Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. NİHAL SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU AYY Ek-4 Atık Listesi 839 Atık 405 Tehlikeli Atık 434 Tehlikesiz Atık 248 + + 277157 Muallaklı Atıklar 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. NİHAL SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU AYY Ek-4 Atık Listesi 839 Atık 405 Tehlikeli Atık 434 Tehlikesiz Atık 248 + + 277157 Muallaklı Atıklar 2."— Sunum transkripti:

1 1

2 NİHAL SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU AYY Ek-4 Atık Listesi 839 Atık 405 Tehlikeli Atık 434 Tehlikesiz Atık 248 + + 277157 Muallaklı Atıklar 2

3 NİHAL SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU tehlikesiz atıklar AYY Ek-4 Atık Listesinde herhangi bir şekilde işaretlenmemiş atıklar (M) ile işaretli EK-3/B’de yer alan eşik konsantrasyonun altında bir değere sahip olan atıklar 3

4 NİHAL SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU AYY – Madde 5 (1) (ı) “Atıkların, Bakanlık ve/veya il müdürlüğünden izin ve/veya çevre lisansı almış tesisler, üretici/yetkilendirilmiş kuruluşlar, atık taşımaya yetkili/lisanslı taşıyıcılar dışında üçüncü kişiler tarafından ticari amaçlar ile toplanması, satışı, geri kazanılması ve/veya bertaraf edilmesi, diğer maddelerle ve yakıtlara karıştırılarak yakılması yasaktır.” 4

5 NİHAL SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU Tehlikesiz Atık Mevzuatı Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2014/23) ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:2014/3) 5

6 NİHAL SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU tebliğin amacı tehlikesiz atıkların çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, atık miktarının azaltılması, geçici depolanması, geri kazanım tesislerinin kurulması Bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına için gerekli idari ve teknik esasların düzenlenmesi 6

7 NİHAL SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU kapsam sınaî ve ticarî faaliyetlerden, üretim tesislerinden ve ürünlerin kullanımından kaynaklanan AYY EK-4’ünde sunulan Atık Listesinde yer alan bazı tehlikesiz atıkların toplanması, ayrılması, geçici depolanması, geri kazanılması, yeniden kullanılması ve değerlendirilmesine ilişkin esasları kapsar. 7

8 NİHAL SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU kapsam tebliğin E EE Ek-2’ de yer alan tehlikesiz atıkları, Madenlerin aranması, çıkarılması, işletilmesi, fiziki ve kimyasal işleme tabi tutulması sırasında ortaya çıkan atıkları, kapsamaz. 8

9 NİHAL SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU genel ilkeler ekonomiye katkı sağlamak ve nihaî bertarafa gidecek atık miktarının azaltılması amacıyla geri kazanılması geri kazanım bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre yasakBakanlığın çevre lisansı verdiği tesisler dışında geri kazanım yasak Geri kazanımı mümkün olmayan atıklar, AYY Ek-2/A’sı kapsamında belirtilen yöntemlerden biriyle bertaraf edilir. 9

10 NİHAL SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU Bakanlığın görevleri Tehlikesiz atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlayan program ve politikaları belirlemekle, bu Tebliğin uygulanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak Tehlikesiz atıkların geri kazanımına yönelik ulusal tehlikesiz atık yönetim planı hazırlamak veya hazırlatmakla ve halkın bilgilenmesini sağlamak Tehlikesiz atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde geri kazanımına yönelik yönetimine ilişkin teknoloji ve yönetim sistemlerinin kurulmasında ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak Atık beyan formunun doldurulmasını sağlayacak internet tabanlı programı hazırlamak/hazırlatmak ve programın kullanım esaslarını belirlemek 10

11 NİHAL SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU İl Müdürlüklerinin görevleri Atık yönetim planlarını değerlendirmek, hazırlanan yönetim planlarının uygulanmasını sağlamak tehlikesiz atık geçici depolama şartlarına uygunluğunu kontrol etmekgeri kazanıma kadar bir yılı geçmemek üzere 10. maddede düzenlenen tehlikesiz atık geçici depolama şartlarına uygunluğunu kontrol etmek ve bu faaliyetleri denetlemek tehlikesiz atık geri kazanım tesislerinin çevre lisansı belgelerindeki koşullar doğrultusunda işletilmelerini sağlamak atık beyan formunu sonraki yılın en geç Nisan ayına kadar değerlendirmek belge (toplama-ayırma belgesi) düzenlemektoplama-ayırma işini yapanlara 12 nci maddede belirtilen şartları taşıdığına dair belge (toplama-ayırma belgesi) düzenlemek 11

12 NİHAL SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU tehlikesiz atık üreticisinin görevleri atık oluşumunu azaltmaya yönelik tedbirler üç yıllık atık yönetim planı tehlikesiz atıklarını tesis sınırları içinde veya sanayi bölgelerinde belirlenecek alanlarda, sızdırmaz, emniyetli konteynır ve benzeri içerisinde veya geçirimsizliği sağlanmış alanlarda birbiriyle karıştırmadan ve tehlikeli atıklardan ayrı geçici olarak muhafaza etmek, atıkların muhafaza edildiği kapların üzerinde tehlikesiz atık ibaresi ve atık koduna yer verecek şekilde uygun olarak geçici depolamak, atıklarını lisanslı tesislere ya da toplama-ayırma tesislerine göndermek 12

13 NİHAL SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU tehlikesiz atık üreticisinin görevleri Tehlikesiz atık beyan formunu, her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan internet tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamak, (1.1.2015) kaza, dökülme, sızıntı vs.. anında il çevre ve orman müdürlüğüne bilgi vermekle, atığın türüne bağlı olarak olayın olduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesini sağlamak ve bununla ilgili tüm harcamaları karşılamak, 13

14 NİHAL SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU tehlikesiz atık geri kazanım tesisi işletenin yükümlülükleri Tesislerini bu Tebliğde belirlenen standartlara uygun hale getirmek, bu maksatla çevre lisansı almak, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında kütle denge bildirimini yapmak, (1.1.2015) Acil durumlarla ilgili eğitimli personel bulundurmak, acil durum söz konusu olduğu zaman il müdürlüklerine bilgi vermek ve gerekli tedbirleri almak, Tesisin risk taşıyan bölümlerinde çalışan personelin her türlü güvenliğini sağlamak, Tesisin kapatılması durumunda gerekli tedbirleri almak, 14

15 NİHAL SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU geçici depolama Tehlikesiz atık üreticisi; atıklarını geri kazanıma kadar gerekli tedbirleri alarak bir yılı geçmemek üzere tesis içinde depolayabilir. Bu durumda atıkların yağmur veya yüzey suları ile temasından meydana gelebilecek kirliliğin önlenmesi için zemin geçirimsizliğinin sağlanması, suların drenajı amacı ile ızgara, kuşaklama kanalları ve benzeri toplama sistemlerinin oluşturulması zorunludur. Mevcut metal ergitme tesisleri için yürürlük (1.1.2015) 15

16 NİHAL SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU geri kazanım tesislerinde aranan şartlar Atıkların tesise girişte kontrolünün yapıldığı kabul ünitesi ve geçici stoklama sahası yer alır. Stoklama sahasının zemin geçirimsizliği, beton veya benzeri malzeme ile sağlanarak, yağmur ve yüzey sularının drenajı için tedbirler alınır. Tesis genelinde oluşacak yağmur suları, yıkama ve benzeri atık sulardan ayrı toplanır. Tesise kabul edilen atığın kaynağı, miktarı, taşınım türü ve geri kazanım yöntemi gibi bilgileri içeren veri kayıt sistemi oluşturulur. Gürültü, toz gibi kirleticilere karşı ilgili yönetmeliklerde tanımlanan sınır değerlere uyulur. Tesis çevresi bu alana personel harici kişilerin izinsiz girmesini önleyecek şekilde çevrilir. 16

17 NİHAL SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU geri kazanım tesislerinde aranan şartlar Metal hurdaları parçalamak/boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırarak ve arındırma işlemine tabi tutarak hammadde niteliğine getirmek maksadıyla faaliyet gösteren metal hurda ıslah/geri kazanım tesisleri için birinci fıkrada belirtilen şartlara ilave olarak; Kesme, presleme, ve/veya mekanik kırıcı-parçalayıcı-öğütücü ünitelerinin bulundurulması, Stoklama ünitesinin bulunması, Radyasyon kontrol sistemi ünitesi ve yeterlilik sahibi personel bulundurulması, Gerektiğinde drenaj kanallarına bağlı yağ tutucular bulundurulması, Yağ ile veya başka malzemelerle kirlenmiş parçalar, akü, pil, metal dışı yabancı malzemeler için ayrı ayrı konteynır bulundurulması, 17

18 NİHAL SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU geri kazanım tesislerinde aranan şartlar absorban malzemeler ile yağ çözücüler bulundurulması, Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik doğrultusunda çevre izin ve lisansı almış geçici depolama alanları tarafından arındırma ve söküm işlemleri gerçekleştirilmemiş olan ömrünü tamamlamış araçlar ve bunların parçalarının tesise kabul edilmemesi; bu tesislerde işlem gören araçların aynı Yönetmelikte düzenlenen Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu ile tesise kabul edilmesi, 18

19 NİHAL SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU geri kazanım tesislerinde aranan şartlar Öğütme işlemi sonrasında ortaya çıkan atıkların sınıflandırılması için, LAGA PN 98 standardı veya eşdeğer standartlara göre numune alınması, bu atıklarda poliklorlu bifenil tayini DIN 38414-20 standardına, hidrokarbon muhteviyatı ise TS EN 14039 standardına uygun olarak yapılması, Tehlikesiz atık geri kazanım tesislerinden kaynaklanan bakiye atıkların, çevre izin/lisansına sahip geri kazanım veya bertaraf tesislerine gönderilmesi 19

20 NİHAL SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU geri kazanım tesisleri TEHLİKESİZ ATIK ÜRETİCİSİ HURDA METAL TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA-AYIRMA TESİSİ TEHLİKESİZ ATIK GERİ KAZANIM TESİSİ TEHLİKESİZ ATIK HURDA METAL TOPLAMA-AYIRMA TESİSİ HURDA METAL ISLAH GERİ KAZANIM TESİSİ HURDA METAL ERGİTME TESİSİ 20

21 NİHAL SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU toplama-ayırma tesisleri TOPLAMA-AYIRMA TESİSİ DEĞERLENDİRME (İL MÜDÜRLÜĞÜ) TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ BAŞVURUSU UYGUN DEĞİL TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ UYGUN 21

22 NİHAL SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU toplama-ayırma tesislerinde aranan şartlar stok sahasının zemin geçirimsizliği beton vb. sağlanır, yağmur ve yüzey sularının drenajı için tedbirler alınır, yağmur suları, yıkama ve benzeri atık sulardan ayrı toplanır. gürültü, toz gibi kirleticilere karşı ilgili yönetmeliklerde tanımlanan sınır değerlere uyulur. tesis çevresi dışarıdan görülmeyecek şekilde çevrilir ve bu alana personel harici kişilerin izinsiz girmesi önlenir. metal hurda toplama-ayırma faaliyeti yapan tesislerde taşınabilir radyasyon ölçüm cihazı ve yeterlilik sahibi personel. yağ ile veya başka malzemelerle kirlenmiş parçalar, akü, pil, metal dışı yabancı malzemeler için ayrı ayrı konteynır kullanılır. kontamine yüzey için absorban malzemeler ile yağ çözücüler bulunur 22

23 NİHAL SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU lisans Tehlikesiz atık geri kazanım tesisi ile metal hurda ıslahı/geri kazanımı tesisi ÇİLY tehlikesiz atık geri kazanım tesislerine Bakanlık tarafından çevre lisansı; tehlikesiz atık ve metal hurda toplama-ayırma tesislerine İl Müdürlükleri tarafından toplama-ayırma belgesi verilir. Metal hurda ıslah/geri kazanım tesislerinin toplama-ayırma faaliyeti için il müdürlüklerinden belge almaları şartı aranmaz. 23

24 NİHAL SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU Ek-2 02TARIM, BAHÇIVANLIK, SU KÜLTÜRÜ, ORMANCILIK, AVCILIK VE BALIKÇILIK, GIDA HAZIRLAMA VE İŞLEMEDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 02 01 03Bitki dokusu atıkları 02 01 06Ayrı toplanmış ve saha dışında işlem görecek hayvan pislikleri, idrar ve tezek (pisletilmiş saman dahil), akan sıvılar 15 AMBALAJLAR ATIK AMBALAJLAR; BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ EMİCİLER, SİLME BEZLERİ, FİLTRE MALZEMELERİ VE KORUYUCU GİYSİLER 15 01 01Kağıt ve karton ambalaj 15 01 02Plastik ambalaj 15 01 03Ahşap ambalaj 15 01 04Metalik ambalaj 15 01 05Kompozit ambalaj 15 01 06Karışık ambalaj 15 01 07Cam ambalaj 15 01 09Tekstil ambalaj 24

25 NİHAL SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU Ek-2 16LİSTEDE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMEMİŞ ATIKLAR 16 01Çeşitli Taşıma Türlerindeki (İş Makineleri Dahil) ÖTA ve ÖTA’ların Sökülmesi ile Araç Bakımından (13, 14, 16 06 ve 16 08 hariç) Kaynaklanan Atıklar 16 01 03 lastikler Ömrünü tamamlamış lastikler 16 02Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları 16 02 1416 02 09’dan 16 02 13’e kadar olanların dışındaki ıskarta ekipmanlar 16 02 1616 02 15 dışındaki ıskarta ekipmanlardan çıkartılmış parçalar 16 06 Piller ve Aküler 16 06 04Alkali piller (16 06 03 hariç) 16 06 05Diğer piller ve akümülatörler 17 İNŞAAT VE YIKIM ATIKLARI 17 01 01Beton 17 01 02Tuğlalar 17 01 03Kiremitler ve seramikler 17 01 0717 01 06 dışındaki beton, tuğla kiremit ve seramik karışımları ya daayrılmış grupları 17 03 0217 03 01 dışındaki bitümlü karışımlar 17 05 0417 05 03 dışındaki toprak ve kayalar 17 05 0817 05 07 dışındaki demiryolu çakılı 17 06 0417 06 01 ve 17 06 03 dışındaki yalıtım malzemeleri 17 08 0217 08 01 dışındaki alçı bazlı inşaat malzemeleri 17 09 0417 09 01, 17 09 02 ve 17 09 03 dışındaki karışık inşaat ve yıkım atıkları 25

26 NİHAL SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU Ek-2 18İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞI VE/VEYA BU KONULARDAKİ ARAŞTIRMALARDAN KAYNAKLANAN ATIKLAR (DOĞRUDAN SAĞLIĞA İLİŞKİN OLMAYAN MUTFAK VE RESTORAN ATIKLARI HARİÇ) 18 01 01Kesiciler (18 01 03 hariç) 18 01 02Kan torbaları ve kan yedekleri dahil vücut parçaları ve organları (18 01 03 hariç) 18 01 04Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olmayan atıklar (örneğin sargılar, vücut alçıları, tek kullanımlık giysiler, alt bezleri) 19ATIK YÖNETİM TESİSLERİNDEN, TESİS DIŞI ATIK SU ARITMA TESİSLERİNDEN VE İNSAN TÜKETİMİ VE ENDÜSTRİYEL KULLANIM İÇİN SU HAZIRLAMA TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN ATIKLAR 19 05 01Belediye ve benzeri atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları 19 05 02Hayvansal ve bitkisel atıklarının kompostlanmamış fraksiyonları 19 05 03Standart dışı kompost 19 05 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 19 06 03Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan sıvılar 19 06 04Belediye atıklarının anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar 26

27 NİHAL SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU Ek-2 19 06 05Hayvansal ve bitkisel atıkların anaerobik arıtımından kaynaklanan sıvılar 19 06 06Hayvansal ve bitkisel atıklarını anaerobik arıtımından kaynaklanan posalar 19 06 99Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar 19 07 0319 07 02 dışındaki düzenli depolama sahası sızıntı suları 20 BELEDİYE ATIKLARI AYRI TOPLANMIŞ FRAKSİYONLAR DAHİL BELEDİYE ATIKLARI (EVSEL ATIKLAR VE BENZER TİCARİ, ENDÜSTRİYEL VE KURUMSAL ATIKLAR) 20 01 08Biyolojik olarak bozunabilir mutfak ve kantin atıkları 20 01 25Yenilebilir sıvı ve katı yağlar 20 01 3420 01 33 dışındaki pil ve akümülatörler 20 01 41Baca temizliğinden kaynaklanan atıklar 20 02 01Biyolojik olarak bozunabilir atıklar 20 02 02Toprak ve taşlar 20 02 03Biyolojik olarak bozunamayan diğer atıklar 20 03 01Karışık belediye atıkları 20 03 02Pazarlardan kaynaklanan atıklar 20 03 03Sokak temizleme kalıntıları 20 03 07Hacimli atıklar 20 03 99Başka bir şekilde tanımlanmamış belediye atıkları 27

28 NİHAL SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU yürürlük 8.1(ç) 1/1/2015 tarihinde, 9.1(b) 1/1/2015 tarihinde, Mevcut metal ergitme tesisleri 10 uncu maddesi 1/1/2015 tarihinde, 28

29 NİHAL SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU Tehlikesiz Atık Yönetimi Tehlikesiz Atıklar Tehlikesiz Atıklar Geçici Depolama Atık üreticisinin sahasında En fazla 1 yıl Geçici Depolama Atık üreticisinin sahasında En fazla 1 yıl Ön İşlem Ara Depolama Geri Kazanım Yakma (Döner Fırın, Piroliz, Gazlaştırma vb.) Yakma (Döner Fırın, Piroliz, Gazlaştırma vb.) Düzenli Depolama Enerji Geri Kazanımı Beraber yakma tesislerinde (çimento, kireç vb.) Enerji Geri Kazanımı Beraber yakma tesislerinde (çimento, kireç vb.) Toplama- Ayırma Tesisi İhracat

30 Nihal SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU T: (312) 586 30 87 E: nihal.yogurtcuoglu@csb.gov.tr W: www.cygm.gov.tr TEŞEKKÜRLER 30


"1. NİHAL SEVİNGEL YOĞURTÇUOĞLU AYY Ek-4 Atık Listesi 839 Atık 405 Tehlikeli Atık 434 Tehlikesiz Atık 248 + + 277157 Muallaklı Atıklar 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları