Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ."— Sunum transkripti:

1 T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 1

2 YÖNETMELİK AMACI VE UYGULAMA ALANLARI YÖNETMELİĞİN TEKNİK UYGULAMASI SUNUMUN İÇERİĞİ

3 Sanayi ve Enerji Üretim Tesislerinin Faaliyeti Sonucu; Atmosfere yayılan Emisyonları Kontrol Altına Almak 3 YÖNETMELİĞİN AMACI VE UYGULAMA ALANLARI YÖNETMELİĞİN AMACI VE UYGULAMA ALANLARI

4 Sanayi Kaynaklı H ava Ki rliliğinin K ontrolü Y önetmeliği IsınmadanKaynaklanan Hava Kirliliğinin KontrolüYönetmeliği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik BU YÖNETMELİK;

5 ile  Nükleer yakıt ve diğer radyoaktif maddelerle ilgili tesis, alet ve düzeneklerde,  Hava alıcı ortamına baca, kapı, pencere ya da benzeri açıklıklardan herhangi bir emisyonun söz konusu olmadığı tesis, alet ve düzeneklerde, UYGULANMAZ 5

6 HAVA EMİSYONU UYGUNLUK KARARI; 29.04.2009 01.04.2010 Çevre İzni 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı R.G’de yayımlanarak 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe giren işletmelerin tek bir Çevre İzni almaları amacıyla yayımlanan (ÇKAGİVLHY) Yönetmelik; Ek-1 ve Ek-2 Listesinde yer alan tesislere; SKHKKY hüküm ve esaslarının sağlanması durumunda, verilir. 6 YÖNETMELİĞİN UYGULAMA ALANLARI

7 İ zne tabi olmayan tesislerin kurulması ve işletilmesinde; Çevreye olan zararlı etkilerin teknolojik seviyeye uygun olarak azaltılmasına çalışılır. İ leri teknoloji uygulanarak, kirleticilerin çevreye olan zararlı etkileri asgari düzeyde tutulur Tesislerin işletilmesi aşamasında ve sonunda açı ğ a çıkan atıklar ve artıklar uygun metotlarla bertaraf edilir. İ ZNE TAB İ OLMAYAN TES İ SLER UYULMASI GEREKEN ESASLAR

8 TEKNİK DEĞERLENDİRME Ek-1 SKHKK YÖNETMELİĞİ Ek-2Ek-3Ek-4Ek-5 Ek-11 FORMAT DEĞERLENDİRME 8 YÖNETMELİĞİN UYGULAMA ALANLARI

9 9 BACA KAYNAKLI

10 YAKMA ve PROSES YAKMA ve PROSES 10

11 Yönetmeliğin Diğer Kısımlarında Verilen Emisyon Sınırlarından Daha Öncelikli Uygulanması Gereken; -Kütlesel Debi Eşik Değerleri -Konsantrasyon Sınır Değerleri Getirilerek Bunlara İlişkin Esaslar BELİRLENMİŞTİR. 11 TEKNİK DEĞERLENDİRME Ek-5

12 12 TEKNİK DEĞERLENDİRME (EK-5) -Yakma Tesisleri -Atıkların Ortadan Kaldırıldığı Tesisler -Toprak Ürünleri Tesisleri -Demir ve Demir Dışı Metallerin Üretildiği tesisler -Sinterlendiği, Ergitildiği Tesisler -Dökümhaneler -Kimya tesisler (Asit Üretim, Karpit Üretim, Klor Üretim, Florür Üretim Tesisleri vb…) -Sunta ve Benzeri Ağaç Ürünleri Üretim Tesisleri -Petrol Rafinerileri ve Depolama Tesisleri -Taş Kömürü Gazlaştırma Tesisleri

13 13 TEKNİK DEĞERLENDİRME (EK-5) -Bitümlü Yol Yapim Maddelerinin Üretildiği ve İşlendiği Tesisler, Asfalt Üretim Tesisleri: -Grafit ve Benzeri Ürünlerin Üretildiği Tesisler -Cam Üretim Tesisleri -Metal Yüzeylerin Boyandığı Tesisler -Ham Petrol, Petrol ve Akaryakıt Dolum ve Depolama Tesisleri -Gıda Üretim Tesisleri -Diğer Tesisler

14 12.03.2012 14 ÖRNEK UYGULAMA: METAL YÜZEYLERİN BOYANMASI ÖRNEK UYGULAMA: METAL YÜZEYLERİN BOYANMASI

15 Kütlesel bilanço yöntemi PROSESTE KULLANILAN SOLVENT M İ KTARI BOYA PROSES İ SOLVENT EM İ SYONLARI TOPLANAN K İ RL İ SOLVENT VE YAKMA/BERTARAF TES İ S İ NDE YOK ED İ LEN SOLVENT Kütlesel bilanço, motorlu taşıt üreten ve bu araçların boyandığı tesislerde VOC emisyonlarının hesaplandığı bir metotdur. Bu metot boya proseslerinde tüketilen ve geri kazanılan ya da çeşitli yöntemlerle yok edilen tüm solvent miktarlarını kapsar. ÖRNEK UYGULAMA: METAL YÜZEYLERİN BOYANMASI ÖRNEK UYGULAMA: METAL YÜZEYLERİN BOYANMASI

16 16 TEKNİK DEĞERLENDİRME Ek-1

17 Açıkta Depolanan Yı ğ ma Malzeme TEKNİK DEĞERLENDİRME (Ek-1) -Araziye rüzgarı kesici levhalar yerleştirir, duvar örülür veya rüzgarı kesici ağaçlar dikilir, -Konveyörler ve diğer taşıyıcıların ve bunların birbiri üzerine malzeme boşalttığı bağlantı kısımlarının üstü kapatılır, -Savurma yapılmadan boşaltma ve doldurma yapılır, -Malzeme üstü naylon branda veya tane büyüklüğü 10 mm den fazla olan maddelerle kapatılır, -Üst tabakalar %10 nemde muhafaza edilir. Bu durumu sağlamak için gerekli donanım kurulur.

18 Tesisinin prosesi, kullanılan hammadde, üretim sırasında oluşan reaksiyonlar vb… dikkate alınarak Ek-1 kapsamında de ğ erlendirilmektedir. Bu kapsamda; emisyon izin dosyasında; tesiste bulunan emisyon kaynakları ve bu kaynakların ne amaçla kullanıldı ğ ına ilişkin açıklayıcı bilgilerin yer alması gerekmektedir. Tesis bacasında oluşan; - Organik/inorganik bileşiklerinin, - Özel toz emisyonlarının, - Kanser yapıcı maddeler ve PAH emisyonları, ayrı ayrı ölçülerek de ğ erlendirilmesi yapılmalıdır. TEKNİK DEĞERLENDİRME (Ek-1)

19 Aşırı derecede tehlikeli maddeler: Söz konusu maddeler ortamda kalıcı ve birikim etkisi gösterdi ğ inden,baca gazındaki emisyon konsantrasyonu aşa ğ ıdaki sınır de ğ erlere uygun olmalıdır ve verilen sınır de ğ erleri sa ğ layacak gerekli her türlü önlem alınmalıdır. Poliklor dibenzodioksinler (PCDD) ve Poliklordibenzofuranlar (PCDF) : 0,1 ng/Nm3 Polibrom dibenzodioksinler Polibrom dibenzofuran Poliklor bifeniller0,1 ng/Nm3 Polihalojen dibenzodioksinler Polihalojen dibenzofuranlar TEKNİK DEĞERLENDİRME (Ek-1)

20 20 Tesiste bulanan emisyon kaynaklarına ait tüm bacalara; Baca Gazı Hızında; Yakma veya Proses Ünitesi Olması, Baca Yüksekliğinde ise; Yakma ve proses bacaları olması ve bacaların ısıl güçleri dikkate alınarak sınır değerler belirlenmiştir ve bunlara ilişkin esaslar getirilmiştir. TEKNİK DEĞERLENDİRME Ek-4

21 YAKMA TES İ SLER İ NE A İ T BACALARDA BACA GAZI HIZI; Anma ısıl gücü 500 kW’ın üzerinde ise; 300 kW ≤ Anma ısıl gücü ≤ 500 kW ise; Anma ısıl gücü 300 kW’ın altında ise; Tesisin üretimi ve dizaynı gere ğ i; baca çapının daraltılamadı ğ ı ve cebri çekişin uygulanamadı ğ ı hallerde; TEKNİK DEĞERLENDİRME (Ek-4)

22 ÜRET İ M ŞEKL İ NDEN KAYNAKLANAN BACALARDA BACA GAZI HIZI; Cebri çekişin uygulanabildi ğ i hallerde; Tesisin üretim şekli ve üretim prosesi gere ğ i; baca çapının daraltılamadı ğ ı ve cebri çekişin uygulanamadı ğ ı ve bu durumun bilim kuruluşundan alınacak bir raporla onaylandı ğ ı hallerde; TEKNİK DEĞERLENDİRME (Ek-4)

23 23 Bacalara dirsek takarak yönlendirme yapılmaması gereklidir

24 Baca yüksekli ğ i (çatının en yüksek noktasından) en az; 0,5 m Baca çatının tepe noktasına çok yakın de ğ ilse; Baca yüksekli ğ i (çatı tabanından) en az 1 m olmalıdır. Baca yüksekli ğ i (çatının en yüksek noktasından) en az; 1,5 m olmalıdır. Anma ısıl gücü 50 kW’ın altında ise; Baca yüksekli ğ i (çatının en yüksek noktasından) en az; 1,5 m olmalıdır. KÜÇÜK ÖLÇEKL İ TES İ SLERDE ASGAR İ BACA YÜKSEKL İĞİ (Anma ısıl gücü 500 kW’ın altında olan tesisler;) E ğ ik çatı; Düz çatı; ORTA ÖLÇEKL İ TES İ SLERDE ASGAR İ BACA YÜKSEKL İĞİ (Anma ısıl gücü 500 kW ile 1,2 MW arasında olan tesisler;) Düz veya e ğ im açısı 20 derecenin altında olan e ğ ik çatılarda baca yüksekli ğ i çatı e ğ imini 20 derece olarak kabul edilerek hesaplanan e ğ ik çatının en yüksek noktasından itibaren; Baca yüksekli ğ i en az 1,5 m olmalıdır. Baca yüksekli ğ i (çatının en yüksek noktasından) en az; 2 m olmalıdır. E ğ ik çatı; Düz çatı; TEKNİK DEĞERLENDİRME (Ek-4)

25 Bacanın yerden yüksekli ğ i ABAK kullanılarak belirlenir. Çatı üzerinden yüksekli ğ i en az 3 m olmalıdır. H’ (m) : Abak kullanılarak belirlenen baca yüksekli ğ i, d (m) : Baca iç çapı veya baca kesiti alanı eş de ğ er çapı, t (°C) : Baca girişindeki atık gazın sıcaklı ğ ı, R (Nm3/h) : Nemsiz durumdaki atık baca gazının normal şartlardaki hacimsel debisi, Q (kg/h) : Kütlesel debi, S : Faktör H (m) : Düzeltilmiş baca yüksekli ğ i H = H’ + J J’: 10 H’ yarı çapındaki engebeli arazinin tesis zemininden ortalama yüksekli ğ i veya imar planına göre tespit edilmiş azami baca yüksekliklerinin 10 H’ yarı çapı bölge içindeki tesisi zeminine göre yükseklik ortalaması BÜYÜK ÖLÇEKL İ TES İ SLERDE ASGAR İ BACA YÜKSEKL İĞİ (Anma ısıl gücü 1,2 MW ve üzerinde olan tesisler;) TEKNİK DEĞERLENDİRME (Ek-4)

26 ISIL GÜCÜ OLMAYAN TES İ SLERDE ASGAR İ BACA YÜKSEKL İĞİ TEKNİK DEĞERLENDİRME (Ek-4)

27 27 SEÖS kurulmasına ilişkin tesiste Bulanan Her Bir Baca İçin ; Isıl güç ve/veya Kütlesel Debi Eşik Değerleri, Ölçümler, değerlendirilmesi ve raporlanması, SEÖS ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesine ilişkin esaslar Belirlenmiştir. TEKNİK DEĞERLENDİRME Ek-3

28 Yakma tesislerinin ısıl gücüne ve kullandı ğ ı yakıta ba ğ lı olarak; SKHKKY Ek-3.d.2 gere ğ ince; Isıl kapasitesi 100 GJ/saat (27778 kW) ve üstünde olan katı yakıt ve fuel-oil ile çalışan yakma sistemleri toz emisyonu ve Hacimsel debi ; SKHKKY Ek-3.d.4 gere ğ ince; Isıl kapasitesi 36 GJ/saat (10 MW) ve Üstünde olan sıvı ve katı yakıtlı yakma sistemleri yanma kontrolü için yazıcılı bir baca gazı analiz cihazı CO ve (O2 veya CO2 ); Ölçümü yapan yazıcılı ve kaydedicili bir baca gazı Ölçüm Cihazıyla donatılmalıdır. SKHKKY Ek-3.d.3’de verilen kütlesel debi Eşik De ğ erlerini aşması halinde aşan Parametrenin ve hacimsel debi; SKHKKY Ek-3.d.2 gere ğ ince; Toz emisyonu de ğ eri 10 kg/saat’i; I. Sınıf özel toz emisyonu de ğ eri 2 kg/saat’i ; II. Sınıf özel toz emisyonu de ğ eri 5 kg/saat’i; Toz emisyonu ve hacimsel debi; ölçümü yapan yazıcılı ve kaydedicili bir Baca gazı ölçüm cihazıyla donatılmalıdır. Bacada ölçülen emisyonların kütlesel debi de ğ erine ba ğ lı olarak; TEKNİK DEĞERLENDİRME (Ek-3)

29 Ek-3 1 (bir) yıl içindeki işletim saatleri açısından aşa ğ ıdakilerin karşılandı ğ ını gösteriyorsa, Hiç bir takvim ayındaki emisyon ölçümlerinin ortalaması emisyon sınır de ğ erlerini geçmiyorsa, Kükürt dioksit ve toz için: 48 saatlik tüm ortalama de ğ erlerin %97'si, emisyon sınır de ğ erlerinin %110'unu geçmiyorsa, Azot oksitler için: 48 saatlik tüm ortalama de ğ erlerin %95'i, emisyon sınır de ğ erlerinin %110'unu geçmiyorsa, emisyon sınır de ğ erlerine uyuldu ğ u kabul edilir. Sürekli ölçümler çerçevesinde, sonuçların de ğ erlendirilmesi (BYT dışında)

30 Ek-5.A.1.9 Bir takvim yılı içindeki işletim saatleri süresince; Geçerli günlük ortalamaların hiç birinin ilgili de ğ erleri aşmaması, Yıl boyunca bütün onaylanmış saatlik ortalama de ğ erlerin, ilgili de ğ erlerin % 200 ünü aşmaması, durumunda emisyon sınır de ğ erlerine uyuldu ğ u kabul edilir. Sürekli ölçümler çerçevesinde, sonuçların de ğ erlendirilmesi (BYT dışında)

31 31 İşletmenin Tamamından Kaynaklanan Emisyonların Kütlesel Debi Değerlerine Eşik Değerler Getirilerek; Bu Eşik Değerleri Aşan Tesisler İçin; hava kirlenmesi katkı değerinin hesaplanması ve Hava Kalitesi Modellemesi ve hava kalitesi ölçümüne ilişkin ve Hava Kalitesi Ölçüm Esasları ve sınır değerler BELİRLENMİŞTİR TEKNİK DEĞERLENDİRME Ek-2

32 Tesis Etki Alanı : r=50 X h olan alan, 2X2 km (alan) İ nceleme Alanı: Etki alanı içinde 1X1 km Hava Kalitesi Modeli : HKKD hesaplanır, ölçüm noktaları belirlenir. Hava Kalitesi Ölçümü : Aktif veya pasif örnekleme Aktif Ölçüm: En az 2 nokta, 1 ay Pasif Ölçüm: En az 8 nokta (4+2+2), 2 ay 32 HAVA KİRLENMESİNE KATKI DEĞERİ

33 HKKD ler Hava Kalitesi Sınır De ğ erleri ile karşılaştırılır. Ölçüm sonuçları; UVS: Yapılan bütün ölçüm sonuçlarının ortalaması KVS: Maksimum günlük ortalama veya ölçüm sonuçlarının %95’i 33 HAVA KALİTESİ ÖLÇÜMLERİ

34 34 emisyonlarının kütlesel debilerinin belirlenmesine ilişkin esaslar belirtilmiştir. TEKNİK DEĞERLENDİRME Ek-12 - Ham Petrol ve Akaryakıt Dolum ve Depolama Tesisleri - Gaz Dolum ve Depolama Tesisleri - Taş çıkarma kırma ve sınıflandırmaTesisleri

35 35 YÖNETMELİĞİN TEKNİK DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNETMELİĞİN TEKNİK DEĞERLENDİRME ESASLARI HAVA KALİTESİNİN KORUNMASI TÜM KİRLETİCİ EMİSYONLARIN KONTROL ALTINA ALINMASI BACA KAYNAKLI BACA DIŞI KAYNAKLI - KONSANTRASYONLAR İÇİN SINIR DEĞER -KÜTLESEL DEBİLER İÇİN EŞİK DEĞERLER -BACA GAZI HIZI VE YÜKSEKLİKLERİ İÇİN ALT SINIR DEĞERLER  SÜREKLİ ÖLÇÜM CİHAZLARI  -TOZ TUTMA VE TOPLAMA SİSTEMLERİ  -GAZ ARITMA SİSTEMLERİ VB.. - KONSANTRASYONLAR İÇİN SINIR DEĞER -KÜTLESEL DEBİLER İÇİN EŞİK DEĞERLER -BACA GAZI HIZI VE YÜKSEKLİKLERİ İÇİN ALT SINIR DEĞERLER  SÜREKLİ ÖLÇÜM CİHAZLARI  -TOZ TUTMA VE TOPLAMA SİSTEMLERİ  -GAZ ARITMA SİSTEMLERİ VB.. -KAÇAK EMİSYONLARIN MÜMKÜN OLDUĞUNCA AZALTILMASI( EMİSYONLARIN TOPLANARAK BACA MARİFETİYLE ATMOSFERE VERİLMESİ VB. ) - KÜTLESEL DEBİLER İÇİN EŞİK DEĞERLER -AÇIKTA DEPOLAMA İÇİN KONTROL ÖNLEMLERİ -TESİS İÇİ YOLLAR -VB… -KAÇAK EMİSYONLARIN MÜMKÜN OLDUĞUNCA AZALTILMASI( EMİSYONLARIN TOPLANARAK BACA MARİFETİYLE ATMOSFERE VERİLMESİ VB. ) - KÜTLESEL DEBİLER İÇİN EŞİK DEĞERLER -AÇIKTA DEPOLAMA İÇİN KONTROL ÖNLEMLERİ -TESİS İÇİ YOLLAR -VB… HAVA KALİTESİ SINIR DEĞERLERİ

36 YAKMA TESİSLERİ BACA DIŞI KAYNAKLI YAKMA -MADEN OCAKLARI -TESİS İÇİ YOLLAR -AÇIKTA DEPOLANAN MALZEME -MADEN OCAKLARI -TESİS İÇİ YOLLAR -AÇIKTA DEPOLANAN MALZEME PROSES -DÖNER FIRIN -PAKETLEME HATLARI -KÖMÜR KUTUTMA ÜNİT. -DÖNER FIRIN -PAKETLEME HATLARI -KÖMÜR KUTUTMA ÜNİT. -BUHAR KAZ. ÖRNEK UYGULAMA: ÇİMENTO FABRİKALARI

37 37 İşletmeci, her 2 iki yılda bir, izin anında öngörülen verilerden herhangi bir sapma olup olmadığını ve tesiste yapılan iyileştirmeleri rapor etmek zorundadır. YÖNETMELİĞİN UYGULAMASI TEY İ T ÖLÇÜMLER İ

38 38 BYT İşletmecisi, SOX, NOX ve toz emisyonu için toplam yıllık emisyonları, Biyokütle, diğer katı yakıtlar, sıvı yakıtlar, doğalgaz ve diğer gazlar olmak üzere alt ısıl değerden hesaplanmak suretiyle yıllık enerji girdisini, 2011 yılı itibariyle her yıl 31 Mart tarihine kadar raporlama zorundadır. BYT İÇİN RAPORLAMA ZORUNLULUĞU

39 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM. derya.sarioglu@csb.gov.tr0 312 586 31 53


"T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları