Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Karşılaştırmalı Tarih Eğitimi Y.Doç.Dr. İbrahim Turan Nisan 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Karşılaştırmalı Tarih Eğitimi Y.Doç.Dr. İbrahim Turan Nisan 2013."— Sunum transkripti:

1 Karşılaştırmalı Tarih Eğitimi Y.Doç.Dr. İbrahim Turan Nisan 2013

2 Tarih Programlarında Değişim  Politik, sosyo-kültürel, ekonomik ve teknolojik gelişmeler e ğ itim programlarını etkiler Son 100 yıldaki de ğ işimin nedenleri:  2 büyük savaş ve korkulan 3. Dünya savaşı,  Toplumlar arası barış ve uzlaşı çabaları,  BM, UNESCO, AB, EUROCLIO  Sanayileşme, şehirleşme  Demokratikleşme, insan hakları

3 Tarih Öğretiminin Amacı Geleneksel:  Tarihsel bilgi: Siyasi ve askeri tarih (kazananlar, alt sınıflar) a ğ ırlıklı, isim, rakam, sayı, neden-sonuç veya antlaşma maddelerinin ezberlenmesi Ça ğ daş:  Bilgi: Tarihsel bilgi: Siyasi, Sosyal (kaybedenler, alt sınıflar), Ekonomik  Beceri: Problem çözme, analitik düşünme, tarihçilik  Tutum: Farklılıklara de ğ il benzerliklere odaklanma, karşılıklı saygı, etkin vatandaşlık

4 AB’ye Göre Çağdaş Tarih Öğretiminin Hedefleri (REC 2001)  Sorumlu ve etkin yurttaşlar yetiştirmek,  Halklar arasında uzlaşma, birbirini anlama ve tanımanın sa ğ lanması,  Hoşgörü, karşılıklı anlayış, insan hakları ve demokrasi gibi temel de ğ erleri yaygınlaştırmak,  Tarihsel olguları araştırma, özellikle ihtilaflı ve duyarlı konularda çoklu bakış açısı kazandırmak,  Avrupa’nın tarihsel ve kültürel ortak mirasını tanıtmak,  İ nsanlık suçlarının önüne geçmek.

5 AMAÇLAR

6 TÜRKİYE 1. Atatürk ilke ve inkılâpları, laik, demokratik, ulusal ve ça ğ daş de ğ erler, 2. Tarih bilinci, 3. Kültürel miras, 4. Millî kimlik 5. Millî birlik ve beraberlik 6. Tarih boyunca kurulmuş uygarlıklar, 7. Dünya kültür ve uygarlı ğ ında Türklerin rolü, 8. Ö ğ rencilerin kültür dünyaları meraklarını gidermek,

7 TÜRKİYE 9. Sadece siyasi de ğ il, ekonomik, sosyal ve kültürel tarih 10. Tarihsel yöntem ve teknikler, tarihçi becerileri, 11. Analiz ve çıkarım, 12. Barış, hoşgörü, karşılıklı anlayış, demokrasi ve insan hakları, 13. Farklı kültürlerle etkileşim, 14. Çalışkanlık, bilimsellik, sanatseverlik ve estetik de ğ erleri, 15. Türk dilini do ğ ru ve etkili kullanma.

8 CALIFORNIA (ABD) Tarih e ğ itiminin amaçları üç ana başlık altında toplanır: 1. Bilgi ve kültürel anlama: Tarihsel, etik, kültürel, co ğ rafik, ekonomik ve sosyo-politik okur yazarlık becerileri, 2. Demokratik anlayış ve sivil de ğ erler: Milli kimlik, anayasal miras, sivil de ğ erler, haklar ve sorumluluklar, 3. Beceri ve sosyal katılım: Katılım, eleştirel düşünme ve temel araştırma becerileri

9

10 İNGİLTERE 1. Başarılı ö ğ renciler yetiştirmek: Tarihsel sorgulama, geçmişe ait kanıtları kullanma ve geçmiş hakkında konuşma becerileri 1. Özgüvene sahip bireyler yetiştirmek: Kendi kimlik ve de ğ erlerinin farkında olma 2. Sorumlu vatandaşlar yetiştirmek: Demokratik toplumda etkin rol alma, aktif ve sorumlu vatandaşlık

11 AVUSTURALYA 1. Geçmişi ve bugünü anlama, kendi ve başkalarının de ğ erini bilme, 2. Tarihin farklı versiyonlarını karşılaştırma, günlük hayatta karşılaşılan çatışma ve anlaşmazlıkları anlama, aktif ve bilinçli demokratik vatandaşlık, 3. Olgu bilgisi; kronoloji, co ğ rafya, kurumsal yapı, maddi şartlar ve inanç sistemlerini 4. Tarihsel beceriler

12 İRLANDA a) Bilgi ve Anlama: Ö ğ rencilerin; 1. Geçmiş olaylar hakkındaki bilgi ve anlama düzeylerini yükseltmek, 2. Bugünü daha iyi anlamalarına yardım etmek, 3. İ rlanda, Avrupa ve dünya tarihinde anlama ve bilgi düzeylerini yükseltmek, 4. Tarihsel kavramları anlama düzeylerini geliştirmek, 5. De ğ işen dünya içerisinde de ğ işim algısını kazanmalarını sa ğ lamak.

13 İRLANDA b) Beceriler: Ö ğ rencilerin; 1. Tarihin farklı yorumlarının farkında olmalarını sa ğ lamak, 2. Araştırma becerilerini kazanmalarını sa ğ lamak, 3. Tarihi kanıtların do ğ asını ve çeşitlerini idrak etmesini sa ğ lamak, c) Hayata ve vatandaşlı ğ a hazırlık: Ö ğ rencilerin; 1. Eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmek, 2. Tarih bilimi ile ilişkili olumlu de ğ erleri geliştirmelerini sa ğ lamak, 3. İ çinde yaşadıkları ve di ğ er (geçmişte yaşamış toplumlar dahil) toplumlara dair de ğ er yargılarını geliştirmek, 4. Kendi tarihsel mirasları hakkında bilinçli ve eleştirel farkındalıklarını geliştirmek

14 İ ÇER İ K

15 TÜRKİYE

16 CALIFORNIA (ABD)

17 AVUSTURALYA

18 BECER İ LER

19 TÜRKİYE

20 Tarih programında yer alan tarihsel düşünme becerileri:  Kronolojik düşünme  Tarihsel kavrama  Tarihsel analiz ve yorum  Tarihsel sorun analizi ve karar verme  Tarihsel sorgulamaya dayalı araştırma

21 CALIFORNIA (ABD) a) Toplumsal katılım becerileri:  Kişisel beceriler  Grup etkileşim becerileri  Sosyal ve siyasal katılım becerileri b) Eleştirel düşünme becerileri:  Olayları tanımlama ve netleştirme becerileri  Probleme dair bilgileri de ğ erlendirme becerileri  Problem çözme ve sonuca varma becerileri

22 CALIFORNIA (ABD) c) Temel çalışma becerileri:  Farklı kaynak ve yöntemlerle bilgi edinebilme  Yazılı kaynaklarda var olan bilgilere ulaşma, seçme, organize etme  Teknolojik materyalleri kullanarak bilgiye ulaşma, analiz etme  Görsel materyalleri okuma ve yorumlama  Tarih araştırmalarında kullanılan dili anlama  Fikirlerini açık ve organize bir şekilde sözlü veya yazılı ifade edebilme

23 İNGİLTERE  Kronoloji bilinci ve geçmişi anlama (hissetme),  Çeşitli ve derin tarih bilgisi,  Tarihsel kaynakları kullanma,  Anladıklarını (ö ğ rendiklerini) de ğ işik formlarda ifade edebilme Bu dört temel becerinin yanısıra her sınıfta ö ğ rencilerin hangi becerileri geliştirmeleri gerekti ğ i programda ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

24 AVUSTURALYA  Tarihi anlama: Tarihsel bilgi ve kavramlar  Tarihsel de ğ er: Bir olayın tarihi de ğ erini tespit  Delil (Kanıt): Tarihsel kanıtları bulma, seçme ve yorumlama  Devamlılık ve de ğ işim:  Sebep – Sonuç:  Tarihsel bakış açısı: Olayları bölgenin ve zamanın şartlarına göre de ğ erlendirme  Tarihsel empati ve dürüst yargılama:  Fark ve Farklılık: Tarihin farklı yorumlarını anlama  Problem çözme: Tarihsel anlama becerisini tarihsel bir problemin araştırma, analiz ve çözüm aşamalarında kullanma

25 İRLANDA - 1 a) Tarihsel bilginin do ğ asını anlamak:  Tarihsel bilgi de ğ işebilir, düzeltme ve yeniden yorumlamaya maruz kalır  Tarih yazımı her zaman güvenilir kaynaklara dayanmalıdır

26 İRLANDA -2 b) Araştırma becerileri:  Bir araştırma projesi için uygun bir konu belirleyebilmek,  Çeşitli ana ve ikinci el kaynakları kullanarak tarihi bilgilere ulaşabilmek,  Araştırma konusuyla ilgili verileri ayırt edebilmek ve kaydedilmek,  Verileri de ğ erlendirebilmek,  Verileri harmanlayabilmek ve düzenleyebilmek,  Elde etti ğ i sonuçları iyi yapılandırılmış, mantıklı bir formatta sunabilmek.

27 İRLANDA - 3 c) Kanıt ile çalışma becerileri:  Tarihin farklı kaynaklarını ayırt edebilmek,  Tarihi bir soruya cevap verebilmek için gereken bilgileri tarihi kaynaklardan çıkartabilmek,  Kaynakların kullanılabilirliklerini ve sınırlılıklarını de ğ erlendirebilmek,  Çelişkileri fark edebilmek,  Propaganda amaçlı yazı ve ifadeleri fark edebilmek

28 DEĞERLENDİRME  Bilgi, beceri, tutum  Ulusal, uluslararası tarih oranları  Karşılaştırmalı tarih ö ğ retimi  Ayrıştırıcı – birleştirici tarih  Çok kültürlü, çok sesli, demokratik tarih  Siyasi-askeri tarih ile sosyal-kültürel tarih oranları  Tekrar  Tematik yaklaşım  Sıkıcı – en faydalı


"Karşılaştırmalı Tarih Eğitimi Y.Doç.Dr. İbrahim Turan Nisan 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları