Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÖNER SERMAYE BÜTÇE, MUHASEBE İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT BİRİMİ MUSTAFA KARAKAYA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÖNER SERMAYE BÜTÇE, MUHASEBE İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT BİRİMİ MUSTAFA KARAKAYA."— Sunum transkripti:

1 DÖNER SERMAYE BÜTÇE, MUHASEBE İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT BİRİMİ MUSTAFA KARAKAYA

2 SAĞLIK BAKANLIĞI DENETİCİLERİNCE YAPILAN DENETİMLER  MAAŞ MUTEMET DENETİMİ  MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMET DENETİMİ

3 MAAŞ MUTEMET DENETİMİ TESPİT EDİLEN HUSUSLAR

4  MAAŞ MUTEMETLERİNİN GÖREVLENDİRİLMELERİ Denetici Bulgusu: Sağlık tesislerindeki personelin özlük ödemelerini yapan (maaş, ek ödeme, nöbet ücreti, vb.) maaş mutemetlerinin ilgili mevzuatı kapsamında görevlendirilmediği belirtilmektedir. Genel Sekreterlik/Sağlık Tesisi Tarafından Yapılması Gerekenler: Sağlık tesislerindeki personelin özlük ödemelerini yapan (maaş, ek ödeme, nöbet ücreti, vb.) maaş mutemetlerinin, 31.12.2005 tarihli ve 26040 sayılı 3’üncü mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan “Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinin (ı) bendi kapsamında Örnek:5 form düzenlenerek harcama yetkilisi tarafından görevlendirilmelidir.

5 ÖRNEK : 5 FORMU

6 MAAŞ MUTEMET DENETİMİ TESPİT EDİLEN HUSUSLAR  KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE (KBS) Denetici Bulgusu: KBS sistemine yetkisiz kişilerce giriş yapıldığı ve sistemde işlem tesis edildiği belirtilmektedir. Genel Sekreterlik/Sağlık Tesisi Tarafından Yapılması Gerekenler: Sağlık tesislerince, KBS (Say 2000i) sisteminde işlem tesis edilebilmesi için harcama yetkilisi adına Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Say 2000i duyurusu doğrultusunda şifre talebinde bulunulması ve şifre tahsisi yapılması gerekmektedir. Harcama yetkilisi adına tahsis edilen şifre marifetiyle sisteme giriş yapılması ve işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

7 MAAŞ MUTEMET DENETİMİ TESPİT EDİLEN HUSUSLAR  ÖDEME LİSTELERİNİN BANKAYA GÖNDERİLMESİ Denetici Bulgusu: Aylık ödemelere ait bankaya e-postayla(….@saglik.gov.tr) gönderilen liste ile ödeme emri belgesi ekindeki listenin farklı olabildiği, ödeme emri belgesi ekindeki listenin muhasebe yetkilisince kontrol edilmesine karşılık, bankaya gönderilen listesinin maaş mutemedince kontrol edildiği, bu nedenle her iki listenin mutabakatının sağlanamadığı belirtilmektedir. Genel Sekreterlik/Sağlık Tesisi Tarafından Yapılması Gerekenler: Aylık ödemelere ait (maaş, ek ödeme, nöbet ücreti, fazla mesai vb.) ödeme emri belgesi ekindeki listenin muhasebe yetkilisi tarafından hak sahipliği kontrolü yapıldıktan sonra, yine muhasebe yetkilisi tarafından bankaya elektronik ortamda sadece @saglik.gov.tr uzantılı e-posta adresinden gönderilmesi gerekmektedir. Bu şekilde her iki listenin de muhasebe yetkilisi tarafından kontrol edilmesi sağlanmış olacaktır.

8 MAAŞ MUTEMET DENETİMİ TESPİT EDİLEN HUSUSLAR  EK ÖDEME BODROLARININ MUHAFAZASI Denetici Bulgusu: Sağlık tesisinde muhafaza edilmekte olan sabit ve sabit dışı ek ödeme bordrolarının muhafaza edildiği dosyaya, muhasebe yetkilisince elektronik ortamda bankaya …@saglik.gov.tr uzantılı e-posta adresinden gönderilen listenin bir nüshasının konulmadığı, dolayısıyla da, gerektiğinde her iki listenin karşılaştırılarak kontrolünün yapılamadığı belirtilmektedir. Genel Sekreterlik/Sağlık Tesisi Tarafından Yapılması Gerekenler: Sabit ve sabit dışı ek ödeme bordrolarının muhafaza edildiği dosyaya, muhasebe yetkilisince gönderilen listenin bir nüshasının konularak, bankaya gönderilen liste ile dosyadaki listenin gerektiğinde karşılaştırılmasının ve hak sahipliği kontrolünün yapılmasının temin edilmesi sağlanmalıdır.

9 MAAŞ MUTEMET DENETİMİ TESPİT EDİLEN HUSUSLAR  BANKACILIK İŞLEMLERİ Denetici Bulgusu: Personele yapılan promosyon ödemesi konusunda, banka ile imza edilen protokol kapsamında hareket edilmediği, bu nedenle de bazı personellerin mağdur edildiği belirtilmektedir. Genel Sekreterlik/Sağlık Tesisi Tarafından Yapılması Gerekenler: Bankacılık işlemlerinin banka ile yapılan protokol kapsamında yürütülmesi gerekmekte olup, herhangi bir sebeple görev yeri değişen veya yeni göreve başlayan personellerin zamanında bankaya bildirilmesine gerekmektedir.

10 MAAŞ MUTEMET DENETİMİ TESPİT EDİLEN HUSUSLAR  MUTEMET ALINDI BELGESİ Denetici Bulgusu: Ücretli hastaların muayene ve tetkik giderlerinin tahsil edilmesi amacıyla düzenlenen ve işlem tesis edilmeden hasta tarafından vazgeçilen işlemlerin iptal edilmesi nedeniyle düzenlenen alındı belgelerinin iptal edilmesine karşılık HBYS sistemindeki ilgili kayıtların iptal edilmediği belirtilmektedir. Genel Sekreterlik/Sağlık Tesisi Tarafından Yapılması Gerekenler: Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ücretli hastaların sağlık tesislerine muayene, tetkik ve tedavi olmak için müracaat etmeleri halinde hastane otomasyon sistemine kayıtları yapılmalıdır. Bu kişilerin muayene, tetkik ve tedavi olma isteklerinden kendi adlarına düzenlenen mutemet alındı belgelerinin iptal edilerek veya resen iptal edilerek vazgeçmeleri halinde, hastane otomasyon sistemindeki kayıtlarının da iptal edilmesi gerekmektedir.

11 MAAŞ MUTEMET DENETİMİ TESPİT EDİLEN HUSUSLAR  GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU Denetici Bulgusu: Bazı sağlık tesislerince personele ödenen geçici görev yolluklarının hesaplanmasında ilgili kişinin derece ve kademesinin dikkate alınmayarak hesaplama yapıldığı ve kişiye hatalı yolluk ödendiği belirtilmektedir. Genel Sekreterlik/Sağlık Tesisi Tarafından Yapılması Gerekenler: Personele ödenecek geçici görev yollukları, “Harcırah Kanunu” ve “Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği” kapsamında tam ve eksiksiz olarak ödenmelidir. İlgili personel adına Örnek:27 formu düzenlenmelidir. Ödeme emri belgesi ekinde örnek:27 formu, görev belgesi, görevlendirme onayı gibi kanıtlayıcı belgelerin bulunup bulunmadığı kontrol edilerek ilgiliye ödeme yapılmalıdır.

12 YURTİÇİ / YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU BİLDİRİM FORMU Adı Soyadı Unvanı YURTİÇİ / YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU BİLDİRİMİ Aylık Kadro Derecesi ve Ek Göstergesi Dairesi Gündeliği Bütçe Yılı 201 5 Yolculuk ve Oturma Tarihleri Nereden Nereye Yolculuk Edildiği veya Nerede Oturduğu Hareket SaatleriGÜNDELİKLERTAŞIT VE ZORUNLU GİDERLER Dövizin Toplam Tutar GidişDönüş Gün Sayısı Bir GünlüğüTutarı Çeşidi ve Mevkii Tutarı Cinsi Kuru YTL / Yabancı Para YTL 0,00 G E N E L T O P L A M0,00 Yukarıda belirtilen tarih / saatler arasında.................................... ya yapmış olduğum geçici görev yolculuğu ile ilgili.................................................. YTL............................. Y.Kuruş harcamaya ait bildirimdir..... /.... /......... /.... /..... Birim Yetkilisi (*)Bildirim Sahibi (İmza) (*) Bu kısım bildirim sahibinin görevi yerineAdı Soyadı :............................................. getirmesinden bilgisi olan amir tarafından imzalanacaktır. Unvanı :.............................................

13 MAAŞ MUTEMET DENETİMİ TESPİT EDİLEN HUSUSLAR  STAJER ÖĞRENCİ MAAŞLARI Denetici Bulgusu: Bazı sağlık tesislerinde staj yapan öğrencilere eksik maaş ödemesi yapıldığı belirtilmektedir. Genel Sekreterlik/Sağlık Tesisi Tarafından Yapılması Gerekenler: Sağlık tesislerinde staj yapan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarındaki öğrencilere 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” kapsamında, kanunda belirtilen miktarda tam ve eksiksiz olarak maaş ödemesi yapılmalıdır.

14 MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMET DENETİMİ TESPİT EDİLEN HUSUSLAR

15  MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMEDİ GÖREVLENDİRİLMESİ Denetici Bulgusu: Sağlık tesislerinde ilgili mevzuatı kapsamında, usulüne uygun olarak muhasebe yetkilisi mutemedi görevlendirilmediği belirtilmektedir. Genel Sekreterlik/Sağlık Tesisi Tarafından Yapılması Gerekenler: Genel sekreterliklerce/Sağlık Tesislerince muhasebe yetkilisi mutemedinin, Kamu Hastaneleri Birliklerinde Muhasebe Birimlerinin Kurulması Ve Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkındaki Yönergenin “17’nci maddesi ve Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesi doğrultusunda görevlendirilmesi gerekmektedir.

16 MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMET DENETİMİ TESPİT EDİLEN HUSUSLAR  MUTEMETLİK TAHSİLAT VE ÖDEMELER DEFTERİNİN TUTULMASI Denetici Bulgusu: Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerince hastane otomasyon sisteminde “Mutemetlik Tahsilat ve Ödemeler Defteri” tutulmadığı belirtilmektedir. Genel Sekreterlik/Sağlık Tesisi Tarafından Yapılması Gerekenler: Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerince, “Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen kasa defteri (tahsilat veya ödemeye esas defter) usulüne uygun olarak tutulmalıdır. Bu defterin hastane otomasyon sisteminde kayıtlı olması gerekmekte olup, tahsilatların ve ödemeler muhasebe yetkilisi mutemedince bu deftere 15’inci madde kapsamında kayıt yapılması gerekmektedir.

17 MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMET DENETİMİ TESPİT EDİLEN HUSUSLAR  SAYMAN MUTEMEDİ ALINDILARININ USULÜNE UYGUN OLARAK İPTAL EDİLMEMESİ Denetici Bulgusu: Vezneden yapılan ödemelere ilişkin tanzim olunan ve muhtelif gerekçelerle iptal edilen Muhasebe Yetkilisi Mutemedi alındılarının usulüne uygun olarak iptal edilmediği, bazı sağlık tesislerinde, iptal edilen muhasebe yetkilisi mutemedi alındılarına ait ilgili kişilerden tahsil edilen meblağların, ilgili kişilere iadesi ile ilgili kanıtlayıcı belgeye/imzaya rastlanılmadığı belirtilmektedir. Genel Sekreterlik/Sağlık Tesisi Tarafından Yapılması Gerekenler: Muhasebe Yetkilisi Mutemedi alındılarının, 01.05.2007 tarihli ve 26509 sayılı R.G.’de yayımlanan “Döner Sermayeli İşletmeler ve Muhasebe Yönetmeliği”nin 592’inci maddesi doğrultusunda iptal edilmesi gerekmektedir.

18 TEŞEKKÜR EDERİM


"DÖNER SERMAYE BÜTÇE, MUHASEBE İŞLEMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT BİRİMİ MUSTAFA KARAKAYA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları