Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Maddenin katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç hâli vardır. Genel olarak madde ya katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Maddenin katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç hâli vardır. Genel olarak madde ya katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur."— Sunum transkripti:

1

2  Maddenin katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç hâli vardır. Genel olarak madde ya katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur.

3  İ stenildi ğ inde ortam ş artları elveri ş li hâle getirilerek bir hâlden di ğ erine dönü ş türülebilir. hareketi yapar. Isı birimi kaloridir.

4 Maddenin katı hâli, belirli bir ş ekle ve hacme sahiptir. Katı maddeyi olu ş turan atom ve moleküller birbirine çok yakındır. Aralarındaki bo ş luklar çok azdır. Atom ve moleküller arasında bir düzenlilik vardır.

5 hareketi yapar. Isı birimi kaloridir.

6  Maddenin sıvı hâli, belirli bir ş ekle sahip de ğ ildir. Sıvılar akı ş kan olduklarından bulundukları kabın ş eklini alır. Sıvı hâlde atom veya moleküller katılardan daha düzensiz olup tanecikler arası bo ş luklar katılardan daha fazladır.

7  Maddenin gaz hâli, atom veya molekülleri arasında bo ş lukların çok oldu ğ u durumdur. Gaz tanecikleri düzensiz olarak hareket ederler. Bu hareketleri sırasında gaz molekülleri birbiri ile homojen olarak karı ş abilirler.

8  Bunların yayılmaları hissedilebilir veya gözle takip edilebilir. Bir odaya damlatılan bir kolonyanın kokusu kısa sürede hissedilirken, bir sigara dumanının yayılması da gözle takip edilebilir.

9  Gazların belirli bir ş ekil ve hacimleri yoktur. Konuldukları kabı dolduracak ş ekilde genle ş erek kabın ş eklini ve hacmini alırlar.

10  Plazma Gaz halindeki maddeye enerji vermeye devam edersek, atomların dı ş kabuklarındaki elektronlar atomdan ayrılmaya ba ş lar.

11  Bu durumda madde, artı ve eksi yüklü parçacıklardan olu ş an yüksek enerjili bir gaz haline gelir. Artı ve eksi yükler, birbirlerini çekmelerine ra ğ men, birle ş erek nötr bir atom olu ş turamazlar çünkü parçacıkların kinetik enerjileri, aralarındaki elektrostatik ba ğ enerjisinden fazladır.

12  Güne ş ve di ğ er yıldızlar (nötron yıldızları hariç) tamamen plazma halindedir. Plazma haline uzay bo ş lu ğ unda da bolca rastlanır. Uzaydaki plazma çok daha so ğ uk olmasına ra ğ men, çok seyreltik oldu ğ u için birle ş erek nötr atomlar olu ş turma ihtimali dü ş üktür.

13  Bir madde farklı sıcaklık ve basınç ş artlarında üç hâlde de bulunabilir. Örne ğ in, saf su, H2O ile formüle edilir. Katı hâlde buz, sıvı hâlde su ve gaz hâlinde su buharı ş eklinde bulunur.


" Maddenin katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç hâli vardır. Genel olarak madde ya katı ya sıvı ya da gaz hâlinde bulunur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları