Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAŞTIRMA TÜRLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAŞTIRMA TÜRLERİ."— Sunum transkripti:

1 ARAŞTIRMA TÜRLERİ

2 ARAŞTIRMA Gerçek ve ilkeleri ortaya çıkarmak ya da koymak için bazı bilgi alanlarında yapılan dikkatli, sistematik ve dayanıklı çalışma ve incelemelerdir.

3 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Deneysel Korelasyonel Nedensel karşılaştırma
Tarama Etnografik Tarihi Eylem

4 Deneysel Araştırma Karşılaştırılabilir işlemler Etkileri inceleme
En kesin sonuçlar elde etme

5 Deneysel Araştırma Bilgisayarın donanımını oluşturan parçalarını en etkili olabilecek şekilde nasıl öğretebilirim?

6 Deneysel Araştırma Gösterip yaptırma ve anlatım yöntemlerinin öğrencilerin donanım parçalarını öğrenme düzeylerine etkisi nedir?

7 Deneysel Araştırma Öğrenme düzeyleri bir test ya da bir araçla ölçülebilir. Testten elde edilen ortalama puanların karşılaştırılması.

8 Deneysel Araştırma Öğrenme düzeyini sadece yöntemler mi etkilemektedir? Ne yapılması gerekir?

9 Deneysel Araştırma Diğer değişkenler kontrol altına alınır.
Bunun için aynı yaş grubu, benzer zaman aralıklarında, aynı materyaller kullanılarak ve aynı sınıf düzeyinde araştırma yapılır.

10 Korelasyonel Araştırma
İki ya da daha fazla değişkenin arasındaki ilişkileri belirlemek Neden-sonuç ile ilgili ipuçları elde etmeyi amaçlar.

11 Korelasyonel Araştırma
Hangi öğrencilerin programlama dillerini öğrenmede sorun yaşadığını belirleme. Nasıl yapılır?

12 Korelasyonel Araştırma
Öğrencilerin programlama dillerini öğrenmede başarılı olmalarıyla ilişkili olan değişkenler nelerdir? Sorunun cevabını arayarak.

13 Korelasyonel Araştırma
Algoritma bilmek. Programlama ile ilgili ders almış olma. Bu dersle ilgili geçmiş deneyimleri. Sahip olunan korku ve kaygı düzeyi vb.

14 Korelasyonel Araştırma
Bu değişkenlerle ilgili veriler toplanıp aradaki ilişkiye bakılır. Burada veriler araçlarla toplanır. Doğal olarak ortaya çıkan sonuçların bulmak.

15 Nedensel Karşılaştırma Araştırması
Kişilerin sahip olduğu farklılıkların nedenlerini ve sonuçlarını koşullara herhangi bir müdahalede bulunmadan incelemeyi amaçlar.

16 Nedensel Karşılaştırma Araştırması
Farklı sosyo-ekonomik düzeye (sed) sahip öğrencilerin bilgisayar dersinde başarılı olup olmadığını incelemek. Düşük ve yüksek sed öğrencilerinin bilgisayar dersi başarı ortalamalarının karşılaştırılması.

17 Nedensel Karşılaştırma Araştırması
Deneysel araştırma ile bu yapılamaz mı? Sonuçlar nasıl yorumlanır?

18 Tarama Araştırması Bir grubun belirli özelliklerini belirlemek için veri toplanmasını amaçlar. Öğrencilerin bilgisayar dersinde öğretmenin kullandığı yöntemlere yönelik düşünceleri.

19 Tarama Araştırması Beğendikleri ve beğenmedikleri yöntemler?
Bunların nedenleri? En çok ve en az beğenilen yöntemler?

20 Tarama Araştırması Veriler anketlerle veya görüşme ile toplanır.
Anketle elde edilen veriler çok kişiden elde edilebilir. Görüşme sınırlı sayıda kalır.

21 Etnografik Araştırma Bir toplumu ya da onun bir yönünü çalışır.
Etno = insan, grafi = tanımlama İnsan tanımlama tasvir etme anlamındadır.

22 Etnografik Araştırma Bir grubun davranışını doğrudan gözlemlemek ve bu gözleme dayanarak bu gruba ilişkin betimleme yapmaktır.

23 Etnografik Araştırma Bu araştırmada grup üyeleriyle ilişki kurarak kültürel yapı ve yapıyı oluşturan deneyim ve davranışları açıklama amaçlanır.

24 Etnografik Araştırma Diğer derslerde ve bilgisayar dersinde başarılı olan bir sınıftaki öğrenci ve öğretmenlerle görüşme ve gözlem yapmak.

25 Etnografik Araştırma Sınıfın sosyal atmosferi,
Öğrencilerin duygusal deneyimleri, Öğretmenin öğrencilere davranışı, Sınıf kurallarının nasıl öğrenildiğini betimleme.

26 Tarihi Araştırma Dönemin dokümanlarını dikkatlice okuyarak ya da o dönemi yaşayan kişilerle görüşmeler yapılarak problemi anlama çabasıdır.

27 Tarihi Araştırma 1990’lı yıllardaki bilgisayar öğretiminde kullanılan yöntemlerin ve etkililiğinin araştırılması.

28 Tarihi Araştırma Bu araştırma türünde döneme ait doküman ve kişilerin gerçek kişi ve dokümanlar olduğu garanti edilmelidir.

29 Eylem Araştırması Genelleme kaygısı olmaksızın
Araştırmaya katılanlarında aktif olduğu bir araştırma türüdür.

30 Eylem Araştırması Burada sınıftaki öğrencilerin bilgisayar kullanma becerilerini artırma, okullardaki laboratuarlarının etkililiğini arttırma amacı ile yöntemler geliştirip uygulamak amaçtır.

31 Genel Araştırma Türleri
Betimsel İlişkisel Müdahaleli

32 Betimsel Bir durumu tam ve dikkatli şekilde tanımlar.
Eğitimde en çok anket kullanılır. Birey, grup ve ortamların özelliklerini özetler.

33 Betimsel Etnografi ve tarihi araştırmada betimseldir.
Fiziki şartlar, başarı durumları ve tutumların incelenmesi örnektir.

34 Betimsel Burada var olan durum müdahale edilmeksizin ortaya koyulur.
Bunun nedeni ile ilgili herhangi bir şey ortaya koyulmaz yani ilişki aranmaz.

35 İlişkisel Betimlemenin yanında farklılıkların kaynağı ve nedeni hakkında bilgi elde etmeyi sağlar. İlişkiler arama ile olgu daha iyi anlaşılır.

36 İlişkisel Korelasyonel ve Nedensel karşılaştırma araştırma yöntemleri bu gruba girer. Başarı ile tutum Yöntemle başarı arasındaki ilişki.

37 Müdahale Belirli bir yöntem ya da uygulamanın sonucu etkilemesi beklenir. Öğretim yöntemlerinin kavramların öğrenilmesine etkisi Deneysel araştırma bu gruba girer.

38 Nitel ve Nicel Araştırma
Nicel veri sayılarla nitel ise sözcüklerle ilgilidir. Nicel ve nitel araştırma da nicel sayılarla nitel ise sözcüklerle ilgilidir.

39 Nicel Araştırmanın Avantajları
Genelleştirilebilir sonuçlar üretir. Farklı gruplar arasında karşılaştırma yapılabilir. Kuramların doğruluk derecesi test edilir. Belirli bir yapı içindeki ilişkileri inceler.

40 Nitel Araştırmanın Avantajları
Özel durumların tüm doğruluğunu yansıtır. Sonuçları ile kuram üretilmesini kolaylaştırır. Ortamdaki farklı faktörlerin anlaşılmasını sağlar. Sonuçların uygulanabilirliği yüksektir.

41 Nicel Araştırmanın Dezavantajları
Mükemmel örneklem almak zordur. Yeteri sayıda veri toplamak zordur. Mükemmel ölçüm şartları sağlamak zordur. Model dışındaki veri ile ilgilenilmez. Ölçme aracı önyargıyı da içerir.

42 Nitel Araştırmanın Avantajları
Deneklerin yaşadıkları deneyimleri olduğu gibi ifade etmeleri zordur. Verilerin analizinde bireylerin sahip olduğu önyargı da yer alır.

43 Nitel ve nicel araştırma arasındaki farklar nelerdir?

44 Meta Analiz Belirli bir konuda yapılmış araştırmaları bir araya toplayarak çalışmaların sonuçlarını sentezlemek için araçlar kullanarak sonuçlar ulaşmayı amaçlar.

45 Araştırma Sürecinin Aşamaları
Problemi tanımlama Soru ve Hipotezleri tanımlama Literatür tarama Örneklem seçimi Veri toplama araçları Desen belirleme Verilerin analizi Raporlaştırma

46 Sorularınız


"ARAŞTIRMA TÜRLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları