Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ETK İ L İ SUNUM TEKN İ KLER İ NAG İ HAN Ç İ FTC İ 08620106.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ETK İ L İ SUNUM TEKN İ KLER İ NAG İ HAN Ç İ FTC İ 08620106."— Sunum transkripti:

1 ETK İ L İ SUNUM TEKN İ KLER İ NAG İ HAN Ç İ FTC İ 08620106

2 Sunumlar e ğ itimin her düzeyinde ve mesleki hayatta önemlidir Okuma, yazma, dinleme, konuşma ve araştırma becerilerinin tümünü içererek, belirli bir amaca yönelik, sözel ve görsel etkileşimin önemini belirtirler. Amaç, e ğ itimde yeni veya sentez halinde birikimli bilgi sunumu olabilece ğ i gibi, iş hayatında kar amaçlı yeni ürün veya hizmet tanıtımı, veya satışların hızlandırılması yöntemleri olabilir Etkin sunum becerileri, özenle kullanılan bir sözel/ yazılı ifade, anlamlı beden dili ve teknolojik görsel- işitsel araçların deste ğ i ile izleyicilerinizi kendinden emin, saygın ve ikna edici biçimde bilgilendirmek, yönlendirmek veya etkilemek adına ça ğ ımızda önem kazanmıştır.

3 Sunumların hazırlanışında sorulması gereken ana sorular şunlardır: Ne Tür Bilgi? Neden? Kimlere? Nerede? Ne Zaman? Hangi Destek Araçlarla? NASIL? Sunumlar üç aşamalı bir çalışmadır: Hazırlanma / Planlama Sunuş / Etkileşim Özetleme / Geri Besleme

4 Hazırlanma / Planlama Yöntemleri Sunumlarınızı dikkatli planlamanız katılımcılara sunmak istedi ğ iniz bilgiyi onlarla anlamlı ve etkin paylaşımınızı ve mesajınızın do ğ ru algılanmasını sa ğ layacaktır. İ yi planlama aynı zamanda sizin sunum sırasında kendi öz güveninizi arttıracaktır. İ çerik : Size verilen veya sizin seçti ğ iniz konu üzerinde Beyin Fırtınası'ndan sonra Tez / Sav'ınızı oluşturun. Tez / Sav'ınızın en etkin sunumu için araştırma yapıp, bilgi toplayın. Seçici olun, unutmayın, sunumlarda bilginin do ğ ru, öz, ve kolay anlaşılıp, takip edilir biçimde paylaşılma özelli ğ i çok önemlidir. Amaç : Hedefinizi belirli bir konuda bilgilendirme, tanıtım veya ikna etme biçiminde tanımını yapın.

5 Bilginin planlı bir şekilde aktarımı ve paylaşımı için önerilen aşamalar: Konu üzerinde araştırma yapılması - Bilgi toplama Sunumun yazılı tasla ğ ının hazırlanması Sunumun, cümlelerle olmayacak biçimde, yazılı metnini oluşturma Sunum bilgilerinin A4 dosya ka ğ ıdı yerine 1/4 dosya ka ğ ıdı büyüklü ğ ünde kartlara yazılması Kartlar üzerinde sunum sırasında de ğ işik çalışmaları belirtmek için anahtar kelimelerin işaretlenmesi

6 Anlatımı güçlendirecek görsel malzemeler şu şekilde belirtilebilir: Diyagramlar Tablo / Haritalar İ statistikler / Ölçümler Resimler Posterler / Resim kartları Filmlerden kesitler / müzik Denek nesneler

7 Fiziksel Teknolojik Donanım Etkin sunumlarda fiziki ortam ve donanımın etkisi büyüktür. Gerekli yapılanmanın sa ğ lanması için belirtilen konularda koşullar en az üç gün önceden belirlenmelidir: Sunumun yapılaca ğ ı oda Işıklar Hareket alanı Oturma planı Araç - gereç Teknoloji Akustik düzen / Ses ayarlamaları

8 Katılımcı/ İ zleyicilerin Tanımı Sunum tasla ğ ını yapmadan yanıtlamanız gereken sorular: Hitap edece ğ iniz grup kimlerden oluşuyor ? - Yaş / Cinsiyet da ğ ılımı - Grubun büyüklü ğ ü / Katılımcı sayısı Katılımcıların bilmesi gerekenler neler? Bildikleri neler? - İ çerik ve Yöntem hakkında katılımcı beklentileri neler? - Katılımcılar konuya ne kadar hakim - Konuyu kavrama için hazır oluş durumları ne düzeyde? - Katılımcıların ilgi alanları/ uzmanlık konuları/ tercihleri neler?

9 Hazırlık yapmanız gereken konular: Sözel ve bedensel iletişimin kontrolü Duygular ve görüntü/ davranışın kontrolü Katılımcı/ İ zleyicilerin canlı/ ilgili tutulması Aktarılmak istenen bilgi/ mesajı açık, net, tutarlı ve be ğ enilir biçimde verme Hareket planını belirleyen tüm etkinliklerin zamanlamasını belirleme İ zleyicileri aktif katılımcılar olarak konunun içine alma

10 Sunumlarda Yapılması / Yapılmaması Gerekenler Yapılması Gerekenler Konuşmanızı düzenli ve tutarlı bir şekilde düzenleyin. Konuşmanızı en az üç kez prova edin. Adınızı, soyadınızı ve konumunuzu vererek kendinizi tanıtın. Sunumunuzun ana hatlarını ö ğ retim üyesi/ uzman kişiye sunum öncesi verin. Dinleyicileriniz ile göz teması içinde bulunun ve beden dilinize dikkat edin. Her bölümün başlı ğ ının yeterince açıklayıcı olmasına dikkat edin. Görsel malzemelerinizle sözlü anlatımınız arasında denge olmasına dikkat edin. Konuşmanız süresince görsel malzemelerinize işaret edin. Sesinizin vurgularında ve tonlamada önem ve tekrarlama için içeri ğ e uygun de ğ işiklikler yapın. Zamanınızı iyi kullanın.

11 Yapılmaması Gerekenler Kolay okunmayan görsel malzeme kullanmayın. Görsel malzemeyi çok fazla yazılı metinle, resimlerle veya çok farklı renklerle doldurmayın. Görsel malzemeyle ilgili olmayan bir konudan bahsetmeyin. Dinleyicilere sırtınızı dönmeyin. Çok hızlı, çok yavaş ya da okuma biçiminde monoton bir şekilde konuşmayın. Sunum boyunca kartlar üzerindeki notlarınızdan okumayın. Gösterilen PP slayt üzerinde yazılı olan cümlelerin tıpa tıp aynısını konuşmanızda kullanmayın.

12 ETK İ L İ B İ R SUNUMDA KULLANILACAK RENKLER VE ANLAMLARI KIRMIZI: Bu renk canlılık ve dinamizmle ilgili bir renktir. Mutlulu ğ u temsil eder. Kırmızı renk, fiziksel olarak; ataklı ğ ı, canlılı ğ ı ve duygusal ba ğ lamda; bir işi sonuna kadar götüren azmi ve kararlılı ğ ı gösterir. YEŞ İ L: Duygusal olarak bizi en çok etkileyen bir organımız olan kalp organının, bu rengin yaydı ğ ı enerji alanında oldu ğ u düşünülür. Do ğ anın ve baharın rengidir. Güven veren renktir. O yüzden bankaların logolarında hakim renktir. Yeşil yaratıcılı ğ ı körükler.

13 S İ YAH: Duygusallı ğ ı ve hüznü simgeler. Gücü ve tutkuyu temsil eder. Bizde ve batıda siyah matemi temsil ederken, Japonya'da siyah mutluluktur. Siyah fonda kullanılırsa karamsarlı ğ ı ça ğ rıştırır. Einstein konsantre olabilmek için perdeleri siyah, gün ışı ğ ı olmayan odaları tercih ederdi. MAV İ : Gökyüzünün ve geniş ufukların, denizin simgesidir. Sınırsızlı ğ ı ve uzak bakışlılı ğ ı simgeler. Huzuru temsil eder ve sakinleştirir. LAC İ VERT: Kozmik renk olarak kabul edilir; sonsuzlu ğ u, otoriteyi, verimlili ğ i simgeler. O yüzden dünyadaki firmaların yarıdan fazlası logolarında laciverdi kullanır. Lacivert giyen kişiler kendilerini çok daha karizmatik ve inandırıcı hissederler. İ nsanların üzerinde başarılı ve güçlü imajı bırakır.

14 MOR: Eskiden beri ihtişam ve lüksün son basama ğ ı olarak düşünülür. Tarih, yüksek sınıfların, saray mensuplarının daima morla bezendiklerini kaydeder. Nevrotik duyguları açı ğ a çıkardı ğ ından, insanların bilinçaltını korkuttu ğ u saptanmıştır. PEMBE : Uyum,neşe, şirinli ğ in ve sevginin simgesi. Rahat hissettiren ve dinlendiren bir renktir. Bu yüzden bazı büyük ma ğ azalar tezgahtarlarına pembe üniforma giydirir ki, müşteriler kendilerini rahat hissetsin diye. SARI: Sarı zeka, incelik ve pratiklikle ilgilidir. Toplumsal yaşamı ve birlikte çalışmayı yansıtan bir anlamı vardır. Geçicili ğ in ve dikkat çekicili ğ in sembolüdür. Dikkat çekicili ğ inden dolayı dünyada taksiler sarıdır. Sarı ayrıca hüzün ve özlemin rengidir.

15 :BEYAZ Temizli ğ i ve saflı ğ ı temsil eder. İ stikrarı, devamlılı ğ ı simgeler. Politikacılar beyazı pek severler, çünkü temiz, dürüst izlenimi vermek isterler. KAHVERENG İ : Gerçekçili ğ in, plan ve sistemin rengidir. Kansas Ünv.’de bir sergide, duvarların rengi de ğ iştirilebilir hale getirilmiş. Fonda beyaz kullanıldı ğ ında insanlar sergide yavaş hareket etmiş. Fon kahverengiye döndü ğ ünde ise insanlar müzede daha çok yeri daha az zamanda gezmişler. Kahverengi insanı hızlandırır.


"ETK İ L İ SUNUM TEKN İ KLER İ NAG İ HAN Ç İ FTC İ 08620106." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları