Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MILLETLERARASı TICARET ODASı (MTO) NEDIR, NE DEMEK …

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MILLETLERARASı TICARET ODASı (MTO) NEDIR, NE DEMEK …"— Sunum transkripti:

1 MILLETLERARASı TICARET ODASı (MTO) NEDIR, NE DEMEK …

2 …  MTO bir dünya organizasyonudur.Dünya ticaretinde daha fazla serbetliği teşvik etmek, iş ve ticaret uygulamalarını uyumlu hale getirmek ve geliştirmek ve iş dünyasını uluslar arası düzeyde temsil etmek gibi faaliyetleri yürütür.MTO 60 kadar ülkede milli komite ve konseyler ile temsil edilir.Ayrıca 40'ın üstünde ülkede de üyeleri vardır.Ulusar arası sekreteryası Paris'tedir.

3 KURULUŞU VE YAPıSı  Kuruluşu ve yapısı   1934 yılında kurulan Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi (ICC Türkiye), Bakanlar Kurulu Kararı ile 1945 yılında “Milli” adını alarak yapılanmasını tamamlamıştır.  ICC Türkiye’nin çalışmalarının genişletilmesi amacıyla, Komitenin kuruluş ve işlerinin yürütülmesi görevi, 1950 yılında 5590 sayılı Kanun ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine verilmiştir.

4 ..  ICC Türkiye 18 Mayıs 1953 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde yeniden yapılanmıştır.  27 üye ile işe başlayan Komitenin 1955 yılında toplam 120 üyesi olmuştur.  Bugün ICC Türkiye’nin 250’ye yakın üyesi bulunmaktadır.

5 ...  MI ̇ LLETLERARASI TI ̇ CARET ODASI (MTO) TÜRKI ̇ YE MI ̇ LLI ̇ KOMI ̇ TESI ̇ KURULUS ̧, GÖREV VE ÇALIS ̧ MA ESASLARI

6 AMAÇ, KAPSAM VE GÖREVLER  MADDE 1 - (1) Bu Esasların amacı, Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi'nin kurulus ̧, görev ve çalıs ̧ ması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.  Kapsam  MADDE 4 - (1) Bu Esaslarda geçen;  a)TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birlig ̆ ini,  b)MTO: Milletlerarası Ticaret Odasını,  c)Milli Komite: Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesini,  d)Genel Kurul: Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi Genel Kurulunu, e)Yönetim Kurulu: Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi Yönetim  Kurulunu,  f) Milli Komite Müdürü: Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi  Müdürünü ifade eder.

7 …  MADDE 2- (1) Bu Esaslar; Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi'nin görev, yetki, tes ̧ kilat, is ̧ leyis ̧, organlar, bütçe ve üyelig ̆ e ilis ̧ kin esaslarını kapsar.  Dayanak

8 …  MADDE 3- (1) Bu Esaslar, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birlig ̆ i ile Odalar ve Borsalar Kanununun 56 ıncı maddesinin (f) bendine dayanılarak hazırlanmıs ̧ tır.

9 AMAÇ VE GÖREVLER  (1) Milli Komite'nin amaç ve görevleri s ̧ unlardır:

10  Milli menfaatler çerçevesinde MTO’nun amaçlarının gerçekles ̧ mesine yönelik olarak; a)Ülkeler arasındaki ticaret s ̧ artlarını düzeltmek ve milletlerarası ekonomik problemleri  halletmek için faaliyetlerde bulunmak,

11  b)Milletlerarası ticaretin gelis ̧ tirilmesine katkıda bulunmak böylece milletlerarasıcamiada iyi ilis ̧ kilerin kurulması ve devam ettirilmesine yardımcı olmak,

12  c)Türkiye’nin dıs ̧ ticaretini ve ekonomik faaliyetlerini dog ̆ rudan veya dolaylı olarak ilgilendiren ticari, ekonomik veya hukuki konularda gerekli tedbirleri almak, görüs ̧ bildirmek, müzakerelerde bulunmak, bu konularda konferans, seminer ve paneller düzenlemek, yayınlar yapmak,

13  d)Türk milli ve milletlerarası özel hukuk mevzuatının, milletlerarası ticarette yaygın birs ̧ ekilde benimsenip uygulanan ortak kural, teamül ve tatbikatlara yaklas ̧ tırılmasını temine yönelik çalıs ̧ malarda bulunmak,

14 …  e)MTO’yu temsil etmek ve MTO ile üyeler arasındaki ilis ̧ kileri yürütmek,  f)MTO organlarında ve bu kurulus ̧ un düzenledig ̆ i toplantılarda Türkiye'yi temsil etmek, g) MTO tarafından istenilen konularda Türk is ̧ dünyasının görüs ̧ ünü bildirmek,

15  h) MTO’ya milletlerarası ticareti ilgilendiren konularda teklif ve tasarılar sunmak, i)Ülkenin sınai, ticari ve ekonomik sektörlerinde ortaya çıkan gelis ̧ meler konusunda MTO’ya bilgi vermek,  j)MTO’nun görüs ̧ ve tavsiyelerini, Türk özel sektör kurulus ̧ larına, kamu iktisadi tes ̧ ebbüslerine ve resmi kurulus ̧ lara iletmek, elde edilen sonuçları MTO’ya bildirmek,

16  m)MTO nezdinde, MTO Genel Sekreterlig ̆ i ile sürekli ve yakın ilis ̧ ki ve is ̧ birlig ̆ i kurulmasını sag ̆ lamak amacıyla bir "Milli Komiser" görevlendirmek,

17 …  n) MTO Komisyonlarına delege teklif veya tayin etmek,  o)MTO Dünya Konseyinde Milli Komite'yi temsil edecek asil ve yedek üyeleri tayin etmek,  p)MTO Yönetim Kuruluna ve Komitelerine üye tayin etmek,  r)MTO tarafından, önemli konuların görüs ̧ ülmesi amacıyla toplanan Konferanslara delege tayin etmek ve göndermek,  s)Milli Delegasyonları, en az iki yılda bir toplanan MTO Kongrelerinin yapılıs ̧ ı, usul ve gündeminden haberdar etmek,  t)Milli Komite'nin yıllık bilançosunu yapıp, MTO’ya bildirmek,

18  u)MTO üyelig ̆ i sona erenlere durumu bildirmek veya istifa edenlerin istifa taleplerini MTO’ya bildirmek,  v)MTO Merkezinde, yılda en az iki defa MTO Genel Sekreterince hazırlanan gündem çerçevesinde yapılan toplantılara is ̧ tirak etmek,  y)Milli menfaatlere ve MTO’nun Ana Statüsünde yer alan hükümlere uygun düs ̧ en sair faaliyetlerde bulunmak.

19 ÜYELIK, KAYıT ÜCRETI VE YıLLıK AIDAT ÜYELER  Üyeler  MADDE 6 – (1) MTO’nun ve dolayısıyla Milli Komite'nin üyeleri, MTO Statüsünün bas ̧ langıç kısmında yeralan ve bu Esasların 5 inci maddesinde belirtilen amaçları paylas ̧ an kollektif ve ferdi üyelerden olus ̧ ur.

20  a) Kollektif üyeler:  I ̇ s ̧ dünyasındaki üyelerinin ticari ve mesleki menfaatlerini temsil eden ve siyasi amaç gütmeyen milli ve mahalli kurulus ̧ lar, mesleki birlikler, eg ̆ itim amaçlarıyla kurulmus ̧ bulunan kamu kurulus ̧ ları, enstitüler, aras ̧ tırma merkezleri gibi kurulus ̧ lardır.

21  b) Ferdi üyeler:  Gerçek ve tüzel kis ̧ i tacirler ile firmalar, is ̧ dünyasında faaliyet gösteren sınai, ticari, iktisadi kurulus ̧ lardır.

22  c) Gözlemci üyeler:  Yukarıda sayılan üyelere ilaveten Yönetim Kurulunun kararı ile MTO Türkiye Milli Komitesi'nin MTO Komisyonlarındaki temsilcileri ve Yönetim Kurulunca uygun görülenler, gözlemci üye olarak kayıt edilebilir. Milli Komite Genel Kuruluna davet edilen gözlemci üye sıfatına haiz olan komisyon temsilcilerinden herhangi bir ücret alınmaz. Gözlemci üyeler, Milli Komite organlarında oy kullanma hakkına sahip deg ̆ ildirler. Dig ̆ er üyeler, MTO Paris Merkezi izni dıs ̧ ında, Milli Komiteyi bilgilendirmeden yurt içi ve yurt dıs ̧ ı uluslararası Komisyon toplantılarına katılamazlar.

23  d) S ̧ eref üyeleri:  MTO Türkiye Milli Komitesinde önemli hizmetler vermis ̧, Türkiye Milli Komitesi bas ̧ kanları ile üyeleri, Türk iktisadi hayatına ve özellikle Türkiye'nin milletlerarası ilis ̧ kilerinin gelis ̧ mesi konusuna önemli hizmeti geçmis ̧ olan kis ̧ iler arasından Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul kararı ile s ̧ eref üyesi seçilir. Bu üyelerden aidat alınmaz. S ̧ eref üyelerinin sayısı Genel Kurul üyelerinin toplamının yüzde bes ̧ ini geçemez.

24 ÜYELIK KAYDı  (1) MTO’ya üye olmak isteyen Türkiye’de ticari, sinai ve mesleki faaliyet yürüten gerçek ve tüzel kis ̧ iler, üyelik için Milli Komite'ye yazılı olarak bas ̧ vururlar. Üyelik talebi, Milli Komite Yönetim Kurulu tarafından incelenip, karara bag ̆ lanır. Üyelik kaydı, MTO’ya bildirilir.

25 …  (2) Üyelik talebinin kabulü halinde, talep sahibinin, ilgili formları doldurup, imzalaması ve kayıt ücretini pes ̧ in olarak ödemesi üzerine kaydı yapılır. Gözlemci üyelerin kaydı, 6 ıncı madde hükümlerine göre yapılır.

26 YıLLıK AIDAT TARIFESI  (1) Üyelerden, Milli Komite'nin giderlerini ve MTO aidatını kars ̧ ılamak amacıyla kayıt ücreti ve yıllık aidat alınır. Kayıt ücreti, sadece kayıt esnasında olmak üzere bir defa, yıllık aidat ise kaydı takip eden yıldan itibaren senelik olarak ödenir. Kayıt ücreti alınan yılda yıllık aidat alınmaz.

27  (2) Kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesi her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Tarifede belirlenen derece ve ücretler üzerinden kayıt ücreti ve yıllık aidat alınır.  (3) Kayıt ücreti ve yıllık aidatın tespitinde esas alınan derecelerin tayininde; odalar ve borsalar ve benzeri kar amacı gütmeyen sair kurulus ̧ lar bakımından bir önceki yılın fiili gelirleri, gerçek ve tüzel kis ̧ i tacirler bakımından ise sermayeleri esas alınır.

28  (4) Gelir veya sermayesi sözkonusu olmayan kis ̧ i, katma bütçeli veya genel bütçeye dahil kamu kurulus ̧ ları, enstitüler, eg ̆ itim aras ̧ tırma merkezleri ve sair benzeri kurulus ̧ ların ödeyecekleri kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarı, Yönetim Kurulu tarafından, gelir veya sermaye esasına göre kayıt ücreti ve yıllık aidat ödeyen kis ̧ i veya kurulus ̧ ları emsal alarak, özel olarak tespit edilir.  (5) Gözlemci üyelerin ödeyecekleri kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarı Yönetim Kurulu tarafından ayrıca tespit edilir ve hizmetten önce ödenir.

29  (6) Kayıt ücreti kayıt sırasında pes ̧ in olarak, yıllık aidat ise yıl içinde iki taksitte tahsil olunur. Birinci taksit Ocak ayı içinde, ikinci taksit ise Temmuz ayı içerisinde alınır.

30  (1) MTO ve dolayısıyla Milli Komite Üyelig ̆ i:  a)Ölüm ve istifa ile,  b)Üye tarafından yıllık aidatın üç yıl üst üste ödenmemesi halinde müteakip yılda  Yönetim Kurulu kararı ile,  c)Genel Kurul toplantılarına üç yıl üst üste katılınmaması halinde müteakip yılda  Yönetim Kurulu kararı ile,  d)Üyenin, MTO veya Milli Komite'nin gaye ve amaçlarına aykırı davranıs ̧ ları sebebiyle  Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un toplantıda hazır bulunan üyelerin 3/4'ünün vereceg ̆ i ihraç kararı ile sona erer.

31  (2) Gözlemci üyelerin üyelig ̆ i ise Yönetim Kurulu kararı ile sona erer.  (3) Üyelig ̆ in kaybına ilis ̧ kin kararlar kesindir. Üyelig ̆ in kaybına ilis ̧ kin kararlar, ilgiliye derhal teblig ̆ olunur.

32 ORGANLAR GENEL KURUL  (1) Genel Kurul, Milli Komite'nin en üst organı olup, Milli Komite üyeleri, TOBB Yönetim Kurulu Bas ̧ kanı, TOBB Yönetim Kurulu Bas ̧ kan Yardımcıları,  TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Genel Sekreteri ve üç Genel Sekreter Yardımcısı ile Milli Komite Müdüründen olus ̧ ur.

33  (2) Genel Kurul, MTO Ana Statüsünün Giris ̧ Kısmı ile bu Esasların 5 inci maddesinde sayılan MTO’nun ve Milli Komite'nin genel amaçlarını gerçekles ̧ tirmek için gerekli politikaları tayin ve tespit eder ve tavsiyelerde bulunur.

34 (3) GENEL KURUL’UN GÖREVLERI:  a)Yıllık toplantısında Yönetim Kurulu'nun bir evvelki yıla ait çalıs ̧ maların inceler ve onaylar, bu çalıs ̧ malarla ilgili yeni görüs ̧ ve tavsiyelerde bulunur.  b)Üyelig ̆ in kaybına ilis ̧ kin Yönetim Kurulunun getirdig ̆ i teklifleri inceleyip onaylar,  c)Milli Komite üyeleri arasından Yönetim Kurulunda görev alacak üyeleri seçer,  d)Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine, Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi Kurulus ̧, Görev ve Çalıs ̧ ma Esasları’ndaki deg ̆ is ̧ iklikleri onaylar.

35  (4) Genel Kurul, TOBB Genel Kurulu’nu takip eden 60 gün içinde her yıl olag ̆ an olarak toplanır. Ancak, gerektig ̆ inde, Genel Kurul; Yönetim Kurulu Bas ̧ kanının daveti üzerine veya Genel Kurul üyelerinin 1/3'ünün talebi üzerine her zaman olag ̆ anüstü olarak toplanabilir

36 YÖNETIM KURULU  (1) Yönetim Kurulu, Milli Komite’nin temsil ve icra organı olup, TOBB Yönetim Kurulu Bas ̧ kanı, TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi, TOBB Yönetim Kurulunca Oda veya Borsa Yönetim Kurulu Bas ̧ kanları arasından belirlenecek 7 üye, TOBB Genel Sekreteri ve Milli Komite üyeleri arasından Genel Kurul tarafından seçilen 5 üye olmak üzere, 15 üyeden olus ̧ ur. Yönetim Kurulu’nun görev süresi TOBB Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile aynıdır.

37  Milli Komite Müdürü, Yönetim Kurulu toplantılarına katılır, ancak oy sahibi deg ̆ ildir.

38  TOBB Yönetim Kurulu Bas ̧ kanı, Yönetim Kurulu’nun Bas ̧ kanıdır. Yönetim Kurulu kendi arasından bir Bas ̧ kan Vekili seçer. TOBB Yönetim Kurulu Sayman üyesi, Yönetim Kurulu’nun Sayman üyesidir.

39  Yönetim Kurulu, yılda en az dört defa toplanır. Gerektig ̆ inde, Yönetim Kurulu Bas ̧ kanının veya Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının talebi üzerine her zaman toplanabilir.

40  Yönetim Kurulu toplantılarına, Yönetim Kurulu Bas ̧ kanı; onun yoklug ̆ unda, Bas ̧ kan Vekili Bas ̧ kanlık eder.

41  Yönetim Kurulu, üyelerinden en az yarıdan bir fazlası ile toplanır ve bu Esaslarda aksine hüküm bulunmadıkça toplantıda hazır bulananların çog ̆ unlug ̆ u ile karar verir.

42

43  ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Toplantısı ve ICC Türkiye Milli Komitesi 60’ıncı Olağan Genel Kurulu TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda yapıldı. Genel Kurul’da konuşan TOBB Başkanı, EUROCHAMBRES Başkan Yardımcısı ve ICC Yönetim Kurulu Üyesi M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 2015 yılında Türkiye’nin G20 Zirvesi Dönem Başkanlığı’nı üstleneceğini hatırlatarak, “Bu fırsatı en iyi biçimde değerlendirerek, Türk iş dünyasının sesini küresel arenada duyuracağımıza inanıyorum” diyrek vurgulamıs

44 08 ŞUBAT 2014  ICC Türkiye Milli Komitesi’nin yeni yönetimi belirlendi  Dünyanın en büyük iş örgütü Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi Başkanlığı’na TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden seçildi.

45

46  Icc Türkiye Milli Komitesi Genel Kurulu  04 Ağustos 2015 Salı 11:25

47  Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, korumacılık tedbirleri arttıkça dünya ekonomisinin daraldığını belirterek, "Korumacılık hızla kaldırılmalı ve dünya ekonomisinin motoru yeniden ticaret olmalı" ifadesini kullandı.

48

49

50

51

52

53

54


"MILLETLERARASı TICARET ODASı (MTO) NEDIR, NE DEMEK …" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları