Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VATANDAŞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VATANDAŞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 VATANDAŞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2 VATANDAŞLIK Türk vatandaşlığının kazanılması, kaybı, çok vatandaşlık ve Türk vatandaşlığının ispatına ilişkin temel konuları düzenleyen 12/06/2010 tarihli ve 5901 sayılı “Türk Vatandaşlığı Kanunu’dur.

3 TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI
Bu kanuna göre Türk vatandaşlığının kazanılması doğumla veya sonradan olmak üzere iki yolla kazanılır.

4

5 Türk Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması
Doğumla kazanılan vatandaşlık neyi ifade eder? Doğumla kazanılan Tük vatandaşlığı, soybağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder.

6 Türk Vatandaşlığının Soy Bağı İle Kazanılması
Soy bağı ile vatandaşlık kazanmada gerekli şartlar nelerdir? Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık, çocuğun doğumu anında soy bağı ile bağlı bulunduğu Türk vatandaşı ana veya babanın vatandaşlığını kazanmasını ifade eder. Soy bağı ile Türk vatandaşlığının kazanılmasında; ana veya babadan yalnız birinin, doğum anında Türk vatandaşı olması yeterli olup diğerinin yabancı bir devlet vatandaşı olması Türk vatandaşlığının kazanılmasına engel teşkil etmez.

7 Türk Vatandaşlığının Soy Bağı İle Kazanılması
Soy bağı esasına ilişkin ilgili kanun maddesi hangisidir?  Soy bağı esasına göre Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin esaslar 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7 nci maddesinde belirtilmiştir. Bu madde uyarınca; (1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır. (2) Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır. (3) Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır.

8 Onsekiz Yaşını Tamamladıktan Sonra Doğuma İlişkin Yurtdışından Yapılan Bildirimler
Onsekiz yaşını tamamladıktan sonra doğuma ilişkin yurtdışından yapılan bildirim sonucunda yapılacak işlemler nelerdir? Yurtdışında yaşayan ve onsekiz yaşını tamamladığı halde doğumuna ilişkin bildirimde bulunulmayan kişilerin aile kütüğüne tescili, Türk vatandaşı ana veya babadan dolayı Türk vatandaşlığını kazandıklarının Bakanlıkça yapılacak inceleme sonucunda tespiti halinde mümkündür.

9 Onsekiz Yaşını Tamamladıktan Sonra Doğuma İlişkin Yurtdışından Yapılan Bildirimler
Onsekiz yaşını tamamladıktan sonra doğuma ilişkin yurt dışından yapılan bildirimlerde başvuru ve yapılacak işlemler nelerdir? Türk vatandaşı ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazandığını iddia ederek başvuruda bulunan kişi adına müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir ve karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir:

10 Onsekiz Yaşını Tamamladıktan Sonra Doğuma İlişkin Yurtdışından Yapılan Bildirimler
Onsekiz yaşını tamamladıktan sonra bildirim sırasında istenilen belgeler nelerdir? İsteği belirten form dilekçe (VAT-1), Müracaat makamlarınca sistemden alınan, Türk vatandaşı ana veya babaya ait nüfus kayıt örneği, Ana ya da babadan birinin yabancı bir devlet vatandaşı olması halinde kimliğini ispata yarayacak usulüne göre onaylanmış belge ile başvuru sahibinin yabancı olan ana veya babasından dolayı o devletin vatandaşlığını kazanıp kazanmadığının tespitine dair usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümeleri,

11 Başvuru sahibinin ana ve babasından, bunlardan birinin ölmüş olması halinde varsa kardeşlerinden yakınlık derecelerini belirtir şekilde müracaat makamları tarafından alınacak imzalı ifadeleri, Başvuru sahibinin ana ve babasının ölmüş olması halinde varsa kardeşleri ve üçüncü derece yakınlarından yakınlık derecelerini belirtir şekilde müracaat makamları tarafından alınacak imzalı ifadeleri, Usulüne göre onaylanmış doğum belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi, Doğum belgesine dayanılarak düzenlenecek doğum tutanağı (VGF-01)

12 Doğum Yeri Esasına Göre Türk Vatandaşlığının Kazanılması
Türk vatandaşlığının doğum yeri esasına göre kazanılmasında gerekli şartlar nelerdir? Türkiye’de doğan, ana ve babasının belli olmaması veya vatansız bulunması ya da milli kanunları gereğince vatandaşlık kazanamaması gibi nedenlerle herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumundan itibaren Türk vatandaşlığını kazanır. Türkiye’de bulunmuş çocuk, Türkiye dışında doğduğu sabit olmadıkça Türkiye’de doğmuş sayılır. Yaşının küçüklüğü nedeniyle kendisini ifade edemeyen bulunmuş çocuklar kolluk görevlilerinin veya ilgili kurumların bu durumu belirten tutanaklarına veya ilgililerin beyanına dayanılarak bulundukları yerin nüfus kütüklerine tescil edilir.

13 Doğum Yeri Esasına Göre Türk Vatandaşlığının Kazanılması
Türk vatandaşlığının doğum yeri esasına göre kazanılmasında ilgili kanun maddesi hangisidir? Türk vatandaşlığının doğum yeri esasına göre kazanılmasına ilişkin esaslar 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 8 inci maddesinde belirtilmiştir. Bu madde uyarınca; (1) Türkiye'de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır. (2) Türkiye'de bulunmuş çocuk aksi sabit olmadıkça Türkiye'de doğmuş sayılır.

14 Başvuruda istenilen belgeler nelerdir?
1. İsteği belirten dilekçe (VAT-2), 2. İlgilinin Türkiye’de doğduğunu ispata yarayacak doğum belgesi, 3. Doğum belgesine dayanılarak düzenlenecek doğum tutanağı (VGF-01), 4. Çocuğun ana ve babasından dolayı herhangi bir devletin vatandaşlığını kazanamadığının ispatına yarayacak usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.

15 SONRADAN TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI Yetkili Makam Kararıyla
Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması aşağıdaki yollarla olur; 1-Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması, 2-Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması, 3-Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması, 4-Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması

16 1) Genel Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması
Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılmasında gerekli şartlar nelerdir?  Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda; a) Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak, b) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz beş yıl ikamet etmek, c) Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek, ç) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak, d) İyi ahlak sahibi olmak, e) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,

17 f) Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak, g) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak, şartları aranır. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda, yukarıda sayılan şartlarla birlikte, taşıdıkları devlet vatandaşlığından çıkma şartı da aranabilir. Bu takdirin kullanılmasına ilişkin esasların tespiti Bakanlar Kurulunun yetkisindedir.

18 Başvuruda istenen belgeler nelerdir
Başvuruda istenen belgeler nelerdir? (1) Genel olarak Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunan yabancı adına müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir: a) İsteği belirten form dilekçe. (Vat-3) b) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge. c) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge. ç) Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise eşine ait ölüm belgesi. d) Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği. e) Kişinin genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına dair, usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan sağlık raporu.

19 f) Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin gelirini veya mesleğini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge. g) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğine dair il emniyet müdürlüğünden alınacak yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge. ğ) Başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi. h) Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği. ı) Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı. i) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz. (2) Dosyası tamamlanan yabancı hakkında il emniyet müdürlüğünden soruşturma yapılması istenir.

20 Genel olarak Türk vatandaşlığını kazanma müracaatında bulunan yabancı, işlemleri devam ederken yer değiştirebilir mi? yurt dışına çıkabilir mi ?  Genel olarak Türk vatandaşlığını kazanma müracaatında bulunan yabancının yurt dışına çıkmak için herhangi bir yerden izin alması söz konusu değildir. Ancak 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre; gerekli yazışmalar ve araştırmalar için Türk vatandaşlığını kazanma müracaatında bulunulan makama yer değişikliklerinin önceden bildirilmesi gerekmektedir. Türkiye’de herhangi bir amaçla en az altı ay süreli yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alan yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin tutulması amacıyla adres değişikliğine ilişkin beyan formunu ilgili yerlere yirmi iş günü içerisinde vermesi gerekmektedir.

21 Diğer taraftan yabancı uyruklu kişilerden Türk vatandaşlığına alınma işlemlerinin sonuçlandırılma aşamasında son tarihli ikamet teskerelerinin onaylı bir örneği istenilmekte ve ikamet tezkerelerini gönderenlerin işlemleri sonuçlandırılmaktadır. Ancak yurt dışında olan kişilerin ( son tarihli ikamet tezkereleri olsa dahi ) ve Türkiye’de geçerli ikameti olmayan kişilerin vatandaşlık başvuruları sonuçlandırılmamaktadır.

22 Türkiye’de ikamet izni bulunmayan yabancı 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11. Maddesi uyarınca genel olarak Türk vatandaşlığını kazanma müracaatında bulunabilir mi? 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11. maddesi uyarınca yabancıların Türk vatandaşlığını kazanabilmeleri için Türkiye’de yasal ve kesintisiz olarak 5 yıl ikamet etme şartını taşımaları gerekir. Bu nedenle Türkiye’de ikamet izni bulunmayan bir yabancının Kanunun 11. maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kazanma başvurusunda bulunması söz konusu değildir.

23 Türk vatandaşlığını kazandıktan sonra kimlik bilgilerinde istenilen değişiklikler yapılabilir mi? 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11. ve 12. maddeleri uyarınca genel olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasında kimlik bilgilerinin tescilinde yabancının imzalı form dilekçesi ve Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 167. Maddesine göre usulüne uygun olarak tasdik işlemi yapılmış doğum belgeleri esas alınmaktadır. Başvuru esnasında seçilen Türkçe ad ve soyadı veya kendi ad ve soyadlarını muhafaza etmek istedikleri takdirde 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun gereğince Türkçe yazım kurallarına uygun olarak bildirimin doğru yapılması gerekmektedir. Türk vatandaşlığının kazanılması sonucunda yapılan tescil işleminden sonra kimlik bilgilerinde yapılacak değişiklikler ancak yargı yolu ile mümkün olmaktadır.

24 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11. maddesi uyarınca genel olarak Türk vatandaşlığını kazanma başvurularında öğrenim amaçlı ikamet tezkereleri kabul edilmekte midir? 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 16. maddesi (c) bendi uyarınca yasal olmakla birlikte Türkiye'de yerleşme niyetini göstermeyen; sığınma veya iltica başvuru sahibi, sığınmacı, öğrenim, turistik, öğrenim gören çocuğuna refakat, tedavi gibi amaçlarla ikamete bağlanan kişilerin başvurusu kabul edilmemektedir. Ancak Türk vatandaşlığının kazanılmasında kabul edilmeyen ikamet nedenleri ile Türkiye'de bulunan kişinin, sonradan geçerli sayılan bir nedenle ikamete bağlanması halinde turistik amaçlı ikamet tezkeresi alanlar hariç olmak üzere önceki ikamet süreleri de hesaba katılır.

25 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11. maddesi uyarınca genel olarak Türk vatandaşlığını kazanma başvurusunda yabancı başvuru tarihinden geriye doğru en fazla kaç ay yurt dışına çıkış yapabilir? Türk vatandaşlığını kazanma talebinde bulunan bir yabancı başvuru için aranan ikamet süresi içinde toplam altı ayı geçmemek üzere Türkiye dışında bulunabilir .İkamet edilen süre içerisinde altı aydan fazla yurt dışında bulunulması veya ikamet tezkeresi almadan kalınması ikameti kesintiye uğratır sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11. maddesi uyarınca 5 yıl ikamet etme şartı hangi tarihten geriye doğru hesaplanmaktadır? 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 11. maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını kazanmak için yapılan başvurularda, başvuru tarihi olan, form dilekçe tarihinden itibaren geriye doğru Türkiye'de yasal ve kesintisiz olarak 5 yıl ikamet etme şartı aranmaktadır.

26 2) İstisnai Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması
Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılmasında gerekli şartlar nelerdir? (1) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler. a) Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler. b) Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler. Başvuru makamı 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12. maddesinde kişilerin bizzat istisnai olarak başvurma hususu düzenlenmemiştir. Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanmak isteyen yabancı hakkında ancak ilgili Bakanlığın yazılı talimatı üzerine; müracaat makamı, yurt içinde mülki idare amirlikleri (valilikler), yurt dışında ise dış temsilciliklerimiz ( Türk konsoloslukları ) olmaktadır.

27 Başvuruda istenen belgeler nelerdir?
 (1) Kanunun 12. maddesinde sayılan hallerde yabancı, istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabilir. (2) Türk vatandaşlığını istisnai olarak kazanmak isteyen yabancı hakkında Bakanlığın yazılı talimatı üzerine müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir: a) İsteği belirten form dilekçe. (Vat-4) b) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge. c) Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanma belgesi, dul ise eşine ait ölüm belgesi. ç) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.

28 d) Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği. e) Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39. maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı. f) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz. (3) Tamamlanan dosya karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir. (4) Kanunun 12. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre vatandaşlığa alınacak kişilerin müracaatları, gerekli görülen hallerde Bakanlıkça alınır ve ikinci fıkrada belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir.

29 3) Yeniden Türk Vatandaşlığının Kazanılması
Türk vatandaşlığının yeniden kazanılmasında başvuru için gerekli belgeler nelerdir?  a) İsteği belirtir form dilekçe(Vat-5). b) Müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği. c) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge. ç) Medenî hal belgesi. d) Kişi Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra varsa medenî halinde meydana gelen değişikliklere ilişkin belge. e) Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını gösteren nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.

30 f) Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra kişinin kimlik bilgilerinde değişiklik olmuş ise bunu gösteren belge. g) Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca Türk vatandaşlığını yeniden kazanmak isteyen kişinin, başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak üç yıl ikamet ettiğine dair il emniyet müdürlüğünden alınan yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge ve başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi. h) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösteren makbuz. 

31 Yeniden Türk vatandaşlığının kazanılması ile ilgili kanun maddeleri nelerdir?
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun ve 43 maddeleri 29’uncu madde uyarınca Türk vatandaşlığı kaybettirilenler Bakanlar Kurulu kararıyla, 34 üncü madde uyarınca Türk vatandaşlığını kaybedenler Bakanlık kararıyla, millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması ve Türkiye'de üç yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler. Millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla aşağıda belirtilen kişiler Türkiye'de ikamet etme süresine bakılmaksızın, Türk vatandaşlığını Bakanlık kararıyla yeniden kazanabilirler.

32 a) Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler
a) Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler. b) Ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 21 inci maddede öngörülen süre içerisinde seçme hakkını kullanmayanlar. Mülga 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesinin (a), (ç), (d) ve (e) bentleri uyarınca Türk vatandaşlığını kaybetmiş olan kişiler başvurmaları halinde, millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak kaydıyla, Türkiye'de ikamet etme şartı aranmaksızın Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden Türk vatandaşlığına alınabilirler.

33 Kimler Türk vatandaşlığını ikamet şartı aranmaksızın yeniden kazanabilir? Kanunun 13 üncü ve 43 üncü maddelerinde belirtilen kişiler, millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Türkiye’de ikamet şartı aranmaksızın, Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler. Kimler Türk vatandaşlığını ikamet şartına bağlı olarak yeniden kazanabilir? Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen kişiler ise millî güvenlik bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak ve Türkiye’de üç yıl ikamet etmek şartıyla Türk vatandaşlığını yeniden kazanabilirler.

34 Göçmen Olarak Türk Vatandaşlığının Kazanılması
Göçmen olarak Türk vatandaşlığının kazanılması ile ilgili kanun maddesi nedir ? 5543 sayılı İskan Kanununa göre göçmen olarak kabul edilen kişiler Milli Güvenlik ve kamu düzeni bakımından sakıncası olmamak şartı ile 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 inci maddesinin c bendi uyarınca Türk vatandaşlığını Bakanlar Kurulu kararı ile kazanabilirler.

35 Türk vatandaşlığını göçmen olarak kazanmış kişinin türkçe ad ve soyadı seçmesi durumunda önceki ad ve soyadını gösterir belge neden ve ne şekilde alınır? Türk vatandaşlığını sonradan kazanan kişilere talepleri halinde; nüfus kayıtlarına dayanılarak önceki ad ve soyadlarını gösteren denklik belgesi Genel Müdürlükçe veya nüfus müdürlüklerince düzenlenir. Türk vatandaşlığını kazananların önceki ad ve soyadlarının nüfus kayıtlarında bulunmaması halinde; varsa kişinin Genel Müdürlükte bulunan dosyasındaki belgeler esas alınarak Türk vatandaşlığını kazanmadan önceki ad ve soyadının nüfus kaydına işlenmesi sağlanır.

36 Dosyasındaki belgelerin yeterli olmaması halinde mevcut pasaport, doğum belgesi gibi kişinin Türk vatandaşlığını kazanmadan önceki ad ve soyadını gösterir belge ile dosyasındaki bilgilerin karşılaştırılması sonucu, aynı kişi olduğuna kanaat getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanmadan önceki ad ve soyadının nüfus kaydına işlenmesi sağlanır ve buna dayanılarak denklik belgesi Genel Müdürlükçe veya nüfus müdürlüklerince düzenlenir. Genel Müdürlükteki dosyasına ulaşılamaması ya da kişinin ibraz ettiği belgelerle dosyasındaki bilgilerin karşılaştırılması sonucu aynı kişi olduğuna kanaat getirilememesi halinde talep reddedilir.

37 4)Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması
Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılmasında gerekli şartlar nelerdir? Bir Türk vatandaşı ile evlilik, doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. En az üç yıldan beri bir Türk vatandaşı ile evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurabilirler. Başvuru tarihinden sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde aile birliği içinde yaşama şartı aranmaz. Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler. Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancının evliliğinin butlanına karar verilmesi halinde, Türk vatandaşlığını muhafaza edip etmeyeceği konusu Valilik aracılığıyla Bakanlıktan sorulur.

38 Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması
Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılmasında ilgili kanun maddesi hangisidir? Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılmasına ilişkin esaslar 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 16 ncı maddesinde belirtilmiştir. Bu madde uyarınca: 1) Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde; a) Aile birliği içinde yaşama, b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama, c) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama, şartları aranır.

39 (2) Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin ölümü nedeniyle evliliğin sona ermesi halinde birinci fıkranın (a) bendindeki şart aranmaz. (3) Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanan yabancılar evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde evlenmede iyi niyetli iseler Türk vatandaşlığını muhafaza ederler.

40 Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması
Başvuruda istenen belgeler nelerdir? Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunan yabancı adına müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir: a) İsteği belirten form dilekçe (VAT-6), b) Türk vatandaşı eşe ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği, c) Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi, ç) Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış doğum belgesi veya benzeri bir belgenin aslı ile noter tasdikli Türkçe tercümesi, d) Evlenme Bildirimi

41 e) Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyorsa en son tarihli ikamet tezkeresi,
f) Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği, g) Başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu durumu ispata yarayacak ülkesi yetkili makamlarından alınmış ve usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39. maddesi gereğince Temmuz ayının birinci günü olarak tamamlanmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı. ğ) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.

42 Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmada asli ülke vatandaşlığından çıkma şartı var mıdır? 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 16’ncı maddesi uyarınca evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasında yabancıdan asli ülke vatandaşlığından çıkma şartı aranmamaktadır. Yabancının yapacağı başvuru üzerine Türk vatandaşlığını kazanması halinde kendi vatandaşlığını muhafaza edip etmeyeceğini kendi ülke makamlarından bilgi edinmesi gerekmektedir.

43 Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanan kişi orjinal ad ve soyadını muhafaza edebilir mi? Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunan yabancılar istedikleri takdirde Türkçe ad ve soyadı alabilirler. Ancak kendi ad ve soyadlarını muhafaza etmek istedikleri takdirde 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun gereğince Türkçe yazım kurallarına uygun olarak nüfus kütüklerine tescil edilir.

44 Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanma müracaatında bulunan yabancı, işlemleri devam ederken yer değiştirebilir mi, yurt içinde yaşıyorsa yurt dışına çıkabilir mi? Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanma müracaatında bulunan yabancının yurt dışına çıkmak için herhangi bir yerden izin alması söz konusu değildir ancak 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre; gerekli yazışmalar ve araştırmalar için Türk vatandaşlığını kazanma müracaatında bulunulan makama yer değişikliklerinin önceden bildirilmesi gerekmektedir. Bildirim üzerine düzenlenen dosya yabancının yerleşim yerinin bulunduğu Valilik/Dış temsilciliğe gönderilir.

45 Türk vatandaşlığını kazandıktan sonra kimlik bilgilerinde istenen değişikler yapılabilir mi?
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 16’ncı maddesi uyarınca evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasında kimlik bilgilerinin tescilinde evlenme akdi sırasında ibraz edilen belgelere göre düzenlenmiş olan evlenme bildiriminde yer alan kimlik bilgileri esas alınarak nüfusa tescil yapılmaktadır. Başvuru esnasında seçilen Türkçe ad ve soyadı veya kendi ad ve soyadlarını muhafaza etmek istedikleri takdirde 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun gereğince Türkçe yazım kurallarına uygun olarak bildirimin doğru yapılması gerekmektedir. Türk vatandaşlığının kazanılması sonucunda yapılan tescil işleminden sonra kimlik bilgilerinde yapılacak değişiklikler ancak yargı yolu ile mümkün olmaktadır.

46 Evlat Edinilme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması
Türk vatandaşlığının evlat edinme ile kazanılmasında gerekli şartlar nelerdir? Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan yabancı, milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, Türk vatandaşlığını kazanabilir.

47 Türk vatandaşlığının evlat edinme ile kazanılması ile ilgili kanun maddesi hangisidir?
Türk Vatandaşlığının evlat edinme yolu ile kazanılmasına ilişkin esaslar 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 17 nci maddesinde belirtilmiştir. Bu madde uyarınca; Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ergin olmayan kişi, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını kazanabilir.

48 Başvuruda istenilen belgeler nelerdir
Başvuruda istenilen belgeler nelerdir? 1) Evlat edinen veya veli ya da vasinin isteği belirten form dilekçesi (VAT-7), 2) Usulüne göre onaylanmış doğum belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi, 3) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenecek doğum tutanağı (VGF-01), 4) Evlat edinene ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği, 5) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.

49 Seçme Hakkı İle Türk Vatandaşlığının Kazanılması
Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılmasında gerekli şartlar nelerdir? Türk vatandaşlığını ana veya babalarına bağlı olarak iradesi dışında kaybetmiş olan ve ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde Türk vatandaşlığını kazanmak üzere yazılı bildirimde bulunan kişiler seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler. Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kaybı, bu hakkın kullanılmasına dair şartların varlığının tespitine ilişkin Bakanlığın karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığından ayrılan kişinin eşine tesir etmez, çocukları hakkında 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20 nci maddesi hükümleri uygulanır. Seçme Hakkı ile Türk vatandaşlığını kaybeden kişiye mavi kart düzenlenmez. Bu nedenle Seçme Hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığından ayrılmak isteyen kişilere bu yolda mutlaka bilgi verilmelidir.

50 Yetkili Makam Kararı İle Kazanmanın Sonuçları
Eş Yönünden; Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması eşin vatandaşlığına tesir etmez. Çocuklar Yönünden; Türk vatandaşlığını birlikte kazanan ana ve babanın soy bağı düzgün olan çocukları ana ve babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanır.Türk vatandaşlığını kazanan ana veya babanın soy bağı düzgün olan çocukları, diğer eşin muvafakat etmesi halinde ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanır.Türk vatandaşlığını kazanan ana veya babanın Türk vatandaşlığını kazandığı tarihte velayeti kendisinde bulunan çocukları, diğer eşin muvafakat etmesi halinde ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanır.

51 Seçme Hakkı İle Türk Vatandaşlığının Kazanılması
Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılması ile ilgili kanun maddesi hangisidir? Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılmasına ilişkin esaslar 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 21 inci maddesinde belirtilmiştir. 27 nci madde uyarınca ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

52 Başvuruda istenilen belgeler nelerdir?
1) İsteği belirten form dilekçe (VAT-8), 2) Türk vatandaşlığının kaybından sonra kazandığı devlet vatandaşlığını gösterir usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi, 3) Usulüne göre onaylanmış medeni hal belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi, 4) Müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği, 5) Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığını gösterir makbuz.

53 Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılmasında gerekli şartlar nelerdir?
Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden ana veya babalarına bağlı olarak vatandaşlığımızı kaybetmiş olan ve ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde Türk vatandaşlığını kazanmak üzere yazılı bildirimde bulunan kişiler seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler. Seçme hakkı ile Türk vatandaşlığının kaybı, bu hakkın kullanılmasına dair şartların varlığının tespitine ilişkin Bakanlığın karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Seçme hakkını kullanarak Türk vatandaşlığından ayrılan kişinin eşine tesir etmez, çocukları hakkında 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20 nci maddesi hükümleri uygulanır.

54 Yetkili Makam Kararı ile Türk Vatandaşlığının Kazanan Anne veya Babanın Çocukları
Başvuruda istenilen belgeler nelerdir? Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuran ana veya babanın çocuklarının ana veya babaları ile birlikte işlem görmesi esastır. Türk vatandaşlığını kazanma başvurusunda bulunan ana veya babaya bağlı olarak işlem gören çocuklar için aşağıda belirtilen belgeler aranır: a) Çocuk evlilik birliği içinde dünyaya gelmiş ve ana, baba veya ikisinden birisine bağlı olarak işlem görecek ise; 1) Usulüne göre onaylanmış doğum belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi, 2) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenecek doğum tutanağı (VGF-01), 3) Türk vatandaşlığına başvuruda bulunmayan ana veya babanın noter tasdikli muvafakat belgesi (yurtdışından alınan noter tasdikli usulüne göre onaylanmış muvafakat belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi), 4) Ana ve babaya ait evlenme belgesi,

55 b) Çocuk boşanma ile son bulan evlilikten dünyaya gelmiş ve ana ya da babaya bağlı olarak işlem görecek ise; 1) Usulüne göre onaylanmış doğum belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi, 2) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenecek doğum tutanağı (VGF-01), 3) Usulüne göre onaylanmış velayet kararının noter tasdikli Türkçe tercümesi, 4) Ana veya babaya ait usulüne göre onaylanmış boşanma kararının noter tasdikli Türkçe tercümesi,

56 5) Türk vatandaşlığına başvuruda bulunmayan eşin noter tasdikli muvafakat belgesi (yurtdışından alınan noter tasdikli usulüne göre onaylanmış muvafakat belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi), c) Çocuk ölüm ile son bulan evlilikten dünyaya gelmiş ve ana veya babaya bağlı olarak işlem görecek ise; 1) Usulüne göre onaylanmış doğum belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi, 2) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenecek doğum tutanağı (VGF-01), 3) Ana ve babaya ait usulüne göre onaylanmış evlenme belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi, 4) Ana veya babaya ait usulüne göre onaylanmış ölüm belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

57 ç) Çocuk evlilik birliği dışında dünyaya gelmiş ve anasına bağlı olarak işlem görecek ise;
1) Usulüne göre onaylanmış doğum belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi, 2) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenecek doğum tutanağı (VGF-01), 3) Ananın medeni hal değişikliklerini gösterir usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi. Ana veya babanın Türk vatandaşlığını kazandığı tarihte kendileri ile birlikte işlem görmeyen çocukları, ergin olduktan sonra Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvurdukları takdirde bu madde hükümleri uygulanmaz.

58 Seçme Hakkı İle Türk Vatandaşlığının Kaybı
Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kaybında gerekli şartlar nelerdir? Türk vatandaşlığını aşağıda belirtilen nedenlerle kazanmış olan ve ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde Türk vatandaşlığından ayrılmak üzere yazılı bildirimde bulunan kişiler Türk vatandaşlığından ayrılabilirler: a) Ana ya da babadan dolayı soy bağı nedeniyle doğumla Türk vatandaşı olanlardan yabancı ana veya babanın vatandaşlığını doğumla veya sonradan kazananlar, b) Ana ya da babadan dolayı soy bağı nedeniyle Türk vatandaşı olanlardan doğum yeri esasına göre yabancı bir devlet vatandaşlığını kazananlar,

59 c) Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığını kazananlar,
ç) Doğum yeri esasına göre Türk vatandaşı oldukları halde, sonradan yabancı ana veya babasının vatandaşlığını kazananlar, d) Herhangi bir şekilde Türk vatandaşlığını kazanmış ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazananlar. Vatandaşlığın kaybı ilgili kişiyi vatansız kılacak ise seçme hakkı kullanılamaz.

60 Seçme Hakkı İle Türk Vatandaşlığının Kaybı
Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kaybının ilgili kanun maddesi hangisidir? Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kaybı esasına göre Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin esaslar 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 34 üncü maddesinde belirtilmiştir. Bu madde uyarınca; (1) Aşağıda durumları belirtilenler, ergin olmalarından itibaren üç yıl içinde Türk vatandaşlığından ayrılabilirler. a) Ana ya da babadan dolayı soy bağı nedeniyle doğumla Türk vatandaşı olanlardan yabancı ana veya babanın vatandaşlığını doğumla veya sonradan kazananlar. b) Ana ya da babadan dolayı soy bağı nedeniyle Türk vatandaşı olanlardan doğum yeri esasına göre yabancı bir devlet vatandaşlığını kazananlar. c) Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığını kazananlar.

61 ç) Doğum yeri esasına göre Türk vatandaşı oldukları halde, sonradan yabancı ana veya babasının vatandaşlığını kazananlar. d) Herhangi bir şekilde Türk vatandaşlığını kazanmış ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazananlar. (2) Yukarıdaki hükümler gereğince vatandaşlığın kaybı ilgiliyi vatansız kılacak ise seçme hakkı kullanılamaz.

62 KKTC Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını Kazanması
Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen K.K.T.C.vatandaşları için ilgili kanun maddesi hangisidir? Türk Vatandaşlığını kazanmak isteyen K.K.T.C. vatandaşları için Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin esaslar 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 42 nci maddesinde belirtilmiştir. Bu madde uyarınca; (1) Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, Türk vatandaşı olmak istediklerini yazılı olarak beyan ettikleri takdirde Türk vatandaşlığını kazanırlar. (2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlığını sonradan kazanmış olanlar hakkında 11 inci maddede belirtilen hükümler uygulanır.

63 Başvuruda istenilen belgeler nelerdir
Başvuruda istenilen belgeler nelerdir? Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişi adına aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenerek karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir: 1- İsteği belirten form dilekçe (VAT-11), 2- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlığını doğumla kazandığını gösterir yetkili makamlarca verilmiş belge, 3- Medeni hale ilişkin belge, 4- Evli ise eşinin, varsa ergin olmayan çocuklarının kimliklerini ve aile bağlarını kanıtlayan belge.

64 Çok Vatandaşlık Çok vatandaşlık işlemlerinde gerekli şartlar nelerdir? Herhangi bir nedenle bir veya birden fazla yabancı bir devlet vatandaşlığını iradesi dışında veya kendi isteği ile kazanan ve bu yolda bildirimde bulunan Türk vatandaşı hakkında yapılacak inceleme sonucunda aynı kişi olduğunun tespiti halinde nüfus kaydına çok vatandaşlığa sahip olduğuna dair açıklama yapılır. Çok vatandaşlık işlemleri ilçe nüfus idarelerince yürütülür. Çok vatandaşlık işlemleri ile ilgili kanun maddesi hangisidir? Çok vatandaşlık işlemlerine ilişkin esaslar 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 44 üncü maddesinde belirtilmiştir. Bu madde uyarınca; Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin, bu durumlarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonucunda kayden aynı kişiler olduklarının tespiti halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama yapılır.

65 Başvuruda istenilen belgeler ve bildirim yükümlülüğü nedir
Başvuruda istenilen belgeler ve bildirim yükümlülüğü nedir? Herhangi bir nedenle bir veya birden fazla yabancı devlet vatandaşlığını kazanan kişilerden ergin olanların kendileri, ergin olmayanların ise veli ya da vasisinin yurtiçinde yerleşim yerinin bulunduğu yer nüfus müdürlüğüne, yurtdışında ise dış temsilciliklere bildirimde bulunması zorunludur. Bildirim sırasında, nüfus cüzdanı veya örneği ile diğer devlet vatandaşlığının hangi tarihte kazanıldığını gösterir kimlik bilgilerini içeren ve usulüne göre onaylanmış bir belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesinin ibraz edilmesi gerekir.

66 Çok vatandaşlığın nüfus aile kütüklerine tescilinde kazanılmış olunan yabancı devlet sayısında herhangi bir sınırlama var mıdır? Çok vatandaşlığın nüfus aile kütüklerine tescilinde kazanılmış olunan yabancı devlet sayısında herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Çok vatandaşlığın bildirilmesi zorunlu mudur?  Herhangi bir nedenle bir veya birden fazla yabancı devlet vatandaşlığını kazanan kişilerden ergin olanların kendileri, ergin olmayanların ise veli ya da vasisinin yurtiçinde yerleşim yerinin bulunduğu yer nüfus müdürlüğüne, yurtdışında ise dış temsilciliklere bildirimde bulunması zorunludur.

67 Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanma başvurularında karşılaşılan sorunlar
Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak isteyenler adına düzenlenen dosya Bakanlığa gönderilmeden önce; Evlenme olay kaydında yer alan yabancının kimlik bilgileri ile başvuru sırasında ibraz edilen belgelerdeki kimlik bilgileri karşılaştırılacaktır. Karşılaştırma sonucunda kimlik bilgileri birbirinden farklı ise öncelikle evlenmeye esas dayanak belgeleri incelenecek yapılmış bir maddi hata var ise dayanağına uygun şekilde evlenme olay düşüncesi düzeltilecektir. Karşılaştırma sonucunda maddi bir hata bulunmadığının anlaşılması halinde başvuru esnasında ibraz edilen belgelerde tercüme hatası var ise belgenin aslı yeniden tercüme ettirilecektir.

68 Tercüme hatası da bulunmuyor ise başvuru sahibinden evlenme akdi sırasında sunulan belgeler ile başvuru esnasında sunulan belgelerde yer alan kimlik bilgilerinin hangi nedenle birbirinden farklı olduğunu açıklayan ve farklı kimlik bilgilerinin aynı kişiye ait olduğunu gösterir ülkesi yetkili makamlarından alınmış usulüne göre onaylı belgenin aslı ve noter tasdikli Türkçe tercümesi alınarak dosyasına eklenecektir. Başvuru sahibine ait belgelerde doğum tarihi birbirinden farklı ise farklılığın hangi nedenden kaynaklandığını açıklayan ve doğum tarihlerinden hangisinin doğru olduğunu gösterir ülkesi yetkili makamlarından alınacak belgenin usulüne göre onaylı aslı ile noter tasdikli Türkçe tercümesi temin edilecektir.

69 2. Mülakat sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar;
Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancının Milli Güvenlik ve Kamu Düzeni Bakımından sakıncalı olup olmadığının tespiti 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 72 nci maddesi kapsamında değerlendirilmektedir. Bu kapsamın dışında kalan vize ihlali ve benzeri kayıtlar nedeniyle mülakat formunun «Kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunup bulunmadığı» kısmının «hayır» olarak işaretlenmesi gerekmektedir.

70 Başvuru sahibinin evlilik öncesi veya sonrasında evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmuş olması halinde evlilik ciddi dahi olsa mülakat formunun «evlenme tarihinden önce veya sonra evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunup bulunmadığı» kısmının «evet» olarak işaretlenmesi gerekmektedir. Ayrıca söz konusu kayıtlara ilişkin tüm bilgi, belge ve mahkeme kararlarının temin edilerek dosyasına konulması gerekmektedir. Komisyonca evliliğin bakım amaçlı bir evlilik olduğu kanaatine ulaşılmış ise bu evliliğin formalite evlilik olarak kabul edilmesi ve mülakat formunun «aile birliği içinde yaşayıp yaşamadığı» kısmının «hayır» olarak işaretlenmesi gerekmektedir.

71 3. Tahkikatlarda dikkat edilecek hususlar;
Başvuru sahibi bayan ile Türk vatandaşı eşi arasında yaş farkı çok (15 yaş ve üzeri ise), evliliklerinden çocukları yok ve evlilikte geçen sürede 3-4 yıl ise evliliğin ciddi olup olmadığına yönelik etraflıca tahkikatın yapılması ve gizlice Türk Vatandaşı eşin aynı ilde ikamet eden yakınlarının ifadesi alınmalıdır. Başvuru sahibi yabancı bayan Türk eşten büyük, çocukları yok ve evlilikte geçen süre 3-4 yıl ise dosyanın genel durumu göz önüne alınarak etraflıca tahkikat yapılması sağlanmalıdır. Türk vatandaşı eşin 5901 sayılı Kanunun Uyg. İliş.Yönt.’liğin 72 nci maddesi kapsamına ilişkin suç kayıtları varsa bunlara ilişkin tüm bilgi, belge ve mahkeme kararlarının temin edilerek dosyasına konulması gerekmektedir.

72 Türk vatandaşı eş cezaevinde ise ceza evi aracılığıyla mülakat yapılması sağlanmalı ayrıca ceza evinde olmasına ilişkin mahkeme kararlarının dosyasına konulması sağlanmalıdır. Başvuru sahibinin devam eden yargılaması var ise yargılama sonuçlanıncaya kadar başvurusu kabul edilmez. Türk eşin evlilik birliği içerisinde başka bir kadından çocuğu var ise evliliğin ciddi olup olmadığı hususunda etraflıca tahkikat yapılması sağlanmalıdır. Başvuru sahibinin daha önce başka bir Türk vatandaşı ile formalite evlilik kaydı varsa mevcut evliliğinin de çocuk yok ise evlilikte geçen süre de dikkate alınarak mevcut evliliğin yeterince ciddi olup olmadığına yönelik etraflıca tahkikat yapılmalıdır.

73 Başvuru sahibinin Türkçe ad soyadı talep etmesi durumunda 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uyg. İlişk. Yönt.liğin 74 ncü maddesi hükümleri göz önünde bulundurularak form dilekçenin doldurulması sağlanmalıdır. Başvuru sahibinin Ülkesi yetkili makamlarından aldığı belgelerin 5490 sayılı Nüfus hizmetleri Kanununun Uyg. İlişk. Yön.liğin 167 nci maddesine göre onaylı aslı ile noter tasdikli Türkçe tercümelerinin eksiksiz ve usulüne uygun olmasına dikkat edilmelidir. Kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanmasını istediği çocuk/çocuklara ilişkin belgelerin düzenlenmesinde 5490 sayılı Türk Vat. Kan. Uyg. İliş. Yönet.liğin 38 nci maddesine uygun belgelerin temin edilerek başvuru dosyasına konulması gerekmektedir.

74 Boşanma ile son bulan evliliklerde boşanma kararında çocukların velayetine ilişkin hükümlerin açıkça belirtilmiş olmasına dikkat edilmelidir. Yabancı çocuğun babasından alınacak muvafakat belgelerinde «Türk vatandaşlığına geçmesine muvafakat ederim» ibaresinin bulunmasına dikkat edilmelidir. Yabancı çocuğa ait ülkesi makamlarından alınmış usulüne göre onaylanmış doğum belgesine göre düzenlenmiş doğum bildirimlerinin çocuğa verilmek istenen Türkçe isme göre düzenlenmesinin sağlanması gerekmektedir. Form dilekçenin kendisi ile birlikte alınmasını istediği çocuklar bölümüne Türk vatandaşı olan ve mevcut evlilik birliği içerisinde bulunan çocuklar yazılmamalıdır. Yabancı çocukların babası belli değil ve baba adı da yok ise form dilekçe de ve düzenlenecek doğum bildiriminde annenin beyanına göre baba adı verilmelidir.

75 Yabancının başvuru sırasında tüm kimlik bilgilerini içeren güncel ve geçerli pasaportu var ise ayrıca kimlik bilgilerini gösterir ülkesi yetkili makamlarından alınacak doğum belgesi vb. belge aranmayabilir. 18 Yaşını Tamamladıktan Sonra Yurt Dışından Yapılan Doğum Bildirimlerine İlişkin Düzenlenen Dosyalarda belgelerin eksik konulması veya yerel makamlardan alınan belgelerin usulüne uygun şekilde tasdik işlemine tutulmaması sebebiyle işlemler sürüncemede kalmakta ve emek ve zaman kaybına neden olmaktadır. Türk vatandaşı babadan yabancı anadan evlilik dışında doğan ve babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişilere doğrudan dosya düzenlenmemelidir. Medeni Kanunun hükümlerine göre baba ile çocuk arasında soy bağı kurulabilmesi halinde talep kabul edilmelidir.

76 Vatandaşlık Kararı Tebliğ İşlemleri

77 Vatandaşlık Kararı Tebliğ İşlemleri

78 Vatandaşlık Kararı Tebliğ İşlemleri

79 Karşı karşıya kaldığınız aşılması zor sorunları, mevcut düşünce yapınızla çözemezsiniz. Çünkü bu sorunlar, mevcut düşünce yapınızın ürünüdürler. Albert EINSTEIN


"VATANDAŞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları