Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Taşınır Mal Yönetmeliği ve TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 yılsonu işlemleri Bayram KESER Mali Hizmetler Uzmanı 1 T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Taşınır Mal Yönetmeliği ve TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 yılsonu işlemleri Bayram KESER Mali Hizmetler Uzmanı 1 T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ."— Sunum transkripti:

1 Taşınır Mal Yönetmeliği ve TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 yılsonu işlemleri Bayram KESER Mali Hizmetler Uzmanı 1 T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 14 Aralık 2015

2 2 1.Strateji Geliştirme Başkanlığı (SGB)’ nın görevleri ve yetkileri 1.1. Merkez Konsolide Görevi 1.1.1. Kesin Hesap Cetveli 1.2. SGB Kullanıcısı rolü 1.2.1. Marka Tanımlama 1.2.2. Malzeme Tanımlama 1.2.3. KBS de kurum aktif/pasif 1.2.4. Mesajlar 1.2.5. Duyurular

3 Taşınır konsolide görevlileri MADDE 7 – (1) Kamu idarelerinin merkez ve taşra harcama birimlerinin taşınır hesaplarının, ilçe, il, bölge, dış temsilcilik ve merkez teşkilatları itibarıyla konsolide edilmesi işlemlerini yürütmek üzere merkez, bölge, il ve gerek görülmesi halinde ilçe teşkilatlarında birer taşınır konsolide görevlisi belirlenir. (2) Taşınır konsolide görevlisi, kamu idarelerinin merkez teşkilatlarında strateji geliştirme birimi yöneticisine bağlı malî hizmetleri yürüten birimin bünyesindeki taşınır kayıt işlemlerinden sorumlu yöneticidir. İlçe, il veya bölge teşkilatlarında ise taşınır konsolide görevlisi, bu teşkilatların en üst yöneticileri tarafından belirlenir. (3) Merkezdeki taşınır konsolide görevlileri, harcama birimleri ile dış temsilciliklerden ve taşradaki taşınır konsolide görevlilerinden aldıkları Taşınır Hesap Cetvellerini konsolide ederek, idarenin Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Hesabı İcmal Cetvelini, üst yönetici adına hazırlamakla yükümlüdür. 3 1.1.1. Kesin Hesap Cetveli

4 4 1939 yılından beri geçerli Ayniyat Talimatnamesi 28/12/2006 tarihindeki Bakanlar Kurulu kararı ile kaldırılarak Taşınır Mal Yönetmeliği uygulanmaya başlanmış olup, Bakanlığımız birimleri Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamındaki iş ve işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla Bakanlığımız MEBBİS E-Taşınır Modülü 2007 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Bakanlığımız birimleri yapmış oldukları taşınır işlemlerini MEBBİS Modülünden gerçekleştirmekte ve mevzuat gereği say2000i sisteminde Maliye Bakanlığı kayıtlarına alınabilmesi amacıyla muhasebe işlemlerini yapmaktaydılar.

5 5 Ancak MEBBİS E-Taşınır Modülü kayıtları ile Maliye Bakanlığının say2000i kayıtlarının uyumsuzluk göstermesi nedeniyle Sayıştay Başkanlığınca yapılan denetimlerde tenkit konusu yapılmaktaydı. 1.1.1. Kesin Hesap Cetveli

6 6 Bakanlığımız ve Maliye Bakanlığı kayıtları arasındaki uyumsuzluğu gidermek üzere; 2011/2303 sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki’nde yer alan 5 Nolu Tedbir gereğince, Maliye Bakanlığının Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) üzerinde geliştirilen Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS), yapılan protokol ile 12 Kasım 2012 tarihinden itibaren Bakanlığımızın kullanımına açılmıştır. 1.1.1. Kesin Hesap Cetveli

7 7 Bu kapsamda, Bakanlığımız 2012 yılı Taşınır Kesin Hesabı’nın Maliye Bakanlığının Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi üzerinden alınabilmesi amacıyla merkez ve taşra birimlerimiz taşınırlarından sadece mevcut olanların girişlerinin 2012 yıl sonuna kadar yapılması sağlanmıştır. 1.1.1. Kesin Hesap Cetveli

8 8 Bakanlığımız 2012 yılından itibaren Taşınır Kesin Hesabı Maliye Bakanlığının Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi üzerinden hazırlamaktadır. Ancak KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi'nde TKYS de yaşanan aksaklıklar ile süregelen personel niteliği ve yetersizliği gibi nedenlerle hesapların denkliği sağlanamamıştır. 1.1.1. Kesin Hesap Cetveli

9 9

10 (2) Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. a) Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek. b) (8/11/2012-28461 sayılı R.G.; 8/10/2012 - 2012/3832 sayılı BKK ile eklenen) Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. (Ancak, özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf malzemelerinin kullanıma verilmesinde kesin kabul şartı aranmaz.) c) Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek. ç) Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek. d) Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak. e) Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek. 10 1.1.1. Kesin Hesap Cetveli

11 11 1.1.1. Kesin Hesap Cetveli

12 12 1.1.1. Kesin Hesap Cetveli

13 Taşınır kesin hesabı MADDE 35 – (8/11/2012-28461 sayılı R.G.; 8/10/2012 - 2012/3832 sayılı BKK ile değişen) (1) Kamu idarelerinin taşınır kesin hesabı merkezde, dış temsilcilikler ile merkez ve taşra harcama birimleri itibarıyla düzenlenen Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri konsolide edilmek suretiyle taşınır konsolide görevlilerince hazırlanır. (2) Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelinin bir nüshası, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince Sayıştayın ilgili mevzuatında belirlenen süre içinde Sayıştay Başkanlığına gönderilir. (Şubat ayının sonuna kadar) (3) Ayrıca, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince, Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelinin bir nüshası, incelenmek ve üzerinde mutabakat sağlanmak üzere Nisan ayının sonuna kadar Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkla mutabakat sağlanan ve ilgili bakan ve üst yönetici tarafından imzalanan Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelleri, Mayıs ayının onbeşine kadar bütçe kesin hesap cetvelleri ile birlikte yeniden Bakanlığa gönderilir. 13 1.1.1. Kesin Hesap Cetveli

14 2012 yılı kesin hesabı 14 1.1.1. Kesin Hesap Cetveli Görüldüğü üzere Bakanlığımız taşınır kayıtları Maliye Bakanlığından 795.602.182,76 TL fazla vermiştir. HESAP ADI MEB MALİYE BAKANLIĞIFARK 150-Tüketim Malz. 252.608.293,24615.517.945,37-362.909.652,15 253-Makine Teçh. Cih. 500.154.412,74529.185.151,37-29.030.738,63 254-Taşıtlar 46.059.822,0048.651.703,82 -2.591.881,82 255-Demirbaşlar 6.443.169.879,595.253.035.424,231.190.134.455,36 FARK 795.602.182,76

15 15 1.1.1. Kesin Hesap Cetveli HESAP ADIMEB MALİYE BAKANLIĞIFARK 150-Tüketim Malz. 1.038.992.611,751.017.388.399,3421.604.212,41 253-Makine Teçh. Cih. 544.534.062,94555.034.989,84-10.500.926,9 254-Taşıtlar 56.942.334,6557.617.191,87-674.857,22 255-Demirbaşlar 5.437.188.387,265.525.201.296,86-88.012.909,6 FARK -77.584.481,32 Görüldüğü üzere 2013 yılında yapılan çalışmalar olumlu netice vererek Maliye Bakanlığıyla fark azaltılmıştır Bakanlığımız taşınır kayıtları Maliye Bakanlığından 77.584.481,32 TL noksan vermiştir. 2013 yılı kesin hesabı

16 16 1.1.1. Kesin Hesap Cetveli 2014 yılı kesin hesabı HESAP ADIMEB MALİYE BAKANLIĞIFARK 150-Tüketim Malz. 1.073.337.236,371.077.791.101,80-4.453.864,63 253-Makine Teçh. Cih. 596.265.535,16595.774.770,20490.764,96 254-Taşıtlar 69.280.869,7269.338.274,69-57.404,97 255-Demirbaşlar 6.109.511.845,666.097.271.739,4212.240.106,24 FARK 8.219.601,60 Görüldüğü üzere 2013 yılında yapılan çalışmalar olumlu netice vererek Maliye Bakanlığıyla fark azaltılmaya devam edilmiştir. Bakanlığımız taşınır kayıtları Maliye Bakanlığından 8.219.601,60 TL fazla vermiştir.

17 Başarılı il/İlçeler (2014 yılsonu) İl merkezi ve ilçe olarak yetkisi dahilinde hatasız olarak tüm kurumlarını muhasebeyle denk kapatanlar : % 78,2 İl mem olarak : 8 İlçe mem olarak : 747 17 1.1.1. Kesin Hesap Cetveli

18 Başarılı il/İlçeler (2013 yılsonu) İl merkezi ve ilçe olarak yetkisi dahilinde hatasız olarak tüm kurumlarını muhasebeyle denk kapatanlar : % 16,7 İl mem olarak : 7 İlçe mem olarak : 167 18

19 Başarılı İller(merkez ve tüm ilçeler dahil) 19 1.1.1. Kesin Hesap Cetveli Çorum Tokat Yozgat Bayburt Karaman Batman Bartın Karabük Kastamonu (1 kurum)

20 20 1.1.1. Kesin Hesap Cetveli Katı Yakıtlar grubundaki; odun, kömür, fuel oil ve doğalgaz 315.392.000 Kırtasiye malzemeleri 95.228.000 Anaokulu ve yatılı okullarda yiyecekler ve giyecekler 103.090.000 Okulların elektrik, elektronik ve diğer yedek parça malzemeleri 76.720.000 Okulların temizlik malzemeleri 51.447.000 Okulların mefruşat malzemeleri 42.225.000 Laboratuar malzemeleri 16.602.000 Ücretsiz ders kitabı 8.685.000 Okullarda temrinlik malzemeler,akıllı tahta ve diğer tüketim vb. 16.011.000 Dağıtımı yapılan ancak Tüketime verilmeyen TABLET Bilgisayarlar 347.937.000 2014 yıl sonu itibariyle; 1.073.337.236,37 TL’lik Tüketim Malzemelerinin dağılımı;

21 21 1.1.1. Kesin Hesap Cetveli 2014 Yılı sonunda oluşan bu farkın Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemini kullanan 40 bini aşkın kurum ve 60 bin civarındaki Taşınır Kayıt Kontrol yetkililerinden yaklaşık 376 (kuruş farkları hariç 211) kurumdan kaynaklanmaktadır. 2015 yıl sonu hedefimiz ise Maliye Bakanlığının kamu idarelerinden beklentisi olan hesapların tutturulmasıdır. Dolayısıyla Maliye Bakanlığı ile herhangi bir fark kalmaması sağlanacaktır. Bu durumda Sayıştay denetimlerinde tenkit edilecek herhangi bir husus kalmayacaktır.

22 22 1.1.1. Kesin Hesap Cetveli

23 23

24 24

25 Yılsonu işlemleri 25 Taşınır Mal Yönetmeliğinin 34. Maddesi'nde belirtildiği üzere, Taşınır yönetim hesabı aşağıdaki cetvellerden oluşacaktır: a) Yıl sonu sayımına ilişkin Sayım Tutanağı, b) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli (13 nolu örnek), c) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli (14 nolu örnek), Müze/Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli (18 nolu örnek), ç) Yıl sonu itibarıyla en son düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin sıra numarasını gösterir tutanak.

26 26 2015 Yılı Taşınır Yönetim Hesabının hazırlanışına ilişkin süreç aşağı da verilmiştir. a) Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerince, sayım kurulu tarafından onaylanan Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline dayanılarak ilgisine göre iki nüsha Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli, Müze Yönetim Hesabı Cetveli veya Kütüphane Yönetim Hesabı Cetveli düzenlenir. Bünyesinde tarihi veya sanat değeri olan taşınırlar ile kütüphane materyalleri bulunan birimler söz konusu cetvellerden ilgili olanını ayrıca düzenlerler. b) (a) bendine göre düzenlenecek cetvellerin ekine Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli eklenir ve harcama yetkilisinin onayına sunulur. Harcama yetkilisince, Cetvelin Taşınır Sayım ve Döküm Cetveline uygunluğu kontrol edilerek muhasebe yetkilisine gönderilir. Yılsonu işlemleri

27 27 c ) Muhasebe yetkilisi gönderilen cetvellerdeki kayıtları muhasebe kayıtlarıyla karşılaştırıp uygunluğunu onaylar ve harcama yetkilisine geri gönderilir. Bu cetvellerin muhasebe kayıtlarıyla tutarlılığı mutlak surette sağlanacaktır. Hesap denkliği sağlanmamış birimler yıl sonu işlemlerini yapmayacaklardır. ç) Taşınır yönetim hesabı; yetkili mercilerce istenildiğinde ibraz edilmek veya gönderilmek üzere harcama biriminde, yurt dışı teşkilatının taşınır yönetim hesabı ise merkez teşkilatında muhafaza edilir. Ayrıca muhasebe birimince onaylanmış bir suret il/ilçe konsolide görevlisine gönderilir. Yılsonu işlemleri

28 28 Yılsonu işlemleri, KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) üzerinden yapılacaktır. İşlem adımları özetle şu şekilde olacaktır; - Sayım ve yıl sonu işlemlerini başlat menüsünden 2015 yılı ve her bir ambar için ayrı ayrı yapılmak kaydıyla; a)Ambar bazında sayım tutanağı oluşturulacak, b)Sayım tutanağını otomatik tamamla butonu kullanılarak tutanak doldurulacak (say2000i ile TKYS eşitliği sağlandığı varsayılarak, herhangi bir fazla veya noksanlık olmayacağından) Yılsonu işlemleri

29 29 c ) Kaydet butonuyla sayım tutanağının içeriği kaydedilecek, d) Ve “Sayım tutanağını sonlardır” butonuyla ambar için sayım sonlandırılacak, - Yine aynı menünün “sayım tutanakları listesi” kısmından oluşturulan sayım tutanaklarına ulaşılabilir ve istenildiğinde çıktısı alınabilecek, - Tüm ambarların sayım işlemleri tamamlandığında menüde “Yıl sonu işlemlerini bitir” butonuyla 2015 yılının kayıtlarının kapatılması sağlanır ve bu işlemlerin sonunda “işlemleriniz başarıyla tamamlanmıştır” mesajı alındığında 2015 yılı işlemleri tamamlanmış kabul edilerek 2016 yılı işlemlerine başlanabilecektir. Yılsonu işlemleri

30 30

31 31

32 32

33 33 1.1.1. Kesin Hesap Cetveli

34 34 1.1.1. Kesin Hesap Cetveli

35 35 1.1.1. Kesin Hesap Cetveli

36 36 1.1.1. Kesin Hesap Cetveli

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50 ANALİTİK BÜTÇE KODLAMASI

51 51

52 52 FONKS İ YONEL SINIFLANDIRMA (B İ R İ NC İ DÜZEY)

53 53 FİNANSMAN TİPİ KODLARI 1 - GENEL BÜTÇELİ İDARELER 2 – ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER 3 – DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR 4 – SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 5 – MAHALLİ İDARELER 6 - ÖZEL ÖDENEKLER 7 - DIŞ PROJE KREDİLERİ 8 – BAĞIŞ VE YARDIMLAR

54 54 GİDERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI 01PERSONEL GİDERLERİ 02SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 04FAİZ GİDERLERİ 05CARİ TRANSFERLER 06SERMAYE GİDERLERİ 07SERMAYE TRANSFERLERİ 08BORÇ VERME 09YEDEK ÖDENEKLER

55 Teşekkür ederim….. Bayram KESER Mali Hizmetler Uzmanı 55


"Taşınır Mal Yönetmeliği ve TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 yılsonu işlemleri Bayram KESER Mali Hizmetler Uzmanı 1 T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI STRATEJİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları