Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
Yönetim ile ilgili ilk çalışmaların manastırlarda, “Abel” adı verilen rahibeler tarafından, bakım hizmetlerinin yanında yönetim ile ilgili faaliyetlerin de kilisenin belirlediği yönetmelik doğrultusunda yürütüldüğü görülmüştür.

2 Daha sonra hastane örgütlenmelerinde değişiklikler yapılmış; hastane yönetimi işe alma, disiplin, beslenme, çamaşırhane, terzihane, yiyecek hazırlığı, temizlik hizmetleri ve ev idaresi hizmetleri gibi fonksiyonları olan ve hemşirelik bakımı açısından gerekli olan desteği sağlamaktan sorumlu tutulan “matron” adı verilen yöneticilere bırakılmıştır.

3 Modern hemşirelik ile birlikte Florence Nightingale, hastanelerin hemşirelik eğitimi almamış matronlar tarafından yönetilmesine karşı çıkmış, hemşirelerin eğitilmiş matronlar tarafından kontrol edilmesi konusunda ısrar etmiştir. Bunun üzerine hastanelere sertifikalı hemşirelerin matron olarak atanması sağlanmıştır. Florence Nightingale’den sonra modern anlayışa göre açılan hemşire okullarından mezun olan hemşireler, hastanelerde başhemşirelik yapmak üzere atanmışlardır.

4 Ülkemizde ise, hemşirelikte yönetim hizmetleri ile ilgili kayıtlara 1925 yılında Kızılay Hemşire Okulu’nun kurulması ile rastlanmaktadır. Önceleri yabancı ülkelerden gelen hemşireler hastane başhemşireliklerine atanmışlarsa da, daha sonra ülkemizdeki hemşire okullarından mezun olanlar, hastanelere başhemşire olarak atanmış ve hasta bakımı yönetmişlerdir.

5 yılında Hıfzısıhha Enstitüsü’nde açılan dokuz ay süreli “Hemşire Tekamül Kursu”nda ilk kez hemşirelik hizmetleri yönetimi ile ilgili dersler verilmeye başlanmıştır. Yıllar içinde sağlık meslek liselerinde “Sevk ve İdare” dersi ile hemşirelik yüksekokullarında “Sevk ve İdare” ve “Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi” dersleri ile ve son yıllarda düzenlenen yönetici hemşire yetiştirme/sertifika programları/kursları ile, 1982, 1991 yıllarında yüksek lisans, yılında hemşirelikte yönetime özgü doktora programı ile eğitim hemşirelik hizmetlerinin yönetiminde gelişmeler sağlanmıştır.

6 Hemşirelik hizmetleri yönetimi, bireyin sağlığının korunması, bozulduğunda tedavi edilmesi işlemlerinin hemşirelik hizmetleri personeli aracılığı ile sürdürülmesinde insan gücü ve maddi kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılmasıdır.

7 Hemşire yöneticilerin en önemli sorumluluğu, topluma daha kaliteli hemşirelik hizmeti vermek, kaynakların bakım verilen birey yararına kullanılmasını sağlamak ve hemşirelik bakımı veren personelin en yüksek düzeyde doyum sağlaması için gereken düzenlemeleri yapmaktır.

8 Hemşirelik hizmetleri yönetiminden sorumlu hemşirenin, yönetsel rolleri yerine getirmek üzere yetiştirilmiş, liderlik kapasitesi olan, yönetim ve teknik becerilerini uyumlu biçimde kullanabilecek bilgi- beceriye sahip hemşirelere verilmesi, sağlık kuruluşlarındaki pek çok yönetsel sorunun çözümlenmesini ve hizmetin kaliteli sunulmasını sağlayacaktır.

9 HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DÜZEYLERİ
Hemşire yönetici, hemşirelik hizmeti ve hemşirelerle ilgi faaliyetlerin üst, orta ve alt kademelerinde sorumluluk üstlenmektedir.

10 Bakım hizmetleri müdürü üst kademe
BHM yardımcıları, gözetmen hemşireler, hizmet içi eğitim koordinatörü, bölüm sorumlu hemşireleri, anabilim dalı başhemşireleri orta kademe Servis/birim sorumlu hemşireleri alt kademe yöneticiler olarak isimlendirilmektedirler.

11 Orta Kademe Yöneticiler
Orta kademe yöneticiler genellikle birkaç ünitenin hemşirelik faaliyetlerini koordine edebilecekleri bölüm/anabilim dalı başhemşireliği, denetçi (gözetmen) hemşirelik, hizmeti içi eğitim koordinatörü gibi pozisyonlarda görev almaktadırlar.

12 Alt Kademe Yöneticiler
Alt kademe yöneticilik pozisyonu için, servis sorumlu hemşiresi, primer bakım hemşiresi, ekip lideri veya vardiya sorumlu hemşiresi vb. örnek verilmektedir. Hemşirelik hizmetlerinin başarısı, en alt kademelerde yer alan servis sorumlu hemşirelerinin yönetimde ne kadar yeterli olduklarına bağlıdır. Çünkü en üst düzeyde alınan kararlar ne denli yeterli olursa olsun bunları uygulamaya aktarmada en alt düzeyde yer alan yöneticilerin başarısızlıkları hemşirelik hizmetlerinin yetersiz olarak değerlendirilmesine neden olabilecektir. Servis sorumlu hemşirelerinin yeterli ya da yetersiz olması, birlikte çalıştıkları hemşirelerin sundukları hemşirelik hizmetini de etkilemektedir. Bu nedenle servis sorumlu hemşireleri hemşirelik hizmetleri yönetim ekibinin en önemli öğesi konumundadır.

13 YÖNETİCİ HEMŞİRELERİN ROL VE İŞLEVLERİ
Hemşireliğin profesyonel öncüsü olmalı, hemşireliğin amaç, felsefe ve uygulama standartlarını ifade edebilmeli, hemşirelik konuları üzerine konuşabilmeli, kendi organizasyonunu ve hemşireliği temsil etmeli, Hemşirelik araştırmalarını kolaylaştırmalı, araştırmalara katkıda bulunmalı, genel olarak mesleki bilginin gelişimini ve mesleki bilginin uygulama ile birleşmesini sağlamalı, Sağlık hizmetlerinin gereksinimini karşılamak için sayı, dağılım, yararlılık, kalite açısından etkili insan gücünü sağlamalı, Hemşirelik standartlarını izlemeli, değerlendirmeli ve geliştirmeli,

14 Hemşirelik hizmeti sunumunu geliştirmek için etkili iletişim ve planlama yapabilmek için disiplinler arası iletişim ağı oluşturmalı ve sürdürmeli, Topluma, üst yönetime, hükümete hemşirelik ile ilgili önerilerde bulunmalı, Servis, kurum, bölge veya ülkeyi temel alarak kaliteli hasta bakımı için uygun çevrenin oluşmasına yardım etmeli, Kurum içinde görev gruplarına, projelere katılmalı ve liderlik rolünü üstlenmelidir.

15 Organizasyonlar yeniden yapılandırıldıkça hemşireler için, kalite güvenliği, risk yönetimi koordinatörlüğü, hemşirelik enformasyon sistemleri koordinatörlüğü, finans sistemleri koordinatörlüğü, pazarlama ve insan kaynakları yönetimi vb. alanlarda yeni roller verilmeye başlanmaktadır. Hemşireler, bu pozisyonlar için diğer sağlık hizmetleri yöneticileri ile yarışmak zorunda kalacaklarından, bu pozisyonlar için uygun eğitimden geçmeleri ve hazırlanmaları gerekmektedir.

16 HEMŞİRE YÖNETİCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN BECERİLER
Genel olarak yönetim kademelerine göre bu beceriler ele alındığında alt kademe yöneticilerde teknik, orta kademe yöneticilerde beşeri ve üst kademe yöneticilerde ise kavramsal becerilerin daha çok gelişmiş olması beklenmektedir. Teknik Beceriler; Uygun teknik, bilgi ve beceri tüm yönetim düzeyleri için zorunlu olmakla birlikte, teknik becerinin en önemli olduğu yönetsel pozisyon yönetimin alt kademeleridir.

17 Beşeri beceriler; başka insanlarla etkili biçimde iletişimde bulunma, ekip oluşturma ve onlarla birlikte uyumlu çalışma yetenek ve bilgilerini içermektedir. Her yöneticinin örgütsel faaliyetleri planlama, yönlendirme, koordine ve kontrol etmede başkaları ile sonuçlara ulaşması gerektiğinden, beşeri beceriler tüm yönetim düzeylerinde ayrı bir önem taşımaktadır.

18 Kavramsal Beceriler; yöneticinin düşünsel özelliklerini, çevresel faktörleri ve kurum içi ilişkileri algılayabilmesini, uzun dönemli planlar yapma ve geliştirme yeteneğini, kısacası daha soyut işlevleri içine almaktadır. Kavramsal yeteneği gelişmiş olan yöneticilerin, daha objektif ve sağlıklı kararlar verebildikleri belirtilmektedir.

19 TEŞEKKÜRLER


"HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları