Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Turizmde Güncel Sorunlar Turizm Sektöründe Güvenlik Sorunları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Turizmde Güncel Sorunlar Turizm Sektöründe Güvenlik Sorunları"— Sunum transkripti:

1 Turizmde Güncel Sorunlar Turizm Sektöründe Güvenlik Sorunları
İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Turizmde Güncel Sorunlar Turizm Sektöründe Güvenlik Sorunları

2 GİRİŞ Hem sosyal (cinayet, hırsızlık, vb.) hem de politik yapı (terörist faaliyetler) kaynaklı suçlar, özellikle bireysel olarak seyahat eden turistlerin korkmalarına ve güvensizlik algılamalarına; bu durum ise doğrudan ülkenin güvenlik imajının bozulmasına sebep olur. Turizm sektörü diğer sektörlere kıyasla çok daha kırılgan bir sektördür. Yürürlükte olan mevzuatın işlenen suça karşı caydırıcı ve yeterince cezalandırıcı olmaması bile potansiyel turist akımını etkilemektedir. Örneğin; turistlere yönelik suç işleyen ve yargılanarak mahkum olan bir suçlunun, Şartla Salıverme Yasası'ndan yararlanarak erken tahliye edilmesi, suça hedef olan ülke insanlarının tepkisini çekmiş ve rezervasyon iptallerine yol açmıştır.

3 GİRİŞ Turistler ziyaret ettikleri destinasyonlardaki tehlikeli alanları ve durumları bilmezler, suç işleme niyeti olanlar tarafından fark edilirler ve yapılan saldırılardan kolay kurtulamazlar. Bu nedenle turistler, hırsızlar ve diğer suçlular için kolay bir hedef teşkil ederek vahşice işlenen suçlara maruz kalabilirler. Bir turistik beldenin imajını, geniş çaptaki suç oranları kadar bozan başka bir şey olamaz. İşlenen suçlar kitle iletişim araçları ile dünyaya duyurulur ve yüksek suç oranının varlığı turizm üzerinde olumsuz etki yaratır. Turistik merkezlerde uluslararası turistlere karşı işlenen suçlar, medyada büyük oranda yer almaktadır. Medyanın bu tür olaylara yer vermesi potansiyel turistler arasında paniğe yol açmaktadır. Turist güvenliği dünyanın bir çok yerinde başarılı bir turizm endüstrisi için gerekli bir şart olarak kabul edilmiştir.

4 Güvenlik İmajında Etkin Rol Oynayan Faktörler
Turizm yaşanan olumsuzluklardan çabuk etkilenen hassas bir sektördür. Gelişen teknolojiyle birlikte kitle iletişim araçlarının gelişmesi sonucu dünyanın bir ucunda yaşanan olaylar birkaç dakika içerisinde tüm dünyada duyulmaktadır. Hiçbir insan turistik çekimi ne kadar güçlü olursa olsun, ya da ekonomik olarak ne kadar uygun olursa olsun; can güvenliğinin sağlanamadığı bir ortamda tatil yapmak istemeyecektir. Turizmin duyarlı yapısı nedeniyle güvenliğe yönelik en küçük bir şüphe bile sektörü olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenlerle turizmde gerçekleştirilmesi gereken ilk ve en önemli görev; turistin can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Terör, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık gibi özellikle turistlere karşı işlenerek ülke geleceğini, ekonomisini, turizmini ve imajını olumsuz etkileyen olaylarda üst düzeyde önlemler alınarak güvenlik konusunda yaşanan talihsiz olaylar minimuma indirgenmelidir.

5 Güvenlik İmajında Etkin Rol Oynayan Faktörler
Ülkenin güvenlik imajının oluşmasında şu faktörlerin etkili olduğu söylenebilir; Siyasi yönlendirmeler, Dünya Sağlık Örgütü ile sağlık ve güvenlik konusundaki uluslararası kuruluşların yayınları, Turist gönderen ülkelerin dış işleri teşkilatları ve sigorta şirketlerinin, bazı ülkeleri riskli ülkeler arasına alarak vatandaşlarını uyarmaları, Ülkede ortaya çıkan olumsuz olayların sürekli olarak ve de abartılarak iç ve dış basında yer alması, pozitif haber üretiminin ve pozitif mesaj iletiminin gözardı edilmesi, Rakip ülkelerin olumsuz olayları kasıtlı bir şekilde gündemde tutmaları ve bu yayınları ilgili ülkeye karşı kullanmaları, Bazı ülkelere karşı ön yargılı olunması, ülkenin genel durumuna, ülkenin sağlık ve güvenlik sistemlerine, ayrıca ülke insanının sosyal ve kültürel yapısına ilişkin yeterli bilgiye sahip olunmaması.

6 Suç Kavramı Suç, toplumda yaşayan bireyler üzerinde güvenlik endişesi oluşturan ve kamu güvenliği için kontrol altına alınması zorunlu olan sosyal, psikolojik, ekonomik ve hukuki sorundur. Diğer bir anlatımla suç ifadesinden; toplum-birey ve bireylerarası ilişkileri düzenlemek amacıyla oluşturulan kurallara aykırı olan ve cezayla yaptırım altına alınan davranışlar anlaşılmaktadır. Suçluluğu açıklayan hemen hemen bütün teorilerde, suç işlenmeyen bir toplumun ütopya olduğu kabul edilmektedir. Sosyal düzen varolduğu müddetçe, sosyal düzeni bozan hareketler de mevcut olacaktır. Sosyal düzeni bozucu hareketler; bir anlamıyla suç olgusunu doğururken, diğer taraftan suçlular ortaya çıkacaktır.

7 Suç Kavramı Dünya üzerinde sürekli artan nüfus ve gelişen teknoloji beraberinde birçok problemleri de getirmiştir. Kentler kalabalıklaştıkça sosyal kontrol azalmakta ve işlenen suçlar artmaktadır. İnsanlar toplum düzenini koruyabilmek için kurdukları sistemler aracılığı ile bu problemin çözümü ve kamu düzeninin korunması için yoğun çaba sarf etmektedir. Bir ülkede kamu düzeninin sağlanması ya da sağlanamaması sadece o ülke vatandaşlarını değil, tatil için o ülkeyi seçecek potansiyel turistlerin kararlarını da etkileyecek ve can ve mal güvenliğinin sağlandığı destinasyonlar tercih sebebi olacaktır. Bu bakımdan; suç olgusunun nedenlerinin ve çözümlerinin araştırılarak bir an önce uygulama boyutuna geçilmesi, turistlerin can ve mal güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynayacaktır.

8 Suç ve Suçluluğu Etkileyen Faktörler
Kimi kalıtsal etkenler, ergenlik, psikiyatrik sorunlar ve beden kusurlarının suçlulukta etkili olabileceği teorileri mevcutsa da; günümüzde daha çok çevre faktörlerinin etkili olduğu kabul edilmektedir. Suçun meydana gelmesi, suç fiilinin işlenmesi, biyolojik ve sosyolojik bir varlık olan insana doğrudan bağlı olduğuna göre, suç işleyen insanı etki altında bırakan önemli faktörler, kişiye ve çevreye bağlı faktörlerdir. Suçların çoğunun kökeninde sosyal ihtirasların yattığı, suça sebep oluşturan diğer bir etkenin de yoksulluk olduğu görüşünün yanı sıra; sevgi yoksunluğu, geleneksel aile yapısının bozulması, sosyal değerlerde azalma, gelir yetersizliği, yanlış veya eksik eğitim, baskıcı disiplin yöntemleri, çocuk istismarı, iç ve dış göçlerin oluşturduğu kültür çatışmaları, gecekondulaşma, yöresel gelenek ve görenekler, ekonomik bunalımlar, çocuğun erken yaşta çalışmak zorunda kalması, parçalanmış aileler, ailede suçlu birey örnekleri ile kitle iletişim araçlarındaki şiddet ve suçlarla ilgili programlar, çocukları suça iten nedenler arasında gösterilmektedir.

9 Suç ve Suçluluğu Etkileyen Faktörler
Turizm sektöründe de durum farklı değildir. Genellikle sürekli yaşadıkları yerlerde iş bulamayan insanların turistik bölgelere göç etmeleri, daha önce bilmedikleri bir ortama uyum sağlamada zorluk çekmeleri, bu ortamda kültür çatışmaları yaşamaları, turistlerin gelenek ve göreneklerini yanlış yorumlamaları, gelişmiş ülkelerden gelen turistlere karşı yoksunluk hissetmeleri ve bunların sonucunda yaşanmamışlıkların verdiği duygusal baskılar sonucu turistlere karşı düşmanlık hisleri beslemeleri zaman zaman bireyleri turistlere karşı suç işlemeye yönlendirmektedir.

10 Turizm ve Suç Bir toplumsal olay olan turizm ile kimi suçların doğrudan, kimi suçların da dolaylı olarak ilişkisi bulunmaktadır. Turizm endüstrisi suç işleme konusunda sorumlu tutulamaz. Ancak, turistlerin potansiyel bir suç hedefi olduklarının bilincinde olmak gerekir. Turistlerin saldırganlara karşı korunması; endüstrinin yaşaması ve gelişmesi için zorunludur. Turist kabul eden ülkelerde bireyler tarihsel önyargılarla yabancılara karşı düşmanlık duygularını yenemediklerinden turistleri basma kalıp yargılar içinde algılamakta ve bu durum konuk-yerli ilişkisini olumsuz yönde etkilemektedir. Yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi gibi demografik faktörler turistlere karşı işlenen suçlarda belirleyici rol oynar. Bazen de, ev sahibi toplum üzerinde olumsuz sosyal etkilerin yaratıcısı ve doğal dengenin bozucusu olarak algılanan turistler, bu nedenlerle de saldırılara hedef olabilmektedir.

11 Turizm ve Suç Turistler suç için potansiyel hedeflerdir. Bu nedenle olabildiğince korunmaları esastır. Tatildeyken kendilerini sınırlandırmayan ve bağımsızlık isteyen turistleri koruma sisteminin içinde yalnızca güvenlik kuruluşları değil, bütün ilgili kamu ve özel kuruluşlar yer almalı; uygulayıcıları yalnızca güvenlik kuvvetleri personeli değil, tur operatörleri, turistik tesis personeli, turist rehberleri ve tabi ki destinasyondaki yerel halk olmalıdır. Turistlere yönelik saldırılar nedenlerine göre dörde ayrılabilir; Saldırı kendi başına bir amaçsa ve saldırgan davranış bireye haz veriyorsa “amaç olarak saldırma”, Toplumu tehdit ettiğine inanılan tehlikelere karşı öfke ve kızgınlık ile yapılırsa “savunma olarak saldırma”, Saldırının kendi başına bir amaç olmaması, başka amaçlar için bir araç olması durumunda “araç olarak saldırma”, Toplumsal kuralların biçim verdiği, belirli bir rol ile bağlantılı olarak rol toplumsallaşması sonucu, görev duygusu ile yapılırsa “rol davranışı olarak saldırma” söz konusudur.

12 Turizm ve Suç Turistlere karşı suç işlemeyi cazip hale getiren etkenler şu şekilde sıralanabilir; Suçlular için cazip olmak (büyük miktarda para taşıma vb), Riskli davranışlar (gece klubü ve barlara gidip geç saatlere kadar kalma alışkanlığı, uzaklara ve uygun olmayan güvensiz yerlere seyahat, alkol ve ilaç tüketimi), Gidilen yerin dilini, örf ve adetini bilmemek, Mahalli kaynakların ve/veya mahalli grupların desteğinin eksikliği, Mahalli kuralları ve gelenekleri saldırgan bir şekilde algılamak, Ulusal güvenlik güçlerinin davranışlarının genellikle tecrübeye dayanması. Turistlerin can ve mal güvenliğini sağlamak ev sahibi ülkenin sorumluluğudur. Turistlere karşı işlenen suçların ortaya çıkabilecek yan etkisi kötü tanıtımdır. Medyanın kamuoyu oluşturma kapasitesi tartışılmazdır.

13 Turizm ve Suç Turistlere karşı işlenen suçların medyada yer alması, gelecek konukların düşüncelerinde olumsuz bir imaj yaratacak ve tur şirketleri, turistlere karşı işlenen suçlarla anılan bir yere tur düzenlemekten kaçınacaktır. Ayrıca; turistlere yönelik suçların yüksek oranlarda bulunması, özellikle sigorta primlerini yükselterek turistlere ek mali külfet getirmesi nedeniyle, böyle bir ülkeye yapılacak seyahat başlangıçta engellenmiş olacaktır. Bunun sonucunda turist çekmek için girişilen tanıtım faaliyetlerinin etkisi azalacaktır. Bu nedenlerle; turizm ve tanıtma adına toplum güvenliğine yönelik yapılacak suç önleme faaliyetlerinin toplumun bütün kesimlerinin katılımının sağlanabileceği bir zeminde ele alınması, her kesimin sorumluluk alanına giren konularda eksiklikleri gidermek için yükümlülüklerini üstlenmesi ve tam bir işbirliğinin sağlanması gerekmektedir.

14 Turizmde Güvenlik Hizmetleri
Bir ülkenin turist akımını yoğunlaştırabilmek ve akımı sürekli etkin kılmak için gerçekleştirmesi gereken ilk ve en önemli husus; turistlerin can ve mal güvenliğini sağlayabilmektir. Bunun için öncelikle ülkenin kendi içinde, kendi vatandaşının can ve mal güvenliğini sağlayabilmesi, kamu düzenini etkin kılması gerekir. Bu görev toplumda genellikle emniyet hizmetleri diye bilinmekte ve bu gaye ile oluşturulan güvenlik kuvvetlerinin sorumluluğuna bırakılmaktadır. Kamu düzeni, gerek ikamet edilen yerde, gerekse yolculuk sırasında ve gidilen yerde can ve mal güvenliğini sağlayan bir etkinlikte ise, turizme özgü davranışlara elverişli bir ortam oluşmuş demektir. Kamu düzeninin etkinliği ile turizm arasında organik bir bağ vardır. Karışıklık ve belirsizlik ortamında turizmden söz edebilmek olanaklı değildir. O halde turizm, toplumsal denetim örgütlerinin kamu düzenini sağlayıcı etkinliğe ulaşması ile ortaya çıkar.

15 Turizmde Güvenlik Hizmetleri
Turizm faaliyetinin nihai amacı turistlerin ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bu ihtiyaçların başında ise turistin güvenliğinin sağlanması gelir. Turistik çekimi ne kadar güçlü olursa olsun can ve mal güvenliğinin sağlanamadığı bir ortamda hiç kimse tatil yapmak istemeyecektir. Çünkü; tüketicilerin güvenlik ve güven duyma hakkının diğer haklara oranla özel bir yeri vardır. Gerçekte tüketicilerin diğer hakları daha ziyade kendilerini piyasanın çeşitli aldatmacalarına karşı korumaya çalışırken; güvenlik hakkı, tüketicilerin doğrudan doğruya hayat ve sağlıkları ile ilgilidir. Turistin canına ve malına zarar verecek risklerden korunmasının yanı sıra bulunduğu yöre ve bölgedeki toplum yaşamında korkutucu veya endişe verici durumun olmaması, kendisini huzurlu ve rahat hissetmesi sonucunda turist, can ve mal güvenliğinin sağlandığına inanmış olarak bir yandan kalış süresini olabildiğince uzun tutacak, diğer yandan ise ucuz, etkin ve en iyi tanıtma aracı olacaktır.

16 Turizmde Güvenlik Hizmetleri
Turizm sektörü ile güvenlik kuvvetleri arasında sıkı bir işbirliği kurulması sektörün gelişmesinde başat etmendir. Turistin can ve mal güvenliğinin sağlanmasında tüm vatandaşlara ve sektördeki özel teşebbüslere görevler düşmekte ise de, bu konudaki en büyük misyonu ülke güvenliğinden sorumlu İçişleri Bakanlığı ve ona bağlı kolluk kuvvetleri üstlenmiştir. Turist; sınır kapısından girişi, ülke içinde seyahati ve konaklaması ile yine sınır kapısından çıkışı arasındaki zaman sürecinin her aşamasında güvenlik kuvvetleri personeli ile yüzyüze gelmektedir. Göreceği ilgi ya da ilgisizlik güvenlik örgütleri konusundaki imajını ortaya koyacaktır. “turiste yardım”, “turiste hoşgörü”, “turiste ilgi” tüm hizmetlerde olduğu gibi güvenlik hizmetlerinde de geçerlidir. Ancak polisin göstereceği ilgi diğerlerinden daha etkili olan “kamu otoritesi”nin ilgisidir.

17 Turizmde Güvenlik Hizmetleri
Turizm endüstrisine entegre olmuş resmi güvenlik birimleri turizmin gelişmesine en büyük desteği verecektir. Bu amaçla; Turiste sunulan güvenlik hizmetleri standartlaştırılmalıdır, Turizm alanında görevlendirilecek personel mesleki olarak yetiştirilmeli, turizm bilinci ve eğitim düzeyi yükseltilmelidir, Turistlerin can ve mal güvenliği maksimum derecede korunmalıdır, Turizmin sosyal kültürel, politik huzursuzluklara ve patlamalara neden olabilecek olumsuz etkilerinin olabildiğince ortadan kaldırılmasına çalışılmalıdır.

18 Turizm ve Terörizm Terör zaman zaman turizm sektörünü hedef alması nedeniyle; turistin can ve mal güvenliği konusuyla doğrudan ilişkili bir güvenlik sorunudur. Küreselleşme, değişen dünya düzeni ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler terörizmi, günümüz dünyasının en ciddi uluslararası sorunlarından biri haline getirmiştir. Turistlere ve destinasyonlara yönelik olarak düzenlenen terörist saldırılar, terörist grupların politik ve örgütsel amaçlarına hizmet etmektedir. Terörizmin destinasyon imajı üzerindeki olumsuz etkileri sonucu turizm talebinin gerilemesi turizm endüstrisine yönelik en büyük tehdittir. Terörizmin toplumda yarattığı gerginlik ve baskılar seyahat tercihlerini değiştirmekte ve terör eylemlerinin yarattığı güvensizlik ortamı gözde bir turistik destinasyondaki çekimi kısa bir sürede oldukça azaltmaktadır. Terör eylemlerinin turizm üzerindeki olumsuz etkileri; turizmi hızlı kalkınmayı sağlayacak bir araç olarak kullanan gelişmekte olan ülkelerde, ekonomisi turizme dayalı olmayan gelişmiş ülkelere nazaran, daha belirgin olmaktadır.

19 Turizm ve Terörizm Turizm ve terörizm kavramları; uluslararası boyutta olmaları, ulaştırma ve iletişim alanında meydana gelen teknolojik gelişmeleri kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaları gibi ortak noktalara sahiptirler. Ancak, turizm endüstrisinin varlığını sürdürebilmesi için terörizmin yarattığı ortamın tamamen zıttı bir ortama gereksinim bulunmaktadır. Turizm hareketlerinin oluşumunu ve gelişimini sağlayan özelliklerin başında; ulusal ve uluslararası barış, politik istikrar ve ekonomik kalkınma gibi unsurlar yer alırken; terör ve terörizmin politik istikrarsızlık, işsizlik ya da toplumsal çatışmalar nedeniyle gelişmesi, iki kavramın birbiri ile aynı zaman ve ortamda bulunamayacağının kanıtı olarak kabul edilmektedir. Yapılan çeşitli araştırmalarda, terör eylemlerinin çoğunlukla, ilgili ülkede bulunan turistleri hedef aldığı gözlenmektedir. Terörizmin bulunduğu ülke ya da bölgede turizm endüstrisinin gelişimi yavaşlarken, terörizm; amaçlarını gerçekleştirebilmek için turizm endüstrisinden faydalanmaktadır. Terör eylemlerinin, özellikle turistik bölgelere ve turistlere yönelmesinin nedenleri şu şekilde sıralanabilir;

20 Turizm ve Terörizm Bir ülkede bulunan herhangi bir turistik bölge ya da merkeze yapılan saldırılar, tüm ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyebilecek güce sahiptir. Turizm endüstrisinin gelişmesi için, devletin ve ülke yönetiminin çok sayıda önlem alması ve bu endüstriden oldukça yüksek gelir elde etmesi nedeniyle; terör eylemlerinde turistlerin ya da turistik bölgelerin hedef alınması, bir anlamda devletin hedef alınması anlamına gelmektedir. Turistlere yönelik terör eylemleri sözlü ve yazılı basında sıkça ve detaylı biçimde yer aldığından, çok kısa sürede çok geniş halk kitlelerine ulaşabilmekte ve teröristler tarafından verilmek istenen mesaj yerine kolaylıkla ulaşmaktadır. Bir ülke ya da bölgenin tarihi geçmişini yansıtan müze, tarihi yerler ve doğal güzelliklerin terör yoluyla zarara uğratılması; eylemi gerçekleştirenler açısından ilgi toplamanın en kolay yolu olarak görülmektedir. Turistik bölgelerde, turistlerin rahatlığı açısından, güvenlik önlemlerinin çok sıkı olmayacağı düşüncesi, terör eylemcilerini bu mekanlara itmektedir. Eylemcilerin, turistler arasında dikkat çekmeden gizlenebilmesi, turizm endüstrisini terörist saldırılar için açık bir hedef haline getirmektedir.

21 Terörizmin Turizm Endüstrisi Üzerindeki Etkileri
Günümüzde dünya ekonomisinin en hızlı büyüyen endüstrilerinden biri konumundaki turizm endüstrisi bunalımlara, terör ve şiddet olaylarına aşırı duyarlılığı nedeniyle terör saldırılarının belirgin hedefi haline gelmektedir. Uluslararası turizmin başarısı terör örgütlerinin dikkatini bu endüstriye çekmiştir. Teröristlerin; turizm endüstrisinin ekonomik ve politik istikrarsızlıklara karşı duyarlılığının farkına varmaları terör eylemlerinin turizm endüstrisine yöneltilmesine yol açmaktadır. Teröristler, eylemlerini turizm endüstrisine yönelterek politik güçleri etkilemeyi ve ülke ekonomisine zarar vermeyi amaçlamaktadırlar. Turizm endüstrisinde, kısa dönemde esnek olmayan bir turizm arzı ve esnek bir talep yapısı bulunmaktadır. Turistik talebin esnekliği, terör hareketleri için uygun ortam yaratmakta ve turistik bir bölgede gerçekleştirilen herhangi bir terör eylemi, turistik talebi önemli ölçüde olumsuz yönde etkileyebilecek bir özellik taşımaktadır. Son yıllara damgasını vuran büyük terör eylemlerinin yanı sıra, geçmişte dünya genelinde birçok terör eylemi yaşanmış ve bu eylemlerin olumsuz sonuçları dünya turizm endüstrisini oldukça etkilemiştir.

22 Terörizmin Turizm Endüstrisi Üzerindeki Etkileri
Turistlerin deneyimleri ve bu deneyimler sonucunda turistik destinasyonun tekrar ziyaret edilmesi, çoğunlukla bu turistik bölgenin sahip olduğu olumlu imaja bağlı bulunmaktadır. Çünkü; turistik destinasyonların imajı, turistlerin karar süreçlerinde yer alan önemli ve kritik bir unsur olarak kabul edilmektedir. Terör saldırılarının yoğunlaştığı turistik bölge ya da ülkeler açısından ilk olumsuz etki, ulusal ve bölgesel imajın zarar görmesi olarak kabul edilmektedir. Turistler ve bölgelerin hedef alındığı terör eylemlerinin ardından turistlerin ortaya koydukları ilk tepkinin, bölgeye yapılması düşünülen seyahat kararının ertelenmesi ya da iptal edilmesi olduğu görülmektedir. Bunun sonucunda, turizm gelirlerinin düşmesi başta ülke ekonomisi olmak üzere turizm endüstrisi içinde yer alan turizm işletmelerini de olumsuz yönde etkilemektedir. Seyahatin potansiyel risklerini faydalarından daha fazla algılama eğilimi olan bir turist için destinasyon imajı oldukça önemli olarak kabul edilmektedir. Ziyaret edilen turistik destinasyonda yaşanan olumsuz deneyimlerin etkisinde kalabilecek olan turistler, bir sonraki gezisinde bir başka turistik bölgeye yönelebilmektedir.

23 Terörizme Karşı Çözüm Arayışları
Terörizmin önlenebilmesi ancak uluslararası boyutta kabul edilen bir terörizm tanımının yapılması ve terörle mücadele politikalarının geliştirilmesine bağlı bulunmaktadır. Özellikle, belirli ekonomik ya da politik çıkarları nedeniyle terörizm hareketlerine destek veren bazı ülkelerin, bu destekten vazgeçirilmesi konusunda uluslararası alanda işbirliğine gidilmesi ve girişimlerin sürdürülmesi gerekmektedir. Bir turistik destinasyona yöneltilen terör eylemleri turizm talebinin ve gelirlerinin düşmesinin yanı sıra; yeni ya da daha çok sayıda turistin, turistik destinasyona çekilmesi için daha fazla reklam ve tanıtım harcaması yapılması, zarar gören turistik tesislerin ve turistik altyapının yenilenmesi ya da onarılması ve terörizm tehdidinin azaltılması için daha fazla güvenlik harcaması yapılması gibi dolaylı zararlara da yol açmaktadır.

24 Terörizme Karşı Çözüm Arayışları
Güvenlik önlemlerinin arttırılması için yüksek maliyetli yatırımlar yapılmaktadır. Sigorta şirketleri terör eylemlerinin yol açtığı zararları ya sigorta kapsamı dışında bırakmakta ya da yüksek primle sigorta kapsamı içine almaktadır. Terörizmin neden olduğu bu maliyetler, turistleri ve turistik hizmet sağlayıcıları doğrudan etkilemektedir. Turizm endüstrisini hedef alabilecek olası terör saldırılarının önlenmesi ya da turizm endüstrisine yönelik gerçekleştirilen bir terör eylemi sonrasında endüstrinin aldığı hasarın giderilmesi konularında turizm endüstrisi ve kamu yönetimi tarafından alınabilecek önlemler şu şekildedir; Turizm endüstrisinin tüm çalışanları güvenlik ve acil durum önlemleri konusunda eğitilmelidir. Turistler olası terör eylemleri konusunda bilgilendirilmeli, terör eylemlerinin önlenmesi ve güvenlik önlemleri hakkında eğitilmelidir.

25 Terörizme Karşı Çözüm Arayışları
Turizm endüstrisinde yer alan tüm taraflar ulusal ya da bölgesel güvenlik kurumlarının oluşturularak, turizm işletmelerinin güvenlik önlemleri konusunda denetlenmesi için işbirliğine gitmelidir. Turizm işletmelerinde kriz ve acil eylem planları oluşturulmalıdır. Terör saldırısının ardından pazarlama stratejileri daha az duyarlı pazar bölümlerinin hedef alınarak hızlı bir düzelme sürecinin başlatılmasına yönelik oluşturulmalıdır. Ulusal ve yerel yönetim birimleri, olası terör eylemlerine karşı güvenlik önlemlerini artırmalıdırlar. Ulusal ve yerel yönetimler terörizm konusunda halkı bilinçlendirmeli ve eğitmelidirler. Turistik destinasyonlarda görev yapan güvenlik güçleri turistlere yönelik suçların yanı sıra terörizm konusunda da eğitilmelidir. Terör saldırılarının ardından turizm endüstrisinin toparlanabilmesi için devlet desteği (finansal teşvikler, ulusal düzeyde tanıtım ve reklam kampanyaları vb.) sağlanmalıdır. Terörizmin önlenmesi konusunda uluslararası işbirliğine gidilmelidir.

26 Dinlediğiniz için teşekkürler.
Kaynak: Kubilay, B. (2006). Turizmde Can ve Mal Güvenliği, Turistlerin Türkiye’de Can ve Mal Güvenliğine İlişkin Uygulamalara Bakışı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.


"Turizmde Güncel Sorunlar Turizm Sektöründe Güvenlik Sorunları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları