedir?
Yeni Memuriyet Mahalli Tanımı (Madde 89, 144) Memuriyet mahalli değişikliğine ilişkin 6552 sayılı Kanunun (Torba Kanun) 89’uncu maddesi 31/3/2014 tarihinden geçerli olmak üzere 11/9/2014 tarihinde yürürlüğe girdi. 12

13 Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No:39)
Memuriyet mahalli ile ilgili olarak Harcırah Kanunu Genel Tebliğ (Seri No:39) 27 Kasım PERŞEMBE tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Daha ayrıntılı incelemek için tıklayın…

14 Memur ve Hizmetli Kimdir?
Memur: Personel kanunları hükümlerine göre aylık alan kimseler (Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel hariç) Hizmetli: Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel, Kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlar, Kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçileri, İş kanunlarına göre işçi sayılan kimseler 14

15 Aile Fertlerinden Ne Anlaşılır?
Aile fertleri: Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında; Evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi Bakmakla yükümlü olduğu usul (üstsoy) ve füruu (altsoy) Bakmakla yükümlü olduğu erkek ve kız kardeşleri Kan bağı olmayanlara (üvey evlat, kayın valide, kayın ata gibi) harcırah ödenmez. 15

16 Harcırah Kimlere Verilir?
1- Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara, 2- Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenler ile sözleşmeli personele, 3- Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine, 4- Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine, 5- Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere, 16

17 Harcırah Kimlere Verilir?
6- Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere, 7- Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere, 8- Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye'de bırakacakları aile fertlerine, 9- Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine, 10- Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere. 17

18 Harcırahın Unsurları Nelerdir?
Yol gideri Gündelik Aile gideri Yer değiştirme gideri Konaklama gideri 18

19 Harcırah Hesabında Esas Tutulacak Yol nedir?
Harcırah, bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıtlar üzerinden verilir. Mutat: Alışılmış, alışılan Mutat yol: İki yer arasında, çoğunluk tarafından kullanılan, gidip gelmeye elverişli kara ve denizyoludur. Mutat taşıt: İki yer arasında düzenli olarak işleyen, hareket ve varış zamanları belirli bir tarifeye bağlı olan taşıttır. 19

20 Harcırah Hesabında Esas Tutulacak Yol nedir?
Takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıttan başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin gereğine göre zorunlu olması halinde, bu yol ve taşıta ilişkin giderlerin kabulü merkezde harcama yetkilisinin, Taşrada memur veya hizmetlinin mensup olduğu kurumun harcama yetkilisinin veya mahallin en büyük askeri ve mülki amirinin önceden verilmiş yazılı bir emrine bağlıdır. 20

21 Harcırah Hesabında Esas Tutulacak Aylık Nedir?
6245 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre; Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık (kurumların 1-4 üncü derecelerdeki kadrolarında bulunanlardan kazanılmış hak aylık dereceleri daha düşük olanların işgal etmekte oldukları kadro) derecesi esas alınır. Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir. 21

22 Hizmetlilerin Harcırahı Nasıl Hesaplanır?
Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; Gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Ancak (ödenek mukabili çalışanlar hariç) hizmetlilerin harcırahları 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez. 22

23 Memur ve Hizmetli Olmayanların Harcırahı Nasıl Hesaplanır?
Bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak üncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur. Ancak, ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü üzerine, bu gibi kimselerden icab edenlere 4 üncü dereceden daha yüksek memurlara ödenebilecek yol masrafı ve gündelik verilebilir. Sözleşmeli olarak çalıştırılıp da sözleşmelerinde verilecek harcırah belirtilmiş olan kimseler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. 23

24 Sözleşmeli Personelin Harcırahı Nasıl Hesaplanır?
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalıştırılan personel; Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamaz. Görev yeri dışına geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerde belirtilir. Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez. (Madde 4)

25 Sözleşmeli Personelin Harcırahı Nasıl Hesaplanır?
4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalıştırılan personel; 4924 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin, emsali Devlet memuru dikkate alınarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinden yararlandırılacağı açıkça hükme bağlanmış bulunmaktadır. (4924 sayılı Kanun madde 9) Bunlara hem geçici hem de sürekli görev yolluğu ödenir.

26 Sözleşmeli Personelin Harcırahı Nasıl Hesaplanır?
663 sayılı Kanuna göre sözleşmeli pozisyonlarda çalıştırılan personel; Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilmekte iken aylıksız izinli sayılanlar izinli sayıldıkları kadrodaki ek gösterge ve dereceleri esas alınarak; Açıktan sözleşme imzalamak suretiyle istihdam edilenler yılı Bütçe Kanununun (H) Cetvelinin I/B/e bendindeki tutarlar esas alınarak;

27 Sözleşmeli Personelin Harcırahı Nasıl Hesaplanır?
6245 sayılı Kanun hükümlerine göre sadece geçici görev yolluğu ödenir. Yılı Bütçe Kanununun (H) Cetvelinin I/B/e bendindeki tutarlar 2015 yılı için; Aylık/kadro derecesi 5-15 olanların gündeliği 32,00 TL olarak belirlenmiştir.

28 Sözleşmeli Personelin Harcırahı Nasıl Hesaplanır?
657 sayılı Devlet memurları Kanununun 4/C maddesine göre istihdam edilen personel; 28/12/2012 tarihli ve 2012/4092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Esasların 7 inci maddesinin ikinci fıkrasında; Geçici personelden, bu Kararda belirtilen görevleri yapmak üzere, görevli oldukları memuriyet mahalli dışında görev yapacaklara 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir.

29 Sözleşmeli Personelin Harcırahı Nasıl Hesaplanır?
4/C’li personele; Sürekli görev yolluğu ödenmesi mümkün bulunmamaktadır sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre sadece geçici görev yolluğu ödenmektedir. Memur ve hizmetli tanımına girmediklerinden ve sözleşmelerinde de geçici görev yolluğunun nasıl ödeneceğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığından 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8’inci maddesinde yer alan düzenlemeler esas alınarak geçici görev yolluğu ödenir.

30 Gündelikler Nasıl Belirlenir?
Yurt içi gündelikler; Her yıl Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenir. (H Cetveli) Bu cetveldeki yurt içi gündelikler, ilgililerin unvan, ek gösterge ve aylık/kadro dereceleri dikkate alınarak tespit edilmektedir. Yurtdışı gündelikler; Maliye Bakanlığının teklifi üzerine her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir.

31 Geçici Görev Yolluğu Neleri İçerir?
Kanun kapsamında yer alan kurumlara ait bir görevin yerine getirilmesi amacıyla geçici olarak yurt içinde veya dışında başka bir yere (Memuriyet mahalli dışına) gönderilenlere ödenen; Yol Gideri Gündelik Bagaj ve hamal Taksi (en fazla 4 taksi ücreti) Konaklama giderlerden tamamı yada bir kaçını içerir.

32 Geçici Görev Yolluğunun Verileceği
Azami Süre Ne kadardır? Geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre; 1- Yurt içinde bir yıllık dönem zarfında; Aynı yerde Aynı iş için günden fazla verilemez Aynı şahsa İlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir. Denetim elemanları, arazide çalışanlar vb. tam alır. 2- Yurt dışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir.

33 24 Saati Geçmeyen Görevlendirmelerde Verilecek Gündelik Miktarı Nedir?
Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden; Buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat ) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, İkisini geçirenlere 2/3 oranında, Geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir. Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmemekle birlikte; Mutat taşıt ücreti ödenir. Acele ve zorunlu hallerde daire amirinin onayı ile mutat taşıt dışındaki taşıt ücreti ödenebilir. 33

34 Mesleki, Sıhhı Yeterlilik ve İmtihan veya Hava Değişimi
Maksadıyla Gönderilenlere Verilecek Gündelikler Nasıl Hesaplanır? Memuriyet mahalli dışına görevlerine ait mesleki, sıhhi yeterlilik ve imtihan için gönderilenlere; Hava değişimi maksadı ile gönderilenlere; Gidiş dönüş için yol masrafı ve gündelik ile Gönderildikleri yerde geçen sürenin en fazla 7 günü için gündelik verilir. Sadece gidiş-dönüş için yol masrafı ve yolda geçen günler için gündelik ödenir. 34

35 Geçici görevle bulunulan yerde hastalık nedeniyle
Görevin yerine getirilememesi durumunda gündelik verilir mi? Görev yapılmayan günlerin en çok 7 günü için gündelik verilebilir. Hastanede yatırılmak suretiyle tedavi masraflarının kurumlarınca ödenmesi halinde bu günler için gündelik verilmez. 35

36 Denetim Elamanlarının Gündelikleri Nasıl Hesaplanır?
33. maddenin (b) bendine göre, görev merkezi, mıntıka merkezi ve grup merkezi dışına teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma görevi ile gönderilen ve bu bentte unvanları sayılan denetim elemanlarından; 1- Türkiye düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunanlar, birinci derece kadrolu memur için tespit edilen gündeliğin 1,3 katını, 36

37 Denetim Elamanlarının Gündelikleri Nasıl Hesaplanır?
2- Bölge düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunanlar, birinci derece kadrolu memur için tespit edilen gündeliğin 1,1 katını, 3- İl düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunanlar, birinci derece kadrolu memur için tespit edilen gündeliğin 0,9 katını, gündelik olarak almaktadırlar. 37

38 Seyahat Günleri için Verilecek Gündelikler Nasıl Hesaplanır?
Yurt içi ve yurt dışı geçici ve sürekli görev yolculuklarına ait gündelikler; Yolculuk yapılan taşıtın hareket saatinden Gidilecek yere varış saatine kadar geçen her 24 saat için hesaplanır. Bu süreden az devam eden seyahatler 1 gün, Seyahat süresinin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır. 38

39 Yurtiçi Konaklama Gideri Nasıl Hesaplanır?
Harcırah Kanununa göre gündelik ödenenlerden yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak üzere, gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenecektir. (2015 Yılı Bütçe Kanunu ile 1.5 katı olarak tespit edilmiştir. ) Denetim elemanları hariç, konaklama gideri her defasında sadece ilk on gün ile sınırlı olacaktır. 39

40 Yurtiçi Konaklama Gideri Nasıl Hesaplanır?
Örnek: Gündeliği 32 TL olan bir memur, 15 günlük bir görevlendirme nedeniyle 300 TL’lik bir otel faturası getirirse (Otel 20 TL) bu kişiye yatacak yer gideri için ödenecek ücret: 10 gün x 20 = 200 TL 600 TL’lik bir otel faturası getirirse bu kişiye yatacak yer gideri için ödenecek ücret: 10 gün x 48,00 (32,00x1,5) = 480 TL

41 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Nasıl Hesaplanır?
Yurtdışı gündeliklerine dair Karar hükümlerine göre; Yurtdışına Sürekli görevle yurtdışında iken başka ülkelere geçici görevle gönderilenlere Türkiye’den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için yurtdışı için tespit edilen gündelik miktarlarının %50 artırılması suretiyle hesaplanır.

42 Yurtdışı Konaklama Gideri Nasıl Hesaplanır?
Yurt dışı konaklama gideri (madde 4) Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin; İlk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, Yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, Faturada gösterilen günlük yatak ücretinin birinci fıkrada belirtildiği şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40’ını aşması halinde aşan kısmın % 70’i ayrıca ödenir.

43 Yurtdışı Konaklama Gideri Nasıl Hesaplanır?
Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin; I-III no’lu sütunlarda gösterilen unvanlarda bulunanlar için % 100’ünden IV-VIII no’lu sütunlarda gösterilen kadrolarda bulunanlar için % 70’inden fazla olamaz.

44 Yurtdışı Konaklama Gideri Nasıl Hesaplanır?
Gündelik miktarı : 100 $ Günlük otel ücreti : 150 $ 100 x 1,5 = 150 $ % 40 60 - 90 % 70 63 I-III nolu sutunlar için artırımlı gündeliğin %100 ünü (100*1,5=150 $) IV-VIII nolu sutunlarda yer alanlar için artırımlı gündelğin %70 ini geçemez. (150*0,70=105 $)

45 Yurtdışı Konaklama Gideri Nasıl Hesaplanır?
MADDE 5- (1)Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idarelerince ekli cetvelde yer alanların yurtdışına geçici görevlendirmelerinde; görevin önem ve özelliği ile görev yeri itibarıyla oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı dikkate alınmak ve belgelendirilmek suretiyle görevlendirme süresince; a) Genel müdür ve daha üst makam yöneticileri ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen görevde bulunan yöneticilerin, b) Ek göstergesi ve daha yüksek olanlarla birlikte aynı yurtdışı toplantısına katılan ilgili kurum personelinin, c) Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, ilgili Bakanın onayı alınmak şartıyla (a) ve (b) bentleri kapsamı dışında kalan diğer personelin, konaklama bedelinin ilgilinin gündeliklerinin yüzde kırkını aşan kısmının tamamı ödenebilir.

46 Yurtdışı Konaklama Gideri Nasıl Hesaplanır?
Gündelik miktarı : 100 $ Günlük otel ücreti : 150 $ 100 x 1,5 = 150 $ % 40 60 - 90 Ancak 10 günü aşan görevlendirmelerde ilk 10 güne kadar artırımlı gündelikler üzerinden hesaplama yapılacak. 10 günü aşan günler için ise artırımsız gündelik miktarları esas alınacaktır.

47 Yurtdışı Konaklama Giderinin ödenmesinde üst sınır var mıdır?
Ancak, 5. madde kapsamında yıl içinde yapılan görevlendirmeler sonucunda, bu Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tutarları aşan konaklama bedeli için idare bütçesinden yapılacak yıllık harcama tutarının toplamı ilgili idare bütçesinin ekonomik kodunda yer alan yurtdışı geçici görev yolluğu kesintili başlangıç ödeneğinin %30'unu aşamaz. İlgili kamu idarelerinin bu kapsamda kullanabilecekleri ödenek tutarları ile bu giderlerin ödenmesi ve izlenmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

48 Yurtdışı Geçici Görevlendirmelerde Esas Alınacak Döviz Kuru Nedir?
Harcırah için avans verilmiş ise; avansın TL cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen Efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avans mahsup işlemlerinde ise, ilgiliye ödeme tarihindeki TCMB efektif satış kuru esas alınır.

49 Yurtdışı Geçici Görevlendirmelerde Esas Alınacak Döviz Kuru Nedir?
Harcırah için avans verilmemiş ise; yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki TCMB’ce ilan edilen Döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.

50 Sürekli Görev Yolluğu Hangi Unsurlardan Oluşur?
Yurt içinde veya yurt dışında sürekli bir göreve naklen atananlara ödenir ve Yol masrafı Gündelik Aile masrafı Yer değiştirme masrafından oluşur.

51 Aile Giderleri Hangi Unsurları İçerir?
Aile fertlerinden her biri için memur veya hizmetlilerin bu kanuna göre müstahak oldukları taşıt ücreti (yol gideri) ile gündeliklerden oluşur. Ancak, özel taşıt kiralanması suretiyle gidilmesi zorunlu hallerde memur veya hizmetli ile seyahat eden aile fertleri için ayrıca taşıt ücreti ödenmemektedir.

52 Yer Değiştirme Gideri Niçin Verilir?
Memur veya hizmetliler ile bunların aile fertlerinin sürekli görevle yer değiştirmeleri nedeniyle taşıtmak zorunda kalacakları ev eşyalarının nakliye giderleri ile yeni görev yerinde yerleşme sırasında yapacakları diğer giderlere karşılık verilmektedir. 52

53 Yurtiçinde Yer değiştirme Gideri
Nasıl Hesaplanır? Memur veya hizmetlinin; 1- Kendisi için yurt içi gündeliğinin yirmi katı, 2- Harcıraha müstahak aile fertlerinin her biri için yurt içi gündeliğinin on katı (bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını geçemez), 3- Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurt içi gündeliğinin yüzde beşi, olarak hesaplanır. 53

54 Yurtiçinde Yer değiştirme Gideri
Nasıl Hesaplanır? Harcıraha müstahak memur veya hizmetlinin eski görev yerinden yeni görev yerine atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenmektedir. 54

55 Yurtdışında Yer değiştirme Gideri
Nasıl Hesaplanır? Memur veya hizmetlinin; 1- Kendisi için yurt dışı gündeliğinin yirmi katı, 2- Harcıraha müstahak aile fertlerinin her biri için yurt dışı gündeliğinin sekiz katı (bu miktar yurtdışı gündeliğinin 32 katını aşamaz), 3- Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurtdışı gündeliğinin binde yedisi, olarak hesaplanır. 55

56 Yurtdışında Yer değiştirme Gideri
Nasıl Hesaplanır? Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme gideri yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, aynı şehirde ikamet eden her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir. 56

57 Sürekli Görev Yolluğunun Başlangıç Noktası Neresidir?
Sürekli görev harcırahının başlangıç noktası; Naklen başka bir yere atananlara, bu atamaları sırasında izinli olarak başka bir yerde bulunsalar dahi eski memuriyetleri yerlerinden, Geçici görevle veya vekâleten bir yerde bulundukları sırada asli görev yeri değişenlere eski memuriyetleri yerlerinden itibaren sürekli görev harcırahı verilir. 57

58 Sürekli Görev Yolluğunun Başlangıç Noktası Neresidir?
Eski görev yeri Yeni görev yeri İzmir Tepecik Eğt. Arş. Hast. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hast. Sürekli görev harcırahı TKHK-Ankara Vekalet veya geçici görev yeri

59 Emekli Olanlara Harcırah Ödenir mi?
Emeklilik ve Diğer Durumlarda Ödenecek Harcırah; 2012 yılında memurlar için gösterge rakamı 4688 sayılı Kanunun 2. maddesi gereği ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 7. maddesi uyarınca olarak uygulanmaktadır. (13.558 x 0, = 1.126,45 TL) İşçiler 4688 sayılı Kanuna tabi olmadıklarından bunlar hakkında (12.105*0,=1.005,73 TL gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucunda çıkacak tutarda tazminat ödenmesine devam edilecektir.

60 Seyahat Kartı Kimlere Verilir?
Memuriyet mahalli içinde seyyar olarak görev yapan tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satın alma memuru, tebliğ memuru, posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru ve mübaşir gibi memur ve hizmetlilere gündelik ve yol gideri ödenmemekte bu kanun kapsamına giren kurumlar tarafından işletilen taşıtlarda yolculuk yapabilmeleri için fotoğraflı birer seyahat kartı verilmektedir.

61 Seyyar Görev Tazminatı Kimlere Verilir?
Asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi (Merkez veya il kuruluşuna dahil birimlerde il sınırı, bölge şeklinde çalışan birimlerde bölge sınırı) içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere gündelik ve (aşağıda unvanları sayılanlar hariç) yol gideri ödenmez. Bunlardan, Maliye Bakanlığınca görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri uygun görülenlere; bu Bakanlıkça vize edilen cetvellere dayanılarak fiilen gezici görev yaptıkları günler için almakta oldukları aylık/kadro derecelerine göre müstahak oldukları yurt içi gündeliklerinin üçte biri günlük tazminat olarak verilir.

62 Seyyar Görev Tazminatı Kimlere Verilir?
Takip memuru, gezici sağlık memuru, ebe, orman muhafaza memuru, koruyucu, koruma memuru, posta dağıtıcısı, hat bakıcısı, tahsildar, gezici başöğretmen ve görev niteliklerinin bunlara benzerliği Maliye Bakanlığınca onaylanacak diğer memur ve hizmetlilerin yol giderleri mutat taşıt araçlarına fiilen ödedikleri miktarlar üzerinden karşılanır.

63 Arazi Tazminatı Kimlere Verilir?
Fiilen arazi üzerinde çalışan memur ve hizmetlilere asıl görevlerinin bulunduğu il (Bölge kuruluşuna dahil bulunanlarda bölge) sınırları içinde her türlü arazi üzerinde fiilen çalıştıkları günler için harcırah gündeliği yerine kadro derece ve görevlerinin özelliklerine göre, bütçe kanunlarında belirlenecek miktarlarda gündelik tazminat olarak ödenir. Asıl görevlerinin bulunduğu il veya bölge dışında görevlendirilmeleri halinde ise bu tazminat yerine genel hükümlere göre gündelik ödenir. 63

64 Arazi Tazminatı Kimlere Verilir?
Harita almak veya harita almakla ilgili işleri görmek üzere araziye çıkan Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü personeli ile, 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununun 3 üncü maddesinde yazılı seyir ve hidrografi işlerini denizler, göller, diğer su yolları ve arazide yapmakla görevlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi personeli. Ağaçlandırma, amenajman ve orman sınırlama işlerinde çalışan personel. 64

65 Arazi Tazminatı Kimlere Verilir?
Arazi üzerinde kadastro ve tapulama işlerinde çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli ile tapulama hakimleri. Toprak komisyonları başkan ve üyeleri ile bunlarla çalışması zorunlu olan diğer personel. Maden arama işlerinde çalışan mühendis, jeolog, jeofizikçiler ve bunlarla beraber çalışması zorunlu bulunan diğer personel. Orman sınırlama komisyonları ile kadastro ve tapulama komisyonlarının memur olmayan üyelerine ve bilirkişilere bu Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre gündelik verilir. Arazi tazminatından yararlanacak personel Kanunda sayılanlar ile sınırlıdır. Kurumumuz personeli burada sayılmamıştır. 65

66 Harcırah Alabilmek İçin Bir Başvuru Süreri Öngörülmüş müdür?
Harcırah alabilmek için başvuru süresi; 1- Açıkta kalan ve vekalet emrine alınan memurlara görevlerinden ayrıldıkları, 2- Görevden uzaklaştırılmak suretiyle vekalet emrine alınan memurlardan yargılamanın kaldırılması kararı alan veya beraat edenler ya da haklarındaki takibat afla ortadan kaldırılanlara, haklarında verilen kararın kesinleştiği tarihten itibaren 6 ay içinde müracaat edenlere bu Kanuna göre müstahak oldukları harcırah verilir.

67 Harcırah Alabilmek İçin Bir Başvuru Süreri Öngörülmüş müdür?
Kanunda, bu durumlar dışında harcırah alabilmek için herhangi bir süre öngörülmemiştir. Bununla birlikte, 5018 sayılı Kanuna göre; ilgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak 5 (beş) yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, Yazılı talep edilmediğinden veya Belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer.

68 5018’e Göre Zamanaşımı Nasıl Hesaplanır?
İlgili olduğu yıl 2010 olan harcırahın ödenmesinde zamanaşımı; 5 YIL 2010

69 Yolluk Ödemelerinde Eklenecek Belgeler Nelerdir?
Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Yurtiçi/Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu  Görevlendirme Yazısı Veya Harcama Talimatı,  Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi (Örnek:19),  Yatacak Yer Temini İçin Ödenen Ücretlere İlişkin Fatura, Atamalarda Atama Onayı, Diğer Hallerde Harcama Talimatı, Yurtiçi/Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi(Örnek:20), Resmi Mesafe Haritasında Gösterilmeyen Yerler İçin Yetkili Mercilerden Alınacak Onaylı Mesafe Cetveli, Kamu görevlilerinden emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına mevzuatları gereğince verilen tazminatların ödenmesinde ise yetkili makamın onayı. Ödeme Belgesine Bağlanır.

70 Yolluk Ödemelerinde Eklenecek Belgeler Nelerdir?
Takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının zorunlu olduğu hallerde, yetkili makamdan alınacak onayın veya raporun, Uçakla yapılan seyahatlerde yolcu biletinin; bilette kayıtlı gidiş- dönüşten birisinin kullanılmaması nedeniyle biletin iadesi gerektiği takdirde gerçekleşen seyahat ücretini gösteren belgenin, Belediye sınırları dışına taksi ile yapılan seyahatlerde (Belediye sınırları içinde taksi veya özel otomobil ile yapılan seyahatlerde taksi rayiç belgesi, fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi aranmaz.), fatura veya perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihazlara ait satış fişi,

71 Yolluk Ödemelerinde Eklenecek Belgeler Nelerdir?
Belediye hudutları dışına özel otomobil ile yapılan seyahatlerde ise; işin gereği veya zorunluluk nedeniyle mutat taşıt dışında bir taşıtla yapılması gereken seyahatlerde, zorunlu hallere ilişkin yetkili makamdan alınmış onay veya rapor ile yetkili mercilerden alınan taksi rayiç belgesi, Mutat taşıt aracının işlemediği yerlere yapılan seyahatlerde, yetkili mercilerden alınan ve mutat taşıt aracının işlemediğini belirten taksi rayiç belgesi (Söz konusu taksi rayiç belgesindeki rayiç tutarı, hiçbir zaman ticari taksiler için verilecek rayici geçemez.),

72 Yolluk Ödemelerinde Eklenecek Belgeler Nelerdir?
Görevine ait mesleki ve sıhhi yeterliliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine sınav için gönderilenler ile yurtiçinde mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlerin söz konusu sınav veya kursa katıldığını gösteren belgenin, Sürekli görevle başka bir yere atananların atamalarından vazgeçildiği takdirde, buna ilişkin onay ve ödenecek tazminat miktarını gösteren onaylı cetvel ile alınmış olan taşıt biletlerinin,

73 Yolluk Ödemelerinde Eklenecek Belgeler Nelerdir?
Geçici görevle başka bir yere görevlendirilip, sonradan görevlendirilmelerinden vazgeçilenlerin alınmış olan bilet ücretlerinin ödenmesinde, buna ilişkin yazı ile taşıt biletlerinin, Geçici görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde görevlendirme yazısı veya harcama talimatının; sürekli görev yolluklarının avans suretiyle ödenmesinde ise atama onayının, Denetim, kurs, yarışma, gösteri veya benzeri işler nedeniyle toplu olarak yapılan seyahatlerde, geçici görev yolluğu bildirimleri yerine toplu seyahatler yolluk bildirimi (örnek : 21) düzenlenir.

74 Yolluk Ödemelerinde Eklenecek Belgeler Nelerdir?
Yolluk karşılığı verilen tazminatlar ile seyahat kartı bedellerinin ödenmesinde aşağıda belirtilen belgeler aranır. Memuriyet mahalli dışında seyyar olarak görev yapanların tazminatlarının ödenmesinde; Çeşitli Ödemeler Bordrosu (örnek : 13), Mali hizmetler birimince onaylı seyyar görev dağılım listesi, Fiilen arazi üzerinde çalışanların tazminatlarının ödenmesinde;

75 Yolluk Ödemelerinde Eklenecek Belgeler Nelerdir?
Tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satın alma memuru, tebliğ memuru, posta ve evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir gibi unvanlarla memuriyet mahallinde gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilerden fiilen bu görevlerde çalışanlar ile sayılan unvanlara sahip olmamakla birlikte, fiilen bu hizmetleri gören personele verilecek seyahat kartı bedellerinin ödenmesinde; İlgililerin adı, soyadı ve unvanları ile fiilen bu görevleri yaptıklarını gösteren onay, Taşıt işleten kuruma ait fatura, Mali hizmetler birimince onaylı, seyahat kartı verilecek personel listesi, ödeme belgesine bağlanır. Seyyar görev dağılım listesi ile seyahat kartı verilecek personel listesinin mali yılın ilk ödemesine ait ödeme belgesine bağlanması gerekir.

76 Harcırahla İlgili Diğer Hususlar Nelerdir?
Harcırah peşin olarak verilir. Gerekli durumlarda yetecek kadar avans verilir. Geçici ya da sürekli görev yerine gün içinde hareket edilmemesi durumunda alınan para iade edilmek zorundadır. Geçici görevlendirmelerde avans alınmış ise görev sona erdikten sonra en geç 1 ay içerisinde mahsup işlemi yapılmak zorundadır. Harcırah Kanunu kapsamında yapılan ödemeler borç için haczedilemez. Harcırah hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödenir. Harcırah ödemelerinde beyan esastır.

77 Gerçek Dışı Beyanname Verenlere Uygulanacak Yaptırımlar Nelerdir?
Hilafi hakikat beyanname verenler; Harcırah tutarını artıracak şekilde-maddi hatalar hariç hilafı hakikat beyanname verenler hakkında, yetkili heyet ve makamlarının kararı ile ve işlenen suçun mahiyet ve şekline göre kademe ilerlemesinin durdurulması veya memuriyetten çıkarma cezalarından herhangi biri verilir ve bu gibilerin bu suretle aldıkları fazla harcırah, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre ve bu kanuna tabi diğer kurumlarca da genel hükümlere göre tahsil olunur. Suçlu hakkında idarece alınmış düzenleyici kararlar cezai takibata mani olmayıp bu gibiler hakkında ayrıca hukuku amme davası ikame ve kanuni takibat icra olunur.

78 2 Örnekler

79 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu 1 TOPLAM ÖDENECEK TUTAR: 862,98 TL
Ankara’da TKHK’de 1’inci derecede görev yapan VHKİ 7 günlüğüne (yol dahil) geçici görevle Antalya’ya gönderiliyor. Kişi 6 gün konaklıyor ve günlük konaklama bedeli olarak TL. ödüyor. Kişiye ödenecek geçici görev yolluğunu hesaplayınız. 1- İkametgah (Ank.)-Havaalanı(Taksi) :20,00 TL :117,49 TL :33,00 TL :30,00 TL :33,00x5= 165,00 TL :80,00x6=480,00 TL 2- Uçak(Ankara-Antalya) Yol 3- Yol Gündeliği 4- Havaalanı (Ant.)-Otel(Transfer) 5- Gündelik (Görev Yeri) 6- Otel (Ant.)-Havaalanı (Transfer) 7- Uçak (Antalya-Ankara) Yol 8- Yol Gündeliği 9- Havaalanı (Ank.)-İkametgah (Taksi) 10-Konaklama Gideri (Fatura tutarı) Ödenebilecek konaklama gideri :33,00x1.5x6 = 297,00 TL TOPLAM ÖDENECEK TUTAR: 862,98 TL

80 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu 2
Ankara’da çalışan ve fiilen almakta olduğu aylık derecesi 5 olan bir memurun geçiçi görevli olarak yol dahil 107 gün süreyle İzmir'e gönderilmesi halinde aş.verilere göre hesaplanacak geçici görev harcırahı VERİLER Gündelik miktarı 32,00 TL Ankara ikametgah - terminal taksi ücreti 20,00 Ankara - İzmir otobüs ücreti 40,00 İzmir terminal - otel taksi ücreti 15,00 Günlük otel ücreti Görevlendirme süresi 105 gün Yol süresi 2 1) Gündelik 3.264,00 90 günlük gündelik miktarı x = 2.880,00 15 2/3 320,00 günlük gündelik miktarı (yol) 64,00 2) Yol gideri 150,00 Taksi (İkametgah-Terminal) Otobüs (Ankara-İzmir) Taksi (Terminal-Otel) Taksi (Otel-Terminal) Otobüs (İzmir-Ankara) Taksi (Terminal-İkametgah) 3) Yatacak yer gideri 400,00 Otel 10 TOPLAM 3.814,00

81 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu 1
Bursa İl Sağlık Müdürlüğünde görevli 5. dereceli Memur B Gemlik İlçe Sağlık Müdürlüğüne 4. dereceli Şef Kadrosuna sürekli görevle atanıyor. 4 Çocuklu, Eşi çalışmıyor. Veriler 5. dereceli gündelik: 32-TL 4. dereceli gündelik : 33-TL Bursa-Gemlik Dolmuş : 3-TL Bursa-Gemlik mesafe :34-km

82 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu 1
Kendisi İçin 1- Gündelik : 33-TL 2- Taşıt : 3-TL 3- sabit Unsur : 33*20= 660-TL 4- Değişken Unsur: 33*34*0,05= 56,10-TL Eş ve Çocuk İçin 1- Gündelik : 5*33 = 165-TL 2- Taşıt : 5* 3 = 15-TL 3- Sabit Unsur : 4*33*10= TL TOPLAM : ,10-TL

83 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu 2
İzmir’de 5’inci derecede Müdür Yrd. kadrosunda görevli olan (A), Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne 2’nci dereceli Şube Müdürlüğü kadrosuna atanıyor. (Kişi evli olup 5 çocuğu bulunmakta ve eşi de İzmir’de 5’inci derecede Şef olarak çalışmaktadır.) Kendisi ile eşine ödenecek sürekli görev yolluğunu hesaplayınız? VERİLER Gündelikler: 2’nci derece : 33,00 TL 5’inci derece : 32,00 TL Otobüs ücreti (İzmir-Ank) : 70,00 TL İzmir-Ank. Arası mesafe: 600 km.

84 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu 2
Kendisi için: 1-Yol Gideri (İzmir-Ank) : 70 TL 2-Yol Gündeliği : 33 TL 3-Yer değiştirme gideri : 1.650,00 TL a) Sabit unsur :33x20 = 660 TL b) Değişken unsur : 33x600x0.05 = 990 TL TOPLAM: 1.753,00 TL 1 Aile fertleri için: 1-Yol Gideri (5 çocuk) : 70x5=350 TL 2-Yol Gündeliği (5 çocuk) : 33x5=165 TL 3-Sabit unsur (40 katı) : 33x10x4=1.320 TL TOPLAM: TL GENEL TOPLAM: 3.588,00 TL

85 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu 2
Eşi için: Yol Gideri (İzmir-Ank) : 70 TL Yol Gündeliği : 32 TL Yer değiştirme gideri : 1.120,00 TL Sabit unsur :32x20 = 640,00 TL Değişken unsur : (32x600x0.05 ):2= 480 TL TOPLAM: 1.222,00 TL

86 Yurtdışı Konaklama Gideri (md.4)
Yurtdışı gündeliği :100 $ Konaklama gideri : 80 $ Görevlendirme süresi : 8 gün Artırımlı gündelik : 100 $ x 1,5 = 150 $ (İlk on gün için %50 artırımlı) Artırımlı gündeliğin %40 ı : 150 $ x %40 = 60 $ %40 ı aşan kısım : 80 $ - 60 $ = 20 $ İlk on gün için günlük konaklama giderinin, %50 artırımlı gündeliğin %40 ını aşması halinde aşan kısmın %70 i ödeneceğinden, 20 $ x %70 = 14 $ Görevlendirme süresi: 8 gün Ödenecek konaklama gideri : 14 $ x 8 = 112 $ olacaktır. Aynı örnekte görevlendirme süresinin 13 gün olması durumunda ise; Ödenecek konaklama gideri: 14 $ x 10 = 140 $ (10 günden sonraki 3 gün için ödeme yapılmaz)

87 Yurtdışı Konaklama Gideri (md.4)
Yurtdışı gündeliği : 100 $ Konaklama gideri : 400 $ Görevlendirme süresi : 8 gün Artırımlı gündelik : 100 $ x 1,5 = 150 $ Artırımlı gündeliğin %40 ı : 150 $ x %40 = 60 $ %40’ın aşan kısmı : 400 $ - 60 $ = 340 $ Aşan kısmın %70 i : 340 $ x %70 = 238 $ Görevliye 4 üncü maddenin 2 nci fıkrası gereğince yapılan hesaplama sonucunda 238 $ ödenmesi gerekirken, aynı maddenin (b) bendi gereğince konaklama bedeli için getirilen sınırlama (gündeliklerin % 70 ini aşamama) nedeniyle ilgiliye konaklama bedelinin ödenmesinde artırımlı gündeliğin %70 inin aşılmaması gerekir. Dolayısıyla ilgiliye konaklama bedeli olarak ödenebilecek miktar (150 $ x %70 = 105 $) sadece 105 $ olabilecektir.

88 Yurtdışı Konaklama Gideri (md.5)
Yurtdışı gündeliği : 100 $ Konaklama gideri : 200 $ Görevlendirme süresi : 8 gün Artırımlı gündelik : 100 $ x 1,5 = 150 $ Kon. gideri(günlük) x Görev süresi : $ Artırımlı gündeliğin %40 = 60 $ Görevliye gündeliklerinden ayrı olarak günlük konaklama gideri olarak 200 $-60$ = 140 $ ödenecektir. 140$ X 8= $ (Toplam olarak ödenecek kon.gid) Eğer kişinin md 5’e göre 10 günden fazla görevlendirilmesi halinde 10 günden sonraki günler içinde konaklama gideri ödenecektir. Ancak 10 günden sonraki günler için artırımsız gündelik üzerinden hesaplama yapılacaktır.

89 Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu 1
(E) Bakanlığında 1’inci derecede Daire Başkanı olarak görev yapan (A), Moskova’ya Ticaret Müşaviri olarak sürekli görevle atanmıştır. (Kişi evli olup 3 çocuğu bulunmakta ve eşi de ücretsiz izin alarak memurla birlikte gidecektir.) Daire Başkanı (A)’ya ödenecek yurtdışı sürekli görev yolluğunu hesaplayınız? VERİLER Moskova için gündelik (IV.sütun) Uçak Ücreti Ankara-Moskova (yurtdışı mesafe cetvelinde yer alır) : 95$ :600 TL : 1795 mil

90 Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu 1
Kendisi için; Gündelik Yol Gideri Sabit Gider Değişken Unsur :95$ :600 TL :95x20=1900$ :95x1795x0.007=1.193$ =3.188$ + 600TL

91 Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu 1
Aile fertleri için; Gündelik Yol Gideri Sabit Unsur :95x4=380$ :600 x4=2400TL :95x4x8= $ = 3.040$ +380$+2400TL

92 3 Sorular ve Cevaplar

93 Soru ve Cevaplar Bu bölümde sorulara vermiş olduğum cevaplar kesinlikle Kurumun görüşü değildir. Tamamen eğiticinin kişisel kanaatleridir. Burada verilmiş olan cevaplara göre işlem tesis edilmesinden, işlem tesis eden idare sorumludur. 6245 Sayılı Harcırah Kanununun uygulanması hususunda tereddüt oluşması halinde, Kurumun görüşünün yazılı olarak talep edilmesi gerekmektedir.

94 Soru ve Cevaplar 4/B’li sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken, istifa edip başka bir yere kadrolu olarak atanan personele harcırah ödenir mi? 4/B’li Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamaz. Bu nedenle naklen atanarak yer değiştirmesi söz konusu değildir. Ayrıca istifa ederek kadrolu olarak atanmasının, naklen atama kapsamında değerlendirilmemesi, açıktan ilk defa atama olarak anlaşılması gerekmektedir. 4/B’li sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez. Bu nedenlerle, sürekli görev yolluğu ödenemeyeceği değerlendirilmektedir.

95 Soru ve Cevaplar Memuriyet mahalli dışına geçici görevlendirilen personelin, geçici görevli olduğu mahalde de geçici görevli bulunduğu yerin memuriyet mahalli dışına geçici olarak görevlendirmesi halinde harcırahı nasıl hesaplanır? Geçici görevlendirme ilk 90 günlük sürenin içerisinde yapılmışsa, kişiye ilk 90 günlük süre de tam gündelik ödendiğinden, ikinci görevlendirme nedeniyle herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak ikinci 90 günlük süre içerisinde görevlendirme yapılmışsa, kişi bu sürede 2/3 gündelik alacağından ikinci görevlendirme nedeniyle, ikinci görevlendirme süresi ile sınırlı olarak kişiye tam gündelik ödenebilir.

96 Soru ve Cevaplar 663 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli pozisyonda görev yapan personele, kongre, seminer ve sempozyum vb. etkinliklere katılması durumunda geçici görev yolluğu ödenir mi? Söz konusu personelin memuriyet mahalli dışına kongre seminer ve sempozyum vb. etkinliklere katılması amacıyla geçici olarak görevlendirilmesi halinde, geçici görev yolluğu ödenebileceği değerlendirilmektedir.

97 Soru ve Cevaplar Personelin kendi talebi ile yolluksuz ve yevmiyesiz geçici olarak görevlendirilmesi halinde kendisine geçici görev yolluğu ödenir mi? Bir görevin ifası amacıyla memuriyet mahalli dışına, kendi talebi ile görevlendirilmiş ve görevlendirmeye ilişkin makam onaylarında yolluksuz ve yevmiyesiz ibarelerine yer verilmiş olsa bile ilgili personele, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 42’nci maddesindeki sınırlamalar dikkate alınarak geçici görev yolluğu ödenebileceği değerlendirilmektedir.

98 Soru ve Cevaplar Tıp fakültesine yan dal uzmanlık eğitimi almak için görevlendirilen uzman hekime harcırah ödenir mi? Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi almak için görevlendirilen personel, hizmet gereği görevlendirilmektedir. Bu şekilde yapılan görevlendirme bir yıldan daha uzun bir süreyi içermektedir. Bu gibi kimselere gidişte ve görevlendirme süresinin bitiminde sadece sürekli görev yolluğu ödenebileceği değerlendirilmektedir.

99 Soru ve Cevaplar Asistan iken DHY olarak açıktan atananlara harcırah ödenecek mi? Asistanlar bir kadroyu işgal etmekte ve uzmanlık hakkını kazandıktan sonra da, ilgili prosedüre göre uzman olarak atanabilmektedirler. Dolayısıyla, bu atamanın ilk atama olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Asistan iken ihtisasını tamamlayarak Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasına katılarak uzman hekim olarak başka yere naklen atananlara sürekli görev yolluğu verilmesi gerekmektedir.

100 Soru ve Cevaplar Diş tabibi olarak görev yapan personelin tıp fakülteleri bünyesinde doktora eğitimi nedeniyle görevlendirilmesi halinde ilgili personele harcırah ödenir mi? 663 sayılı KHK’nin 12’nci maddesi gereği görevlendirilen personel, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği kapsamındadır. Bir yıldan kısa süren doktora eğitiminin geçici görevlendirme, uzun süren doktora eğitiminin ise sürekli görevlendirme olarak anlaşılması gerekmektedir. Eğitimin kısa veya uzun süreli olmasına göre, personele geçici veya sürekli görev yolluğu ödenebileceği değerlendirilmektedir.

101 Soru ve Cevaplar Kurumumuza bağlı sağlık tesislerine muayene ve tedavi edilmek üzere sevk edilen tutuklu ve hükümlülerin güvenliğini sağlamakla görevli jandarma ve infaz koruma memurlarına sağlık tesislerimiz tarafından harcırah ödenir mi? Sağlık, İçişleri ve Adalet Bakanlığı arasında imzalanan protokolün 21’inci maddesinde, tutuklu ve hükümlülerin hastanelere sevki sırasında görevlendirilen personelin harcırahlarının Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacağı ifade edilmiştir. Bu nedenle sağlık tesislerimiz tarafından harcırah ödenemeyeceği değerlendirilmektedir.

102 Soru ve Cevaplar Muayene ve tedavi edilmek amacıyla başka hastanelere sevk edilen psikiyatri hastalarının yanlarında görevlendirilen personele (sağlık memuru, polis, jandarma vb.) harcırah ödenir mi? Psikiyatri hastalarının sevki sırasında görevlendirilen personele (sağlık memuru, polis, jandarma vb.) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 14 ve 42. maddesinde yer alan sınırlamalar dikkate alınarak hizmetin taalluk ettiği sağlık tesisi tarafından geçici görev yolluğu ödenebileceği değerlendirilmektedir.

103 Soru ve Cevaplar Emekli olanlara harcırah verilir mi? Verilirse ne kadardır? Emekli olanlara harcırah değil ama tazminat verilmesi hususu 375 sayılı KHK ile düzenlenmiştir. 2012 yılında memurlar için gösterge rakamı 4688 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereği ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 7 nci maddesi uyarınca olarak uygulanmaktadır (13.558 x 0, = 1.126,45 TL) İşçiler 4688 sayılı Kanuna tabi olmadıklarından bunlar hakkında gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucunda çıkacak tutarda tazminat ödenmesine devam edilmektedir. (12.105*0,=1.005,73 TL )

104 Soru ve Cevaplar Becayiş yapanlara harcırah verilir mi?
tarihinden itibaren becayiş (karşılıklı yer değiştirenlere) yapanlara da harcırah verilmektedir.

105 Soru ve Cevaplar Geçici görev mahallerinde hastalananlara harcırah ödenir mi? 6245 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre geçici görev mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok yedi günü için yevmiye verilebilir.

106 Soru ve Cevaplar Memur yılık izne ayrıldıktan sonra, iznini memuriyet mahalli dışında geçirirken göreve çağrılırsa ve memurda iznini yarıda kesip, eşi ve çocuklarını alarak memuriyet mahalline geri dönerse harcırah alabilir mi? Alırsa ne alabilir? Senelik izinlerini memuriyet mahalleri dışında geçirmekte olanlardan, asli memuriyet mahallerine çağrılıp verilen görevi yaptıktan sonra geri kalan izinlerini geçirmek üzere tekrar izinlerini kullanmakta oldukları mahallerde avdet (dönüş, geri gelme) edenlere, asli vazife mahalline geliş ve iznin kullanıldığı yere dönüş için yol masrafı ile yolda geçen günlere ait yevmiyelerinin verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. (SGKK-07/12/ /1)

107 Soru ve Cevaplar Mesleki bilgilerini arttırmak amacıyla yapılan seminerler ve kurslar için kurumlarınca memuriyet mahalli dışına geçici görevli olarak görevlendirilen memurlara, geçici görevli bulunulan sürece iaşe ve konaklama giderleri kurum bütçesinden karşılanması durumunda, kursa katılan memurlara ayrıca harcırah verilebilir mi? Mesleki bilgilerin artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlerin barınma, iaşe giderleri kurumlarınca karşılandığı halde, ayrıca yatacak ve yemek ihtiyacı için geçici görev yolluğu ödenmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. (SGKK, , No : 5181/2)

108 Soru ve Cevaplar İlk defa memuriyete atananlara sürekli görev yolluğu ödenmekte midir? 4969 sayılı Kanunun yine birinci maddesiyle 6245 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk defa bir memuriyete atananlara harcırah verilmesini düzenleyen hükmü kaldırılmış ve bu hüküm 22/7/2003 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 6245 sayılı Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda, ilk defa veya yeniden ataması yapılanlar ile bunların aile fertlerine söz konusu atamalara bağlı olarak sürekli görev harcırahı ödenmemektedir

109 Soru ve Cevaplar Kadrosu başka kurumda olup, başka bir kurum ya da kuruluşun hizmetlerini görmek üzere geçici olarak görevlendirilen personelin harcırahı hangi kurum bütçesinden ödenecektir? 6245 sayılı Harcırah Kanununun 57 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Harcırah hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödenir.” denmektedir. Buna göre, kendisine görev verilen kişi hangi kurumun hizmetini görmek için görevlendirildiyse, bu kanuna göre müstehak bulunduğu harcırahının da hizmetlerini gördüğü kurumca karşılanması gerekmektedir. Bu nedenle geçici görev harcırahı, görev yaptığı kurumun bütçesinden ödenecektir.

110 Soru ve Cevaplar Geçici görevlendirmelerde havaalanı ile ikametgah arasında mutlaka HAVAŞ otobüsleri mi kullanılmalı yoksa taksi ücreti de ödenebilir mi? 6245 sayılı Harcırah Kanununun 14’üncü maddesi uyarınca; geçici görev ile memuriyet mahalli dışında görevlendirilenlere havaalanı ile ikametgah ve ikametgah ile havaalanı arasındaki taksi ücretinin ödenmesi gerekeceği değerlendirilmektedir. Ancak, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması amacıyla, ikisi arasında karşılaştırma yapılması, hangisi daha ekonomik ise o taşıtla hava alanına gidilmesi daha uygun olacaktır. Ayrıca, geçici görevlendirmelerde en fazla 4 taksi ücreti ödenebilir.

111 Soru ve Cevaplar Geçici görevlendirmeler de, taksi ve otobüs giderleri için belge gösterme zorunluluğu var mıdır? Harcırah Kanununda taksi ücretlerinin belgelendirilmesiyle ilgili bir hüküm yoktur. Ancak, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde, belediye sınırları dışında taksi ile yapılan seyahatlerde taksi ücretlerinin belgelendirilmesi gerektiği hükmü yer almaktadır. Bu durumda belediye sınırları içinde taksi ile yapılan seyahatlerde taksi ücretlerinin belgelendirilmesi zorunlu değildir. İstisna dışında taksi ücretinin memurun beyanına göre ödenmesi gerekir. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde yapılacak seyahatlerde yalnızca uçak biletinin bulunması öngörülmüş olup otobüs biletlerinin harcırah beyannamesine eklenmesi zorunlu değildir.

112 Soru ve Cevaplar Birlikte götürülmeyen aile fertleri için sürekli görev yolluğu alınabilir mi? Harcırah verilecek kişiler ile ilgili hükümler Harcırah Kanunun 4 üncü maddesinde; sürekli görev yolluğunun verilmesi ile ilgili hükümler Kanunun 10 uncu maddesinde; memur ve hizmetli tarafından atandığı yeni görev yerine götürülmeyerek ikamet amacıyla başka yere gönderilen aile efradı için verilecek harcıraha ilişkin hükümler ise Kanunun 25 inci maddesinde düzenlenmiştir. Memurun tayini sırasında memurla beraber veya başka yere ikamet amacıyla topluca gönderilmeyen aile fertleri için sürekli görev yolluğu ödenmez.

113 Soru ve Cevaplar Aile fertlerinin cenaze nakil giderleri ödenebilir mi? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 210 uncu maddesinde yurtiçinde vefat eden sadece memurun kendisinin cenazesinin nakli için ücret ödeneceği öngörüldüğünden, aile fertlerinin ölümü halinde cenaze nakil ücretlerinin ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

114 Soru ve Cevaplar Memuriyet mahalli dışına geçici görevle gönderilenlerde fiilen konaklanmayan günler için konaklama gideri alınabilir mi? Geçici görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilen personele, fiilen konaklama yapılması ve Kanunun 33/d fıkrası hükümlerine uyulması kaydıyla, konaklama giderinin ödenmesi imkan dahilindedir. Fiilen konaklama yapılmayan günler için konaklama gideri ödenmez.

115 Soru ve Cevaplar Uçakla seyahat yapılması halinde, seyahatin uçakla yapılabileceği onayda belirtilmesi gerekli midir? Görevlendirmeye ilişkin onaylarda seyahatin uçakla yapılabileceği hususunun açıkça belirtilmesi gerekli görülmektedir.

116 Soru ve Cevaplar Geçici görevde iken nöbet ücreti ödenebilir mi?
Bir memur, geçici görev sırasında, nöbet ücreti ile ilgili mevzuat gereğince nöbet usulü çalışma yapmasını gerektiren bir görevi yerine getiriyorsa 6245 sayılı Kanun uyarınca geçici görev yolluğu ile birlikte nöbet ücreti de alabilecektir.

117 Soru ve Cevaplar Memur olan eş hangi hallerde yer değiştirme masrafının değişken unsurunu tam olarak alır? Eşlerin; Aynı yerden farklı yere Farklı yerden aynı yere Farklı yerden farklı yere Atanması durumunda yer değiştirme unsurunu tam olarak alır. Ancak tek istisnası aynı yerden aynı yere atanması durumudur. Bu durumda eşlerden biri yer değiştirme giderinin değişken unsurunun yarısını alır.

118 Soru ve Cevaplar Sürekli görevlendirmede taksi ücreti ödenir mi?
Sürekli görevle başka bir yere atanan memura, ev-istasyon arasında taksi ücreti ödenemez. Çünkü bu ödemeye cevaz 14. madde hükmü geçici görevle ilgilidir. (Sayıştay 4.Daire /23289)

119 Soru ve Cevaplar Özel şahıslar tarafından talep edilen ve kamu kurumlarınca sunulan bir hizmetin görülmesi amacıyla görevlendirilenlere harcırah özel şahıslar tarafından mı ödenecektir? Kanunun 14’üncü maddesinde geçici görev yolluğunun Kanun kapsamındaki kurumlara ait bir görevin yapılması amacıyla geçici olarak yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Harcırah Kanununda, yurtiçi geçici görevlendirmelerde özel şahıslar tarafından talep edilen ve kamu idareleri tarafından sunulan bir hizmetin görülmesi nedeniyle, hizmeti görülen bu şahıslar tarafından söz konusu kamu görevlilerinin harcırahının karşılanmasına imkan veren bir düzenleme bulunmamaktadır.

120 Soru ve Cevaplar Geçici görevli iken yıllık izin kullananlara izinli oldukları bu günler için harcırah ödenir mi? 6245 sayılı Harcırah Kanununun 14 ve 42 nci maddelerindeki hükme göre, yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı şahsın, aynı yerde ve aynı iş için geçici olarak görevlendirilmesi halinde, ilk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında gündelik ödenmesi mümkün olup 180 günden fazla gündelik verilmesine imkan bulunmamaktadır. Geçici görevli iken yıllık izin alınması durumunda görevle bağı kesildiğinden geçici görev yolluğu ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

121 Soru ve Cevaplar Geçici görevli iken, resmi tatil, hafta sonu tatili ile ulusal ve dini bayram günleri için görevli olduğu yer dışına çıkanlara, bu günler için gündelik ödenebilir mi? Memur ve hizmetlilerin görevlendirme onay tarihleri arasında kalan ve yukarıda sözü edilen günler için gündelik ödenmesi bu personelin görev mahallinden ayrılmamaları halinde mümkün bulunduğundan, ilgililerin izinli bulundukları süreler ile görevli bulundukları yerlerde bulunmadıkları resmi tatil, hafta sonu tatili ile ulusal ve dini bayram günlerinde kendilerine gündelik ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

122 Soru ve Cevaplar Geçici görevli iken, resmi tatil, hafta sonu tatili ile ulusal ve dini bayram günleri için görevli olduğu yer dışına çıkanlara, bu günler için gündelik ödenebilir mi? Örneğin: 2 Kişi 30 gün için geçici görevle Ankara’dan Çorum’a görevlendirilmiştir. Geçici görevin 15,16,17 ve 18. günleri resmi tatile rastlamaktadır. Kişilerden birisi resmi tatilde Samsunda bulunan baba annesinin yanına gitmiştir. Diğeri Çorumda ikamet etmiştir. Ay sonunda geçici görev yolluğu ödenirken Samsuna giden kişinin 4 gün süreyle geçici görev yeriyle bağı kesildiğinden, kişiye 26 gün üzerinden geçici görev yolluğu ödenecektir. Diğer kişi 30 gün tam gündelik alacaktır.

123 Soru ve Cevaplar TODAİ’de eğitim programına katılanlara harcırah
ödenecek mi? Türkiye ve Orta - Doğu Amme İdaresi enstitüsüne devam eden devlet memurlarına geçici görev yolluğu ödenebilmesi, memurun kurumu tarafından 657 sayılı yasanın 214. maddesi uyarınca ve Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı ile belirlenin esaslar doğrultusunda hazırlanmış bir hizmet içi eğitim yönetmeliğinin bulunmasına ve bu yönetmelikte, anılan Enstitüdeki eğitim programlarına katılmaya imkan sağlayacak bir hükme yer verilmiş olmasına, personelin mesleki bilgisini artıcı nitelikte bulunma ve ayrıca, memurların söz konusu Enstitüdeki eğitim programlarına katılmalarının kurumlarının isteği ile gerçekleşmesine bağlı bulunmaktadır.(Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı)

124 Soru ve Cevaplar Mahkeme kararı emsal gösterilerek benzer kişilere harcırah ödenebilir mi? Yargı kararları kişilere özgü olduğundan, bu kararların genelleştirilerek başkalarına uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Söz konusu Kararları gerekçe göstererek idari yargıda dava açmış bulunanlardan davaları sonuçlanmayanlar ile dava açmamış olanlara herhangi bir ödemede bulunulması mümkün bulunmamaktadır.

125 Soru ve Cevaplar Harcırah için zamanaşımı süresi ne kadardır?
6245 sayılı Harcırah Kanununun “Harcırah alabilmek için müracaat müddeti” başlıklı 56 ncı maddesinde; “a) Açıkta kalan ve vekalet emrine alınan memurlara vazifelerinden ayrıldıkları b) İşten el çektirilmek suretiyle vekalet emrine alınan memurlardan men’i muhakeme kararı alan veya beraat edenler veyahut haklarındaki takibat afla ortadan kaldırılanlara, haklarında verilen kararın kesbi katiyet ettiği; tarihlerinden itibaren 6 ay zarfında müracaat edenlere bu kanuna göre müstehak oldukları harcırah verilir….” 56’ncı maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen haller hariç olmak üzere, harcıraha müstehak memur ve hizmetliler ile diğer görevlilerden 5018 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi gereğince 5 yıl içinde harcırah talep etmeleri halinde, harcıraha müstehak oldukları tarihteki gündelikleri esas alınarak harcırahlarının ödenmesi mümkün bulunmaktadır

126 Soru ve Cevaplar 0-6 yaş çocuklara harcırah ödenir mi?
6245 sayılı Kanunda bakmakla yükümlü olunan çocukların yaşına dair bir sınırlama yapılmamaktadır. Harcırah Kanunu uyarınca müstehak olmaları halinde 0-6 yaş arasındaki çocuklar için de harcırah ödenmesi mümkün bulunmaktadır

127 Soru ve Cevaplar Geçici olarak istidam edilen işçilere geçici görev yolluğu ödenir mi? Harcırah Kanunun 3 üncü maddesinin (d) bendine göre, iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseler “hizmetli” olarak kabul edilmişlerdir. Bentte sürekli veya geçici işçi ayrımı yapılmadığı ve her iki işçinin de 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer almakta olduklarından geçici olarak istihdam edilen işçiler, memuriyet mahalleri dışında bir yere geçici olarak görevlendirilmeleri halinde geçici görev yolluğuna hak kazanacaklardır.

128 Soru ve Cevaplar YDS sınavına katılan memurlara harcırah ödenebilir mi? Kanun kapsamındaki kurumlara ait bir görevin yapılması amacıyla “geçici” olarak başka bir yere gönderilmesi nedeniyle, asli görev yerinde yapmak zorunda olmadığı taşıt giderleri, yemek ve konaklama ücretleri gibi bazı zorunlu giderlere karşılık verilmektedir. Dolayısıyla (YDS) sınavı kurumlara ait bir sınav olmadığından söz konusu sınava katılan kişilere geçici görev yolluğu ödenmesine imkân bulunmamaktadır.

129 Soru ve Cevaplar Özel sektörde çalışan eşe sürekli görev yolluğu ödenir mi? Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendinde; “Aile fertleri: Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ile erkek ve kız kardeşlerini;” hükmüne yer verilmiştir. Özel sektörde çalışan eş Harcırah Kanunu açısından aile ferdi kapsamında yer aldığından, özel sektörde çalışan eşin, memur tarafından fiilen yeni memuriyet mahalline götürülmesi halinde sürekli görev yolluğunun ödenmesi gerekmektedir.

130 Soru ve Cevaplar İstifa edip yeniden atananlara sürekli görev yolluğu ödenir mi? 6245 sayılı Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda, istifa ederek tekrar devlet memurluğuna atanana kişilere harcırah ödenmesine imkan bulunmamaktadır.

131 Soru ve Cevaplar 42 nci maddedeki bir yıllık dönemden mali yıl mı anlaşılmalıdır? Söz konusu hükümde yer alan “bir yıllık dönem” ibaresi görev mahalline varış tarihinden itibaren hesaplanacak 365 günlük bir süreyi ifade etmektedir. Bu nedenle, söz konusu ibarenin mali yıl olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

132 Soru ve Cevaplar Resmi çağrıda eşli katılımın zorunlu olması halinde eşler için harcırah ödenir mi? Ödenirse hangi hükme göre ödenecektir? Yurtiçinde geçici görev ile görevlendirilenlerin, resmi çağrı nedeniyle eşleriyle birlikte katılmalarının zorunlu bulunması halinde, görevlendirme onayında yer alması şartıyla, söz konusu eşlere 8 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde geçici görev yolluğu ödenmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.

133 Soru ve Cevaplar Vekaleten görevlendirme sırasında geçici görevlendirilen personele harcırah nasıl ödenir? Memuriyet mahalli dışına vekalete görevlendirilenlere asıl kadroları esas alınarak harcırah ödenir.

134 Soru ve Cevaplar Geçici görev mahalline kendi imkanlarıyla (hususi oto ile) gidenlere İkametgah-Otogar dönüşte Otogar-İkametgah taksi ücretleri ödenecek midir? Özel otomobilleriyle seyahat edenlere, müstehak oldukları taşıt ücreti ile bu taşıta göre geçecek günler için verilmesi gereken gündelikten fazla ödeme yapılamaz. Özel otomobilleriyle seyahat edenlere İkametgah-terminal veya Terminal-İkametgah arası fiilen bir ücretin ödenmediği, ikametgah mahallinden geçici görev yerine doğrudan (hususi oto) hareket edilmesi nedeniyle, İkametgah-Terminal veya Terminal-İkametgah arası taksi ücretinin ödenmesine imkan bulunmamaktadır.

135 Soru ve Cevaplar Geçici görev dönüşünde izin kullananlara dönüş gündeliği ödenir mi? Geçici görevli olarak yurt içinde bir göreve gönderilen ve geçici görev bitiminde memuriyet mahalline dönmeyerek, iznini memuriyet mahalli dışında bir yerde kullananlara bu yerden memuriyet mahalline dönüşleri için harcırah ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Ulaşım ücretlerinin sadece asıl görevli olunan yer ile geçici görevle gidilen yer arasında ödenmesi gerekmekte olup yıllık iznini başka şehir yada başka ülkede geçirenlere de ulaşım giderlerinin ve yol gündeliğinin ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

136 Soru ve Cevaplar Özel bir şirketin tanıtım toplantısı davetine iştirak ederek toplantıya katılan personele geçici görev yolluğu ödenebilir mi? Yurtiçinde geçici bir görevle 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamındaki kurumlara ait bir görev için görevlendirilenlere geçici görev yolluğu ödeneceği bunun dışında özel şirket toplantılarına, davetlerine katılanlara ise kurumlara ait bir görev olmadığından geçici görev yolluğu ödenmesine imkan bulunmamaktadır.

137 Soru ve Cevaplar Geçici görevle gönderilenlerden daha sonra gönderilmelerinden vazgeçilenlere hangi giderlerin ödenmesi gerekmektedir? Geçici görev ile başka yere görevlendirilen ve daha sonra gönderilmelerinden vazgeçilenlere yalnız peşinen ödedikleri ve geri alınması kısmen veya tamamen imkansız olan bilet ücretlerinin ödenmesi gerekmektedir.

138 Soru ve Cevaplar Sürekli görevle gönderilenlerden daha sonra gönderilmelerinden vazgeçilenlere hangi giderlerin ödenmesi gerekmektedir? Daimi vazife ile bir tarafa gönderilmelerine karar verilip de harcırahları ödendikten sonra gönderilmelerinden vazgeçilenlere bu kanuna göre müstahak bulundukları yer değiştirme masrafını geçmemek şartıyla harcırah hesabına esas tutulan aylık veya ücretleri tutarının 1/4 ü nispetinde bir tazminat verilmekle beraber peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunan tren, vapur ve tayyare bileti ücretleri gibi yol masrafları da bu tazminata ilave olunur.

139 Soru ve Cevaplar Avans geçici görevden ne kadar süre önce verilebilir?
6245 sayılı Harcırah Kanununun “Harcırahın sureti tediye ve mahsubu” başlıklı 59 uncu maddesinde de; “……. Harcırahın tam miktarının önceden tayin ve tespitinin mümkün olmadığı hallerde yetecek miktarda para avans olarak verilir. Harcırahını kati olarak veya avans suretiyle alanlardan zatî sebepler yüzünden sürekli veya geçici vazife mahallerine 15 gün içinde hareket etmeyenler aldıkları parayı derhal iade etmeye mecburdurlar. Avansın verilme süresi hareket tarihinden önceki 15 günü geçmemek üzere kurumlarınca tayin olunur.

140 Soru ve Cevaplar Raporlu olan bir memurun sınava katılması halinde gündelik ödenebilir mi? Görevde Yükselme Sınavına katılan ancak bu tarihte raporlu bulunan personelin raporlu olduğu sürede memuriyetle olan ilişkisi devam ettiğinden söz konusu sınava katılmış olması koşuluyla 6245 sayılı Kanununun 18 inci maddesinin (a) fıkrası hükmünün uygulanarak kendisine geçici görev yolluğu ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

141 Teşekkür Ederim Tel:


"6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU VE UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları