Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sosyal bilgiler tarihi Sosyal bilgiler kavramı ilk kez Amerika Birleşik Devletlerinde, 1916 yılında toplanan Millî Eğitim Konseyi tarafından ele alınmıştır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sosyal bilgiler tarihi Sosyal bilgiler kavramı ilk kez Amerika Birleşik Devletlerinde, 1916 yılında toplanan Millî Eğitim Konseyi tarafından ele alınmıştır."— Sunum transkripti:

1 Sosyal bilgiler tarihi Sosyal bilgiler kavramı ilk kez Amerika Birleşik Devletlerinde, 1916 yılında toplanan Millî Eğitim Konseyi tarafından ele alınmıştır. Bu konsey milli toplum anlayışını oluşturmak üzere Sosyal Bilgiler dersini düzenlemiştir. Sosyal Bilgiler dersinin programı; tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgisi derslerinden oluşturulmuş ve toplumun gereksinimlerine göre içerik yeniden yapılandırılmıştır.

2 Sosyal Bilgiler dersi, 1952’de yapılan 5. Milli Eğitim Şurası’nda ilk ve orta dereceli okullarda okutulması kararlaştırılmıştır. 1962 yılı ilköğretim taslak programında “ Toplum ve Ülke İncelemeleri” adı ile programda yer almış 1968 programında “Sosyal Bilgiler” olarak ilk kez ilköğretim programına girmiştir

3 Bu tarihten itibaren günümüzde de içerikte çeşitli değişiklikler olmasına rağmen sosyal bilgiler, programda yerini almaya devam etmektedir.

4 Talim ve Terbiye Kurulunun 1985 tarih ve 64 sayılı kararı ile sosyal bilgiler dersi ortaokullardan kaldırılmış ve bu tarihten itibaren “Milli Tarih”, “Milli Coğrafya” ve “Vatandaşlık Bilgileri” olmak üzere üçe ayrılmıştır. 1997–1998 öğretim yılından itibaren ilköğretim okullarının 6. ve 7. sınıflarında tekrar sosyal bilgiler dersi uygulamasına geri dönülmüştür

5 Günümüzde 2004-2005 yılında pilot uygulaması yapılarak 2005-2006 öğretim yılında tüm yurt genelinde uygulamaya konulan yeni sosyal bilgiler öğretimi programı yürürlüktedir

6 YENİ SOSYAL BİLGİLER PROGRAMININ VİZYONU 21. yüzyılın çağdaş, Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını benimsemiş, Türk tarihini ve kültürünü kavramış,temel demokratik değerlerle donanmış insan haklarına saygılı,yaşadığı çevreye duyarlı,

7 bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde oluşturan, kullanan ve düzenleyen (eleştirel düşünen, yaratıcı, doğru karar veren), sosyal katılım becerileri gelişmiş,

8 sosyal bilimcilerin bilimsel bilgiyi üretirken kullandıkları yöntemleri kazanmış, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yetiştirmektir

9 BU PROGRAMIN GENEL AMAÇLARI 1. Özgür bir birey olarak fiziksel, duygusal özelliklerinin; ilgi, istek ve yeteneklerinin farkına varır. 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, ulusal bilince sahip bir vatandaş olarak yetişir.

10 3. Atatürk İlke ve İnkılâplarının, Türkiye Cumhuriyetinin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrar; lâik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olur. 4. Hukuk kurallarının herkes için bağlayıcı olduğunu, tüm kişi ve kuruluşların yasalar önünde eşit olduğunu gerekçeleriyle bilir.

11 5. Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öge ve süreçleri kavrayarak, milli bilincin oluşmasını sağlayan kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi gerektiğini kabul eder. 6. Yaşadığı çevrenin ve dünyanın coğrafî özelliklerini tanıyarak, insanlar ile doğal çevre arasındaki etkileşimi açıklar.

12 7. Bilgiyi uygun ve çeşitli biçimlerde (harita, grafik, tablo, küre, diyagram, zaman şeridi vb.) kullanır, düzenler ve geliştirir. 8. Ekonominin temel kavramlarını anlayarak, kalkınmada ve uluslar arası ekonomik ilişkilerde ulusal ekonominin yerini kavrar.

13 9. Meslekleri tanır, çalışmanın toplumsal yaşamdaki önemine ve her mesleğin gerekli olduğuna inanır. 10. Farklı dönem ve mekânlara ait tarihsel kanıtları sorgulayarak insanlar, nesneler, olaylar ve olgular arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler, değişim ve sürekliliği algılar.

14 11. Bilim ve teknolojinin gelişim sürecini ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini kavrayarak bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. 12. Bilimsel düşünmeyi temel alarak bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretmede bilimsel ahlakı gözetir.

15 13. Birey, toplum ve devlet arasındaki ilişkileri açıklarken, sosyal bilimlerin temel kavramlarından yararlanır. 14. Katılımın önemine inanır, kişisel ve toplumsal sorunların çözümü için kendine özgü görüşler ileri sürer.

16 15. İnsan hakları, ulusal egemenlik, demokrasi, lâiklik, cumhuriyet kavramlarının tarihsel süreçleri ve günümüz Türkiye’si üzerindeki etkilerini kavrayarak, yaşamını demokratik kurallara göre düzenler. 16. Farklı dönem ve mekânlardaki toplumlararası siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimi analiz eder. 17. İnsanlığın bir parçası olduğu bilincini taşıyarak, ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık gösterir

17 ÖZETLE SOSYAL BİLGİLERİN AMACI SOSYALLEŞEBİLENÇAĞIN GEREKLERİNE AYAK UYDURABİLENPROBLEMLERİNİ ÇÖZEBİLEN ETKİN VE ÜRETKEN İYİ BİR VATANDAŞ YETİŞTİRMEKTİR.

18 SOSYAL BİLGİLERİN ÖNEMİ Bireyi Yaşamında Karşısına Çıkabilen Sorunları Çözecek Şekilde Hayata Hazırlar Olaylardan Nasıl Ders Alması Gerektiği Konusunda Eğitir Toplumla Barışık Olmayı, Empati Kurmayı Öğretir. Nerede Ne Zaman Nasıl Davranması Gerektiğini Öğretir

19

20 Sosyal bilgilerde metodoloji

21 Metin 1: Termodinamiğin Birinci Yasası İnsanlar, tarih boyunca kendiliğinden çalışan, bir başka ifade ile enerji harca­madan iş üreten makineler yapmaya çalışmışlardır. Fakat bütün uğraşılar ve denemeler boşa çıkmıştır. Bütün bu uğraşıların boşa çıkması ile termodina­miğin birinci yasası kabul edilmiştir. Termodinamiğin birinci yasasına göre enerji yoktan var edilmez ve var olan bir enerji de yok edilemez. Mekanik ve elektriksel enerjinin kullanılması sırasında, bu enerjiler kolaylıkla ısı enerjisine dönüşür. Yine aynı şekilde, ısı enerjisi de iş enerjisine dö­nüşebilir. Yalnız arada şu fark görülür: Mekanik ve elektriksel enerji kolayca ısı enerjisine dönüştüğü halde, ısı enerjisi mekanik enerjiye ya da elektriksel enerjiye o kadar kolay dönüşmez. Bununla birlikte, birbirine dönüşen enerji miktarı daima birbirine eşittir. O halde termodinamiğin birinci yasası yalı­tılmış bir sistem için şu şekilde tanımlanabilir. Yalıtılmış bir sistemin toplam enerjisi sabittir. Bir sistemin toplam enerjisi, iç enerji (E), potansiyel enerji (PE) ve kinetik enerjilerinin (EK) toplamına eşittir. Bir sistemin iç enerjisi, sistemi oluşturan atomlar, moleküller, iyonlar ve atom altı parçacıklar arasındaki itme ve çekme enerjileri yanında, tüm bu parçacıkların kinetik enerjilerinin toplamına eşittir.

22 Metin 2: İngiliz ve Cesaretin Anlamı "İngiliz'in zaten mevcut olan cesaretine, Hıristiyan dini ayrı bir kuvvet katmıştı. Hayatta kalmakla ölmek arasında önemli bir fark yoktu. Esas olan savaştı. Çünkü savaş insanları maddi ve manevi rahata kavuşturan tek yoldu. İngiliz ordusu daima savaşa hazırdı. Yorulmak bilmezdi. Müslümanların üç günde aldıkları bir yolu, bir gecede alırdı. Sessiz ve hızlı hareket, savaş gereklerinin en önemlilerinden biri olarak kabul edilirdi. Yüz Müslüman'ın on bin İngiliz'den daha fazla gürültü yaptığını Doğulu yazarlar bildirmektedir. İngiliz askerlerinin cesareti her türlü takdirin üzerinde idi.

23 Türk'ün zaten mevcut olan cesaretine, İslam dini ayrı bir kuvvet kat­mıştı. Hayatta kalmakla, ölmek arasında önemli bir fark yoktu. Esas olan savaştı. Çünkü savaş insanları maddi ve manevi rahata kavuşturan tek yoldu. Türk ordusu daima savaşa hazırdı. Yorulmak bilmezdi. Hıristiyanların üç günde aldıkları bir yolu, bir gecede alırdı. Sessiz ve hızlı hareket, savaş gereklerinin en önemlilerinden biri olarak kabul edilirdi. Yüz Hıristiyan'ın on bin Osmanlıdan daha fazla gürültü yaptığını Batılı yazarlar bildirmektedir Asıl metin (bir Türk tarih kitabından alınmıştır)

24 Fen bilimlerinde Bilim adamının duygu, düşünce ve ideoloji, değer yargısı gibi öğeleri ekleyebilmesi mümkün değildir. Fen bilimlerinde ortaya çıkan bilginin/sonuçların, ölçülebilir, gözlenebilir ve tekrarlanabilir olmasından dolayı geçerliliği ve güvenirliği yüksektir.

25 Sosyal bilimlerde ise Araştırmacının duygu, düşünce, ideoloji ve değer yargıları fen bilimleriyle karşılaştırıldığında daha üst düzeydedir. Bu yüzden objektif olma çabası sosyal bilimler yönteminin en önemli çabasıdır. Sosyal bilimlerde yapılan araştırmanın değeri araştırmacının objektifliği ile doğru orantılıdır.

26 Sosyal bilimlerde Sosyal bilimlerde mutlak doğru olanaksızdır. Zaman ve mekan boyutunda değişim kaçınılmazdır Zaman ve mekan boyutunda ortak bir doğru tanımı yapmak olanaksızıdır.


"Sosyal bilgiler tarihi Sosyal bilgiler kavramı ilk kez Amerika Birleşik Devletlerinde, 1916 yılında toplanan Millî Eğitim Konseyi tarafından ele alınmıştır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları